Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer"— Sunum transkripti:

1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer
Lecture PowerPoints By Lami Kaya, © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

2 Chapter 3 Internet Uygulamaları ve Ağ Programcılığı
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

3 Anlatılacak Konular 3.1 Giriş
3.2 internet İletişiminde İki Temel Paradigma 3.3 Bağlantı Tabanlı (Connection-Oriented) İletişim 3.4 İstemci – Sunucu (Client-Server) etkileşim modeli 3.5 İstemci – Sunucuların Özellikleri 3.6 Sunucu Programları ve Sunucu Sınıfı Bilgisayarları 3.7 İstekler (Requests), Cevaplar (Responses), ve Veri Akışı yönü 3.8 Çok İstemci ve Çok Sunucular 3.9 Sunucu(Server) Belirleme ve Çoğullama (Demultiplexing) 3.10 Eşzamanlı Sunucular 3.11 Sunucular Arasında Dairesel Bağımlılıklar 3.12 Peer-to-Peer etkileşimler Peer-to-Peer etkileşimler 3.13 Ağ Programcılığı ve Socket API © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

4 Anlatılacak Konular 3.14 Socketler, Açıklayıcılar (Descriptors), ve Ağ I/O 3.15 Socket API’si ve parametreleri 3.16 İstemci ve Sunuculardaki Socket Çağrımları 3.17 İstemci ve Sunucularındaki kullanılalan Socket fonksiyonları 3.18 İstemci’de kullanılan bağlantı fonksiyonları 3.19 Sunucu’da kullanılan bağlantı fonksiyonları 3.20 Mesaj paradigmasında kullanılan Socket Fonksiyonları 3.21 Diğer Socket Fonksiyonları 3.22 Sockets, Threads, ve Inheritance © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

5 3.1 Introduction The Internet offers users a rich diversity of services none of the services is part of the underlying communication infrastructure Internet provides a general purpose mechanism on which all services are built and individual services are supplied by application programs that run on computers attached to the Internet It is possible to devise new services without changing the Internet Chapter covers two key concepts of Internet applications: describes the conceptual paradigm that applications follow when they communicate over the Internet presents the details of the socket Application Programming Interface (socket API) that Internet applications use © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

6 3.1 Giriş Internet, kullanıcılara çeşitli zengin servisler sunuyor
Bu servislerden hiçbiri temelde iletişim altyapısında değildir Internet genel amaçlı mekanizma sağlar Bütün servislerin inşa edilmesi Ve Bağımsız servisler, internete bağalanan uygulama programları tarafından sağlanır Internet’i değitirmeden yeni servisler geliştirilebilir Bu bölüm Internet uygulamalarının iki temel anahtar konseptini içerir: Internette iletişime geçerken uygulanacak kavramsal paradigmaları açıklar Internet uygulamalarının kullandığı socket API ( Application Programming Interface ) detayları ile sunmak © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 6 6

7 3.1 Introduction Internet application programmers can get started easily It is possible to create Internet applications without knowing how networks operate However, understanding network protocols and technologies allows them to write efficient and reliable code that enables applications to scale across many sites Later parts of the text provide the necessary information by explaining data communications and protocols used to form the Internet © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 7 7

8 3.1 Giriş Internet uygulamalarının programlanmasını kolayca başlanabilir Ağ’ın çalışma sistemini bilmeden Internet uygulamaları geliştirmek mümkündür Fakat, ağ protokolleri ve teknolojilerinin izin verdiği ölçüde etkin ve güvenilir kod geliştirilmesinin anlanılması gerekir. Budan sonraki bölümlerde, Internetteki veri iletişiminde ve protokollerinde gerekli olan bilgilerin açıklanması © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 8 8

9 3.2 Two Basic Internet Communication Paradigms
The Internet supports two basic communication paradigms: Stream Transport in the Internet Message Transport in the Internet Figure 3.1 summarizes the differences © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

10 3.2 Internet İletişiminde İki Temel Paradigma
Internet iki temel iletişim paradigmasını destekler: Internetteki Stream taşınması 3.2.2 Internetteki Message taşınması Şekil 3.1 farklılıkları özetler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 10 10

11 3.2.1 Stream Transport in the Internet
Stream denotes a paradigm in which a sequence of bytes flows from one application program to another Internet's mechanism arranges two streams between a pair of communicating applications, one in each direction The network accepts input from either application, and delivers the data to the other application A sending application can choose to generate one byte at a time, or can generate blocks of bytes The network chooses the number of bytes to deliver at any time the network can choose to combine smaller blocks into one large block or can divide a large block into smaller blocks © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 11

12 3.2.1 Internetteki Stream taşınması
Stream, bir uygulama programından diğerine olan akışı byte dizilerini seklinde sembolize eder. Internet mekanizması her iletişim uygulamaları için iki çift stream düzenler Ağ, uygulamadan girdi kabul edebilir, ve başka uygulamara veri gönderimi yapabilir Gönderen program her zaman aralığında bir byte bilgi, yada bir block bilgi gönderebilir Ağ belirli zaman aralığında veri bloğu gönderimini seçer Ağ küçük blokların bir büyük blok şeklinde gönderilimini yada büyük bir bloğun daha küüçük bir blok şeklinde gönderimini seçebilir. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 12

13 3.2.2 Message Transport in the Internet
In a message paradigm, the network accepts and delivers messages Each message delivered to a receiver corresponds to a message that was transmitted by a sender the network never delivers part of a message, nor does it join multiple messages together if a sender places exactly n bytes in an outgoing message, the receiver will find exactly n bytes in the incoming message The message paradigm allows delivery in different forms: Unicast a message can be sent from an application on one computer directly to an application on another, 1-to-1 Multicast a message can be multicast to some of the computers on a network, 1-to-many Broadcast a message can be broadcast to all computers on a given network, 1-to-all © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 13

14 3.2.2 Internet üzerinden Mesaj taşınması
Mesaj paradigması içerisinde, Ağ mesaj gönderimi ve alımına izin verir Her gönderici tarafından gönderilen mesaj alıcısına iletilir Ağ hiçbir zaman mesajın sadece bir bölümünü, yada gönderilen bir sürü mesajın birleştirilmesi işlemini gerçekleştirmez Eğer gönderen toplamda n byte göndermişse, alıcı tarafında da n bye şeklinde alınır. Mesaj paradigması farklı şekillerde gönderime izin vermektedir: Unicast Bir bilgisayardaki uygulama direkt olarak başka bilgisayardaki uygulamaya mesaj gönderilmesi olayına deniyor, 1-to-1 Multicast Mesaj ağ üzerinden bir sürü bilgisayara multicast edilebilmesi, 1-to-many Broadcast Mesaj ağ üzerindeki bütün bilgisayarlara multicast edilebilmesi, 1-to-all © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 14

15 3.2.2 Message Transport in the Internet
Message service does not make any guarantees So messages may be Lost (i.e., never delivered) Duplicated (more than one copy arrives) Delivered out-of-order A programmer who uses the message paradigm must insure that the application operates correctly even if packets are lost or reordered Most applications require delivery guarantees Programmers tend to use the stream service except in special situations such as video, where multicast is needed and the application provides support to handle packet reordering and loss Thus, we will focus on the stream paradigm © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 15

16 3.2.2 Internet üzerinden Mesaj taşınması
Mesaj servisleri garanti veremezler Bu yüzden mesajlar Kaybolabilir (Lost) (i.e., hiçbir zaman iletilemeyebilir) Kopyalanabilir (Duplicated) (birden fazla kopyası ulaşabilir) Sırasız bir şekilde iletilebilir out-of-order Mesaj paradigmasını kullanan programcı uygulamanın doğru çalıştığının garantisini verebilmeli paketler yeniden sıralanması gerekse yada kaybolsa bile Çoğu uygulamaların iletilme garantisine ihtiyaç duyarlar Programcılar stream servisinin kullanmaya meyletmeli, bazı özel durumlar hariç Örnek verecek olursak video,çünkü multicast gerektirebilir aynı zamanda paket kayıpları yada yeniden sıralandırmayı desteğinin sağlanması gerekir. Böylece, biz stream paradigması üzerinde duracağız. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 16

17 3.3 Connection-Oriented Communication
The Internet stream service is connection-oriented It operates analogous to a telephone call: two applications must request that a connection be created once it has been established, the connection allows the applications to send data in either direction finally, when they finish communicating, the applications request that the connection be terminated Algorithm 3.1 summarizes the interaction © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

18 3.3 Bağlantı Tabanlı (Connection-Oriented) İletişim
Internetteki stream servisleri bağlantı tabanlıdır (connection-oriented ) Analog telefon çağrısı gibi çalışır: İki uygulamada bağlantının kurulmasını talep etmek zorundadır Bağlantı kurulduktan sonra, bağlantı uygulamaların her yöne veri göndermeleleri izin verir Son olarak, iletişimi bitirdikten sonra, uygulamalar bağlantının sonlandırılmasını talep edebilirler Şekil 3.1 deki algoritma etkileşimi özetler © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 18 18

19 3.4 The Client-Server Model of Interaction
The first step in Algorithm 3.1 raises a question: how can a pair of applications that run on two independent computers coordinate to guarantee that they request a connection at the same time? The answer lies in a form of interaction known as the client-server model A server starts first and awaits contact A client starts second and initiates the connection Figure 3.2 summarizes the interaction Subsequent sections describe how specific services use the client-server model Application programs known as clients and servers handle all services in the Internet © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

20 3.4 İstemci – Sunucu (Client-Server) etkileşim modeli
3.1 deki algoritmanın ilk adımı bir soru sorulmasını gerektiriyor İki farklı makinede çalışan iki farklı uygulama nasıl aynı zamanda bağlantı isteğinin kordinasyonu garanti edebilirler? Cevap olarak istemci-sunucu modeli gösterilir Sunucu ilk olarak bağlantı gözlemekle işe başlar İstemci ikinci olarak çalışır ve bağlantının başlatır Şekil 3.2 etkileşimi özetler Sonraki bölümler istemci-sunucu modelinde nasıl spesifik servislerin kullanımını açıklar Interneteki bütün servisler istemci ve sunucu uygulama programları olarak bilinir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 20 20

21 3.4 İstemci – Sunucu (Client-Server) etkileşim modeli
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

22 3.5 Characteristics of Clients and Servers
Most instances of client-server interaction have the same general characteristics A client software: Is an arbitrary application program that becomes a client temporarily when remote access is needed, but also performs other computation Is invoked directly by a user, and executes only for one session Runs locally on a user's personal computer Actively initiates contact with a server Can access multiple services as needed, but usually contacts one remote server at a time Does not require especially powerful computer hardware © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 22 22

23 3.5 İstemci – Sunucuların Özellikleri
Birçok istemci ve sunucu etkileşimi örnekleri aynı genel özelliklere sahiptir. İstemci yazılımı: Uzaktaki bir servise ulaşmak için istemci üzerinde çalışan uygulama programı geçici olarak bağlantı kurmak isteyebilir Çağırım direkt olarak kullanıcı tarafından mı gerçekleştirilir? Sadece bir oturum(session) için mi çalıştırılır Kullanıcının kişisel bilgisayarında lokal olarak çalışır Sunucuya aktif olarak bağlantıyı başlatır Gerekli ulan birden fazla servise ulaşabilir, fakat genelde bir sunucu ile haberleşir Güçlü Bilgisayar Donanımı gerektirmez © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 23 23

24 3.5 Characteristics of Clients and Servers
A server software: Is a special-purpose, privileged program Is dedicated to providing one service that can handle multiple remote clients at the same time Is invoked automatically when a system boots, and continues to execute through many sessions Runs on a large, powerful computer Waits passively for contact from arbitrary remote clients Accepts contact from arbitrary clients, but offers a single service Requires powerful hardware and a sophisticated operating system (OS) © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 24 24

25 3.5 İstemci – Sunucuların Özellikleri
Sunucu Yazılımı: Özel amaçlı, öncelikli (privileged ) program Aynı zamandan birden fazla istemciye bir servis hizmeti sağlar Is invoked automatically when a system boots, and continues to execute through many sessions Büyük ve Güçlü bilgisayarlar üzerinde çalışır Gelişigüzel etkileşimde bulunan istemciler pasif olarak bekler İstemcilerin Gelişigüzel etkileşimlerini kabul eder, fakat tekbir servis sunar Çok güşlü donanım ve kendilerine özgü işletim sistelerine ihtiyaç duyarlar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 25 25

26 3.6 Server Programs and Server-Class Computers
Term server refers to a program that waits passively for communication However, when a computer is dedicated to running one or more server programs, the computer itself is sometimes called a server Hardware vendors contribute to the confusion because they classify computers that have fast CPUs, large memories, and powerful operating systems as server machines Figure 3.3 illustrates the definitions © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 26 26

27 3.6 Sunucu Programları ve Sunucu Sınıfı Bilgisayarları
Sunucu ismi programın bağlantı için pasif olarak beklediğini göstermek için verilmiştir Fakat, Bilgisayar bir yada daha fazla sunucu programı çalıştırmak için adandığı zaman O zaman bilgisayarın kendisine Sunucu deniyor Donanım satıcıları bu kafa karışıklığına katıldılar Çünkü, Hızlı CPUlu, büyük hafızaya sahip ve güçlü işletim sistemine sahip Makinaları Sunucu diye sınıflandırdılar Şekil 3.3 Bu tanımlamayı gösteriyor © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 27 27

28 3.6 Sunucu Programları ve Sunucu Sınıfı Bilgisayarları
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

29 3.7 Requests, Responses, and Direction of Data Flow
Client and server? Which side initiates contact? Once contact has been established, two-way communication is possible (i.e., data can flow from a client to a server or from a server to a client) In some cases, a client sends a series of requests and the server issues a series of responses (e.g., a database client might allow a user to look up more than one item at a time) © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 29 29

30 3.7 İstekler (Requests), Cevaplar (Responses), ve Veri Akışı yönü
İstemci ve Sunucu? Hangi taraf bağlatıyı başlatır Bir kere bağlantı gerçekleştimi, iki-yönlü iletişim gerçekleştirilebilir. (Veri istemciden sunucuya yada sunucudan istemciye doğru akabilir) Bazı durumlarda, istemci seri şeklinde(series of requests ) istek gönderebilir buna karşılık sunucuda seri şeklinde cevaplar verebilir(series of responses ) (Örnek olarak, veritabanına istemci birden fazla maddeyi görmek için istekte bulunabilir) © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

31 3.8 Multiple Clients and Multiple Servers
Allowing a given computer to operate multiple servers is useful because the hardware can be shared a single computer has lower system administration overhead than multiple computer systems experience has shown that the demand for a server is often sporadic a server can remain idle for long periods of time an idle server does not use the CPU while waiting for a request to arrive If demand for services is low, consolidating servers on a single computer can dramatically reduce cost without significantly reducing performance © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 31 31

32 3.8 Çok İstemci ve Çok Sunucular
Bir bilgisayarın birden fazla sunucu şeklinde çalışmasına izin vermek önemlidir çünkü, Donanım paylaşılabilir Tek bir bilgisayarın yönetim overhead’i birçok bilgisayarınkinden daha düşüktür Tecrübe tekbir sunucuya olan ihtiyacın düzensiz/seyrek bir durum olduğunu göstermiştir Sunucu hiçbir iş yapmadan uzun süre boş durabilir Boş bir sunucunun istek beklerken CPU’sunu kullanmaz Eğer servislere olan ihtiyaş düşük ise,tek bir bilgisayar üzerindeki sağlamlaştırıcı (consolidating ) sunucular maliyeti dramatik olarak düşürebilir Performansı ciddi şekilde düşürmeden © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

33 3.8 Multiple Clients and Multiple Servers
A computer can run: A single client A single server Multiple copies of a client that contact a given server Multiple clients that each contact a particular server Multiple servers, each for a particular service Allowing a computer to operate multiple clients is useful because services can be accessed simultaneously For example, a user can have three (3) windows open simultaneously running three (3) applications: one that retrieves and displays another that connects to a chat service and a third running a web browser © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 33 33

34 3.8 Çok İstemci ve Çok Sunucular
Bilgisayar Şu şekilde çalışabilir: Basit bir İstemci olarak Basit bir Sunucu olarak Varolan bir Sunucuya bağlantıya geçebilmek için birden fazla İstemci kopyasını barındırabilir Özel sunucuya bağlantı kurabilen birden fazla istemci şeklinde Birden fazla sunucu, herbir özel servisler veren Bilgisayarın birden fazla istemci şeklinde çalışılmasına izin verilmesi faydalıdır Çünkü sevisler eşzamanlı olaraj ulaşılabilirler Mesela Kullanıcı 3 farklı pencerede aynı anda 3 farklı programı çalıştırabiliyor Birinden gönderilip alınabilir Diğerinden arkadaşlarıyla chat yapılabilir Ve en diğerinden web-browser ı çalıştırabilir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 34 34

35 3.9 Server Identification and Demultiplexing
How does a client identify a server? The Internet protocols divide identification into two pieces: An identifier for the computer on which a server runs An identifier for a service on the computer Identifying a computer? Each computer in the Internet is assigned a unique 32-bit identifier known as an Internet Protocol address (IP address) A client must specify the server’s IP address To make server identification easy for humans, each computer is also assigned a name, and the Domain Name System (DNS) described in Chapter 4 is used to translate a name into an address Thus, a user specifies a name such as rather than an integer address © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

36 3.9 Sunucu(Server) Belirleme ve Çoğullama (Demultiplexing)
İstemci Sunucuyu nasıl tanır/tanımlar? Internet protokolleri tanıma işlemini iki parçaya ayırmıştır: Sunucunun çalıştığı bilgisyarın tanımlanması/tanımlayıcısı Bilgisayarda çalışan servisin tanımlanması/tanımlayıcısı Bilgisayarı tanımlamak? Interneteki bütün bilgisayarlara 32-bitlik eşsiz bir tanımlayıcı olan Internet Protokol Adresi(IP address) olarak bilinen IP adresi ile tanımlanır. İstemci Sunucunun IP adresini belirtmek zorundadır Sunucuların tanımlanmasını kolaylaştırmak için, her bilgisyara bir DNS Domain Name System tanımlanmıştır Bölüm 4 te açıklanacak, isimleri IP adresine dönüştürme işlemini yapıyor Böylece, böylece insanlar isim digital numaraların yerine, gibi isimler tanımlıyorlar © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 36 36

37 3.9 Server Identification and Demultiplexing
Identifying a service? Each service available in the Internet is assigned a unique 16-bit identifier known as a protocol port number (or port number) Examples,  port number 25, and the web  port number 80 When a server begins execution it registers with its local OS by specifying the port number for its service When a client contacts a remote server to request service the request contains a port number When a request arrives at a server software on the server uses the port number in the request to determine which application on the server computer should handle the request Figure 3.4 summarizes the basic steps © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 37 37

38 3.9 Sunucu(Server) Belirleme ve Çoğullama (Demultiplexing)
Servisi Tanımlamak? Internette var olan servisleri tanımlamak için de eşsiz 19-bitlik protokol port numarı olarak bilinen numaralar atanmıştır. (or port number) Örnek olarak, ->port numarası 25, ve web port numarası -> 80 Sunucu çalışmaya başladığı zaman Lokal işletim sistemine kendi servisi için port numarasını kayıt yaptırır İstemci Sunucudan servis talebinde bulunduğu zaman İstekler port numarasını içerir İstek Sunucuya ulaştığı zaman Sunucu üzerindeki yazılım port numarasını isteği belirlemede kulanır, Suncu üzerinde çalışan uygulama bu isteklere cevap verir Şekil 3.4 basit adımları özetlemiştir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 38 38

39 3.9 Sunucu(Server) Belirleme ve Çoğullama (Demultiplexing)
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

40 3.10 Concurrent Servers The steps in Figure 3.4 imply that a server handles one client at a time Although a serial approach works in a few trivial cases, most servers are concurrent That is, a server uses more than one thread of control Concurrent execution depends on the OS being used Concurrent server code is divided into two pieces a main program (thread) a handler The main thread accepts contact from a client and creates a thread of control for the client Each thread of control interacts with a single client and runs the handler code © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 40 40

41 3.10 Eşzamanlı Sunucular Şekil 3.4 görünen adımlar, Sunucun bir istemci için yapmış olduğu işi gösterir Seri çalışma yaklaşımı sadece belirli bazı durumlar için geçerlidir, ve birçok sunucu eşzamanlı olarak çalışır (concurrent) Buda Sunucunun control için birden fazla thread kullanığını gösterir Eşzamanlı çalışma kullanılan işletim sistemine bağımlıdır Eş zamanlı Sunucular iki parçaya ayrılır Asıl program(thread) Ve idereci (handler) Asıl Thread istemci ile iletişimin kurulmasını sağlar ve istemci için thread oluşturur Kontrol için kullanılan her thread bir istemci ile iletişime geçer ve idare edeci kod olarak çalışır © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

42 3.10 Concurrent Servers After handling one client the thread terminates The main thread keeps the server alive after creating a thread to handle a request the main thread waits for another request to arrive If N clients are simultaneously using a concurrent server, N+1 threads will be running: the main thread (1) is waiting for additional requests and N threads are each interacting with a single client © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 42 42

43 3.10 Eşzamanlı Sunucular Bir istemcinin işlemi bitirildikten sonra thread sonlardırılır. Asıl (Main) Thread Sunucunun süsrekli çalışmasını sağlar, asıl thread yeni threadlerin isteklere cevap vermesi için yeni threadleri oluşturu Asıl thread diğer isteklerin gelmesi için beklemde durur Eğer N adet istemci eşzamanlı olarak concurrent Sunucuya bağlanırsa, sistemde toplam N+1 adet thread çalışıyor demektir. Asıl thread (1) yeni isteklere karşılık vermek için bekler N adet thread, herbiri bir istemci ile haberleşir. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 43 43

44 3.11 Circular Dependencies Among Servers
In practice, the distinction blurs because a server for one service can act as a client for another For example, before it can fill in a web page, a web server may need to become a client of a database A server may also become the client of a security service (e.g., to verify that a client is allowed to access the service). Programmers must be careful to avoid circular dependencies among servers The potential for circularity is especially high when services are designed independently because no single programmer controls all servers © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 44 44

45 3.11 Sunucular Arasında Dairesel Bağımlılıklar
Pratikte, farklılıklar net olarak görünemeyebilir çünkü bir sunucu aynı anda başka bir servisin istemcisi olabilir. Mesela, Bir websitesini doldurmadan, web sunucusu veritabanının istemcisi olabilir Sunucu aynı zamanda güvenlik servisinin istemcisi olabilir (kullanıcının bu servise ulaşmasını izin verebilir) Programcı sunucular bu şekilde dairesel bağımlılıklardan kurtulması noktasında dikkatli olmalıdır Servisler bağımsız olarak dizayn edildiği için potansiyel olarak dairesel şeklinde olmaları yüksek ihtimaldir Çünkü bütün Sunucuları bir programcı kontrol etmiyor. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

46 3.12 Peer-to-Peer Interactions
If a single server provides a given service the network connection between the server and the Internet can become a bottleneck Figure 3.5 illustrates the architecture © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 46 46

47 3.12 Peer-to-Peer Etkileşimler
Eğer tek bir sunucu verilen servisi sağlıyorsa Sunucu arasında kalan ağ bağlantısı ve Internette darboğaz (bottleneck) oluşabilir Şekil 3.5 Bu mimariyi gösterir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 47 47

48 3.12 Peer-to-Peer Interactions
Can Internet services be provided without creating a central bottleneck? One way to avoid a bottleneck forms the basis of file sharing known as a peer-to-peer (P2P) architecture The scheme avoids placing data on a central server data is distributed equally among a set of N servers and each client request is sent to the appropriate server a given server only provides 1/N of the data the amount of traffic between a server and the Internet is 1/N as much as in the single-server architecture Server software can run on the same computers as clients Figure 3.6 illustrates the architecture © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

49 3.12 Peer-to-Peer Etkileşimler
Internet servisleri merkezi darboğazlar oluşturmadan sağlanabilir mi? Bunu yapmanın bir yolu, yani darboğazdan kaçınmak, basit olarak peer-to-peer (P2P) mimarisi ile dosya paylaşımı yapmak ile mümkündür. Bu planda, veriyi merkezi bir sunucuya koymaktan kaçınır Veri dağınık olarak eşitbüyüklükte N adet sunucuda saklanır Ve her istemcinin isteği gerekli sunucuya gönderilir Verilen Sunucu verinin sadece 1/N lik kısmını sağlar Sunucu ve Internet arasındaki trafik , tek-sunuculu mimarinin 1/N kadardır Server software can run on the same computers as clients Sunucu yazılımı, İstemcinin bilgisayarında çalışabilir Şekil 3.6 bu mimariyi gösterir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 49 49

50 3.12 Peer-to-Peer Etkileşimler
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

51 3.13 Network Programming and the Socket API
The interface an application uses to specify communication is known as an Application Program Interface (API) Appendix 1 contains a simplified API (with only seven functions) example code that demonstrates how such an API can be used to create Internet applications, including a working web server Details of an API depend on the OS One particular API has emerged as the de facto standard for software that communicates over the Internet known as the socket API, and commonly abbreviated sockets The socket API is available for many OS such as Microsoft's Windows systems as well as various UNIX systems, including Linux © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 51 51

52 3.13 Ağ Programcılığı ve Socket API
Uygulamanın kullandığı spesifik iletişim arayüzü Application Program Interface (API) olarak bilinir Appendix 1 basitleştirilmiş API’yi içerir (Sadece yedi fonksiyon gösterilmiştir) Örnek kod bu API yi kullanarak nasıl bir internet uygulaması geliştirilebileceğini gösterir, çalışan Web sunucusunuda içerir API nin detayları işletim sistemine bağımlıdır Özel bir API de facto standartı olarak ortaya çıkabilir, böylelikle internette iletişim yazılımı olarak kullanılabilir Bilinen adı ile socket API, genel olarak soketler olarak bilinirler Soket API si hali hazırdaki birsürü İşletim sistemi için mevcuttur mesela Microsoft Windows sistemi UNIX ve Linux sistemleri © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

53 3.14 Sockets, Descriptors, and Network I/O
Because it was originally developed as part of the UNIX OS, the socket API is integrated with I/O When an application creates a socket to use for Internet OS returns a small integer descriptor that identifies the socket The application then passes the descriptor as an argument when it calls functions to perform an operation on the socket (e.g., to transfer data across the network or to receive data) In many OS, socket descriptors are integrated with other I/O descriptors as a result, an application can use the read and write operations for socket I/O or I/O to a file © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

54 3.14 Socketler, Açıklayıcılar (Descriptors), ve Ağ I/O
Orjinal olarak UNIX OS bir parçası olarak geliştirilmiş ve I/O sistemine socket API olarak entegre edilmiştir Uygulama internete bağlanmak için soket kullandığı zaman OS(işletim sistemi) soketi açıklayıcı küçük bir tamsayı döndürür Uygulama bu açıklayıcı bilgiyi argüman olarak geçirir Soket üzerinde çeşitli fonksiyonların çağrıldığı zaman(mesela ağ üzerinde veri transferi yapmak) Birçok işletim sisteminde, soket tanımlayıcı diğer I/O tanımlayıcılarına entegre edilmiştir. Sonuç olarak, uygulama akuma ve yazma işlemlerini soket I/O yada I/O dan dosyaya yapabilir. © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 54 54

55 3.15 Parameters and the Socket API
Socket programming differs from conventional I/O An application must specify many details, such as the address of a remote computer the protocol port number and whether the application will act as a client or as a server To avoid having a single socket function with many parameters, designers of the socket API chose to define many functions An application creates a socket, and then invokes functions for details The advantage of the socket approach is that most functions have three or fewer parameters The disadvantage is that a programmer must remember to call multiple functions when using sockets Figure 3.7 summarizes key functions in the socket API © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

56 3.15 Socket API’si ve parametreleri
Soket programla geleneksel I/O nunkinden farklıdır Uygulama detayları açıklamak zorundadır, mesela Uzaktaki bilgisayarın adresi Protokol port numarası Uygulama sunucu yada istemci olarak davranabilir Tek bir soket fonksiyonun bir sürü parametre ile birleştirilmesinden kaçınılalıdır, soket API tasarımcıları bir sürü fonksiyon tanımlamayı seçmişler Uygulama soket oluşturur, ve sonra detaylar için fonksiyonları çağırır. Soket yaklaşımının avantajı çoğu fonksiyon üç yada daha az parametre ile çalışır The disadvantage is that a programmer must remember to call multiple functions when using sockets Dezanvatajı ise, programcı soketi kullanmak için bir sürü fonksiyonu hatırlamak zorunda Şekil 3.7 soket API’sinin asıl fonksiyonlarını gösteriyor © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 56 56

57 © 2009 Pearson Education Inc. , Upper Saddle River, NJ
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

58 3.16 Socket Calls in a Client and Server
Figure 3.8 illustrates the sequence of socket calls made by a typical client and server that use a stream connection The client sends data first and the server waits to receive data In practice, some applications arrange for the server to send first (i.e., send and recv are called in the reverse order) © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

59 3.16 İstemci ve Sunuculardaki Socket Çağrımları
Şekil 3.8 soket çağırımlarının gösterimi yapılmıştır, burada istemci ve sunucu stream bağlantısını kullanmaktadır İstemci ilk olarak veri gönderir ve sunucu veri bekliyor Pratikte, bazı uygulamalar ilk göndermek için sunucuda sıraya dizilir ( mesela, send ve recv ters sıralı olarak bilinir) © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 59 59

60 © 2009 Pearson Education Inc. , Upper Saddle River, NJ
© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

61 3.17 Socket Functions Used by Both Client and Server
Readers are encouraged to check the book for the details of these functions The Socket Function The Send Function The Recv Function Read and Write with Sockets The Close Function © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

62 3.17 İstemci ve Sunucularındaki kullanılalan Socket fonksiyonları
Readers are encouraged to check the book for the details of these functions Okuyucular ilgili fonksiyonların detayları için kitapba bakabilirler Socket Fonksiyonu Send Fonksiyonu Recv Fonksiyonu Read ve Write Soketler Close Fonksiyonu © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 62 62

63 3.18 The Connection Function Used Only by a Client
Clients call connect to establish a connection with a specific server. The form is: connect (socket, saddress, saddresslen) Argument socket is the descriptor of a socket to use for the connection Readers are encouraged to check the book for the details © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

64 3.18 İstemci’de kullanılan bağlantı fonksiyonları
İstemciler, spesifik sunucuyla bağlantı kurmak için bğlantı oluşrurlar connect (socket, saddress, saddresslen) Argüman olarak kullanılan socket bağlantı için kullanılacak sokettir Öğrenciler detaylar için kitaba bakmaları önerilir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 64 64

65 3.19 Sunucu’da kullanılan bağlantı fonksiyonları
Readers are encouraged to check the book for the details of these functions The Bind Function The Listen Function The Accept Function © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 65 65

66 3.19 Socket Functions Used Only by a Server
Öğrenciler detaylar için kitaba bakmaları önerilir Bind Fonksiyonu Listen Fonksiyonu Accept Fonksiyonu © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

67 3.20 Socket Functions Used with the Message Paradigm
The socket functions used to send and receive messages are more complicated than those used with the stream paradigm because many options are available For example, a sender can choose whether to store the recipient’s address in the socket and merely send data or to specify the recipient’s address each time a message is transmitted Readers are encouraged to check the book for the details Sendto and Sendmsg Socket Functions Recvfrom and Recvmsg Functions © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

68 3.20 Mesaj paradigmasında kullanılan Socket Fonksiyonları
Mesaj gönderim ve alımı için kullanılan soket fonksiyonları bizim burada gösterdiğimizden daha karmaşıktır çünkü bir sürü seçenekler söz konusudur. Mesela, gönderici belki mesajı alanın adresinin saklanmasını isteyebilir (çünkü arasıra veri gönderimi yapacaktır) ,yada alıcının adresini her defasında yeniden tanımlanmak istenebilir Öğrenciler detaylar için kitaba bakmaları önerilir Sendto ve Sendmsg Socket Fonksiyonları Recvfrom ve Recvmsg Fonksiyonları © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 68 68

69 3.21 Other Socket Functions
The socket API contains a variety of support functions getpeername gethostname setsockopt getsockopt g gethostbyname gethostbyaddr Readers are encouraged to check the book for the details © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

70 3.21 Diğer Socket Fonksiyonları
Soket API’si çeşitli derecede fonksiyonları destekler getpeername gethostname setsockopt getsockopt g gethostbyname gethostbyaddr Öğrenciler detaylar için kitaba bakmaları önerilir © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 70 70

71 3.22 Sockets, Threads, and Inheritance
The socket API works well with concurrent servers Implementations of the socket API adhere to the following inheritance principle: Each new thread that is created inherits a copy of all open sockets from the thread that created it The socket implementation uses a reference count mechanism to control each socket When a socket is first created the system sets the socket’s reference count to 1 and the socket exists as long as the reference count remains positive. When a program creates an additional thread the thread inherits a pointer to each open socket the program owns and the system increments the reference count of each socket by 1 When a thread calls close the system decrements the reference count for the socket if the reference count has reached zero, the socket is removed © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

72 3.22 Sockets, Threads, ve Inheritance
Soket API si eşzamanlı sunucularda iyi çalışır Soket API sinin gerçekleştirilmesi aşağıdaki kalıtım(inheritance ) prensiplerine bağlıdır: Oluşturulan her yeni thread kalıtım sayesinde açık olan soketlerin hepsinin bir kopyasını alabilmeli Soket uygulaması, soketi kontrol etmek için sayı (count) mekanizması referansını kullanır, Soket ilk oluşturulduğu zaman Sistem soketin sayısını (count) 1 e eşitler Ve soket sayı(count) değeri pozitif oldukça soket var olur , kapanmaz Program ek olarak yeni ek bir thread oluşturduğu zaman Thread programın sahip olduğu her soket işaretçiyi kalıtım vasıtası ile alır Ve, sistem sayı değerini 1 artırır Thread kapatılması için çağrılırsa Sistem sayı değerini azaltır Eğer soket değeri sıfır a eşitlenirse soket kaldırılır © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved. 72 72


"Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları