Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  Maddenin yapısı ve özellikleri  Elementler ve sembolleri  Bileşikler ve formülleri  Karışımlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE VE ÖZELLİKLERİ. MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  Maddenin yapısı ve özellikleri  Elementler ve sembolleri  Bileşikler ve formülleri  Karışımlar."— Sunum transkripti:

1 MADDE VE ÖZELLİKLERİ

2 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  Maddenin yapısı ve özellikleri  Elementler ve sembolleri  Bileşikler ve formülleri  Karışımlar  Periyodik çetvel  Atomun yapısı  Elektronların dizilimi  Kimyasal bağ

3 Madde, boşlukta yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir. Kendi çapında saf madde ve saf olmayan madde (karışım) olarak ikiye ayırdığı zaman saf maddeleri elementler ve bileşikler oluşturur. Saf maddenin belirli özellikleri vardır ve bu özellikleri hiç değişmez. Tam saf madde yok gibidir. Bir madde içinde bulunan yabancı maddeler, kimya usulleri ile anlaşılmayacak kadar az olunca, bu maddeye, saf denir. Saf süt demek, kimya bakımından doğru bir söz değildir. Çünkü süt belli özellikler taşıyan tek bir madde değildir. Karışımları ise homojen ve heterojen olarak incelemek gerekir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. MADDE YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

4 Maddede daima değişiklikler olduğunu bilmekteyiz. Maddede meydana gelen değişikliklere olay denir. Bu ise genel olarak fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır: Fiziksel olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin hüviyetini, yapısını değiştirmeyen olaydır. Mesela kağıdın yırtılması, fiziki bir olaydır. Çünkü kağıdın şekli değişmiş fakat özü yine kağıttır. Kimyasal olay: Bir madde üzerinde meydana geldiği vakit, o maddenin hüviyet ve yapısını değiştiren olaydır. Mesela kağıdın yanması gibi.

5

6 Maddenin ortak özellikleri Kütle Hacim Atom ve Moleküller Ağırlık Madde Sıkıştırılabilir mi? Sıvı Maddeler Sıvı maddeleri oluşturan moleküller arasında çok küçük boşluklar vardır. Sıkıştırılamaz veya kısmen sıkıştırılır. Belirli bir şekli yoktur, konulduğu kabın şeklini alır. Hacim ve kütlesi vardır. Akışkandır. (Molekülllerdir.) Titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.

7 Maddenin ayırt edici özellikleri Katı Sıvı Gaz Özkütle + + + Özhacim + + + Çözünürlük + + + Özısı + + + Genleşme Katsayısı + + - Esneklik katsayısı + - -

8 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

9 ELEMENTLER : Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere “element” denir. Örnekler : Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen, hidrojen, iyot ve karbon birer elementtir. * Farklı cins atomlar içeren maddeler, element olamaz. SORU : Aşağıda verilen madde modellerinden hangisi element değildir?

10 ÇÖZÜM : A,B ve C seçeneklerindeki madde modellerini incelediğimizde bu modellerin aynı cins atomlardan oluştuklarını görürüz. Ancak D seçeneğindeki modelde farklı cins atomlar olduğu için bir element olamaz.

11 Bazı elementler

12 ELEMENT MOLEKÜLLERİ : Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere “element molekülü” denir. Element moleküllerine örnekler :

13 BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

14 BİLEŞİKLER : Aynı tür atomlardan oluşan maddelere element dendiğini öğrendik. O halde farklı cins atomlardan oluşan maddelere ne ad verilir? Doğada; tuz, su, sabun, şeker, alkol gibi farklı cins atomlar içeren pek çok madde vardır. Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere “bileşik” denir. SORU : Aşağıdaki madde modellerinden hangisi bileşik değildir?

15 ÇÖZÜM : A, B ve D seçeneklerindeki modelleri incelediğimizde farklı cins atomlardan oluştuklarını görürüz. Ancak C seçeneğindeki model, aynı cins atomlardan oluşmuştur. Dolayısıyla A, B ve D seçenekleri bileşik, C seçeneği ise elementtir.

16 BİLEŞİK MOLEKÜLLERİ : Farklı cins atomlardan oluşan moleküllere “bileşik molekülü” denir. Bileşik moleküllerine örnekler :

17 KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturma-dan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. Karışımlar görünümlerine göre iki çeşittir: 1)Heterojen karışımlar 2)Homojen karışımlar

18 1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz. Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su) Süt, ayran, toprak, beton, sis…. A- Süspansiyon (katı- sıvı) Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Ör-nek: ayran, pişmiş türk kahvesi, çamurlu su, te-beşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan. B- Emülsiyon (sıvı- sıvı) Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağ-su, benzin-su, süt… C- Aerosol (sıvı- gaz) Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışım-lardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler…

19 Heterojen Karışımların Özellikleri: 1- Heterojen özellik gösterirler. 2- Bulanık görünürler. 3- Dipte çökelti oluştururlar. 4- Genellikle tanecikleri gözle görülür. 5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar

20 2-Homojen Karışımlar (Çözeltiler): Karışımı oluşturan maddeler, karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışlardır. Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler. A- Katı-Katı çözeltiler: Alaşımlar =metal+metal B- Sıvı çözeltiler: Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu C- Gaz çözeltiler: Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz...

21 Homojen Karışımların Özellikleri 1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar. 3- Berrak görünüşlüdürler. 4- Tanecikleri gözle görülmez. 5- Süzme ile ayrılmazlar. 6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası yükselir, donma noktası azalır.

22 PERİYODİK CETVEL

23

24

25

26

27 ATOMUN YAPISI

28 ATOMUN YAPISI Elementlerin t ü m ö zelliğini g ö steren en k üçü k par ç asına atom denir. Atomu oluşturan par ç acıklar farklı y ü klere sa- hiptir. Atomda bulunan y ü kler; negatif y ü kler ve pozitif y ü klerdir. Atomu oluşturan par ç acıklar: * Cisimden cisme elektrik y ü klerini taşıyan negatif y ü kl ü elektron, * Elektronların y ü k ü n ü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif y ü kl ü olan proton, * Elektrik y ü k ü taşımayan n ö tr parcacık n ö tron.

29 Atom iki kısımdan oluşur : 1- Ç ekirdek (merkez) ve 2-Katmanlar (y ö r ü nge; enerji d ü zeyi) Ç ekirdek, hacim olarak k üçü k olmasına karşın, atomun t ü m k ü tlesini oluşturur. Ç ekirdekte proton ve n ö tronlar bulunur. Elektronlar ise ç ekirdek ç evresindeki katmanlarda bulunur

30 Proton sayısı atomlar (elementler) i ç in ayırt edici ö zelliktir. Yani proton sayısının farklı olması elementin diğerinden farklı olduğu anlamına gelir. Elektronların bulunma olasılığının olduğu b ö lgelere elektron bulutu denir. Kimyasal olaylarda (reaksiyonlarda) yalnızca elektron sayısı değişir. Proton ve n ö tron, ç ekirdekte bulunduğu i ç in sayıları değişmez.

31 N ö tr bir atom i ç in; elektron sayısı= proton sayısı (A.N.) Atom numarası= proton sayısı Ç ekirdek y ü k ü = proton sayısı İyon y ü k ü = proton sayısı – elektron sayısı (E.S.) (K.N.) K ü tle numarası= proton + (N.S)n ö tron sayısı (N ü kleon sayısı)(atom ağırlığı) Atom Numarası = Proton Sayısı = Ç ekirdek Y ü k ü = Elektron Sayısı

32 ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ

33 Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde

34 Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır.

35 KİMYASAL BAĞ

36 Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç ç eşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelir. Tepkimeye giren elementlerden birinin atomları,elektron kaybedip pozitif y ü kl ü iyonlara d ö n ü ş ü rken,diğer elementin atomları elektron kazanıp negatif y ü kl ü iyon oluştururlar. B ö ylece zıt(artı-eksi) bir şekilde y ü klenmiş iyonlar arasındaki elektrostatik ç ekim kuvveti,s ö z konusu iyonları bir kristal i ç inde tutar.

37 2- Kovalent bağlarda elektronlar, bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılır. Tek kovalent bağ,iki atom tarafından b ö l ü nm ü ş yani ortaklaşa kullanılan bir elektron ç iftinden ibarettir. Molek ü ller birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmış atomlardan meydana gelir. 3-Metalik bağlar, metal ve alaşımlarda bulunur. Metal atomları üç boyutlu bir yapı i ç inde d ü zenlenirler. Bu atomların en dış elektronları, yapının her tarafında serbest ç e dolaşır ve atomların birbirlerine bağlanmasını sağlarlar


"MADDE VE ÖZELLİKLERİ. MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ  Maddenin yapısı ve özellikleri  Elementler ve sembolleri  Bileşikler ve formülleri  Karışımlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları