Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.Recai KÖKSAL Şube Müdürü BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI A. Recai KÖKSAL Şube Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.Recai KÖKSAL Şube Müdürü BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI A. Recai KÖKSAL Şube Müdürü."— Sunum transkripti:

1 A.Recai KÖKSAL Şube Müdürü BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI A. Recai KÖKSAL Şube Müdürü

2 2 1963 yılında orman amenajman planları için gerekli olan taslak meşcere haritalarını hazırlamak amacıyla kurulmuş bulunan Orman Harita ve Fotogrametri Büro Şefliği, zaman içinde Kadastro çalışmalarına da cevap verecek şekilde genişletilmiş, 1972 yılında Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü olarak şekillenmiştir. 26 Mayıs 1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 95/6841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de doğrudan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bir taşra birimine dönüştürülmüştür. 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi gazetede Yayımlanan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fotogrametri Müdürlüğü’nün kadrosu iptal edilmiş olup yerine Orman Harita ve Uzaktan Algılama Daire Başkanlığı kadrosu ihdas edilmiştir. 02.11.2011 tarih 28103 28028 sayılı Resmi gazetede Yayımlanan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Harita ve Uzaktan Algılama Daire Başkanlığı kadrosu iptal edilmiştir. İptal edilen Orman Harita ve Uzaktan Algılama Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birleştirilmiş Bilgi sistemleri Daire Başkanlığı kurulmuştur.

3 3 BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ Orman Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü Sistem ve Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü İnternet ve Portal Şube Müdürlüğü Teknoloji ve Inovasyon Şube Müdürlüğü Orman Harita ve Planlama Şube Müdürlüğü Uzaktan Algılama Şube Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Foto Yorumlama Şube Müdürlüğü Fotogrametrik Üretim Şube Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

4 4 b BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ Ülkemizin doğal kaynakları içerisinde önemli yer tutan orman varlığımızın iyi idare edilmesi ve en üst düzeyde verimin sağlanması ve sürdürülebilir ormancılık yapılabilmesi için mevcut varlığın iyi bilinmesi gerekir. Orman mevcudunun tespiti, planlanması, idaresi ve sürekliliğinin sağlanması amenajman planları ile yapılmaktadır. Amenajman planlarının yapımında, ormanın aktüel durumunu ortaya koymak ve kullanımını plana bağlamak için, hava fotoğraflarına,uydu görüntülerine, haritalara, yer ölçümlerine ve matematik istatistik yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlardan hava fotoğrafları OİPDB’lığının yayınlamış olduğu amenajman yönetmeliği doğrultusunda ormancılık amaçlarına yönelik olarak yorumlanması ve meşçere taslak haritaları üretmektir.

5 5 ORMAN HARİTA VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Kurumun ihtiyacı olan uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, harita ve koordinat bilgileri gibi uzaktan algılama ürünlerini temin etmek ve bunların arşivi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. Orman Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Komutanlığı arasında harita ve fotogrametri konularında gerekli yazışmaları ve işlemleri yapmak. Askeri Coğrafya çalışmalarında Genel Müdürlüğümüze verilen görevi yürütmek. Tematik haritaların basım iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak. Daire Başkanlığınca verilecek benzer görevleri yapmak. OİPDB’nın belirlediği program dahilinde hava fotoğrafı alınacak yerlerin uçuş krokilerini çizerek gerekli hava fotoğraflarının teminini sağlamak..

6 6 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon Kurulu(BHİKPK) İhtsas Komisyonları Program ve Planlama Komisyonu Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu Yönetmelikler Komisyonu

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KM YIL Bursa-Eskişehir-Kütahya 37.000 Km2 1991 Çanakkale-Adapazarı 24.000 Km2 1992 Erzurum-Ankara 37.000 Km2 1993 İzmir-Isparta-Balıkesir 44.000 Km2 1994 Antalya-Bolu-Zonguldak 38.000 Km2 1995 Amasya-Giresun-Artvin-Trab. 45.000 Km2 1996 Kastamonu-Sinop-Amasya 38.000 Km2 1997 Denizli-Muğla 36.350 Km2 1998 Adana-Kahramanmaraş 39.000 Km2 1999 Mersin,Konya,İst.,B.Kesir 39.600 Km2 2000 A.pazarı,Bursa,Kütahya,E.şehir 47.360 Km2 2001 Artvin,Trabzon,Ç.kale,Elazığ 51.000 Km2 2002 Bolu,Zonguldak,İzmir,Elazığ 42.000 Km2 2003 Elazığ, Antalya,Isparta 5.500 Km2 2004 Isparta,Bolu,Zonguldak,Amasya 42.397 Km2 2005 Kastamonu,Giresun,Sinop,Ankara,Denizli 17.497 Km2 2006 TOPLAM 583.704

13 13 Harita ve Hava Fotografı Arşivi: Hava Fotoğrafı( Renkli, SB) 330 000 adet Sayısal Hava Fotoğrafları 29 850 adet Topografik Harita ( 1/25 000 ) 142.000 adet Topografik Harita( 1/100 000 ) 8.308 adet Topografik Harita( 1/50 000 ) 945 adet olmak üzere toplam 151.253 adet Topografik harita mevcuttur.

14 14

15 15 Harita, Hava Fotografı, Nirengi Değeri vb.nin Arşivlenmesi ve Kullanım Esasları Başkanlığımız, Bakanlığımızın bütün birimlerinin hava fotoğrafı, değişik ölçek ve vasıfta harita, nirengi değerleri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde arşiv oluşturulmuştur. Bu konuda HGK’ya karşı sorumluluk taşımaktadır. Bakanlığımız ile ilgili bütün işlemleri tek HARİTA MUTEMEDİ eliyle yürütmektedir. Teşkilatımızın tüm kullanıcılarının Daire Başkanlığımızca haritalar, hava fotoğrafları ve nirengi değerlerinin kullanımına yönelik 25.01.2005 tarih ve OGM 4.3/HGK/122 sayı ile yayınlanan 3891 nolu tamim gereğince hareket etmeleri gerekmektedir

16 16

17 17

18 18 1/25.000 (dahil) ile 1/100.000 (dahil) ölçekli haritalarla her ölçekteki stereoskobik hava fotoğrafları “ HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesi taşımaktadır. HGK söz konusu hava fotoğrafı, harita, nirengi değerleri vb yi gizlilik kurallarına uymak kaydıyla belirli süreler için kullanım hakkı şeklinde vermektedir. Yani bunlar demirbaş malzeme değil sonradan tam ve eksiksiz iade edilmesi gereken kıymetli evraklardır.

19 19. 180yy° ‘’Hizmete özel’’ gizlilik dereceli 1/25,000. ve 1/100,000. ölçekli topografik haritalar ile değişik ölçek ve vasıftaki hava fotoğraflarının: Taşıma,kullanma ve muhafaza gizliliğine riayet etmek Amaç dışı kullanmamak, Yurtdışına çıkarmamak, Ozalit ve fotokopisini çekmemek, Üzerindeki bilgileri ifşa etmemek, İş bitiminde iade etmek, gerekmektedir.

20 20 Her Orman Bölge Müdürlüğü ile diğer Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin (Daire Başkanlıkları,Araştırma Ens. vb.) Daire Başkanlığımıza karşı sorumlu, güvenlik soruşturması yapılmış açık kimliği ve imza sirküleri bulunan tek harita mutemedi olması gerekmektedir. Her birim, mutemet değişikliklerinde, devir teslim işleri gizlilik şartlarına uygun yapıldıktan sonra yeni mutemedin açık kimliği ve imza sirkülerini gönderecektir.

21 21. Bölge Müdürlüğü Harita Mutemetleri de İşletme Müdürlükleri ve diğer birimlere yine aynı yolla ve aynı şartlarla senet karşılığı dağıtım yapacaklardır. Daire Başkanlığımızca gizlilik taşıyan hava fotoğrafı, harita ve nirengi değerleri vb. Bölge Müdürlüğü Harita Mutemedi dışında kimseye verilmemektedir. Daire başkanlığımız, her yıl Mart ayında HGK’ya sayımları bildirmek zorunda olduğundan, Bölge Müdürlüklerininde her yıl en geç Şubat ayında pafta sayımlarını bildirmesi zorunludur. Öncelikle arşiv ve dağıtım mevcudunu bizzat mahallinde sayarak tek bir listede hazırlayacak, bir yıl önceki sayım listesiyle de karşılaştırarak Harita Mutemedi ve Bölge Müdürlüğünce, onaylandıktan sonra tek bir liste halinde Daire Başkanlığımıza gönderilecektir.

22 22

23 23 Orman İşletme Müdürlükleri ve diğer birimlerin pafta ve benzer taleplerini bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğü kanalıyla Daire Başkanlığımıza dogrudan yapmaları gerekmektedir.

24 24 Söz konusu harita ve hava fotoğraflarını kayıp halinde; Bir tutanak tanzim ederek mahalli adli makamlardan takipsizlik kararı alınması ve, alınan bu kararın Harita Genel Komutanlığına gönderilmek ve zimmetten düşülmek üzere Daire Başkanlığımıza yollanması gerekmektedir.

25 25 Muhafaza ve Gizliliğin İhlali Muhafaza: Gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin muhafazası aşağıda belirtilen şekilde sağlanır. -Tasnif dışı :Hiçbir güzelliği olmayan evrak ve doküman gibi muhafaza edilir. -Hizmete özel :Kilitli odalarda muhafaza edilir. Gizliliğin İhlali: Hizmete Özel gizlilik derecesini taşıyan her çeşit harita ve harita bilgilerinin açıklanan önlemlere uymayacak şekilde muhafazası gizliliği ihlal demektir.

26 26 SORUNLAR

27 27 ÜRETİLEN MEŞCERE TASLAK HARİTALARININ KRİTİĞİ; Dönüştürmeden kaynaklanan hataların bertaraftı GELECEĞE BAKIŞ Tecrübeli personel sayısı arttıkça hatalar azalacak; Karadeniz gibi iyi yetişme ortamlarında ormanlar genelde 3 boyutlu olacak Orman kadastrosu sınırlar sabitlenecek. Dolayısı ile genelde eski sınırlar geçerliliği koruyacak. Ama reabiliteye konu alanlardaki değişim uzun yıllar devam edecektir.

28 28 3 Boyutlu Hava fotoğraflarının temin edildiği kaynaklar: HGK(KİK sonrası sipariş üzere çekim yapmıyor, kendi programını uyguluyor). TKGM Belediyelerin Çektirdiği Fotograflar vb. Hava Fotoğrafı çeken şirketler. 2 Boyutlu Uydu Görüntülerinin Temin Edildiği Kaynaklar: TÜRKSAT; Diğerler Şirketler  2012 yılı programı yaklaşık 550 adet 1/25.000 lik paftayı kapsamaktadır.  2012 Yılı Amenajman Programındaki tüm alanların görüntüleri temin edilmiştir.  Kabaca bunların 1/3 stereoskopik hava fotoğrafı;  ¼’uydu görüntüsüdür.

29 29 HAVA FOTOĞRAFI YORUMLAMA Daire Başkanlığı olarak: Stereoskopik hava fotoğrafından meşcere taslağı üretim kapasitesi sınırlı. Özel yazılım ve kapsamlı teknik kapasite gerekmesi sonucu özel sektörün kapasitesi sınırlı; Şu aşamada özel sektöre anahtar teslimi iş yaptıramıyoruz; Zaman alıcı kontrol ve rumuzlandırma. Özel sektör kapasitesini geliştirme zorlukları. UYDU GÖRÜNTÜLERİ YORUMLAMA Yaygın yazılım; Yapabilecek eleman potansiyeli yüksek. Hizmet satın alma ve kontrol etmede zaman kısıtlı.

30 30 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER

31 31 PRATİK BİLGİLER Bütün Türkiye’yi takriben 5000 adet 1/25000, 420 adet 1/100 000 ve 71 adet 1/ 250 000 ölçekli harita kapsamaktadır. Her 1/25 000 ölçekli harita 25 adet 1/5000, 6 adet 1/10000 ölçekli harita içerir. 1/ 100 000 ölçekli bir harita ise 4 adet 1/50 000,16 adet 1/25 000, 100 adet 1/10000, 400 adet 1/5000 ölçekli harita içermektedir. Pafta isimlendirmesinde: G 42 1/100 000 ölçekli Trabzon G 42 paftasını, G 42-a 1/50 000 ölçekli Trabzon G 42-a paftasını, G 42-a1 1/25 000 ölçekli Trabzon G 42-a1 paftasını, G 42-a-18 1/10 000 ölçekli Trabzon G 42-a-18 paftasını, G 42-a-18-a 1/5 000 ölçekli Trabzon G 42-a-18-a paftasını, ifade etmektedir.

32 32 a) Gizlilik dereceleri 1. Tasnif dışı: Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan dağıtımı kasıtlı olmayan harita ve harita bilgileridir. Bunlar; -1/250,000. ve daha küçük ölçekli her türdeki haritalar ile askeri yasak bölgelere isabet etmeyen 1/25,000.’den daha büyük ölçekli ve 1/100,000. den daha küçük ölçekli her türdeki haritalar, -Nirengi ölçü ve değerleri -Nivelman ölçü ve değerleri -Boş harita indeksleri,

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37


"A.Recai KÖKSAL Şube Müdürü BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI A. Recai KÖKSAL Şube Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları