Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU DENETİM ALANINDA NELER GETİRİYOR ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU DENETİM ALANINDA NELER GETİRİYOR ?"— Sunum transkripti:

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU DENETİM ALANINDA NELER GETİRİYOR ?
Yrd.Doç. Dr. Zekeriya DEMİR Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F Kırklareli,

2 MUHASEBE DENETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Denetçi (auditor) deyimi ilk defa 1289 yılında kullanılmaya başlamıştır. İlk Muhasebe denetçi örgütü 1581 yılında Venedik’te kurulmuştur. İngiltere’de 1900 yılında çıkartılan bir yasa ile sınırlı sorumlu şirketlere denetim zorunluluğu getirilmiştir. William Deloitte, 1845 yılında Deloitte&Touch firmasını Londra’da kurmuştur. ABD’de ise mesleğin yasal dayanağı ilk defa 1896 yılında New York’ta ortaya çıkmıştır.

3 MUHASEBE DENETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
ABD’de sertifikalı kamu muhasebecileri (CPA) tarafından denetlenen ilk mali tablo 1901 yılında yayınlanmıştır. ABD’de bu günkü anlamda Bağımsız Denetim anlayışı 1930’lu yıllarda başlamıştır. Halka açık şirketlerin muhasebe denetiminden geçmiş mali tablo düzenleme ve yayınlama zorunluluğu 1934 yılında Sermaye Piyasası Kanunu (SEC) ile getirilmiştir. İngiltere’den sonra denetim mesleğinin en eski olduğu ülke Almanya’dır.

4 MUHASEBE DENETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Fransa’da denetim fonksiyonu 1867 yılında çıkarılan “Companies Charter” yasası ile başlamıştır. Fransa’da muhasebe ve denetleme faaliyetleri 1966 yılında yayınlanan bir kararname ile birbirinden ayrılmıştır. Yunanistan’da “Yeminli Muhasiplik Mesleği” 1955 yılında kurumsallaşmıştır. Türkiye’de ise mali piyasaların gelişimi ile 1987 yılında bağımsız denetim olgusu ile karşılaşılmıştır.

5 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
ABD Amerika’da Kamu Gözetimi sisteminin yasal alt yapısı 2002 yılında kabul edilen Sarbanes-Oxley Kanunu’na dayanmaktadır.Bu kanunun amacına uygun olarak “Halka Açık Şirketlerin Muhasebe Gözetim Kurulu”(PCAOB) oluşturulmuştur. Kurul kar amacı gütmeyen bir kurul niteliğinde olduğundan, ABD’nin resmi bir kurulu niteliğinde değildir ve üyeleri ile çalışanları görevlerinden dolayı memur statüsünde değildir. Kurulun Görevleri; Denetim raporlarının hazırlanmasında etkisi olan denetim,kalite kontrol, etik,bağımsızlık ve ilgili diğer standartların hazırlanması ve/veya uygulamaya geçirilmesi, Kurul’a kayıtlı muhasebe denetim firmalarının gözetimi,

6 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
Denetim firmaları ile denetçiler hakkında soruşturma ve disiplin işlemlerinin yürütülmesi, Kamu çıkarını ve yatırımcıyı korumak amacıyla denetim hizmetinin kalitesini arttırmaya yönelik mesleki standartların geliştirilmesi, -Sarbanes&Oxley Yasası’na ve Kurul’un getirdiği düzenlemelere uyumun denetim firmaları ve denetçilerin izlenmesi ve bu kurallara uyum konusunda zorlanması, Kurul ve Kurul çalışanlarının yönetilmesi ve Kurul bütçesinin oluşturulması.

7 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
Kurul Üyeleri; Yatırımcı ve kamu çıkarını koruyacak yetenek ve saygınlığa sahip, Sermaye piyasalarına, İlgili yasalar ve kamuyu bilgilendirme adına hangi tür bilgilerin sunulması gerektiği konusuna hakim, İki üyesi muhasebe meslek mensubu (CPA), Meslek mensubu olan üyelerin en az beş yıldan bu yana muhasebe mesleğinde aktif olarak çalışmıyor olması, Tam zamanlı çalışmaları ve, Muhasebe şirketleriyle ya da başka kişilerle aralarında iş bağlantısı olmaması gerekir.

8 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
İNGİLTERE 2003 yılında, Mesleki Gözetim Kurulu (Proffesional Oversight Board of Accountancy- POBA) oluşturulmuştur. Finansal Raporlama Konseyi’nin amaçlarına uygun olarak; borsada işlem gören şirketler ile kamu çıkarının önemli olduğu işletmelerin finansal raporlarının güvenilirliğini arttırmak amacıyla: meslek örgütlerinin muhasebe denetimine ilişkin düzenlemelerinin bağımsız denetimi, ekonomik açıdan önemli işletmelerin denetim fonksiyonlarının kalitesinin izlenmesi,

9 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
muhasebe meslek örgütlerinin muhasebe mesleğine ilişkin düzenlemelerinin bağımsız gözetimi, sigorta meslek örgütlerinin bu mesleğe ilişkin düzenlemelerinin bağımsız denetimi ve bu şekilde sigorta işlerinin kalitesinin arttırılması. Kurul Üyeleri: Kurul, muhasebe meslek örgütü ve muhasebe firmalarından bağımsızdır. Üyeleri işletmecilik,kamu sektörü, muhasebe ve denetim mesleği konularında geniş bir tecrübeye sahip kişilerdir.

10 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
AVRUA BİRLİĞİNDE KAMU GÖZETİMİ AB’de kamu gözetim sistemine ilişkin temel düzenleme 17 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan 8 No’lu Avrupa Birliği Direktifi olup, bu direktifin VIII.Bölümünü oluşturan maddeleri kamu gözetimine ayrılmıştır.Buna göre; -üye ülkeler yasal denetçiler ve denetim firmaları için etkin bir kamu gözetim sistemi oluşturmalı, -yasal denetçiler ve denetim firmaları kamu gözetimine tabi tutulmalı, -kamu gözetimi sistemi yasal denetimle ilgili alanlarda bilgili ancak uygulayıcı olmayanlar arasından oluşturulmalı, -yönetime seçilecek kişiler bağımsız ve şeffaf bir aday gösterme sürecine uygun olarak seçilmelidirler.

11 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
TÜRKİYE’DE KAMU GÖZETİMİ Ülkemizde kamu gözetimi ile ilgili düzenleme 2 Kasım 2011 tarih 660 Sayılı KHK ile yapılmış ve “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” kurulmuştur. Amacı; -uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, -bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, -denetim standartlarını belirlemek, -bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak şeklinde belirlenmiştir.

12 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
Kurul; -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanan dokuz üyeden oluşur. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini Başkan olarak atar. Kurul, Başkanın önerisi üzerine üyelerden birini İkinci Başkan olarak seçer.

13 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
Kurul üyeliklerine atanacakların; a) 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (l), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımaları, b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları veya bu dallarda yüksek lisans yapmış olmaları ve muhasebe, finans, vergi, denetim ve hukuk alanlarından birinde en az on yıllık deneyim sahibi olmaları,

14 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
c) Öğretim elemanları arasından Kurul üyeliklerine atanacakların ise iktisat, işletme, maliye ve muhasebe alanlarında en az on yıl süreyle öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak görev yapmış olmaları, d) Üyeliğe atanacakların son üç yılda; bağımsız denetim faaliyetinde bulunmamış, bir bağımsız denetim kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yapmamış veya bir bağımsız denetim kuruluşunca istihdam edilmemiş olması ya da doğrudan veya dolaylı olarak bir bağımsız denetim kuruluşu ile ortaklık ilişkisinin olmaması zorunludur.

15 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. b) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek.

16 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
c) Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dahil, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. ç) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.

17 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
d) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek. e) İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek. f) Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

18 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
g) Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle işbirliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak. ğ) Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak. h) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak.

19 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
ı) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. i) Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak. Kurumun Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkanlık Müşavirleri ve meslek personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan Kurum personeli ücret, mali ve sosyal haklar dışında; Kurumun kadrolu diğer personeli ise her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Kanuna tabidir.

20 DENETİM ALANINDA KAMU GÖZETİMİ
TTK’nun uygulanması MADDE 31 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bağımsız denetimle ilgili hükümleri uygulanır. Mevcut standartların ve diğer düzenlemelerin geçerliliği GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir. (2) Denetim standartları ve bağımsız denetimle ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan hükümlerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırılık teşkil eden hükümleri uygulanmaz.

21 2013’ Kayıtlar Hangi Usule Göre Tutulacak ?
6102 sayılı Kanun’da;muhasebenin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tutulması kabul edilmişti. Ancak 6335 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile “bu kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerin defter ve kayıtlarını 213 sayılı VUK hükümlerine göre tutmak zorunda(Madde:64/5)dırlar.

22 Açılış Bilançosu ve Yıl Sonu Finansal Tabloları
Tacir ticari faaliyetinin başında ve sonunda varlık ve borçlarını gösteren finansal tabloyu (açılış ve yıl sonu bilançosu)nu hazırlar.(Md:68/1) Tacir Gelir Tablosunu hazırlar(Md:68/2) Bilanço ve Gelir Tablosu yıl sonu finansal tablolardır.(Md:68/3) Yıl sonu finansal tablolar TMS’na uyularak düzenlenir.(Md:69/1-a)

23 Yeni TTK’nda Bağımsız Denetim’e genel bakış
Denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları ile YK Faaliyet Raporu denetçi tarafından,TDS’na göre denetlenir ve YK Faaliyet Raporunun denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. (Md:397/1) Denetimden geçmemiş Finansal Tablolar ve YK Faaliyet Raporu düzenlenmemiş hükmündedir.(Md:397/2) Denetlenen Finansal Tablolar ile YK Faaliyet Raporu denetleme sonrasında değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporunu etkileyecek nitelikteyse Finansal Tablolar ile YK Faaliyet Raporu yeniden denetlenir ve bunun sonucu raporda özel olarak açıklanır.(Md:397/3) Denetime tabi olacak şirketler BK tarafından belirlenir. ( Md:397/4)

24 Yeni TTK’nda Bağımsız Denetimin Kapsamı
Şirketin ve şirketler topluluğunun; Yıllık Finansal Tablolar ı (Bilanço ve Gelir Tablosu ) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Envanter ve muhasebesi İç Denetimi Riskin Erken Teşhisi Komitesinin Raporları’nın TMS’na, kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesidir. Ayrıca şirketin ve topluluğun malvarlıksal ve finansal durumunun 515.maddedeki dürüst resim ilkesine uygun ve denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde özenle gerçekleştirilmesidir.

25 Eski TTK ile Seçilen Murakıplar Yeni TTK ile Kaldırıldı mı ?
Eski TTK’na göre, anonim şirketin işlemleri genel kurul tarafından şirket ortağı olan veya olmayanlar arasından seçilen en az bir en çok beş kişiden oluşan murakıplarca denetleniyordu. Yeni TTK bu düzenlemeleri yürürlükten kaldırmış ve anonim şirketlerin konusunda uzman kişilerce denetlenmesini hüküm altına alarak anonim şirketleri bağımsız denetim kapsamına almıştı,ancak 6335 sayılı Kanunla denetim kapsamı sınırlandırılmış ve hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

26 Eski TTK’na Göre Seçilen Murakıpların Görev Süresi Ne Zaman Sona Erer ?
Yeni TTK uyarınca bağımsız denetçinin veya bağımsız denetim kuruluşunun şirket genel kurulunda seçilmesiyle birlikte sona erecektir. Örneğin, Yeni TTK’na göre şirketi denetleyecek bağımsız denetçi 31 Ocak 2013 tarihinde seçilmişse Eski TTK’na göre seçilmiş olan murakıpların görevleri bu tarih itibariyle sona erecektir.

27 Bağımsız Denetim Nedir ?
Bağımsız denetim kapsamındaki şirketlerin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının tespit edilebilmesi için şirkete ait defter,kayıt ve belgelerin incelenmesidir. Örneğin,şirket bilançosunda; kasada TL, bankalarda TL olduğu ve şirketinde TL kar elde ettiği bilgileri yer alıyorsa bu bilgilerin doğruluğu ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, bağımsız denetim kapsamında incelenecektir.

28 Kimler Bağımsız Denetçi Olabilir ?
Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere,3568 sayılı SMMM ve YMM Kanununa göre ruhsat almış YMM veya SMMM unvanını taşıyan ve KGK’unca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Orta ve küçük ölçekli A.Ş.ve LTD şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Yetkilendirilen kişiler, Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.

29 Bağımsız Denetim Kim veya Kimler Tarafından Yapılacak ve Bağımsız Denetçi Nasıl Seçilecektir
Kanunda belirtilen şirketlerin bağımsız denetimi, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren; bir veya birden fazla bağımsız denetçi, ya da ortakları bunlardan oluşan bir “sermaye şirketi” tarafından yerine getirilecektir. Bağımsız denetçiler veya denetim kuruluşu şirket genel kurulu tarafından seçilecektir.

30 Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Nasıl Belirlenecek ?
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, TOBB ve KGK,(eski hali TMSK) ‘nun görüşleri alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır. Küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise Büyük Sermaye şirketi sayılır.

31 Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Nasıl Belirlenecek ?
Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar: a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.(6335 ile kaldırılmıştır) b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları,sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri.

32 Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Nasıl Belirlenecek ?
c-büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin büyüklük yönünden konumu değişir. d-Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, şirketin konumu, tür değiştirmenin veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilanço gününde, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara göre belirlenir. e-İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu konuda bilgi alma hakları saklıdır.

33 Bağımsız Denetim Kuruluşu Nedir ?
Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen; sermaye şirketleri bağımsız denetim kuruluşudur. Bu kuruluşlar kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

34 Bağımsız Denetime İlişkin Düzenleme Yetkisi
Bağımsız Denetime tabi şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bağımsız denetim yapacak kişi ve kuruluşları belirleme yetkisi Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndadır.

35 Bağımsız Denetime ilişkin Yürürlük Tarihleri
a.SPK’na tabi şirketler b.Bankalar ve bağlı ortaklıkları c- Sigortacılık ve Reasürans şirketleri d-Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi kapsamındaki emeklilik şirketleri için tarihi itibariyle, Yukarıda sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel TMS 1/1/2013 tarihi itibariyle, A.Ş.’lerin denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

36 KGK’na Göre 2013’te Denetime Tabi Şirketler
Bu Karar hükümleri, (I) sayılı liste kapsamındaki şirketler için 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. SPK’na tabi şirketler, Bankacılık Kanunu’na tabi bankalar ve bağlı ortaklıklar, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ile emeklilik şirketleri, Yetkili müesseseler( döviz büroları ) ile Altın Borsasında üye olarak kabul edilen kıymetli maden aracı kurumları ve kıymetli maden üretimi ve ticareti yapan anonim şirketler

37 KGK’na Göre 2013’te Denetime Tabi Şirketler
Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler ile SPK’nda düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan; borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluş

38 KGK’na Göre 2013’te Denetime Tabi Şirketler
EPDK düzenlemelerine ve denetimine tabi olarak enerji piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişiler, sertifika sahibi tüzel kişiler ile yetki belgesi sahibi şirketler, Ulusal ve Bölgesel Karasal Radyo ve Televizyon, Uydu ve Kablolu Televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı sermaye şirketleri (bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen ölçütlerin üçte biri dikkate alınarak bunların en az ikisini karşılayanlar). Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında BTK denetimine tabi olan anonim şirketler (bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen ölçütlerin yarısı dikkate alınarak bunların en az ikisini karşılayanlar).

39 KGK’na Göre 2013’te Denetime Tabi Şirketler
Devlet, il özel idareleri, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının payı ve kontrol gücü olduğu şirketler; 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile Umumi Mağazacılık Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan mağazalar (bu Karara ekli (II) sayılı listede belirtilen ölçütlerin yarısı dikkate alınarak bunların en az ikisini karşılayanlar)

40 Kimler Bağımsız Denetim Yapamaz
a-Denetlenecek şirkette pay sahibi olanlar b-Denetlenecek şirketin yöneticisi, çalışanı (son 3 yıl dahil) c-Denetlenecek şirket ile bağlantılı bir tüzel kişinin kanuni temsilcisi, YK üyesi, yöneticisi, sahibi, %20‟den fazla pay sahibi yada Denetlenecek şirketin YK üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dahil, d-Denetlenecek şirket ile bağlantılı olan veya böyle bir şirkette %20‟den fazla payı olan bir işletmede çalışanlar veya denetçisi olacağı şirkette %20‟den fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet verenler

41 Kimler Bağımsız Denetim Yapamaz
e-Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetim dışında faaliyette ve katkıda bulunmuşsa, f- (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise, g-(a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

42 Kimler Bağımsız Denetim Yapamaz
h-Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının %30‟undan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona %20‟den fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, I- On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. KGK bu süreleri kısaltmaya yetkilidir. (6335 ile getirilen düzenleme) i-Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.

43 Bağımsız Denetçinin Seçimi
Her faaliyet dönemi için ve mutlaka ilgili faaliyet dönemi bitmeden seçilmelidir (faaliyet döneminin 4. ayına kadar) İlk uygulama yılı olan 2013‟te 31 Mart 2013‟e kadar seçilmeli Bağımsız denetçiyi genel kurul her faaliyet dönemi için yeniden seçer Topluluk denetçisi ana şirketin genel kurulunca seçilir Ticaret siciline tescil TTSG‟de ilan İnternet sitesinde ilan

44 Denetçi Seçilemezse Ne Olur ?
Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesince atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de uygulanır. •Mahkemenin kararı kesindir.

45 Şirket Denetçiyi Görevden Alabilir mi ?
Şirket seçilmiş bağımsız denetçiyi görevden alamaz, ancak mahkeme tarafından görevden alınabilir. Mahkeme tarafından bağımsız denetçi ataması Yönetim kurulu veya, Sermayenin %10‟unu (halka açıksa %5‟ini) oluşturan pay sahiplerinin istemiyle Mahkemenin ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinlemesi Seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi (özellikle taraflı davrandığına ilişkin bir kuşkunun varlığı halinde) Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi başka bir denetçi atayabilir. .

46 Denetçinin Görevden Alınması İçin Dava Süreci
Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçi seçiminin TTSG‟de ilanından sonra üç hafta içinde açılır. Azlığın davayı açabilmesi için genel kurulda denetçi seçimine karşı oy vermiş, bu oyunu tutanağa geçirmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri şirketin ortağı olması şarttır.

47 Bağımsız Denetçinin İstifası
Denetçi denetleme sözleşmesini, Sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Görüş yazısının içeriğine ilişkin fikir ayrılıkları ile denetlemenin şirketçe sınırlandırılmış olması veya görüş yazısı vermekten kaçınma haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshi yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu hemen geçici bir denetçi seçer, fesih ihbarını genel kurulun bilgisine sunar, seçtiği denetçiyi genel kurulun onayına sunar.

48 Şirketin Bağımsız Denetçiye Karşı Sorumlulukları
Şirketin yönetim kurulu, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlar. Denetçi ve denetleme konusu çerçevesinde işlem denetçisi, yönetim kurulundan, kanuna uygun ve özenli bir denetim için gerekli olan bütün bilgileri kendisine vermesini ve dayanak oluşturabilecek belgeleri sunmasını ister. Yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği takdirde, denetçi birinci fıkranın ikinci ve bu fıkranın birinci cümlesinde öngörülen yetkileri finansal tabloların çıkarılmasından önce de haizdir.

49 Şirketin Bağımsız Denetçiye Karşı Sorumlulukları
Yılsonu denetiminin hazırlıkları için gerektiği takdirde, denetçi birinci fıkranın ikinci ve bu fıkranın birinci cümlesinde öngörülen yetkileri finansal tabloların çıkarılmasından önce de haizdir. Özenli bir denetim için gerekli olduğu takdirde denetçi bu fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan yetkileri yavru ve ana şirketler için de kullanabilir. Konsolide finansal tabloları çıkarttırmakla yükümlü olan şirketin yönetim kurulu, konsolide finansal tabloları denetleyecek denetçiye; topluluğun finansal tablolarını, topluluk yıllık faaliyet raporunu, münferit şirketin finansal tablolarını, şirketlerin yönetim kurullarının yıllık faaliyet raporlarını, bir denetim yapılmış ise ana şirketin ve yavru şirketlerin denetim raporlarını vermek zorundadır. Denetçi, birinci fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde öngörülen yetkileri ana ve yavru şirketler yönünden de kullanabilir.

50 Bağımsız Denetçinin Görevleri
Sermaye şirketlerinin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standart‟larına, TTK‟ya ve Esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına dair görüş bildirecek kapsamda denetlenmesi, Yönetim kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarında yer alan finansal bilgilerin denetlenmesi, Şirketi tehdit eden risklerin, bunların tespit edilmesini sağlayan sistemlerin mevcut olup olmadığının ve bu konularla ilgili çözüm önerilerinin Yönetim Kurulu‟na rapor edilmesi

51 Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar. Denetçi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler.

52 Bağımsız Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü
Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. İhmali bulunan kişiler hakkında, verdikleri zarar sebebiyle, her bir denetim için TL, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise TL’na kadar tazminata hükmedilebilir. Tazmin yükümlülüğü sözleşme ile ne kaldırılabilir nede daraltılabilir. Denetçinin bir bağımsız denetleme kuruluşu olması hâlindeki ibare “ denetçinin bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bir sermaye şirketi olması halinde" sır saklama yükümü bu kurumun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalışanlarını da kapsar. (Md:404)

53 Denetim Raporu Finansal tablolara ilişkin verilecek denetim raporunda Denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçlarını geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulur, ve aşağıdaki konular açıkça ifade edilir: Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı, Denetim kapsamında istenen bilgi ve belgelerin YK tarafından eksik olarak sunulup sunulmadığı Defterlerin öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı TMS çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı Ayrıca, Şirket‟i tehdit riskleri ve bunları tespit etmeye yönelik sistemlerin mevcut olmaması halinde, buna ilişkin çözüm önerilerini içeren ayrı bir rapor sunulur.

54 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Denetimine İlişkin Rapor
Raporda; yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin,denetlenen finansla tablolar ile tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

55 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
Bu rapor aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir: Şirketin, o cari yıla ait faaliyetlerinin akışı ile finansal durumu;doğru,eksiksiz, dolambaçsız,gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılacaktır. Şirketin finansal durumu, finansal tablolara göre değerlendirilecektir. Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret edilecektir. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar meydana gelmişse bunlar belirtilecektir. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmalarının neler olduğu gösterilecektir. Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü mali menfaatler ile ayni ve nakdi imkanlar bu raporda belirtilecektir.

56 Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Raporunun Denetimi
Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde,yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi,bunun için gerekli işlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde derhal kurulacaktır. Kurulan bu komite ilk raporunu kurulmalarını takip eden ayın sonunda verir

57 Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Raporunun Denetimi
Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir rapor verecek ve bu raporda durumu değerlendirip, varsa tehlikelere işaret edecek,çareleri gösterecektir. Bu rapor denetçiye de yollanacaktır. Denetçi, yönetim kurulu tarafından, şirketi,finansal tabloların, gerçek resmi, dürüstçe göstermemesi dolayısıyla tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında belirlemeye uygun bir sistem kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu sistemin yapısını ve uygulamalarını açıklayan ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna sunacaktır. (Madde 378) Yeni TTK’na göre,küçük ölçekli limited şirketlerde risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesi kurulmayacaktır.

58 Denetim Raporunda Görüş Bildirme
Bağımsız Denetçiler; Şirketin finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal duruma ve karlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttığı sonucuna ulaştıklarında “OLUMLU GÖRÜŞ” Şirketin, finansal tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda “SINIRLANDIRILMIŞ OLUMLU GÖRÜŞ” verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir

59 Denetim Raporu Şirketin finansal tablolarının doğru olmaması, malvarlığı ile finansal duruma ve karlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunmaması halinde “OLUMSUZ GÖRÜŞ” vereceklerdir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir Şirket defterlerinde, denetlemenin yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde denetçi, bunları ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak “GÖRÜŞ VERMEKTEN kaçınabilir.

60 Olumlu Denetim Görüşü Verilmezse Ne Olacak ?
Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz hükmü değiştirilerek KARAR alabilme imkanı getirilmiştir. Yönetim Kurulu 4 gün içinde Genel Kurulu çağırır ve istifa eder hükmü değiştirilmiş, ve İSTİFA ZORUNLULUĞU ortadan kaldırılmıştır. Genel Kurul Yeni Yönetim Kurulu seçecek,ana sözleşmede aksi öngörülmemişse ESKİ YK yeniden seçilebilecektir.(6 ay içinde olumlu görüş alacak şekilde finansal tabloları hazırlatır ve denetim raporu ile birlikte Genel Kurul‟a sunar.) Sınırlı olumlu görüş verilen hallerde, Genel Kurul gerekli önlem ve düzeltmeleri de karara bağlar. Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal kurul kararını, denetçinin verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar.

61 Şirket ile Denetçi Arasındaki Görüş Ayrılıkları
Şirket ile denetçi arasında şirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına, finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanunun, idari tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkında, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir. Dava giderlerinin borçlusu şirkettir. (Md:405)

62 Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Sonuçları Nelerdir ?
Bağımsız denetçi tarafından denetlenmemiş olan finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacaktır.

63 İşlem Denetçisi nedir, nasıl seçilir ve ne yapar?
Anonim ve limited ortaklıkların tümünde, kanunda belirtilen işlemler için. Bağımsız denetçi olma koşullarını sağlayanlar işlem denetçisi olabilir. Şirketin hesaplarını tutanlar veya bağımsız denetçisi olanlar işlem denetçisi olamaz. İşlem denetçisinin görevleri; 1-Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, 2-Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesi, 3-Bölünme sözleşmesi ve bölünme planının denetlenmesi, 4-Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi, 5-Sermaye artırımının ve azaltılmasının denetlenmesi, 6-Diğer işlemlerin denetimi. (6335 ile kaldırılmıştır)

64 Özel Denetçi nedir, nasıl seçilir ve ne yapar?
Denetçi,şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa, Yönetim kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukukî işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa; Herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirketin, hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan ilişkisini incelemek üzere “Özel Denetçi” atanabilir. Özel denetim, amaca yararlı bir süre içinde ve şirket işleri gereksiz yere aksatılmaksızın yapılacaktır.

65 Özel Denetçi nedir, nasıl seçilir ve ne yapar?
Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, yazışmaları dâhil yazılarının, kasa, kıymetli evrak ve mallar başta olmak üzere, varlıklarının incelenmesine izin verecektir. Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, şirketin sırlarını da koruyarak, mahkemeye ayrıntılı bir rapor verecektir.

66 Bağımsız denetimin faydaları nelerdir ?
Yönetime doğru bilgi akışı sağlar. Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir. İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur. Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır. Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.

67 YENİ TTK’DA İÇ DENETİM İç Denetim Nedir? “bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.”

68 Neden İç Denetime İhtiyaç Var?
YENİ TTK’DA İÇ DENETİM Neden İç Denetime İhtiyaç Var? İç Denetim; mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu işlev ve kapsam özellikleri ile iç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir.

69 İç Denetimin Şirket Açısından Yarattığı Katma Değeri
YENİ TTK’DA İÇ DENETİM İç Denetimin Şirket Açısından Yarattığı Katma Değeri Şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir,kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar.

70 YENİ TTK’DA İÇ DENETİM Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. (MADDE 366- (2)) Yeni TTK, bu hükmü ile kurumsal yönetim ilkelerinde “Denetim Komitesi” olarak ifade edilen denetim komitelerinin kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki vermiş ancak bir gereklilik ya da zorunluluk öngörülmemiştir.

71 YENİ TTK’DA İÇ DENETİM Yeni TTK’da yönetim kurulunun “muhasebe,finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde,finansal planlama için gerekli düzenin kurulması” ile ilgili yetkileri devredilemez yetkileri arasında dır.(Madde:375/1-c) Bu madde hükmü değerlendirildiğinde sanki 367.maddede yönetim kuruluna “esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili klılınabilir” hükmü ile yukarıdaki madde hükümleri arasında tezat varmış gibi görünebilir.

72 YENİ TTK’DA İÇ DENETİM Yeni TTK’nda; özellikle işletmelerde iç denetim ve iç kontrol açısından ilgili maddelerinin yasanın sistematiğini bozmadan düzeltilmesi ve bu konunun uzmanlarıyla görüşülerek biraz daha biçimsel ve zorunluluk doğuran düzenlemeler haline getirilmesi işletmelerin kurumsallaşması açısından daha yararlı olacaktır. Halka açık şirketlerde riskin erken teşhisine ilişkin bir komite kurulmasını zorunlu kılan düzenleme yerine belli büyüklükteki tüm şirketler için bir denetim komitesi kurulması ve bu komitenin görev tanımları arasında etkili iç kontroller, iç denetim ve riskin erken teşhisiyle ilgili fonksiyonel sorumluluklar tanımlanması çok daha yararlı ve etkili düzenlemeler olacak ve denetim mesleğine daha başka bir boyut katacaktır. ( Seval Selimoğlu )

73 Yeni TTK İle İlgili Önemli Tarihler
1 Temmuz 2012 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi. (Madde 1534) 1Temmuz 2013 Anonim Şirketler ve limited şirketler ana sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. (6335 ile düzenlendi) 1 Ocak 2013 Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS / TFRS’ye göre düzenlenmesi gerekecektir. (Madde 1534/3)

74 Yeni TTK İle İlgili Önemli Tarihler
Ancak TMS’ye göre mali tabloların karşılaştırmalı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar tarihli mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Ayrıca 2013 yılı muhasebe açılış kaydının TMS’ye uygun yapılması da diğer bir zorunluluktur. Bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 Ocak 2012 tarihine kadar TMS’nın uygulamasına yönelik hazırlıklarını tamamlamaları yararlı olacaktır. 31 Mart 2013 Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama yapılacaktır. (Geçici Madde 6/3) 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 ay içinde Denetime tabi sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise çeşitli hapis cezaları öngörülmektedir. (Madde 1534/1) 14 Şubat 2014 Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecektir. (6103 Madde 20)

75 Ne Yapılmalı Şirketler ve meslektaşlarımız yeni döneme uyum için kültürlerini değiştirmeli, Şirketlerde iç denetim sistemi kurulmalı ve meslektaşlarımız bunu teşvik etmeli, Denetim Komitesi Kurulmalıdır, Denetçi eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmelidir; Yeni TTK kapsamında mali tabloların denetimden geçmesi için sunulamaması durumunda yönetim kurulu sorumlu olmakta ve 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına maruz kalabilmektedir, Denetim sözleşmesinin hazırlanması,

76 İlginiz ve sabrınız için teşekkürler


"YENİ TÜRK TİCARET KANUNU DENETİM ALANINDA NELER GETİRİYOR ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları