Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL BAĞLAR. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç ç eşit temel bağ vardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL BAĞLAR. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç ç eşit temel bağ vardır."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL BAĞLAR

2

3 Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç ç eşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelir. Tepkimeye giren elementlerden birinin atomları,elektron kaybedip pozitif y ü kl ü iyonlara d ö n ü ş ü rken,diğer elementin atomları elektron kazanıp negatif y ü kl ü iyon oluştururlar. B ö ylece zıt(artı-eksi) bir şekilde y ü klenmiş iyonlar arasındaki elektrostatik ç ekim kuvveti,s ö z konusu iyonları bir kristal i ç inde tutar. 2- Kovalent bağlarda elektronlar, bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılır. Tek kovalent bağ,iki atom tarafından b ö l ü nm ü ş yani ortaklaşa kullanılan bir elektron ç iftinden ibarettir. Molek ü ller birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmış atomlardan meydana gelir. 3-Metalik bağlar, metal ve alaşımlarda bulunur. Metal atomları üç boyutlu bir yapı i ç inde d ü zenlenirler. Bu atomların en dış elektronları, yapının her tarafında serbest ç e dolaşır ve atomların birbirlerine bağlanmasını sağlarlar.

4 1 - İYONİK BAĞ Bir metal bir ametalle etkileştiği zaman elektronlar metal atomundan ametal atomuna aktarılır ve bunun sonucunda bir iyonik(veya elektrovalent) bileşik meydana gelir. Atomlardan elektron kaybıyla oluşan pozitif iyonlara katyon denir. Atomların elektron kazanarak oluşturdukları negatif iyonlar da anyon olarak isimlendirilir. Bu iyonlar bir araya getirildiklerinde bir kristal oluşturmak ü zere birbirlerini ç ekerler. A gruplarındaki elementlerin bileşikleri ç oğu kez elementlerin simgeleri ile birlikte değerlik elektronlarını g ö steren noktalar kullanılarak ifade edilir. Değerlik elektronları baş grup(A grubu) elementlerinin kimyasal tepkimelerinde kullanılan elektronlardır.

5

6

7 2 - KOVALENT BAĞ Elektronları bağlamak i ç in girilen yarışma, iyon bağında olduğu kadar şiddetli değilse atomların var olan dış elektronlar paylaşılır ve bir ortaklaşma bağı ya da Kovalent Bağ oluşur. Ametal atomları etkileştiği zaman kovalent bağlarda bir arada tutulan molek ü ller oluşur. Bu atomlar elektron ç ekimi bakımından birbirlerine benzediklerinden, kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı olmaz. Bunun yerine elektronlar ortaklaşa kullanılırlar. Kovalent bir bağ genellikle iki atom tarafından par ç alanmış ters spinli bir elektron ç ifti i ç erir.Kovalent bağlar yapısına g ö re ikiye ayrılır:

8 2.a -Apolar Kovalent Bağ: Aynı cins iki ametal atomunun birleşmesiyle oluşur. Apolar kovalent bağa en iyi ö rneklerden biri, iki oksijen atomunun elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağıdır.Bu bağlarda ortaklaşa kullanılan elektronlar eşit paylaşıldığından dolayı molek ü l ü n pozitif veya negatif kutbu yoktur.

9 2.b -Polar Kovalent Bağlar: İki farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bağlarda ametallerden biri ortaklaşa kullanıldığından dolayı molek ü l ü n bir ucu pozitif (+), diğer ucu negatif (-) y ü klenir. Suyu oluşturan Hidrojen ve Oksijen molek ü llerinin son orbitallerindeki elektronların ortak kullanılmasıyla oluşan Polar Kovalent bağ şekil 3 ’ de g ö r ü lmektedir. (su),, (karbondioksit)...

10

11 3 - METALİK BAĞLAR Metallerin iyonlaşma enerjileri ile elektronegatiflikleri olduk ç a d ü ş ü kt ü r. Bunun sonucu olarak metal atomlarının en dış elektronları nispeten gevşek tutulur. Metalik bir kristalde, en dış elektronları ç ıkarılmış atomlardan ibaret olan pozitif iyonlar kristal ö rg ü de ilgili yerlerde bulunur ve en dış elektronların ö rg ü n ü n her tarafında serbest ç e hareket etmesiyle de kristaldeki atomlar bir arada tutulur. Diğer bir deyişle ö rg ü i ç ersinde dağılan ve kristalin b ü t ü n ü ne ait olan elektron bulutu ile pozitif iyonlar arasındaki elektrostatik ç ekim metalik bağı oluşturmaktadır. Bant kuramı bu bağlanma şeklini, t ü m kristalin her tarafını kapsayan molek ü ler orbitaller cinsinden a ç ıklar.

12 Metalik katıların ç oğunda hareketlidirler. Bunun sonucu olan artı iyonlar,genişlemiş bir üç boyutlu diziliş i ç inde yer alırlar;ama elektronlar y ö resizleşir. Bu maddelerin y ü ksek ısı, iletkenliği, dayanıklılık, y ü ksek kaynama noktası, y ü ksek yoğunluk, renk ve elektrik iletkenliği gibi ö zelliklerinin bir ç oğu, hareketli elektronlardan kaynaklanır. Yalnızca birka ç iyon yığışması şeması uygulanabilir ve X ışını çö z ü mlemesi,metal iyonlarının genişlemiş ö rg ü l ü yapı i ç inde kazandığı bağ uzunlukları ve geometrik şekiller konusunda ayrıntılı bilgi sağlar. Basit k ü p bi ç imi şekiller, ortada başka bir iyonun bulunduğu k ü p bi ç imi şekiller ve altıgen yığışma, en sık rastlanan şekillerdir. Metal alaşımları,erimiş haldeki metallerin karıştırıldıktan sonra dikkatlice soğutulmasıyla elde edilir. Bu yolla oluşan gere ç lerin ö zellikleri bileşenlerinin ö zelliklerinden genellikle ç ok farklıdır.

13 4 - VAN DER WAALS BAĞLARI Kapalı kabuklu iki kararlı molek ü lde ‘ Van Der Waals ’ g üç leri ve ‘ London ’ g üç leri adı verilen zayıf g üç ler aracılığıyla etkileşmeye girebilir. İki molek ü l ü n elektron bulutları etkileştiğinde zayıf bir itme ortaya ç ıkar; ‘ Van Der Waals g ü c ü’ adı verilen bu dengesizleştirici etkileşme sonucunda,elektron dağılımı kısa s ü re bozulabilir ve anlık(kalıcı olmayan) bir ç ift kutup momenti oluşabilir. Bu geçici çift kutuplar(London güçleri) etkileştiğinde, ‘Van Der Waals’ itmesine alt edebilen küçük çaplı bir dengesizleşme gerçekleşir ve zayıf,kimyasal olmayan bir bağ oluşur. Bu bağlanma biçimi en çok,kapalı kabuklu ender gaz atomlarının etkileşmelerinde ve küçük moleküllerin düşük sıcaklıklarda birleşimsel bağlanmasında önem taşır. Bu bağ zayıftır (gücü genellikle ortaklaşma bağının binde biri kadardır). Sıvı azot ve helyum gibi düşük sıcaklıklı kriyojenik maddelerin yada bunların daha da düşük sıcaklıktaki kat hallerinin özellikleri, bu tür zayıf etkileşmelerden kaynaklanır

14 5 - HİDROJEN BAĞLARI Bazı hidrojen i ç eren bileşiklerde molek ü ller arası ç ekim kuvvetleri olağan ü st ü y ü ksektir. Bu ç ekim kuvvetleri, hidrojenin atom ç apı k üçü k ve ç ok elektronegatif olan elementlere kovalent bağlı olduğu bileşiklerde g ö r ü l ü r. Bu bileşiklerde elektronegatif element bağı elektronlarını ö yle kuvvetlice ç eker ki hidrojen ö nemli miktarda kısmi + y ü k kazanır. Aslında,hidrojen elementinin perdeleyici elektronları olmadığından burada hidrojen hemen hemen ç ıplak bir protondur. Bir molek ü l ü n hidrojen atomu ve diğer bir molek ü l ü n elektronegatif elementinde bulunan paylaşılmamış elektron ç ifti birbirini ç ekerek bir hidrojen bağı oluşturur. Her hidrojen atomu k üçü k boyutlu olduğundan ancak bir hidrojen bağı yapabilir. Bir ç ok ortaklaşma molek ü l ü nde bulunan ç ift kutup momentlerinin etkileşmesinin yol a ç tığı zayıf ç ekim g üç leri, kararlılaşmaya ve birleşimsel bağlanmaya neden olabilir.

15 Su(H O) yada amonyak(NH ) gibi molek ü llerdeki hidrojen atomları ikinci bir bileşikte bulunan oksijen yada azot atomlarının ü st ü ndeki yalnız elektron ç iftleri gibi eksi y ü kl ü bir merkezle etkileşmeye girebilirler. Etkileşme enerjileri,tipik olarak,bir ortaklaşma bağının enerjisinin yalnızca %5 ’ i kadardır;ama bir ç ok fiziksel ve kimyasal s ü re ç a ç ısından ç ok ö nemlidir. S ö z gelimi,suyun ve buzun yapısı ‘ hidrojen bağı ’ denilen bu bağların karışık etkileşmelerin sonucudur. Buz, ger ç ekte sıcaklığa ve uygulanan basınca bağlı olarak bir ç ok farklı billur yapısı oluşturur; bu ç eşitlilik karmaşık hidrojen bağı şekillerinin farklı bi ç imlerde d ü zenlenebilmesinden ileri gelir.


"KİMYASAL BAĞLAR. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç ç eşit temel bağ vardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları