Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.FİLİZ.ATAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.FİLİZ.ATAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 A.FİLİZ.ATAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü
G E N Ç S İ G O R T A C I L A R D E R N E Ğ İ BAKIŞ AÇISI A.FİLİZ.ATAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü

2 YENİ BİR BOYUT SAĞLIK EKONOMİSİ
Ekonomik büyüme ve sosyal gelişme için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dünya çapında sürekli bir çaba görülmektedir. Bu gayretler içerisinde sağlık ekonomik fonksiyonları kadar sosyal fonksiyonları itibariylede önemli bir yer almaktadır. Zaman sürecinde sağlık giderek en değerli hastalıklarsa en maliyetli unsur haline gelmektedir. Dünya yüzündeki tüm ülkelerde sağlık kaynakları ( insan gücü ve makina techizat olarak ) artan talebe karşın sınırlı olduğundan sağlık olgusunun ekonomik yönü giderek önem kazanmaktadır. Bu safhada uygulamalı bilim ,sağlık ve ekonomi kavramlarını biraraya getirmekte ve böylece ekonomi bilimine yeni bir boyut ( discipline ) SAGLIK EKONOMİSİ katılmaktadır. Bu yeni dalın amacı mevcut kaynaklarla hedeflenen sağlık seviyesi arasındaki ilişkileri düzenlemektir.

3 EKONOMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Bütçesi, Sağlık sektörü çalışanlarına ilişkin fayda maliyet analizi, Maliyet minimizasyon fayda maksimizasyon analizleri, Sağlık Planlamasında fayda maliyet analizleri ve Sağlık işgücü ekonomisi gibi konuların incelendiği görülmektedir Özünde sağlık ekonomisinden beklenen iki temel katkıdır bunlardan birincisi önceliklerin saptanmasına yardımcı olacak bilgi tabanının üretilmesi ikinciside etkinliğin artırılmasıdır.

4 EKONOMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Yeryüzündeki hiçbir ülke yaşayanlarının tüm sağlık ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilir durumda olamayacağından önceliklerin belirlenmesi kaçınılmaz bir itiyaçtır. Öncelikler devralınmış yapısallıklarla buz dağının sadece görünen bölümüne ilgi göstererek yada bilinçli bir şekilde seçilerek belirlenebilir. Önceliklerin seçilmesi halinde bazı ahlaki problemlerle yüzleşmek gereği vardır.Çünkü kaynaklar kıt olduğundan kimlerin istifade edeceği belirlenmelidir.

5 ÇAĞDAŞ SAĞLIK ANLAYIŞI
Bilimdeki, özellikle sosyal bilim ve epidemiyoloji alanındaki gelişmeler sonucunda yalnızca hastalıkların biyolojik etkenlerinin bulunması ile kalınmamış , hastalıkları hazırlayan tüm çevresel ( fizik, biyolojik, sosyal ) faktörler ve bunların birbiri ile olan ilişkileri de bulunmuş ve gösterilmiştir. Çevredeki bazı olumsuzlukları gidererek hastalıkların önlenebileceği ve hatta yeryüzünden silinebileceği anlaşılmıştır. Ayrıca toplumun tümünü sağlıklı kılmanın veya toplumun sağlık düzeyini yükseltmenin , tek tek hastaları tedavi etmekle olanaklı olmadığı anlaşılmış ve görülmüştür. Özetlenen bu gelişmeler karşısında koruyucu sağlık hizmetleri önem ve öncelik kazanmıştır. Böylece , sağlık hizmetlerinde, kişileri önce sağlam iken korumak , buna karşın hastalanır ise erken ve uygun tedavi vermek ve gereğinde de rehabilite etmek diye tanımlanabilecek çağdaş sağlık anlayışı dönemine geçilmiştir.

6 ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞININ İLKELERİ
Kişinin yaşamı bir bütündür, sağlıklı ve hastalıklı dönemler diye birbirinden ayrılamaz. Kişinin hastalığı, sağlıklı dönem diye bilinen dönemdeki birikimlerinin sonucudur. Kişi ve çevresi ( fizik, biyolojik, sosyal ) bir bütündür ve birbirinden soyutlanamaz. Kişinin sağlığı ,çevrenin özelliklede sosyal çevrenin bir işlevidir. Sağlık hizmeti hastadan çok sağlama götürülen bir hizmettir ve koruma tedaviden daha önemlidir. Bir toplumda en sık görülen hastalık en önemli hastalıktır Hastalık yalnızca kişiyi ilgilendirmez , ailesinden başlayarak tüm toplumu etkiler ve ilgilendirir. Sağlık hizmeti ,birçok sektörün hizmetinden etkilenen bir ekip hizmetidir

7 SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAPILANMA
SEÇENEK 1 Toplumsal olgu / olay Temel İnsanlık hakkı Toplumsal görev ve sorumluluk Yararlanmada eşitlik Hizmetler dayanışma aracıdır SEÇENEK 2 Bireysel olgu / olay Bireysel sorumluluk Fırsatlar ve piyasa kuralları Hizmetler kar aracıdır

8 SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAPILANMA
ÖRGÜTLENME KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR İNSANGÜCÜ UYGULAMALARI KAMU (EĞİTİM-İSTİHDAM) ÖZEL (EĞİTİM-İSTİHDAM) FİNANSMAN GENEL BÜTÇE ÖZEL SİGORTA KAMU SİGORTASI CEPTEN ÖDEME

9 GSS NİN GEREKLİLİĞİ Yukarıda ifade edilen bilimsel yaklaşım doğrultusunda bir sağlık standardına ulaşabilmek için Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçilmesinin ülkemiz açısından çok gerekli olduğu düşünülmektedir. Ancak GSS uygulaması hiçbir şekilde özel sağlık sigortacılığının yolunu kapatmamalı ve bugüne kadar yapılmış özel yatırımların israfına sebep olmamalıdır

10 HAZİNENİN BAKIŞI Hazine Müsteşarlığı olarak buğüne kadarki değişik hükümetler döneminde gündeme gelmiş bulunan tüm Genel Sağlık sigortası çalışmalarına katılınmıştır. Halihazırda bahse konu Genel Sağlık Sigortası uygulamasını hazine olarak destekliyor ve başarıya ulaşabilmesi için gereken hertürlü katkıyı sağlıyoruz Genel Sağlık Sigortasının bütünleyicisi olarak da özel sigorta şirketlerinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerini piyasaya tanıtma olanaklarını teşvik ediyoruz

11 NEDEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Yürürlükte bulunan 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri arasında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerinin satılmasına engel teşkil eden bir madde olmamakla beraber bu hususu düzenleyen bir madde de bulunmamaktadır. Özel sigortacılığın geliştirilebilmesi ve ekonomiye yaratacağı katma değerin arttırılarak milli gelir seviyemizin yükseltilebilmesi ve ihtiyaç duyanlar içinde özel sağlık sigortalarının yanı sıra Tamamlayıcı sağlık sigortalarınında belli bir düzenlemeye tabi olarak sunulması yoluyla toplumsal gereksinimler de karşılanmış olacaktır.

12 NEDEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Sosyal Güvenlik sisteminin rehabilite edilmesi ve yeniden yapılandırılması çerçevesinde yasalaştırılarak uygulamaya konulacak olan Genel Sağlık Sigortası tüm vatandaşlarımızı kapsayan zorunlu bir sigorta mahiyetinde olup arzu eden vatandaşlarımız da bu sistemle eklemlenmiş bir şekilde bu sistemi tamamlayacak özel tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri ile kendileri için en uygun koşullara sağlık açışından sahip olmuş olacakdırlar.

13 NEDEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Sağlık sigortaları 1992 yılında ayrı bir branş olduktan sonra tüm sektör içinde sonu itibariyle % 10 ‘luk bir pirim üretim seviyesine ulaşarak ( YTL) 800 bin civarında sigortalıya hizmet etmektedir. Ülkemizde özel sağlık sigorta poliçesi satın alma potansiyeli ise 3 milyon kişi olarak Dünya Bankasınca yapılan bir araştırmayla belirlenmiştir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları bu potansiyel nüfusun özel sağlık sigortalarına çekilmesi için iyi bir fırsat olacaktır.

14 NEDEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Potansiyyel erişilebilir 3 milyon kişiye ulaşılabildiği takdirde matematiksel olarak doğru orantı ile hesaplandığında ulaşılabilecek pirim üretimi şu anki pirim üretiminin 4 katı olacaktır. Böylece hem toplam sigorta sektörü pirim üretimi artmış hemde milli gelire yaratılan katma değer yükselmiş olacaktır

15 TEŞEKKÜRLER


"A.FİLİZ.ATAK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları