Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Giresun İl Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Giresun İl Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Giresun İl Müdürlüğü
5996 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİ YAYIMLANAN VE BELEDİYELERİ İLGİLENDİREN BAZI YÖNETMELİKLER GEREĞİNCE YAPILAN/YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN (MEZBAHALAR,BALIK HALLERİ,HAYVAN PAZARLARI, KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU VD.) DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI 16 Mayıs 2012

2 Belediyelere Yönelik Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Gündemi
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu Kapsamında Yayımlanan ve Belediyeleri İlgilendiren Bazı Yeni Yönetmeliklerin Amaç ve Kapsamlarının Genel Değerlendirilmesi Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik (Mezbahalar ve Toptancı Balık Halleri yönüyle) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği (Mezbahalar ve Perakende Balık Satış Yerleri yönüyle) Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Hayvan Pazarları Yapımı yönüyle) Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği (Müşahede Yerleri ve Sahipsiz Hayvan Barınakları Yapımı ve Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu yönüyle)

3 GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22, 30 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik; a) Kurban bayramında kesim yapılan yerler, b) Köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri, c) Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler, ç) Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler, d) Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler, haricindeki gıda işletmelerini kapsar.

4 ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmelerinden: 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları depolayan müstakil soğuk depolar b) Hayvansal gıdanın yeniden ambalajlandığı müstakil işletmeler c) Hayvansal gıdanın, gıda işletmecilerine toptan satışının yapıldığı yerler ç) Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği yerler 2- EVCİL TIRNAKLI HAYVAN ETİ ÜRETEN İŞLETMELER a) Kesimhane b) Parçalama tesisi 3- KANATLI ETİ VE TAVŞANIMSI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER a) Kesimhane b) Parçalama tesisi 6- KIYMA, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE MEKANIK OLARAK AYRILMIŞ ET ÜRETEN İŞLETMELER a) Kıyma üreten işletmeler b) Hazırlanmış et karışımları üreten işletmeler c) Mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler 7- ET ÜRÜNLERI ÜRETEN İŞLETMELER a) İşleme tesisi

5 8- BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ İŞLEYEN İŞLETMELER a) Fabrika gemisi b) Dondurucu gemisi c) Taze balıkçılık ürünleri tesisi d) İşleme tesisi e) Toptan satış yeri f) Mezat salonu 9- ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ a) Toplama merkezi b) Süt işleme tesisi 10- YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERI İŞLETMELERİ a) Yumurta paketleme tesisi b) Toplama merkezi c) Sıvı yumurta tesisi ç) İşleme tesisi 11- DON YAĞI TORTUSU VE HAYVANSAL YAĞLARI İŞLEYEN RENDERİNG TESİSLERİ a) Toplama tesisi b) İşleme tesisi 12- İŞLENMİŞ MESANE, BAĞIRSAK VE İŞKEMBE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELER a) İşleme tesisi

6 Ek-7 GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA
Ek GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti. 3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı. 4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi(Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç) 5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar. 6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. 7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi. 8- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.

7 ONAYA TABİ GIDA İŞLETMELERİ Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan onaya tabi gıda işletmeleri faaliyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi almak zorundadırlar Onay Usul ve Esasları (1) Gıda işletmecileri, belirtilen bilgi ve belgeler ile yetkili mercie başvururlar. (2) Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde inceler; a) Eksiklikler resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri 1 ay içerisinde tamamlanmayan dosya başvuru sahibine iade edilir. b) Bilgi ve belgelerin hazır olması durumunda 20 iş günü içerisinde kontrol görevlileri tarafından ilgili kanun maddelerince resmi kontrole tabi tutulur. Şartlar sağlanmışsa işletme şartlı onay belgesi ve onay numarası verilir. Sonraki 3 ay içerisinde 2.resmi kontrolde; Şartlar uygunsa şartlı onay belgesi işletme onay belgesine çevrilir. Mevzuat hükümlerinin tam olarak karşılanmadığının belirlenmesi durumunda, yetkili merci işletmenin şartlı onay süresini uzatabilir. Ancak şartlı onay süresi toplamda altı ayı geçemez. 1) Şartlı sürelerinin sonunda mevzuat hükümlerini tam olarak karşıladığının belirlenmesi durumunda işletmeye verilmiş olan işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir. Mevzuat hükümleri karşılanmamışsa işletme şartlı onay belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur. (5) Ülkemiz bayrağı taşıyan dondurucu üniteye sahip gemiler ile fabrika gemileri için verilecek şartlı onay süresi toplamda 12 ayı geçemez.

8 Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmeleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay belgesi almak zorundadır. Ancak, 31/12/2012 tarihine kadar onay belgesi alamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyonuna dair planlar ile modernizasyonun hangi tarihte ve hangi aşamalardan sonra tamamlanacağına dair bilgileri yetkili mercie sunar. Bu işletmeler, modernizasyon planını vermeleri halinde bu süre 31/12/2013 tarihine kadar uzatılabilir. Yetkili merci, gıda işletmecisinin bu planı vermemesi veya modernizasyon planında yer alan tarih ve aşamalara uymaması durumunda işletmenin faaliyetini durdurur.

9 HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI
HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22, 30 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir. (1) Bu Yönetmelik; işlenmemiş ve işlenmiş hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini, sorumluluklarını ve yürüttüğü otokontrollere ilişkin usul ve esasları kapsar. (2) Bu Yönetmelik, bitkisel ve işlenmiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdalar için uygulanmaz. Ancak, bu tür gıdaların hazırlanmasında kullanılan işlenmiş hayvansal ürünler bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olarak elde edilir ve işleme tabi tutulur. (3) Bu Yönetmelik; a) Hayvan refahı, b) Hayvanların tanımlanması ve hayvansal gıdaların izlenebilirliği, c) Nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıklarından korunma, kontrol ve yok edilmesi için belirlenen kurallar dahil hayvan ve halk sağlığı, konusundaki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.

10 Kesimhaneler İçin Gereklilikler 1) Kesimhanelerdeki hayvan bekleme yerleri; a) Kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen, havalandırma ve gerektiğinde uygun iklimlendirmeye izin veren, yeterli ve hijyenik hayvan bekleme yerlerine sahip olmalıdır. b) Sağlıklı, hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanlar için ayrı yerleri olmalıdır. 2) Kesimhaneler, ete bulaşmaların önlenmesi amacıyla aşağıdaki şartları taşır: a) Yürütülmekte olan işlemlere uygun ve yeterli sayıda odaya sahip olmalıdır. b) Mide ve bağırsakların boşaltılması ve temizlenmesi halinde ayrı bir odaya sahip olmalıdır. 3) Etin, zemin, duvar ve tüm sabit donanımlarla temasını önleyecek imkâna sahip olmalıdır. 4) Kesim işleminde çapraz bulaşmaları önleyecek şekilde tasarlanmış kesim hattına sahip olmalıdır. 5) Kesimhaneler, 82 °C’den az olmamak üzere temin edilen sıcak su ile veya eşdeğer etkiye sahip bir sistem ile aletleri dezenfekte edecek olanaklara sahip olmalıdır. 6) Etle teması olan personelin el yıkama işleminin yapıldığı lavabolar, bulaşmayı önlemek üzere tasarlanmış musluklara sahip olmalıdır. 7) Şüpheli etlerin ve tüketimi uygun olmayan etlerin depolanması için imkânlara sahip olmalıdır. 8) Canlı hayvanların nakliyesinde kullanılan araçların dezenfeksiyonu için ayrı bir yer bulunmalıdır 9) Kesimhaneler, şüpheli veya hasta hayvanların kesimi için ayrılmış kilitlenebilir yerlere sahip olmalıdır. 10) Veteriner hizmetlerinin kullanımına ayrılmış, yeterli donanıma sahip, kilitlenebilir imkân veya gerektiğinde odaya sahip olmalıdır.

11 Şebinkarahisar Belediyesi Mezbahanesi

12 Şebinkarahisar Mezbahanesi Dezenfeksiyon Tüneli

13 Balıkçılık Ürünleri İçin Özel Gereklilikler Bu Yönetmeliğin 11 inci bölümü ile uyumlu olarak elde edilen ve piyasada canlı olarak yer almayacak çift kabuklu yumuşakçalar, denizkestaneleri, gömlekliler ve denizde yaşayan karından bacaklılara uygulanır. Bu bölüm; mevzuata uygun şekilde gıda katkı maddesi ilave edilen taze balıkçılık ürünleri ile çözündürülmüş işlenmemiş balıkçılık ürünlerine de uygulanır Tekneler dahil, balıkçılık ürünlerini muamele eden işletmeler için gereklilikler (1) Taze balıkçılık ürünleri için gereklilikler: a) Karadaki bir işletmeye varışından hemen sonra, dağıtımı sevk edilmesi, hazırlanması veya işlenmesi yapılmayacak soğutulmuş, paketlenmemiş ürünler uygun koşullarda buz altında depolanır. b) Başın ayrılması ve iç organların çıkarılması gibi işlemler hijyenik olarak yapılır. c) Kılçık çıkarma ve parçalama gibi işlemler, bozulmayı engelleyecek biçimde yürütülür. d) Bütün veya iç organları çıkarılmış taze balıkçılık ürünleri gemide soğuk su içerisinde taşınabilir ve depolanabilir.

14 HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 8, 11 ve 36. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Hayvan pazarı niteliğindeki hayvan satış yerine çalışma izninin verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar 1-Şehir içinde meskûn mahalde olmamalı; su, elektrik, telefon, kanalizasyon ve fosseptik çukuru bulunmalıdır. 2-Etrafı, en az 1,5 metre yüksekliğinde sağlam bir ihata duvarı ile veya ihata duvarı amaçlarını temin edebilecek kafes tel, beton plaka ile çevrilmelidir. Büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 3 metrekare, küçükbaş hayvan için 1 metre kare yer bulunmalıdır. 3-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrı ayrı padoklar bulunmalıdır.. 4-Hayvanlar için boşaltma/yükleme rampaları inşa edilmelidir. 5-Nakil vasıtalarının temizlik ve dezenfeksiyonu için uygun bir yerde dezenfeksiyon tertibatı bulunmalıdır. 6-Servis yolları en az 3,5 metre genişlikte, temizlik vasıtalarının hareket etmesini sağlayacak şekilde yapılmalı, pazarlama padokları arasındaki sevk yolu 1,5 metre genişlikte olmalıdır. 8-İdari tesislerde sorumlu yönetici, veteriner hekim, muhasebe, temizlik ve güvenlik görevlileri gibi çalışan personel için çay ocağı, giyinme soyunma odaları, elbise dolapları, ambar, tuvalet, gibi hizmetlerin sağlanması zorunludur.

15 Şebinkarahisar Belediyesi Hayvan Satış Yeri

16 Bulancak Belediyesi Hayvan Satış Yeri Yapım Çalışması Devam Ediyor

17 Hayvan satış yeri kurma izni için müracaat ve tesis kurma izin işlemleri 1- Hayvan satış yeri kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar bir dilekçe ile ilgili valiliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır. 2- EK-1’e uygun olarak hayvan satış yeri sahibi tarafından doldurulmuş beyanname Hayvan satış yerinin kısımlarının gösterildiği tesisin kurulacağı belediyenin uygun görüşü alınarak hazırlanmış ve ilgili imar müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli plan. 4- Hayvan satış yerine ait, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış proje. 5- Hayvan satış yerinin su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi, derin kuyulardan temin edilecek ise devlet su işlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi. 6- Kanalizasyon bulunmayan yerlerde fosseptik projesi, pazar sosyal ve idari tesisleri, pazar yerinin temizlik suları ile yağmur sularının izalesi ile ilgili proje ve açıklama raporu Hayvan satış yeri çalışma izni için müracaat ve çalışma izni işlemleri 1- Hayvan satış yeri tesis kurma izni alarak tesislerini onaylı projelerine göre yapmış olan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar, çalışma izni alabilmek için ekinde hayvan satış yeri sorumlu yöneticisi veteriner hekim istihdamına dair belge bulunan bir dilekçe ile valiliğe müracaat eder. 2-İbraz edilen belgelerin tetkiki ve mahallinde yapılan inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan hayvan satış yerine, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğü tarafından, çalışma izin belgesi düzenlendikten sonra EK-4’e uygun olarak ruhsat düzenlenir.  5- İl müdürlüğü tarafından çalışma izni verilen hayvan satış yerinin faaliyete başlayabilmesi için, ruhsatlandırma için müracaatı yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar yetkili idareden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alır.

18

19 KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ
KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; kuduz hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik; evcil, sahipsiz ve yabani hayvanlarda kuduz hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaları, kuduz hastalığının teşhisi, bildirimi ve takibini, hastalık çıkan yerlerde alınacak önlemleri, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını, hastalığın teşhisinden sorumlu laboratuvarlar ile referans laboratuvarının görevlerini, aşılama ve aşılı hayvanların tanımlanması için hükümleri, hastalıktan korunma ve hastalık ile mücadele çalışmalarında gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

20 (1) Belediyeler ve muhtarlıklar hastalıkla mücadele amacıyla Bakanlık ile il ve ilçe müdürlükleri tarafından yazılı olarak bildirilen talimatları yerine getirmekle, şüpheli hayvanları müşahede altına almak amacı ile kullanılacak müşahede yerlerini önceden hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca aşağıda belirtilen önlemleri alırlar. a) Belediyeler gönüllü kuruluşlar ve muhtarlıklar ile işbirliği içerisinde bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanları hastalığa karşı korumak ve sahipsiz hayvan sayısını kontrol altına almakla yükümlüdür. b) Belediyeler, gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kurulmuş olan bakımevlerini hastalığa karşı alınacak önlemler konusunda desteklemekle yükümlüdür. Bakımevlerindeki hayvan sağlığı uygulamalarını denetlemek ve gerekli uyarıları yapmakla yükümlüdür. c) Bakımevlerine getirilen hayvanların alındığı yerlerin kayıt altına alınması, tedavi ve kısırlaştırmalarının yapılıp 14 gün karantina ve gözlem altında tutulması zorunludur.            f) Belediyeler sorumluluk alanındaki sahipsiz köpek ve kedilerin sayısı ile bunlara ait bilgileri belediye kayıtları ve Bakanlık veri tabanında güncel bir halde tutmak zorundadır. g) Belediyeler, muhtarlar ve hayvan sahipleri hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ile insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmakla yükümlüdür. h) Belediyeler ve köy muhtarlıkları tarafından kuduz şüpheli bölgedeki tüm sahipsiz ya da başıboş köpek ve kediler toplanır, bakımevlerine konulur.

21 Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı

22 Bulancak Belediyesi Hayvan Barınağı

23 Bulancak Belediyesi Hayvan Barınağı Müşahede Yeri İç Kısmı

24

25 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU Madde 6
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU Madde 6. - Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Madde Yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdürler SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU Madde 4. 8-) İl özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür.

26 Teşekkürler !


"T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Giresun İl Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları