Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet Akif ERSOY (1873-1936) Sunan Salim SELVİ.  İ stiklâl Marşı şâiri.  Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İ stanbul'da do ğ du.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet Akif ERSOY (1873-1936) Sunan Salim SELVİ.  İ stiklâl Marşı şâiri.  Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İ stanbul'da do ğ du."— Sunum transkripti:

1 Mehmet Akif ERSOY (1873-1936) Sunan Salim SELVİ

2  İ stiklâl Marşı şâiri.  Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İ stanbul'da do ğ du. Mimar Sinan Camii Mehmet Akif ERSOY’un doğduğu ev.

3  Babası, Fatih Camii medrese hocalarından Arnavut İ pek'li Tahir Efendi  Annesi Emine Şerife Hanım'dır. Mehmet Akif Ersoyun babasının imamlık yaptığı Kosova’daki tarihi camii

4  İ lk tahsiline Emir Buhâri Mahalle Mektebinde başladı.  Ortaö ğ renimini Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde ve Mekteb-i Mülkiye İ dadisi'nde gördü, bir yandan da Fatih Camisi'ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça ö ğ rendi. Emir Buhâri Mahalle Mektebi.

5  Babasından Arapça ö ğ rendi. Fatih Camii’nde İ ran edebiyatı okutan Esad Dede’nin derslerini izledi. Farsça ve Fransızca ö ğ rendi.

6  Babasının ölümü ve evlerinin yanması üzerine mezunlarına memuriyet verilen bir yüksek okul seçmek zorunda kaldı.

7  1889’da girdi ğ i Halkalı Mülkiye Baytar Mektebi’ni 1893’te birincilikle bitirdi. Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi.

8  Âkif’in bu yıllara yenik düşmesi gerekirken, Akif derslerinin yanında güreş, yüzme, yürüme, koşma, taş atma, ata binme gibi sporlarda da önemli başarılara imza attı.

9  Ziraat Nezareti emrinde geçen yirmi yıllık memuriyeti sırasında veteriner olarak dolaştı ğ ı Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da köylülerle yakın ilişkiler kurma imkanı buldu.

10  Mehmed Akif memuriyete başladıktan sonra 1894 yılında Tophane-i Âmire veznedarı Mehmed Emin Beyin kızı İ smet Hanımla evlendi ve bu izdivacın ilk yılında Cemile adlı bir çocukları oldu. Cemileden sonra, Feride ve Suadi daha sonrada İ brahim Nedim, Emin ve Tahiri adlı çocukları dünyaya geldi.

11  Halkalı Ziraat Mektebi ve 1907’de Çiftçilik Makinist Mektebi’nde ders verdi. 1908’de Dârülfünûn Edebiyat-ı Umûmiye müderrisli ğ ine atandı. Umur-ı Baytariye Müdür Muavini görevine getirildi. Kısa süre sonra bu görevden ayrılıp yalnızca Halkalı Mülkiye Baytar Mektebi'nde ders vermeyi sürdürdü.

12  1908 ′ de Dârülfünûn Edebiyat-ı Umûmiye müderrisli ğ ine tayin edildi.  İ lk şiirlerini Resimli Gazete’de yayımladı. İ lk şiirlerinin yayımlanmasını izleyen on yıl boyunca hiçbir şey yayınlamadı.  1908 ′ de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Eşref Edip’in çıkardı ğ ı Sırat-ı Müstakim ve sonra Sebilürreşad dergilerinde sürekli yazılar ve şiirler yazmaya başladı.

13  Mehmed Âkif'in 1911yılında 38 yaşında iken yazmış oldu ğ u SAFAHAT isimli şiir kitabı ba ğ ımsız bir edebi kişili ğ in ürünüdür.

14  1913 ′ te Mısır’a iki aylık bir gezi yaptı. Dönüşte Medine’ye u ğ radı.  Bu gezilerde İ slam ülkelerinin maddi donatım ve düşünce düzeyi bakımından Batı karşısındaki zayıflıkları konusundaki görüşleri pekişti.

15  Yıl :1912  Hayatı boyunca, " İ slâm birli ğ i" görüşünü benimseyen Mehmet Akif, Sırat-ı Müstakim ve Sebil'ür-Reşad'da yayımladı ğ ı makaleler, şiirler, çeviriler ve Fatih, Şehzadebaşı, Süleymaniye, Beyazıt camilerinde verdi ğ i vaazlarla bu düşüncelerini insanlara anlatmaya çalıştı. Mehmet Akif ERSOY’un evi ve kullandığı eşyalar.

16  Yıl:1914  Alman İ mparatoru Vilhelm’in daveti üzerine Almanyaya giden Akif oradaki Müslüman esirlerle görüşüp, batıyı tanıma fırsatı buldu.  Batı uygarlı ğ ının gelişme düzeyi onu derinden etkiledi.  Mehmed Akif yılında Berlin’e vardı ğ ı zaman kendisine büyük bir otelde geniş bir oda ayrıldı, fakat o burada kalmayı kabul etmedi ve tren istasyonu karşısındaki üçüncü sınıf bir otele yerleşmiştir.

17  Batı uygarlı ğ ının gelişme düzeyinden etkilenen Akif, islam toplumunun içine düştü ğ ü durumuda söyle özetlemiştir:  “Bizim en büyük derdimiz cahil olmak. Bütün Müslüman aleminin başlıca düşmanı cahil kalmaktır. Onu yenmedikçe, hiçbir ciddi ve şerefli netice elde edilemez.” "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı Asrın idrakına söyletmeliyiz islamı..." Mehmet Akif ve torunları.

18  Akif Almanya’dayken Çanakkale Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Başka cephelerde de savaşın şiddeti Çanakkale’dekinden az de ğ ildi, ama millet bütün ümidini Çanakkale Savaşının neticesine ba ğ lamıştı.

19  Yıl: 1918  Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı Milliye ile birlikte hareket etti.  Yıl: 1920  Anadolu'ya geçerek Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Burdur Milletvekili olarak görev yaptı. Akif’in Ankara’daki Taceddin Dergahında kaldığı ev.

20  Meclis'in bir İ stiklâl Marşı güftesi için açtı ğ ı yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbiri beklenilen başarıya ulaşamayınca maarif vekilinin iste ğ i üzerine 17 Şubat 1921'de yazdı ğ ı İ stiklal Marşı, 12 Mart'ta birinci TBMM tarafından kabul edildi.

21  Mehmet Akif, ödül olarak kendisine verilen 500 lirayı Türk Ordusu'na arma ğ an ederek, “Ben milletime parayla şiir satmam” demiştir. 74

22  12 mart 1337 Cumartesi günü saat 17:45’te milletvekilleri tarafından dört defa ayakta dinlenip alkışlanarak ittifakla kabul edildi. Nihayet bu heyecan, ıztırap, savaş, ümit ve zafer dolu yılardan sonra İ stiklal Savaşının İ stiklal Marşı Şairi Mehmed Akif, beraberinde bir istiklal madalyası ve bir mavzer tüfe ğ i ile 1923’te Ankara’dan İ stanbul’a döndü.

23  Yıl: 1926  Mısır’a giden Akif, Kahire yakınlarındaki Hilvan’a yerleşip İ stanbul’a dönmeyerek çalışmalarına devam etti.

24  Mısır’ın sıca ğ ı ile eski sa ğ lamlı ğ ını kaybeden Akif, bünyesi bu kadar kesif bir çalışmaya tahammül edemeyince, de ğ işik zamanlarda Lübnan’a, İ skenderiye ve Antakya’ya giderek dinlendi.

25  Akif Hastaydı ve hastalı ğ ı gün geçtikçe daha çok artıyordu. Akif hastalı ğ ının artmasıyla memleketten uzak yerde ölmekten korkup vatanına geri döndü. Akif geldi ğ i gibi sa ğ lık yurduna yatırılıp tedavisine başlandı.

26  Mehmed Akif 27 Aralık 1936 yılında 63 yaşında iken vefat etti.

27  Akif mesrurdu; çünkü duası Hz. Peygamberin yaşında ölmekti.

28

29  -Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “ İ ki göz vardır ki ötede onlara ateş dokunmaz: Biri, Allah karşısında haşyetle yaş döken göz, di ğ eri de hudut boylarında ve düşman karşısında nöbet bekleyen insanın gözü.”

30 Saygılarımla. İbrahim EVLİYAOĞLU


"Mehmet Akif ERSOY (1873-1936) Sunan Salim SELVİ.  İ stiklâl Marşı şâiri.  Asıl adı Mehmet Ragif olan Mehmet Akif 1873 yılında İ stanbul'da do ğ du." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları