Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Do ç. Dr. Tamer AK Ç A.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Do ç. Dr. Tamer AK Ç A."— Sunum transkripti:

1 DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Do ç. Dr. Tamer AK Ç A

2 DALAK ANATOMİSİ

3 3Dalak Cerrahisi  Sol üst kadran  Diafragmanın sol yaprağı  Göğüs kafesi tarafından koruma  Splenik arter  Splenik ven  superior mezenterik ven  superior mezenterik ven  portal ven portal ven

4 4Dalak Cerrahisi  Splenofrenik ligaman  Splenorenal ligaman  Splenokolik ligaman  Gastrosplenik  A.V. Gastrika Breves

5 5Dalak Cerrahisi

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10Dalak Cerrahisi

11 11Dalak Cerrahisi

12 12Dalak Cerrahisi

13 13Dalak Cerrahisi

14 14Dalak Cerrahisi

15 15Dalak Cerrahisi

16 16Dalak Cerrahisi

17 17Dalak Cerrahisi

18 18Dalak Cerrahisi

19 19Dalak Cerrahisi

20 20Dalak Cerrahisi

21 Hipersplenizm

22 22Dalak Cerrahisi eski söylem  splenomegali + periferik sitopeni + Kİ yapımının artması + splenektomi ile perifer ve Kİ’nde normale dönüş Ancak; hipersplenizm ve splenomegali birlikte olmak zorunda değil  ITP’de splenomegali nadir  Veya her dalağı büyüten hastalık sitopeniye yol açmaz yeni söylem  kırmızı pulpadaki normal dalak fonksiyonlarının abartılması  sitopeni nedeni; kan elemanlarının dalaktaki sekestrasyonu + artmış yıkım

23 23Dalak Cerrahisi Etyoloji  splenomegali  kan hücrelerindeki intrinsik defektler  kan hücrelerinin oto immün yıkımı

24 24Dalak Cerrahisi Primer Hipersplenizm  sekonder hipersplenizm ekarte edildikten sonra kullanılan tanı  çok nadir  kan hücrelerinde intrinsik defekt veya tanınamayan kan hücresi antikorları  kortikosteroide iyi cevap Sekonder Hipersplenizm  portal hipertansiyon (en sık)  siroz  portal ven obstrüksiyonu  splenik ven obstrüksiyonu  dalağı tutan hematolojik veya neoplastik hastalığa (lenfoma, miyeloid metaplazi, lösemi)  enflamatuvar hastalık  metabolik hastalık  oto immün hastalık

25 Aksesuar Dalak

26 26Dalak Cerrahisi

27 27Dalak Cerrahisi

28 28Dalak Cerrahisi

29 29Dalak Cerrahisi

30 30Dalak Cerrahisi

31 31Dalak Cerrahisi

32 32Dalak Cerrahisi Rembrandt van Rijn (Dutch, 1606-69) Girl at the Window Oil on canvas (81.6 x 66cm) Painted in Amsterdam in 1645

33 SPLENEKTOMİNİN POTANSİYEL OLARAK FAYDALI OLDUĞU DURUMLAR

34 34Dalak Cerrahisi Herediter Sferositoz  OD, eritrosit membran defekti (osmotik frajilite  )  anemi, retikülositozis, sarılık ve splenomegali  splenektomi tek tedavi Herediter Eliptositoz  herediter sferositoz ile benzer ö zellikler  t ü m semptomatik hastalarda splenektomi endike Herediter Hastalıklar

35 35Dalak Cerrahisi Enzim Yetmezliğine Bağlı Herediter Hemolitik Anemi  anaerobik glukolizis, PK yetmezliği (SM+)  hekzos-monofosfat şantı, G6PD yetmezliği (SM-)  çoğu hastada Hb: %8 gr  ; tedavi gerektirmez  splenektomi PK’da yararlı, G6PD ’ de değil Herediter Hastalıklar

36 36Dalak Cerrahisi Talasemiler (Akdeniz Anemisi)  OD, hemoglobin sentezinde defekt  t.majör; ağır kronik anemi sonucu sarılık, splenomegali ve erken ölüm  splenomegali ve tekrarlayan dalak da splenektomi endike  splenomegali ve tekrarlayan dalak infarktlarında da splenektomi endike Herediter Hastalıklar

37 37Dalak Cerrahisi Otoimmün Hastalıklar Edinsel Hemolitik Anemi (otoimmün hemolitik anemi)  sıcak otoantikorlar  37 0 C’de IgG  splenektomi faydalı  soğuk otoantikorlar  0 0 C’de IgM  penisilin, guanidin, hidralazin, metildopa etyolojik  ilaç kesimi  kortikosteroid  splenektomi faydasız

38 38Dalak Cerrahisi İmmün Trombositopenik Purpura (ITP)  idiyopatik veya lenfoproliferatif hastalık, ilaç, toksinlerle  çocuklarda bakteriyel veya viral enfeksiyon, SLE  plateletler, IgG antiplatelet faktörle harap edilir  dalak hem ab kaynağı, hem de sekestrasyon odağı  peteşi, dişeti-vajina-Gİ kanama ve hematüri  dalak normal boyutlarda Otoimmün Hastalıklar

39 39Dalak Cerrahisi İmmün Trombositopenik Purpura (ITP)  Akut ITP ç ocukların %80 ’ inde kendiliğinden 16 yaşına kadar kaybolur  Kronik ITP ’ ler erişkinlerin %80 ’ inde daha ç ok steroid gereksinimi olmaksızın splenektomiye kalıcı cevap verir  6-8 hafta steroid  cevap yoksa splenektomi  cevap varsa azaltılarak kesilir  cevap varsa azaltılarak kesilir Splenektominin en sık hematolojik endikasyonu ITP ’ dir Otoimmün Hastalıklar

40 40Dalak Cerrahisi Felty Sendromu  %1; RA, splenomegali, nötropeni ile birlikte  nötrofiller yüzeyinde IgG, KI granülopoezis  tekrarlayan enfeksiyonlar  semptomatik hastalarda splenektomi Otoimmün Hastalıklar

41 41Dalak Cerrahisi Trombotik Trombositik Purpura (TTP)   nadir, etyoloji tahminen immün   ateş, purpura, hemolitik anemi, nörolojik belirtiler ve böbrek hastalıkları   anemi, retikülostozis, trombositopeni ve lökositoz   bazı hastalar splenektomiden fayda görebilir   yüksek doz steroid ve splenektomi ile en iyi sonuç Otoimmün Hastalıklar

42 42Dalak Cerrahisi Gaucher Hastalığı  dalak beyaz pulpasında, karaciğerde ve kemik iliğinde lipid birikimi  β glukoksidaz eksikliği, OR  masif splenomegali  splenektomiden fayda gören yetişkin tip (tip I)  total veya parsiyel  yerine koyma tedavisi Metabolik Hastalıklar

43 43Dalak Cerrahisi Wiskott-Aldrich Sendromu  x’e bağlı geçiş  trombositopeni (20.000-40.000 mm 3 ), kanlı diare, epistaksis, peteşi  dalak tarafından trombosit sekestrasyonu  splenektomi sonrası postoperatif süperenfeksiyon riski  asıl tedavi Kİ transplantasyonu Metabolik Hastalıklar

44 44Dalak Cerrahisi Chédiak-Higashi Sendromu  tekrarlayıcı ateş, nistagmus, fotofobi  kemoterapi, kortikosteroid, askorbik asit standart tedavi  splenektomiden atak sırasında fayda görür, prognoz kötü Sarkoidoz  sebebi bilinmiyor, vücudun herhangi bir yerini veya organını tutar  nadiren çıkan hipersplenizm için splenektomi Metabolik Hastalıklar

45 45Dalak Cerrahisi Hodgkin Lenfoma ve non-Hodgkin Lenfoma ve Evrelendirmesi  A; hasta asemptomatik  B; gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı  E; ekstra lenfatik tutulum (mide, ince barsak)  S; dalak tutulumu yalnızca tek bir lenf bezine veya bez grubuna lokalize; evre I  diafragmanın aynı tarafında 1’den fazla lenf bezi grubuna lokalize; evre II  diafragmanın her iki tarafına 1’den fazla lenf bezi grubuna lokalize; evre III  dalak ve diğer organlara yayılım var; evre IV  Neoplastik Hastalıklar

46 46Dalak Cerrahisi Hodgkin Lenfoma  servikal LAP  evre IA ve IIA; radyoterapi  evre IIIA; multimodal tedavi  evre IV ve tüm B’ler; kemoterapi non-Hodgkin Lenfoma  değişken klinik izler  tanı sırasında hastalık ilerlemiştir  evrelendirme laparotomisi nadiren gerekir  splenektomi  sekonder hipersplenizm veya masif splenomegaliyi önlemek için  hastalığın seyrini değiştirmez Neoplastik Hastalıklar

47 47Dalak Cerrahisi Dalak Kistleri  en sık ekinokoklar  asemptomatik ancak splenomegali mevcut  tedavi splenektomi Dalağın Primer Tümörleri  nadir  lenfoma, sarkoma, hemanjiyoma, hamartoma  dalağa sınırlı tümörlerde splenektomi Neoplastik Hastalıklar

48 48Dalak Cerrahisi  nadir ancak mortalite %40-100  hematojen (apse, endokardit); lokal yayılım (komşu organ enfeksiyonları); dalak travması ile hematom  %80 dalak dışı apse odakları; >2/3 enterik aerob m.o.  sepsis, ilerleyici splenomegali, karın ağrısı  US ve BT  spontan rüptür ve peritonit Dalak Apseleri

49 49Dalak Cerrahisi Splenozis  dalağın ototransplantasyonu  sesil veya saplı koyu kırmızı nodül  birkaç mm.den, birkaç cm.ye kadar  nadiren belirti verir  tesadüfen saptanır

50 50Dalak Cerrahisi Dalak Travması  çağdaş yaklaşım nonoperatif tedavi  FM, periton lavajı, laboratuvar, US ve BT  künt trvamalarda en sık yaralanan batın içi organ  sol kot kırıkları ile birlikte  belirti ve bulgular hemoperitona bağlı  kehr belirtisi  seçilmiş vakalarda segmental rezeksiyon, splenorafi, segmental damarların bağlanması, kapsül onarımı  nonoperatif tedavide karın içindeki başka organ yaralanmaları atlanabilir

51 51Dalak Cerrahisi Subcapsular Splenic Hematoma

52 52Dalak Cerrahisi Splenektomi  Sol subkostal/paramedian veya orta hat kesisi  Kısa gastrik venler bağlanır ve kesilir  Dalağın ligaman bağlantıları kesilerek serbestleştirilir  Hiatustan dalağın arteri ve veni bağlanırken pankreas kuyruğunu zedelememek ö nem arzeder.  Hematolojik hastalıklarda splenektomi yapılırken aksesuar dalak aranmalıdır

53 53Dalak Cerrahisi

54 54Dalak Cerrahisi The scout film shows the enlarges spleen extending down to the top of the iliac crest. Because of a pre-op platelet count of 30,000, one quad pack of platelets was administered prior to the start of the operation. A minimal platelet count of 50,000 is necessary to safely proceed with surgery.

55 55Dalak Cerrahisi A left subcostal incision was chosen for this case. Upper midline incision is also an option. Careful hemostasis was achieved because of the low platelet count.

56 56Dalak Cerrahisi The lower pole of the giant spleen was immediately evident in the incision

57 57Dalak Cerrahisi The gastrocolic omentum was opened below the gastroepiploic arcade to gain access to the lesser sac.

58 58Dalak Cerrahisi The spleen tip was separated from the colon (splenocloic ligament) and the short gastric vessels were successively ligated and divided.

59 59Dalak Cerrahisi Diagram of splenorenal ligament division

60 60Dalak Cerrahisi Division of the splenorenal ligament allows blunt dissection to elevate the spleen, splenic vessels and tail of the pancreas.

61 61Dalak Cerrahisi The mobilized spleen is shown on the abdominal wall. With this exposure, the highest short gastrics can be divided under direct vision.

62 62Dalak Cerrahisi The hilar surface of the specimen is shown. The specimen measured 28cm from pole to pole in its contracted state

63 63Dalak Cerrahisi Postoperatif Dönem ve Komplikasyonlar  Karakteristik kan tablosu değişiklikleri  Howell-Jolly cisimcikleri ve siderositler,  l ö kositoz ve trombositoz  Erken Dönem (postop. ilk 60 gün)  Atelektazi (en )  Atelektazi (en sık )  trombosiztoz  subdiafragmatik apse  pankreatit ve pankretikokütan apse  mide perforasyonu  Geç Dönem (ilk 2 yıl)  hafif bulgular ile başlar  fulminan bir sepsis, tüketim koagülopatisi, bakteriyemi ve 12-48 saat içinde ölüm  %50’den fazla S.pneumoniae  tedavi genellikle destekleyici  başlangıçta üçüncü jenerasyon sefalosporin  özellikle 5 yaşından küçük ve immünosupresif olgularda günlük koruyucu antibiyotik tedavisi

64 64Dalak Cerrahisi Renoir The Bathers 1887 (30 Kb); Philadelphia Museum of Art, Mr. and Mrs. Carroll S. Tyson Collection


"DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Do ç. Dr. Tamer AK Ç A." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları