Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ve Kural Tanımaz Yolcular

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ve Kural Tanımaz Yolcular"— Sunum transkripti:

1

2 Ve Kural Tanımaz Yolcular
Hava Araçlarında Meydana Gelen Olaylar Ve Kural Tanımaz Yolcular

3 Genel Olarak Yetki ve Sorumluluklar İdari Yetki ve Sorumluluklar
2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu'na Göre Sorumlu Kaptan Pilotun Yetki Ve Sorumlulukları Genel Olarak Yetki ve Sorumluluklar İdari Yetki ve Sorumluluklar Cezai Yetki ve Sorumluluklar

4 Kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları
Sorumlu kaptan pilot hava aracının, can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir.

5 Sorumlu kaptan pilot, hava aracında emniyet ve düzenin sağlanması
için önlem almaya ve bu amaçla, yolculara, personele ve hava aracında bulunan diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerektiğinde bunları hava aracından çıkarmaya yetkilidir. Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve ölüm olaylarını bir tutanakla saptar ve inilen ilk havaalanında mahalli yetkililere, yurt dışında ise Türk konsolosluğuna bildirir veya bildirilmesini sağlar. Yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. Sorumlu kaptan pilot Kanun, tüzük veya yönetmelik uyarınca hava aracında uçuş sırasında tutulması veya bulundurulması gereken tüm defter, kayıt ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutulmasından sorumludur.

6 Kaptan pilotun cezai yetki ve sorumlulukları :
Sorumlu kaptan pilot, hava aracında işlenen suç veya kabahatlerle ilgili delilleri toplamak ve saklamakla yükümlü olduğu gibi; can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek durumlarda gerekli tedbirleri almaya; kolluk görevlileri olaya el koyuncaya kadar Kişileri gözaltında tutmaya, kişilerin üzerini veya eşyasını aramaya, suçun işlenmesinde kullanılan veya kullanılmasına teşebbüs edilen ya da bulundurulması suç veya kabahat oluşturan eşyayı alıkoymaya, bizzat veya emrindeki diğer mürettebat ile birlikte yetkilidir.

7 Kaptan pilotun cezai yetki ve sorumlulukları :
.... Şu kadar ki; kaptan pilot gereken kanuni tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa zamanda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise, Türk konsolosluğuna bildirmek veya bildirilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı bir rapor vermek mecburiyetindedir.

8 Kural Tanımaz Yolcunun Eylemleri
Cep telefonunu kapatmayı reddetme Diğer yolculara saldırma Mürettebata hakaret ve saldırı Hava aracına zarar vermeye çalışma

9 Uluslararası Düzenlemeler
ICAO 1995 yılında çalışma başlatmıştır. 3 Haziran 1996’da ICAO Konseyi hukuk komitesinin çalışma programına dahil edilmesine karar verilmiştir. 288 numaralı sirküler oluşturulmuştur. (Guidance Material On Legal Aspects of Unruly/Disruptive Passengers) IATA’nın ICAO’ya sunduğu raporuna göre sadece 2009 yılında 2007 yılına nazaran yüzde 687’lik bir artış olmuştur.

10 ICAO'nun Çalışmasına Göre Kural Tanımaz Yolcu Eylemleri
Mürettebata karşı yönelmiş olan eylemler (Talimatlara uymama, mürettebata gözdağı verme gibi) Hava aracındaki disiplini tehlikeye atan eylemler (Diğer yolculara yönelmiş saldırı, mala zarar vs. gibi) 3) Diğer hava aracının düzenini ihlal eden eylemler (sigara içilmesi gibi)

11 TOKYO KONVANSİYONU Tokyo Konvansiyonu uyarınca hava aracı kumandanının aşağıdaki yetkileri mevcuttur. 1. Kısıtlama yetkisi : Hava aracı kumandanı, hava aracı bordasında bulunan bir kişinin suç işlediği veya işlemek üzere olduğu veya hava aracının emniyetini veya bordadaki nizamı, aracın emniyetini ve mülkleri, disiplini tehlikeye sokacak bir eylemde bulunduğu veya bulunmak üzere olduğuna inandırıcı yeterli nedenleri bulunduğunda, a. Hava aracının ve kişilerin emniyetini ve bordadaki mülkleri korumak için; veya, b. bordada nizam ve disiplini sürdürmek için; veya, c. bu kişiyi yetkili makamlara teslim edebilmek veya hava aracından indirebilmek için,bu kişi üzerinde kısıtlama dahil olmak üzere gerekli makul tedbirleri uygulayabilir

12 TOKYO KONVANSİYONU 2. Yardım isteme yetkisi:
Hava aracı kumandanı, kısıtlamaya yetkili olduğu kişiyi kısıtlamak için mürettebatın yardımını talep edebilir veya mürettebatı yetkilendirebilir veya yolculardan da yardım isteyebilir 3.Hava aracından indirme: Emniyet nedenleri veya düzenin sürdürülmesi için gerekli ise, hava aracı kumandanı, bordada nizam veya disiplini tehlikeye sokacak bir eylemde bulunan veya eylemde bulunmak üzere olduğuna inanmak için yeterli nedenleri, emareleri olan kişiyi hava aracından indirebilir.

13 TOKYO KONVANSİYONU Tokyo Konvansiyonu hükümlerine uygun olarak yapılacak hareketler ve kısıtlamalar, engellemeler nedeniyle, hava aracının kumandanı, mürettebatı, yolcusu, işleticisi veya sahibi veya namına uçuşun yapıldığı kişi, kendisine karşı hareketlerin ve kısıtlamaların yapıldığı kişinin maruz kaldığı muamele nedeniyle hiçbir davada sorumlu tutulamayacaktır. Eid v. Alaska Havayolları Davası ?

14 29.01.2013 tarihinde 28543 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezalar Hakkında Yönetmelik” tarihinde yürürlüğe girecektir. .

15 - Bakım kuruluşları - Havacılık işletmeleri - Uçuş eğitmenleri - Sağlık Kuruluşları - Kural Tanımaz Yolcular

16 Kural Tanımaz Yolcu Kimdir?
Yönetmelik madde 3 : “Uçağa binişten, uçak indikten sonra kapı açılmasına kadar olan sürede yolcu veya personelin düzenini veya güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan, uçaktaki malzemelere zarar veren, tehdit eden veya sivil havacılık alanında uygulanan mevzuat kurallarına ve mürettebatın uyarılarına uymayan kişi”

17 Yönetmelikte yer alan ihlallerden birinin yapılması halinde yolcu
önce sözlü olarak uyarılacak ve eyleminin idari para cezasını Gerektiği kendisine bildirilecektir akabinde kural tanımaz yolcular hakkında uçağın kaptan pilotu,ve iki kabin memurunun da imzalarını ihtiva edecek suretle en az üç kişi tarafından imzalanarak tutanak tutulacaktır. (Tutanakta ilgili kişinin adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yer alacaktır. )

18 Kural tanımaz yolcu hakkındaki tutanak ilgili havayolunun
tutanakta imzası olan kendi personeli ile yapacağı inceleme ve mutabakat sonrasında kalite sistem yöneticisi ve sorumlu müdürün ortak imzası ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük gerektiğinde konu ile ilgili havayolundan ve İlgililerden ilave bilgi ve belge isteyebilir. Kural tanımaz yolcu ile ilgili uygulanan cezalara itirazlarda ispat sorumluluğu ilgili havayoluna aittir.

19 Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları
çalıştırmaya devam etmek (Cezası : 1000 TL) Uyarılmasına rağmen uçuş güvenliğine tehdit oluşturan diğer davranışlarda bulunmak (Cezası : 1000 TL) (Emniyet kemerini bağlamamak, yerine oturmamak, kabin görevlilerine ve yolculara sözlü taciz) - Uçak içerisinde sigara içme .

20 Bir eylem hem idari para cezasına konu hem de
suç olarak tanımlanmış ise sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanmasını teminen Genel Müdürlük tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulacaktır.

21 Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış
Kabahatler Kanunu Madde 15: Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır. .

22 İdari para cezasına karşı söz konusu cezanın
tebliğinden sonra on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurularak itiraz edilebilecektir.

23 TEŞEKKÜRLER .


"Ve Kural Tanımaz Yolcular" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları