Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ"— Sunum transkripti:

1 DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
KURULUŞ, YÖNETMELİK VE GELİRLERİN TAHSİLİ Ekrem KARA İşletme Müdürü Afyon Mayıs.2014

2 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
AMAÇ Döner sermayeli işletmeler, genel ve katma bütçeli idarelerin kanunlarla verilen temel ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan, piyasada fiyatlandırılabilir olan ve genel idare ilkelerine göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetleri sürdürebilmek için oluşturulan birimlerdir. Bu birimlere sermaye tahsisinin amacı, asli görevlerin yapılabilmesi için kaynak oluşturmak değil, atıl kapasitenin değerlendirilmesidir.

3 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
TANIM İşletme Sektöründe Döner Sermaye Bir üretim dönemine katılarak üretim dönemi (genellikle bir yıl) sonunda pazara sürülen, tükenen veya şekil değiştiren sermaye unsurlarına döner sermaye denir. Bir başka deyişle, işletme sermayesi, işletmenin bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilir varlıkları toplamıdır.

4 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
TANIM İşletme Sektöründe Döner Sermaye Bir faaliyet döneminde bu sermaye unsurları, çeşitli üretim işlemlerinden geçerler, pazarlama çabalarına konu olurlar, bu yolla satılan mal veya hizmetlerin karşılığı ödetilip, paraya çevrilinceye kadar sürekli bir akım halindedirler. Döner sermaye unsurları; mamuller, yarı mamuller, hammaddeler, yardımcı maddeler, banka ve kasadaki paralar, kısa süreli (vadesi bir yıldan az) alacaklar, alacak senetleri, peşin ödenmiş giderler vb. gibi kalemlerden oluşur.

5 TANIM DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
Kamu Sektöründe Döner Sermaye Kamu sektöründe döner sermaye terimi, bağlı oldukları genel veya katma bütçeli kuruluşların yapısı içinde yer alıp, genel mali yönetimin dışında tutulan, kendilerine ait yönetim şekli bulunan, ticari nitelikte mal- hizmet üretip, bunları kar amacıyla satan işletmelere verilen isim niteliğinde kullanılmaktadır.

6 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
TANIM Kamu Sektöründe Döner Sermaye Kamu döner sermayeli işletmelere döner sermaye olarak; para, mamul, yarı mamul ve hammadde gibi döner sermaye unsurları ile bina, makine, döşeme ve demirbaş gibi sabit sermaye unsurları da verilmekte veya her iki tür sermaye de tahsis edilegelmektedir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, kamu sektöründeki döner sermaye kavramı, işletme sektöründeki döner sermaye kavramından çok daha geniş kapsamlı olmaktadır.

7 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
ÖZELLİKLER Döner sermaye işletmelerinin genel özellikleri şöyle sıralanabilir; Ana kuruluş olan genel bütçeli, katma bütçeli veya özel bütçeli idare ve kurumlara bağlı olarak, kanunla veya kanuna dayalı mevzuatla kurulurlar. Genellikle tüzel bir kişiliğe sahip değildirler. Sermayeleri bağlı olduğu genel, katma ve özel bütçeli idarenin verdiği tahsisler, işletme karları, sabit değerler, bağış ve yardımlardan oluşur. İşletme bütçesi yıllık olarak hazırlanır. Bağlı bulunduğu kuruluşun onayından sonra yürürlüğe girer.

8 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
ÖZELLİKLERİ İşletmelerin denetimi çok başlıdır. Denetim, bağlı olduğu kuruluşun denetim birimleri, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ca yapılır. Bu işletmeler, kamu kurumlarının esas görevleri yanında, ülkenin ihtiyaçlarının değişik yöntemlerle giderilmesi amacıyla kurulmuşlardır. Döner sermaye işletmelerinin yapıları KİT’ler gibi kamu teşebbüsü özelliği göstermemekte, devlet teşkilatı içinde farklı bir yapı sergilemektedir. Bu kuruluşlar genel bütçe yönetiminin dışında yer alıp, bütçenin genellik ve birlik uygulamalarına aykırılık teşkil ederler.

9 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
ÖZELLİKLER KİT’ler, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek, karlılık ve verimlilik ilkelerine göre çalışmak, sermaye birikimini arttırmak ve yatırım kaynağı yaratmaktır. Bu kuruluşlar açısından kamu hizmetlerini yürütmek ikinci planda kalmaktadır. Kamu döner sermayeli işletmeler de ise; kamu hizmeti birinci planda gelmektedir. Diğer bir ifade ile döner sermayeli işletmeler, devletin temel görevini yürütürken, bu görevleri aksatmadan, bir yan faaliyet olarak ticari, sınai ve kültürel faaliyette bulunurlar. Asıl amaçları karlılık ve verimlilik olmayıp, ekonomik ve toplumsal faydayı birlikte ve yine kamunun yararına yönelik kullanmak için kurulur ve faaliyetlerini yürütürler.

10 KURULUŞ GEREKÇELERİ VE FAYDA
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KURULUŞ GEREKÇELERİ VE FAYDA Kamu sektöründe döner sermaye işletmelerinin kurulmasına dayanak oluşturan gerekçe ve faydaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz; Kamu Hizmetindeki Boş Kapasiteyi Değerlendirmek Ekonomideki Talebi Karşılamak Devlete Ek Gelir Sağlamak Daha Fazla İdari ve Mali Özerklik Personele Yeni Gelir İmkanları Oluşturmak Yerinden Yönetim Avantajı İle Yönetimde Kolaylık Toplumsal Fayda Sağlamak

11 KURULUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
İşletme Müdürlüğümüz tarihinde Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri kapatılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi adı altında birleştirilmek suretiyle faaliyetine başlamıştır.

12 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ tarihinde yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ÇED Genel Müdürlüğü döner sermayeleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin birleşmesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi adı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

13 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İşletmemiz mali işlemler bakımında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, Satın Alma İşlemleri bakımından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre Kurumlar Vergisine ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre elde ettiği gelirlerde %18 Katma Değer Vergisine tabi olup, yıl sonu kârı üzerinden %20 Kurumlar Vergisi, %15 Hazine Hissesi ve %1 S.H.Ç.E.K. Payı ödemektedir.

14 MEVZUAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
İşletmemizin yönetimi, 28 Aralık 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Muhasebe ve bütçe işlemleri ise Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre yerine getirilmektedir.

15 İŞLETME YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİN AMACI Yönetmeliğin amacı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan döner sermaye işletmesinin malî ve idarî işlemlerine, gelir kaynaklarına, giderlerine, faaliyet alanlarına, bütçesinin hazırlanmasına, uygulanmasına ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

16 İŞLETME YÖNETMELİĞİ SERMAYE İşletmenin sermayesi, ,00 (İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Tahsis edilen döner sermaye tutarı Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. Elde edilen işletme kârları tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar ödenmemiş sermayeye mahsup edilir.

17 İŞLETME YÖNETMELİĞİ FAALİYET ALANLARI İşletmenin faaliyetleri Bakanlık görev alanları ve mevzuatla verilen her türlü görevle ilgili olmak üzere Yönetmeliğimizin 7 inci maddesinde sıralanmıştır. GELİRLERİ İşletmenin gelirleri Yönetmeliğimizin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Faaliyet alanı ile ilgili gelirleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Döner Sermaye Birim Fiyat Listesi ile belirlenerek tahsil edilmektedir. Birim fiyat listeleri İşletme Müdürlüğümüzün web adresinde duyurulmaktadır.

18 İŞLETME YÖNETMELİĞİ GİDERLERİ İşletmenin giderleri Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesinde sayılan 16 başlıkta toplanmıştır. İşletme bütçesinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

19 İŞLETME YÖNETMELİĞİ İŞLETMENİN İDARESİ İşletmenin hizmetleri; Yönetim Kurulu, işletme yöneticisi, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, muhasebe birim personeli ve teknik eleman ile yeteri kadar diğer görevlilerden oluşan işletme idaresi tarafından yürütülür. YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu, işletmenin en üst karar organı olup beş üyeden oluşur. İşletme hizmetlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

20 İŞLETME YÖNETMELİĞİ YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Bakan onayı ile atanmaktadır. Kuruluş ve ve görevleri Yönetmeliğimizin 11 inci ve 12 inci maddelerinde belirtilmiştir. İşletmenin yatırım programını, bütçesini, kesin hesabını ve mali tablolarını karara bağlamak, fiyatlandırma tekliflerini karara bağlamak, bu görevlerin içerisinde sayılmıştır.

21 İŞLETME YÖNETMELİĞİ İŞLETME YÖNETİCİSİ İşletmenin en Üst Yöneticisi İşletme Yöneticisidir. İşletme yöneticisi, Yönetmeliğimizin 3 üncü maddesine göre «İşletme Müdürü» dür. Bakanlık personeli arasından Bakan tarafından atanır. İşletme yöneticisi, harcama yetkilisidir. Harcama yetkilisi, işletme bütçesinde öngörülen ödenek kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama yetkilisi, yetkilerinin bir kısmını veya tamamını yardımcılarına veya taşra teşkilatında gerçekleşecek giderler için Bakanlık il müdürlerine devredebilir.

22 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
İŞLETME YÖNETMELİĞİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yapılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Harcama yetkilisi, kendisine bağlı personelden birini veya birkaçını ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirir. Giderler, gider gerçekleştirme görevlileri tarafından gerçekleştirilir ve harcama yetkilisinin onayı ile ödenir. Gelir gerçekleştirme görevlileri; gelirleri tahakkuk ettirerek tahsil edilebilir duruma getiren görevlilerdir.

23 İŞLETME YÖNETMELİĞİ MUHASEBE YETKİLİSİ İşletmenin muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak muhasebe yetkilisi ile muhasebe birimi personeli tarafından yürütülür. Muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetmeliğimizin 19 ve 20 inci maddelerinde sayılmıştır.

24 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ
İŞLETME YÖNETMELİĞİ MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye ve göndermeye muhasebe yetkilisi mutemetleri yetkilidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri, bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar. Muhasebe yetkilisinin muvafakati alınarak seçilecek personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri hakkında, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

25 HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ
İŞLETME YÖNETMELİĞİ HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ İşletme Bütçesinden Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında harcama yapmak üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen personel harcama yetkilisi mutemedidir. İhtiyaç duyulan gidere ait tutar harcama yetkilisi mutemedi adına avans veya kredi açılmak suretiyle giderin gerçekleşmesi sağlanır.

26 İŞLETME YÖNETMELİĞİ BÜTÇE Bakanlığın stratejik plan ve performans programları, işletmeyi de kapsar. Bütçe; işletmenin bir yıllık dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösterir. Bütçe, yılı içinde yapılacak giderler ile gelirlerden oluşur. Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde Bütçe, Maliye Bakanlığınca belirlenen sınıflandırmaya uygun olarak hazırlanır ve uygulanır. Bütçe ilkeleri Yönetmeliğimizin 22 inci maddesinde sıralanmıştır.

27 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI, ÖDENEK AKTARMA VE EKLEME
İŞLETME YÖNETMELİĞİ BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI, ÖDENEK AKTARMA VE EKLEME İşletme Yöneticisi tarafından hazırlanan bütçe hazırlama rehberi, ağustos ayının sonuna kadar Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulunca en geç aralık ayının on beşine kadar onaylanan bütçe, uygulanmak üzere işletmeye gönderilir. Bütçe sınıflandırmasının bütün düzeyleri arasında aktarma yapmaya İşletme Yöneticisi yetkilidir. Aktarılacak ödenek tutarları, aktarma yapılacak tertibin başlangıç ödeneği toplamının % 25’ini geçemez. Bu oranın üzerindeki aktarmalarda Yönetim Kurulu onayı alınır. Harcamalar, bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir, ödeneksiz veya ödenek üstü harcama yapılamaz.

28 İŞLETME YÖNETMELİĞİ YÖNETİM DÖNEMİ HESABI Yönetim dönemi hesabı, yönetim döneminde yapılan bütün malî işlemleri kapsayan malî tablo, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluşur. Görev başındaki muhasebe yetkilisi tarafından düzenlenen yönetim dönemi hesabı, mevzuatında belirtilen sürede yetkili mercilere verilir. Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneği de muhasebe biriminde muhafaza edilir.

29 İŞLETME YÖNETMELİĞİ FİYATLANDIRMA İşletmece üretilen mal veya hizmetlerin fiyatı, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hammadde, malzeme, işçilik giderleri, diğer masraflar, amortisman payları ve kâr yüzdesi esas alınarak ve maliyet bedelinin altında olmamak üzere Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. İlgili mevzuatında ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması ile ilgili hükümler saklı kalmak üzere, işletmece üretilen mal ve hizmet bedellerinde, işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç, herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli fiyat uygulanamaz.

30 İŞLETME YÖNETMELİĞİ GİDERLERİN TAHAKKUKU Giderler, hak sahipleri tarafından verilmesi gereken kanıtlayıcı belgelerin tesliminden itibaren en geç beş işgünü içerisinde tahakkuk ettirilerek, ödeme emri belgesi ve eki belgeler aynı süre içerisinde muhasebe birimine verilir. Muayene ve kabule tabi olan işlemlerde ise bu süre muayene ve kabulün tamamlanmasından itibaren başlar. Muhasebe birimi, evrakları geliş sırasına göre inceleyerek en geç dört iş günü içinde muhasebe kaydına alarak öder.

31 İŞLETME YÖNETMELİĞİ ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ İşletmece yapılacak ön ödemelerin şekli, devir ve mahsup işlemleri, idareler ve gider türleri itibarıyla tutar ve oranlarının tespiti ile mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer işlemler hakkında, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak, yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gider türleri itibarıyla belirlenen avans üst sınırları, işletme için beş katı olarak uygulanır.

32 İŞLETME YÖNETMELİĞİ TAŞINIR İŞLEMLERİ İşletmece edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İHALE İŞLEMLERİ Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine göre yapılır.

33 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
KAMU GELİRİ NİTELİĞİ Döner sermaye gelirleri kamu geliri niteliğindedir. Dolayısıyla tahsil edilmesi ve harcanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındadır. Bu nedenle döner sermaye gelirleri bu kanuna bağlı çıkarılan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe de tabidir. Kamu zararı: Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan zarar şeklinde tanımlanmıştır.

34 İşletmenin gelirleri;
DÖNER SERMAYE GELİRLERİ GELİR KALEMLERİ İşletmenin gelirleri; Yönetmeliğin 7 nci maddede sayılan faaliyetlerle ilgili her türlü mal ve hizmet satış gelirlerinden, Bakanlığın asli görevleri dışında, diğer mevzuatla verilen iş ve hizmetlerden elde edilen gelirlerden, Danışmanlık hizmet gelirlerinden, Faiz, komisyon ve benzeri gelirlerden, Tesis, makine, ekipman ve cihazların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerden, Şartlı bağış ve yardımlardan, Diğer çeşitli gelirlerden,(Yapı denetim payları, şartname satış gelirleri, alınan ceza ve tazminatlar v.b.) oluşur.

35 HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİ HİZMET SATIŞ GELİRLERİ İşletmenin ana gelir kalemini oluşturmaktadır. Gelir kalemlerinin belirlenmesi ve fiyatlandırma işlemi, Yönetmeliğin 7 inci maddesinde yazılı faaliyet alanları ile ilgili Bakanlık birimlerinin döner sermaye kapsamında ürettikleri hizmetler, birimler tarafından fiyat tekliflerini de içerir şekilde belirlenerek İşletme Müdürlüğüne gönderilmektedir. İşletme Müdürlüğü gelen teklifleri konsolide ederek Yönetim Kurulu onayına sunmakta, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan birim fiyatlar yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

36 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
BİRİM FİYAT LİSTESİ İşletmemizin web sayfasında yayımlanan ve İl Müdürlüklerine de gönderilen «Döner Sermaye Birim Fiyat Listesi» birimler üst başlıkları altında, belirlenen hizmet kalemlerini, gelir kodlarını ve fiyatlarını gösterir şekilde düzenlenmiştir. Birim fiyat listesi, ihtiyaç duyulduğunda güncellenmekte ve bu güncellemeler de aynı şekilde duyurulmaktadır. Birim Fiyat Listesinde yazılı tutarlar yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Değişiklik tarihinden önce tahsil edilmiş ve işlemi devam eden hizmetlere uygulanmaz.

37 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
BİRİM FİYAT LİSTESİ Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri, birim fiyat listesinde yazılı tutarların tahsil edildiğini tespit etmedikleri sürece hizmeti yerine getiremezler. Aksi halde kamu zararına sebebiyet verilmiş olurlar. Birim fiyat listesinde bulunmayan bir hizmet yerine getiriliyor ise bu durumun yazılı olarak İşletme Müdürlüğüne iletilmesi halinde birim fiyat listesine eklenmesi hususu Yönetim Kurulu onayına sunulur.

38 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
BİRİM FİYAT LİSTESİ 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ve Yönetmeliğimizin 28 inci maddesine göre herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli fiyat uygulanamaz. Ücretsiz veya indirimli tarife uygulanacak mal ve hizmetlerin belirlenmesinde Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlığımız hizmetleri ile ilgili istisnalara ilişkin 2014/5968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmiştir. Bu karara istinaden düzenleme ve diğer hususlar 2014 Yılı Birim Fiyat Listesinde yer almaktadır.

39 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ
BİRİM FİYAT LİSTESİ Birim Fiyat Listesinde hizmet kalemleri kod sistemi ile sınıflandırılmıştır. Bu sistem, tahsilatların muhasebeleştirilmesinde doğru ve uygun bütçe kalemine alınmasına yönelik uygulamadır. Ancak banka şubelerinde hatalı kod verilerek yapılan tahsilatlar görülmektedir. Bu hatalar İşletmemiz tarafından günlük hesap ekstreleri üzerinden düzeltilerek doğru kodlar ile kayıtlara alınması sağlanmaktadır. Bu nedenle hatalı kod ile yapılan tahsilatın iade edilip yeniden tahsilat yapılması istenilmemelidir.

40 Teşekkür Ederim… Ekrem KARA İşletme Müdürü


"DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları