Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TSKB ve KOBİLERE SUNULAN KREDİLER TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TSKB ve KOBİLERE SUNULAN KREDİLER TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 TSKB ve KOBİLERE SUNULAN KREDİLER TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ
FUNDA GÜREL TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ 14 Ekim 2008

2 Finansal Özet (USD mn) 2008/6
Kısaca TSKB Türkiye’de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle kurulmuştur. Kuruluş Misyonu: Türk özel sektörüne, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan fonlar ile orta ve uzun vadeli finansman sağlamak ve Türkiye'deki sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Finansal Özet (USD mn) /6 Aktifler 4,234 Krediler 2,658 Özkaynaklar Net Kar 60 Ödenmiş Sermaye mn TRY 1

3 Yıllık Kullandırımlar (Mn USD)
Kredi Performansı Yıllık Kullandırımlar (Mn USD) 2

4 Kredilerin Sektörel Dağılımı - 2007
3

5 Fon Sağlanan Kuruluşlar
Dünya Bankası (IBRD) Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Alman Sanayileşme Fonu (KfW) Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 4

6 Proje Değerlendirme TSKB, kuruluşundan bu yana, yatırım projelerini teknik, iktisadi ve mali açıdan değerlendirmektedir. Proje finansmanında Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımını benimseyen TSKB’de yatırım projelerinin çevresel etkilerin değerlendirilmesine önem verilmektedir. Çevre, kredi değerlendirme sürecinde belirleyici koşullar arasında yer almaktadır. 5

7 TSKB’nin Reel Sektörü Fonlama Yöntemleri
TSKB reel sektörü direkt ya da dolaylı olarak fonlamaktadır Direkt olarak yapılan fonlamada Banka firma riskini alarak krediyi firmaya kullandırmaktadır Dolaylı olarak yapılan fonlamada TSKB Aracı Banka işlevini yüklenerek ticari bankalar ya da finansal kiralama şirketlerine kredi kulandırmakta, bu kuruluşlarda firmaları kredilendirmektedir Direkt ya da dolaylı olarak kullandırılan kredilerle TSKB çok geniş bir yelpazedeki şirkete ulaşmayı başarmakta ve firmaların 20 bin $’ten 20 milyon $’e kadar olan kredi ihtiyaçlarını karşılıyabilmektedir

8 TSKB Kredilerinin Genel Özellikleri
TSKB sabit sermaye yatırımlarını finanse etmektedir, işletme sermayesi finansmanı yapmamaktadır. Projelerin yapılacak değerlendirme sonunda kredilendirilebilir nitelikte bulunması gerekmektedir. Projeler çevreye saygılı olmalıdır. KOBİ kredisi kullanacak kuruluşların fon sağlayan kurumların KOBİ tanımlarına uymaları gerekmektedir. TSKB yatırımları kredi ya da finansal kiralama yöntemiyle finanse etmektedir. Kredilerin ya da finansal kiralamanın fiyatlandırılması projenin niteliği, firmanın ratingi ve verilen teminat baz alınarak yapılmaktadır. Kullandırılan krediler kontrollüdür, firmalar yapılan yatırım harcamaları belgelendirildikçe kredilendirilir.

9 TSKB’nin Kredileri DOĞRUDAN KULLANDIRILAN KREDİLER AYB KOBİ KREDİSİ
AYB YENİLENEBİLİR ENERJİ KREDİSİ AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI KOBİ KREDİSİ DÜNYA BANKASI KOBİ KREDİSİ DÜNYA BANKASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KREDİSİ AFD ÇEVRE KREDİSİ BANKA SERBEST KAYNAĞI ARACILIK EDİLEN KREDİLER DÜNYA BANKASI İHRACAT FİNANSMANI KREDİSİ AYB KOBİ KREDİSİ TSKB NİN VERDİĞİ KREDİLERİ DOĞRUDAN VERİLEN KREDİLER VE ARACILIK EDİLEN KREDİLER OLARAK İKİ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAMAK MÜMKÜNDÜR 2

10 AYB’nin KOBİ tanımı 500 kişiden az işçi çalıştıran, Net sabit kıymetleri 75 milyon Euro’nun altında olan, Sermayesinin 1/3’ünden fazlası büyük şirketlere ait olmayan, Firmalar KOBİ olarak tanımlanmaktadır, Yatırımların sağlık, eğitim ve çevre sektörlerinde yapılması halinde yatırımcının KOBİ olması şartı aranmaz.

11 AYB KOBİ Kredisi Amaç: Özel sektör KOBİ’lerinin sanayi, turizm ve hizmet sektörlerindeki sabit sermaye yatırımlarını finanse etmek Kredi miktarı: 100 milyon Euro Yatırımların azami %50’si finanse edilebiliyor Bir Projeye en fazla 12,5 milyon Euro kullandırılabilir Yatırım tutarı 25 milyon Euro’nun altında olması gerekmektedir Kredinin asgari vadesi 5 yıl, Finansal kiralamada asgari vade 4 yıl 2

12 Dünya Bankası KOBİ Kredisi
Kredinin amacı: KOBİ’lerin yatırımlarının ve işletme sermayelerinin finansmanı. Kaynak miktarı: 60 milyon EUR0 ve USD Bir firmaya kullandırılabilecek maksimum kredi tutarı 2,5 milyon Euro’dur. TSKB’ye müracat tarihi itibariyle firmanın çalışan sayısının 250’den ve yıllık cirosunun 20 milyon USD’den az olması gerekmektedir. Kredinin kullandırımında sektör kısıtlaması yoktur. Ancak, Dünya Bankası’nca belirlenen tütün ve tütün işlenmesi, asbestli ürünler, radyoaktif ürünler, nükleer reaktörler gibi sektörler finanse edilememektedir.

13 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası KOBİ Kredisi
Amaç: İmalat sanayii (tarıma dayalı sanayi dahil), enerji, sağlık, eğitim, turizm, çevre, ticaret ve ilgili hizmetler sektörlerinde istihdamın korunması veya arttırılması amacıyla yatırım yapan özel sektör KOBİ’lerinin yatırım projelerine finansman sağlamak.   Kaynak miktarı: 100 milyon Euro Kredi ile yatırımların azami %50’si finanse edilebiliyor Bir projeye yapılabilecek azami tahsis tutarı 5 milyon Euro asgari tahsis tutarı ise 250 bin Euro Kredinin asgari vadesi bir yıl anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere 5 yıl, finansal kiralama olduğu taktirde 4 yıl AKKB AVRUPA KONSEYİ ÜLKELERİNİN HİSSEDAR OLDUĞU BİR KALKINMA FİNANS KURULUŞU MERKEZİ PARİS 1956 YILINDA KURULMUŞ AVRUPA İSKAN FONU ALTINDA SOSYAL İÇERİKLİ KAMU PROJELERİNİ FİNANSE ETMİŞ DAHA SONRA BANKA STATÜSÜNE KAVUŞMUŞ YILINDA İLK DEFA TÜRKİYEDEKİ ÖZEL SEKTÖR KOBİLERİNİN YATIRIMLARINIFİNANSMANI İÇİN KREDİ AÇTI YILI AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 15 MİLYAR EURO 2

14 Agence Française de Développement (AFD) Kredisi
Kredinin amacı: Türkiye genelinde çevre kirliliğini önleme, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve doğalgaz dağıtımı konularında özel sektör KOBİ’lerince gerçekleştirilen yatırımların finansmanı Kredinin Tutarı : 50 milyon Euro Kredinin asgari vadesi bir yıl anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere dört yıl Bir projeye yapılabilecek azami tahsis tutarı 5 milyon Euro AFD Fransız hükümetinin sahip olduğu bir kalkınma finansmanı kuruluşu. Genelde eski Fransız sömnürgelerinde faaliyet gösteriyor yılında Ürdün Suriye tayland ve Türkiye faaliyet kapsamına alınmış. Merkezi Paris 2003 yılısonu aktif toplamı 17.2 milyar euro. Aynı yıl sonu itibariyle açtığı kredilerin toplamı 12 milyar euro.

15 Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji Kredisi
Amaç: Su, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretecek özel sektör firmalarının yatırımlarının finansmanı Kaynak miktarı: 150 milyon $ Kredi ile yatırımların azami %50’si finanse edilebiliyor Bir projeye verilebilecek azami kredi tutarı 40 milyon $,bir şirkete veya şirketler grubuna çeşitli projeler kapsamında kullandırılabilecek azami toplam kredi tutarı 50 milyon $’dır. Finanse edilecek hidroelektrik santrallarının kapasitesi 100 MW’nin altında, rezervuar alanı 15 km2’nin altında ve rezervuar hacmi100 milyon m3’ün altında olmalıdır. Yatırımın azami %25’i özkaynaklarla karşılanmalıdır Kredinin asgari vadesi 6 yıl, finansal kiralama da yapılabiliyor 2

16 AYB Yenilenebilir Enerji Kredisi
Amaç: Su, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretecek yatırımların, çevre ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı Kaynak miktarı: 150 milyon € Yatırımların azami %50’si finanse edilebiliyor Yatırım tutarı 50 milyon Euronun altında olmalıdır Bir projeye verilebilecek azami finansman tutarı 25 milyon € Kredinin asgari vadesi 6 yıl, finansal kiralama da yapılabiliyor 2

17 Dünya Bankası İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi
TSKB bu kredide Aracı Banka (APEX Bankası) rolü oynuyor. Kredi, bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla kullandırılıyor. Kredi tutarı 80 milyon Euro ve 500 milyon USD. Krediye aracılık eden bankalar, A Bank, Finansbank, Denizbank, YKB, TEB, INGBank, Fortis Bank. Finansal kiralama şirketleri; Yapı Kredi, Finans, Fon, İş, Deniz, Garanti, TEB, Fortis ve Halk. İhracatçı firmalara hem yatırım hem işletme sermayesi ihtiyacı için fatura karşılığı kullandırılabilir. Dünya Bankası çevre prosedürlerine uyulması gerekmektedir.

18 TSKB’NİN FİNANSMAN SAĞLADIĞI YATIRIMLAR
TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanları: ENERJİ TSKB’NİN FİNANSMAN SAĞLADIĞI YATIRIMLAR Hidroelektrik Santral : 65 adet, toplam 2.133MW Rüzgar Santrali :2 adet, toplam 53 MW Jeotermal : 2 adet, toplam 57,2 MW Biyokütle (çöpten metan gazı) : 1 adet, 11,2 MW Doğalgaz : 17 adet dağıtım bölgesi Toplam TSKB Yenilenebilir Enerji Proje Kapasitesi : MW Türkiye Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücü (2007 sonu) : MW Türkiye Toplam Enerji Kurulu Gücü (2007 sonu) : MW TSKB tarafından Türkiye toplam yenilenebilir kurulu gücünün %15’i, toplam kurulu gücünün de %5’i kadar enerji projesi finansmanı yapılmıştır. 10

19 TSKB’ye 2008 Yılı Ödülü ödülünü aldı.
TSKB, Financial Times ve bir Dünya Bankası Grubu üyesi olan IFC tarafından düzenlenen “2008 Financial Times Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri” kapsamında “Gelişmekte Olan Ülkeler” kategorisinde Doğu Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Bankacılık” ödülünü aldı.

20 TSKB ISO Belgesi 13

21 www.tskb.com.tr Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No: 161 Fındıklı, İstanbul Genel Müdürlük Telefon : Ankara Şube Telefon : İzmir Şube Telefon : 3 3 3 2


"TSKB ve KOBİLERE SUNULAN KREDİLER TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları