Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL Structured Query Language. Daha Elle tutulur • Standart sorgu dilidir ve bircok RDBS tarfından kullanılır. • Standart??? Neden • Çok fazla VTYS var.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL Structured Query Language. Daha Elle tutulur • Standart sorgu dilidir ve bircok RDBS tarfından kullanılır. • Standart??? Neden • Çok fazla VTYS var."— Sunum transkripti:

1 SQL Structured Query Language

2 Daha Elle tutulur • Standart sorgu dilidir ve bircok RDBS tarfından kullanılır. • Standart??? Neden • Çok fazla VTYS var paralı/ücretsiz • Her birisi kendi dilini kullansa bir VT diğerine geçmek mümkün olmazdı. • Buna rağmen ufak farklılıklar gene de vardır. • IBM tarafından R sistemi adı altında geliştirildi. • Ilişkisel cebir ile alakası YOKTUR. Ama benzerlikleri vardır.

3 SQL • VTYS den bağımsızdır. • DDL Data definition Language • Tables, Constraints, index vb. • DML Data Manupulation Language • CRUD işlemleri • SQL 2 standartı bir SCHEMA getirmiştir. • Create SCHEMA Univ Autherization dean; • Dean adındaki kullnıcıya Univ adındaki şemaya yetki verilmiştir. • Güvenlik ve güvenlik amaçlı kullanılır.

4 Catalog • Schema LAR kolleksiyonuna verilen ad • Referencila integraty

5 Table Oluşturma • Create Table [schema.] Tablo_adı [{ sütün tanımları}] • Create Table Univ.Department;

6 SQL2 nin desteklediği Veri Tipleri ve Domainleri • Numeric (int, smallint, float, real, double precision) • Formated sayılar( decimal(I,j), numeric(i,j)) • Karakterler dizisi ( sabit uzunluklta char(n) değişen uzunluklarda varchar(n) • Bit dizisi ( sabit uzunlukta bit(n) veya değişen uzunlukta bit varying(n) • Date, time ve timestamp • Text …..

7 Constraint ve Default Değerler • Not NULL.. Null değeri alamaz • DEFAULT.. Değer girilmediğine alınması istenen değeri ifade eder • PRIMARY KEY.. • UNIQUE • FOREIGHN KEY, refencail integretey için. Var olan bir kayda referans verilmesi

8 Örnek Create Table Create Table Muhasebe.Calisan( Tcnochar(11) NOT NULL, UNIQUE CalNo int(6) NOT NULL, Advarchar(40), CinsiyetChar, DTDate, AdressVarchar(100), Maaşdecimal(8,2), RaporVerirint(6) Primary Key (EMPNO), Foreign Key (RaporVerir) REFERENCES Muhasebe.Calisan(CalNo) );

9 Tablonun Silinmesi • DROP TABLE tablo adı [DEPENDENT {Cascade|Restrict}]; • CASCADE: foreign key kısıta olan tablo var ise o da silinecektir. • RESTRICT: tablo kimse tarafından referans edilmiyor ise ancak o zaman silinmesine izin verir.

10 SCHEMA silinmesi • Tablo ya benzer • DROP SCHEMA şema_adı [Cascade|Restrict}]; • Cascade: şema içindeki elemanlarla birlikte SİL • Restrict: Şema içinde eleman yoksa SiL

11 Tabloyu Değiştirmek • Tabloyu değil aslında onun tanımını değiştiriyoruz • ALTER ALTER TABLE Muhasebe.Calisan ADD JOB varchar(20) Zaten içinde Veri varsa ??? JOB sütünunda ne değeri olur Eğer Not NULL kısıtı kullanarak yapmışşsam ne olur?

12 DEğiştirme • Mutlaka DEFAULT değerleri tanımlamak ZORUNDA KALIRIM • Sutun Silmek • Alter Table Muhasebe.Calisan • Drop Tcno Cascade; • Restrict de kullanılabilirdi.

13 Değiştirme Devam • Alter Table Muhasebe.Calisan • ALTER RaporVerir SET DEFAULT “007”; • Tüm NULL değerler güncellenir. • Alter Table Muhasebe.Calisan • ALTER RaporVerir DROP DEFAULT;

14 SQL Select işlemi • En Karmaşık SQL işlemidir • Çok farlı formlarda olabilir • Temel görevi Verileri alabilmektir. • Ilişkisel CEBİRDEKİ SELECT ile ALAKASI YOKTUR  • Select aynı kayıtların çoklu kullnımına izin verir.

15 SELECT • SELECT FROM WHERE • Select • FROM • WHERE • Select CalNo, Ad From Muhasebe.Calisan • Where RaporVerir=‘007’;

16 Select • SUPPLIES bölümünün başındaki kişinin adı nedir? SELECT Calisan.Name FROM Calisan, BOLUMLER WHERE EMPNO=HEAD AND BOLUMLER.NAME=‘SUPPLIES’ ;

17 Select • Ahmet Çelik adlı çalışanın rapor verdiği kiş kimdir? SELECT calisan.Ad From Calisan, Calisan WHERE Calisan.Ad=‘Ahmet Çelik’ AND Calisan.RaporVerir=Calisan.CalNo ALLIASING gereklidir.

18 Problem çözüldü SELECT calisan.Ad From Calisan, Calisan As BOSS WHERE Calisan.Ad=‘Ahmet Çelik’ AND Calisan.RaporVerir=BOSS.CalNo

19 Where siz SELECT • İlişkisel cebirdeki PROJECT e benzer • Select AD, TCNo • From CALISAN • Ya birden Fazla tablo adı verilirse ne olur? • Select Calisan.AD, Bolumler.AD • From Calısan, Bolumler • KARtezyen Çarpım

20 Select • * : tum alanları getirilecek. • Select * • From Calisan • Where Ad=“Ahmet Cakar” Select * from Calısan, Bolumlar

21 Tablolar Ve kümler • Tablolar nasıl Görülmektedir. • İlişkisel Cebir tabloları KÜME olarak görürken • SQL tablolara (ilişkilere) bags veya çoklu küme şekline davranır. • Kayıtlar bir tabloda çok kez görünebilir. Bu yüzden DISTINCT anahtar kelimesi kullanılarak erişilebilir. • Çift kayıtları ihmal etme: • Select DISTINCT AD • From CALISAN

22 Union, Intersection, Except • Bu teorik yaklaşımlar ilişkilerin KÜME olarak değerlendirmektedir. • Select Distinct Ad • From Calisan • Where Maas>3000 • UNION • Select Distinct Ad • From Calisan • Where Maas<1500

23 Eğer Çift kayıtlara izin varsa • Ve onlarıda kullanmak istersem • UNION ALL ( disjoint union için • INTERSECT ALL ( bag kesişimi için • EXCEPT ALL ( bag farkı için

24 Kıyaslama LIKE • % ve _ karakterlerini LIKE kıyaslayıcı anahtar kelimesi ile birlikte kullanabilir • Select * • From calisan • Where Ad LIKE ‘%al%’ • … Where AD LIKE ‘_ALG__’

25 Aritmetik işlemler • */-+ işlemler • Select 1.1*Maas as Result, Maas, Result-Maas • From Calisan • Anlamı 10% zam yapsak nasıl gözükürdü

26 Örnek Create Table Create Table Muhasebe.Calisan( Tcnochar(11) NOT NULL, UNIQUE CalNo int(6) NOT NULL, Advarchar(40), CinsiyetChar, DTDate, AdressVarchar(100), Maaşdecimal(8,2), RaporVerirint(6) Primary Key (EMPNO), Dnoint(6) Foreign Key (RaporVerir) REFERENCES Muhasebe.Calisan(CalNo) );

27 Örnek Tablo Bolumler • Create Muhasebe.Bolumler ( Dnumber int(6) NOT NULL, AdVarChar(20), AdresVarChar(60), Yoneticisiint(6), Primary KEY(Dnumber) Foreign Key Yoneticisi REFERENCES Calisan(CALNO) );

28 Aritmetik işlemler • BETWEEN • Select * • From Calisan • Where Maas Between 3000 and 4000; • ORDER BY • Select * • From Calisan • Where Maas Between 3000 and 4000; • Order by Ad, CalNo;

29 Explicit Set • Select Name • From Employee • Where ReportsTo in (‘007’, ‘008’, ‘009’)

30 Checking NULL values • Select E.Name, E.Salary • From Employee as E • Where Exists ( Select Empno From Employee • Where E.ReportsTo=EmpNo AND • ReportsTo As NULL) • Rapor vermeyen kimseler (Müdürlerin ) •

31 Özniteliğin Adını Değiştirme • Select Name As [Employee Name] • From Employee, Eğer boşluk konulmak istenrise […] işaretleri arasına alınmalıdır.

32 İç içe Sorgular Nested Query • Ilişkisel Cebirde olduğu gibi bir ilişki üzerindeki işlemin sonucu gene bir lişkidir. • SQL de de bir tablo ile yapılan bir işlemin sonucu gene bir tablodur. • Select AD • From Bolumler • Where Dnumber In • ( Select DNO • From Calısan • Where Maas>3000);

33 Iç içe devam • ALL • Select AD • From Calısan • Where Salary > ALL • ( Select Salary • From Calısan • Where RaporVerir=‘007’);

34 Iç içe sorgularda Alias

35 Join (kartezyen çarpım DEĞİLDİR) • Select AD, Adres • From Calisan JOIN Bolumler ON DNO=Dnumber • Where DepartmentName=‘Research’

36 Join (Natural Join) m • Iki ilişki de de Aynı ada sahip nitelik olmalıdır • Select Calısan.Ad, Bolumler.Ad • From Calısan NATURAL JOIN BOLUMLER

37 OUTER Join Left outer JOIN Right outer JOIN Full outer JOIN

38 Aggregate Fonks. • Select Count(Salary), Min(salary), Max(salary), Sum(Salary), AVG(Salary ) • From Employee • Count(*) da kullanılabilir.

39 • Select E.Name • From Employee AS E • Where (Select Count(*) from DepartmentID where D.Head=E.EmpNo) >=2

40 Group By • Select Dno, Count(*), Avg(salary) • From Employee • Group By Dno;

41 Having • Select Dno, Count(*), Avg(salary) • From Employee • Group By Dno; • Having count(*)>20 • Having filitrelemesi aggragete özelliğine göre

42 Having mi Where mi? • En büyük Fark • Where : bağımsız kayıtlar üzerinde • Having : grup kayıtları üzerinde etkilidir.

43 SELECT in yazılımı • Select • From • Where • Group by • Having • Order by

44 INSERT • Insert into Tablo Adı [( Alan adları )] • Values( Değerler) • Insert into Employee • Values (‘5001’, 004, ‘Ali Kasap’, ‘E’, ‘9-5-1980’, ‘Kadıköy’, 3000, 007, 3) • Alan adları belirtildiğinde alanların bir kısmına bilgi girişi yaplacak anlamı çıkmaktadır. • Insert into Employee(name, Addr, Dno) • Values (‘ hulya K’, ‘üsküdar’, 5) • Girilmeyen değerlere DEFAULT değerler varsa atanır. Yoksa NULL atanır.

45 Insert • Create table EMD( • EmployeeNo as int, • Manager as int, • DepartmentNo as int • ) • Insert into EMD • Select E.EmpNo as EmployeeNo, E.ReportsTo as Manager, D.Dno as DepartmentNo From Employee s E Join Department as D on E.Dno= D.Dno

46 Kayıtların Silinmesi • Delete From Where • Delete From Employee Where EmpNo=007; bir kayıt siler • Delete From Employee Where Dno in ( Select Dnumber From Department where Head =007); Birden fazla kayıt silebilir. DELETE FROM Employee Tüm kayıtları siler

47 Kayıtları Güncelleme • Update Set Where • Update Employee • Set Salary=Salary *1.1 • Where Reports To=007

48 View (sanal Tablolar) • Fiziksel olarak DB içinde olan TABLOLARA BASE TABLE adı verilir. • Bir View veya sanal tablo başka BASE tablolardan veya görünümlerden elde edilmektedir. • Görünümler veri tabanında kayıtlı olarak tutulmasına ihtiyaç yoktur. (fakat soruları kaydedilir) • View üzerinde Güncelleme işlemi sınırlıdır ama istenilen sorgu gerçekleştirilebilir.

49 View Oluşturmak • Create View EMD(EMPL, MNGR, DEPT) • As • Select E.Name, M.Name, D.Name • From Employee as E, Employee as M, Department as D • Where E.Reportsto=M.Empno • AND • E.DNO=D.Number

50 View Özellikleri • View sorgu olarak saklandığı için her zaman günceldir. • Karakterizasonu sorgu sırasında yapılır • View ler DROP komutu ile silinebilir. • Viewlerin etkin kullanımına dikkat etmek gereklidir.


"SQL Structured Query Language. Daha Elle tutulur • Standart sorgu dilidir ve bircok RDBS tarfından kullanılır. • Standart??? Neden • Çok fazla VTYS var." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları