Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

2 KOSGEB HEDEF KİTLESİ

3 TÜRKİYE’DE KOBİ TANIMI
250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış Mikro <10 ≤ 1 Küçük <50 ≤ 8 Orta <250 ≤ 40 AB’DE CİRO 50 MİLYON EURO DAN AZ MALİ BİLANÇO TOPLAMI 43 MİLYON EURO DAN AZ DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ KÜÇÜK ≤ 5 ORTA ≤25

4 KOBİ’lerin ekonomideki payı;
% % 0,11 Toplam KOBİ OBİ 250+ Büyük İşletme KOBİ’lerin ekonomideki payı; Toplam işletmelerin %99,89’u Toplam istihdamın %76’sı Toplam katma değerin %55’i Toplam satışların %64’ü Toplam yatırımların %50’si Toplam ihracatın %60’ı Toplam kredilerin %24’ü Ticari Kesim Ar-Ge Harcamalarının %37,7’si %99,89 Ölçeksel Dağılım Mikro (1-9) Küçük (10-49) Orta(50-249)) 0,63 4,48 94,79 Kaynak: BDDK ; TUİK (İş kayıtları Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Girişimlerde Dış Ticaret İstatistikleri)

5 GENEL BİLGİ deneme

6 KOSGEB ve Kuruluş Amacı
KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) Payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek. KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur. KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır. Sanayi Madencilik İmalat Enerji Hizmet ve Ticaret İnşaat Ticaret Ulaştırma Turizm Bilgi ve İletişim Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler İdari ve destek hizmet faaliyetleri Kanun değişikliği ile hedef kitle 8 kat arttı 400bin imalattan 3.2 milyon KOBİ’ye

7 KOSGEB YENİ DÖNEMLE İLE BERABER KOBİLERE YÖNELİK TEMEL STRATEJİSİNİ İKİ ANAHTAR KAVRAM ÜZERİNE KURMUŞ VE DESTEK FAALİYETLERİNİ BU KAVRAMLAR BAĞLAMINDA KURGULAMAKTADIR: GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON)

8 Tercihimizin sebebi günümüz dünyasında, artık iş yapış şekillerinin ve işletme yönetim kurallarının değişmiş olmasıdır. Küreselleşme İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler İnternet ve bilginin yayılımı Bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanlar Pazar yapısı ve müşteri profilinin değişimi Azalan ürün ömrü süresi Üretmenin artık bir ayrıcalık olmaması bu değişimin temel dinamikleridir.

9 Bu dinamiklerin sonucu oluşan yeni ekonomi, işletmeleri yeni stratejiler geliştirmeye zorlamıştır.
Maliyet Stratejisi Ucuz ama çok sat, sürümden kazan. Farklılık Stratejisi Kar: Müşterin Ödediği fiyat – maliyet Karı artırmak için ya satış fiyat yükselecek veya maliyet düşülecek. Odaklanma (Uzmanlaşma) Stratejisi İkinci sınıf bir tablo yapacağına birinci sınıf çorba yapın. (A.Maslow)

10 Anahtar kavramlarımız olan girişimcilik ve yenilikçilik birbirlerini dışlayan süreçler olmadığı gibi, içiçe geçmiş süreçlerdir ve aslında günümüz değerleriyle girişimci de risk alarak yenilik (inovasyon) yapan kişidir.

11 İşletme biliminin kurucusu Peter F
İşletme biliminin kurucusu Peter F. Drucker da girişimciliğin belli bir fonksiyonu olarak nitelendirdiği yenilikçiliği, girişimcinin yeni kaynaklar yaratarak refah yaratması veya mevcut kaynakların kullanım potansiyelini artırarak refah yaratması olarak tanımlamıştır.

12 Yenilik çok karmaşık bir süreç değildir.
İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi birer yenilik örneğidir.

13 KOSGEB hizmet ve destekleri yeni ekonominin gündemimize soktuğu bu iki temel kavram bağlamında kurgulanmakta olup, bu yönde değişmek kararlılığında olan firmalarımız için birçok farklı araçlar geliştirilmiştir. Bu anlamda ilk yapılması gereken firma içi karar süreçleriyle firmanın ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara uygun aracın seçilmesi için KOSGEB’e müracaat edilmesidir.

14 KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ

15 KOSGEB Destek ve Hizmetleri Bilgilendirme, Yönlendirme Hizmetleri
Destek Programları Finansman Destekleri (Kredi Faiz) Laboratuar Hizmetleri Bilgilendirme, Yönlendirme Hizmetleri

16 Destek Mevzuatının Genel Yapısı
/27612 R.G. Destek programları icra Komitesi kararıyla yürülüğe alınmakta Destek Programları Uygulama esasları ise Başakn onayı ile yürürlüğe girmektedir. GİP KOBİ destek programı HAZİRAN 2011

17 1. KOBİ Proje Destek Programı
Programın Amacı : İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Program ve Proje Limitleri 3 yıl Program Süresi 6 – 24 ay (+12 ay) Proje Süresi Desteklenmeyen kalemler: Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez. 19/06/2012 TARİHLİ VE SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANAN “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARI” YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER Destek Üst Limiti TL Geri Ödemesiz Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60 Bu destek programı kapsamında 2011 yılında 8 firma, 2012 yılında 15 firma ve 2013 yılında 12 firmaya olmak üzere toplam TL destek sağlanmıştır.

18 2. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı
Programın Amacı : KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, Program ve Proje Limitleri 6 – 24 ay (+12 ay) Proje Süresi  İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. İşletici kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekir. İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz. Ancak; bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. TL Geri Ödemesiz TL Geri Ödemeli Destek Üst Limiti 1. ve 2. Bölge % 50 3., 4., 5. ve 6. Bölge % 60 Destek Oranı Bu destek programı kapsamında 5’er firmanın katılımıyla gerçekleştirilen 4 adet projeye TL destek sağlanmıştır. Kasım Ayı içinde Kurul’da görüşülmüş olan bir proje de TL destek verilmesi kararı alınmıştır.

19 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Programın Amacı : Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması Bu destek programı kapsamında 2012 yılında 1 firmamıza TL destek sağlanmıştır. Kasım ayı içinde yapılan Kurul toplantımızda da başka bir projenin daha desteklenmesi uygun bulunmuştur.

20 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Süresi: 12 – 24 ay (+12 ay) 532 Bin TL Endüstriyel uygulama Programından yararlanma koşulları: Endüstriyel Uygulama Programına;  Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,  Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve  Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. Süresi: 18 ay (+12 ay) 468 Bin TL Toplam 1 MİLYON TL

21 Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
4. Tematik Proje Destek Programı Programın Amacı : Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Meslek kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 3 Yıl Proje Süresi 24 Ay (+ 12 Ay) Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede %50 3., 4., 5. ve 6. Bölgede % 60 Destek Üst Limiti TL Geri Ödemesiz Bu destek programı kapsamında Osmaniye Teknik Elemanlar derneğine TL destek sağlanmıştır.

22 5. Girişimcilik Destek Programı
Programın Amacı : Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. Girişimcilik Destek Programı 4 Alt Programdan Oluşur 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı 2. Yeni Girişimci Desteği 3. İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Desteği 4. İş Planı Ödülü

23 5. Girişimcilik Destek Programı
1. UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar, (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (Üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 2010 yılında başlayan program kapsamında 12 farklı kurum/kuruluş ile yapılan işbirliği sonucu 2009 kişiye eğitim verilmiş olup, İşkur’un 270 kişilik eğitim programı da devam etmektedir.

24 5. Girişimcilik Destek Programı
2. YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Uygulamalı girişimcilik eğitimini, KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı, Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. Yeni Girişimci Desteği Destek Üst Limiti Destek Unsurları İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000 Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 60 3., 4., 5. ve 6. Bölgede % 70 (Kadın girişimci ve engelli girişimci için, oran 10 puan artırılır.) Bu destek programı kapsamında toplam 194 işletme kurulmuş olup bu işletmelere TL’ye yakın destek sağlanmıştır. Bu işletmelerin 84 tanesi kadın girişimciler tarafından kurulmuştur.

25 5. Girişimcilik Destek Programı
3. İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. Destek Unsurları Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı % 1. ve 2. Bölge 3., 4., 5. ve 6. Bölge İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) (Geri Ödemesiz) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim 25.000 %60 %70 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) (Geri Ödemesiz) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat 30.000 50.000 20.000

26 5. Girişimcilik Destek Programı
4. İŞ PLANI ÖDÜLÜ İş Planı Ödülü Yarışması, üniversitelerde örgün eğitim içerisinde “Girişimcilik” dersi alan öğrenciler arasında, KOSGEB ile işbirliği yapan her bir üniversite ile yılda bir defa düzenlenmektedir. Oranı % Birincilik Ödülü 15.000 %100 İkincilik Ödülü 10.000 Üçüncülük Ödülü 5.000

27 6. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
Programın Amacı : Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanmasıdır. Destek Unsurları Destek Üst Limiti (TL) (Geri Ödemesiz) Oranı % Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 %75 Bağımsız denetim hizmeti bedel 20.000 *SPK kurul kaydına alma ücreti *İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti *Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000 %100 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

28 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
7. Genel Destek Programı Programın Amacı : KOBİ’lere yönelik genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi. Programın Süresi 3 Yıldır. GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) (Geri Ödemesiz) DESTEK ORANI  1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 4 Eşleştirme Desteği 15.000 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 13 Bağımsız Denetim Desteği Toplamda 215 Bin TL Bu destek programı kapsamında 275 firmaya TL destek sağlanmıştır.

29 Merkez Müdürlüğümüz döneminde desteklenen işletme bazında Türkiye’de 31. verilen destek miktarı bazında ise 27. sıradadır.

30 KOSGEB FİNANSMAN DESTEKLERİ

31 FİNANSMAN DESTEKLERİ (KREDİ FAİZ)
2004/7131 ve 2008/13524 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde; İşletme başına; Faiz/Kar Payı bedeli azami TL olmak üzere, 48 aya kadar vadeli, İşletme Sermayesi, İhracat, Yatırım, Konularında olmak üzere KOSGEB İcra Komitesi kararları ile KOBİ’lere yönelik Kredi Faiz Destek Programları uygulanmaktadır. KOBİ’lerin Kamu Bankaları ile birlikte Türkiye’de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı özel bankalardan kullanacakları faiz desteği ile ilgili protokoller düzenlenmektedir.

32 UYGULANAN BAZI KREDİ DESTEK PROGRAMLARI
EKSPRES KOBİ DESTEK KREDİSİ ( ) GIDA SEKTÖRÜ MAKİNE TEÇHİZAT DESTEK KREDİSİ ( ) KOBİ MAKİNE TEÇHİZAT DESTEK KREDİSİ ( ) İSTİHDAM ENDEKSLİ CANSUYU DESTEK KREDİSİ ( ) 0 FAİZLİ DİYARBAKIR İLİ İŞLETME SERMAYESİ DESTEK KREDİSİ ( ) KOBİ DESTEK KREDİSİ ( ) ÖLÇEK ENDEKSLİ BÜYÜME DESTEK KREDİSİ ( ) KOBİ İHRACAT FİNANSMAN DESTEK KREDİSİ 2010 ( ) döneminde 760 işletmeye toplam TL Kredi sağlanmıştır.

33 KOSGEB LABORATUVAR ve BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

34 Laboratuvar Destek ve Hizmetleri
1. KOSGEB Laboratuvarları KOBİ’lerin piyasa koşullarına göre daha uygun ücretlerle test – analiz yaptırabilmeleri amacıyla; KOSGEB tarafından 11 Laboratuvarda; Metal mühendislik malzemelerine yönelik Plastik ve kauçuk malzemelerine yönelik Çevre ve ekotekstil laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Yararlanan İşletme Sayısı ADANA ANKARA OSTİM-SİNCAN İSTANBUL İKİTELLİ-İMES BURSA ESKİŞEHİR GAZİANTEP SAMSUN İZMİR KONYA 2. Esim A.Ş. KOSGEB iştiraki olan şirket elektrik ve elektronik sektörüne yönelik test (LVD, EMC) ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

35 Bilgilendirme ve Yönlendirme Faaliyetleri
KOSGEB Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat çağdaş bilgilendirme hizmetleri Vergi Numarası ve T.C. Kimlik Numarası ile İşletme Durum Sorgulaması SMS İle Destek Başvuru Ve Ödeme Bilgilerinin İşletmelere Gönderilmesi WEB Sitesi Online veri tabanına kayıt Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan başarı ödülleri E-Personel işlemleri ANATOLIA BUSSINOVA- EBIC-EGE (yokuz) BLACKSEA GAPSUN AKDENİZ DOĞU MARMARA 7 konsorsuyuma 51 ülkeden 600e yakın üye kuruluş bir araya geliyor 3. Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri (CIP-EEN) Merkezlerde, Ağ içerisindeki KOBİ’ler arası ticaret işbirlikleri ve uluslararasılaştırma hizmetleri, yenilik, teknoloji ve bilgi transferi hizmetleri sunulmaktadır. 7 Merkezin, 5’inde KOSGEB koordinatör - Lider. 1’inde katılımcı konumdadır.

36 KOSGEB İŞTİRAKLERİ

37 İştirakler Kredi Garanti Fonu A.Ş.
Şirket, KOBİ’lerin banka kredileri karşılığında istenen teminatların üstlenilmesine yönelik garanti/kefalet hizmeti vermektedir. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket, yenilikçi KOBİ’lerin projelerinin hayata geçirilmesine yönelik olarak girişim sermayesi (risk sermayesi) hizmeti vermektedir. İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (IVCI) Şirket, girişim sermayesi fonlarını fonlamak suretiyle KOBİ’lerin yenilikçi projelerini hayata geçirmek için hizmet vermektedir. ESİM Test Hizmetleri A.Ş. Şirket, KOBİ’lerin elektronik sektöründe uluslararası rekabet güçlerini arttırmaya yönelik olarak laboratuvar hizmet vermektedir. Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Şirketin amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlamaktır.

38 TEŞEKKÜR EDERİM …


"KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları