Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tebliğin Uygulanmasına İlişkin Sunum 24 Mart 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tebliğin Uygulanmasına İlişkin Sunum 24 Mart 2014."— Sunum transkripti:

1 ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tebliğin Uygulanmasına İlişkin Sunum 24 Mart 2014

2 Sunum İçeriği •5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu •Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Yönetmeliği •Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ •Esnaf ve Sanatkarlar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Hukuki DüzenlemelerTebliğe İlişkin Uygulamalar •ESBİS İşlem Ücretlerinin Halk Bankası İnternet Bankacılığı İle Ödenmesi •Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri Tarafından Elektronik Ortamda Yapılacak Tahsilatlar •Esnaf ve Sanatkarlar Tarafından Elektronik Ortamda Yapılabilecek Ödemeler Elektronik Ortamda Banka İşlemleriSoru – Cevap ve Temenniler

3 Hukuki Düzenlemeler

4 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu Sicil teşkilatı ve personeli • Sicil teşkilatı ve personeli 5362 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde düzenlenmiştir. • Esnaf ve sanatkârların sicillerinin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında tutulması ve yayınlanmasını teminen ticaret davalarına bakan asliye hukuk mahkemeleri gözetiminde üzere birlik bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulmuşlardır. • Sicil Müdürleri, Birlik yönetim kurulunun teklif edeceği aday veya adaylar arasından Bakanlık tarafından onaylanarak atanırlar. • Sicil müdürüne yardımcı olacak personelin ataması birlik yönetim kurulunca yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir. • Sicil müdürlerinin ve personelinin görevden alınmaları atanmalarındaki usule tabidir.

5 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu • Bakanlık, sicil müdürlerinin ve diğer sicil personelinin işlemlerini her zaman denetlemeye ve görevden alınmasını ilgili birlik yönetim kurulundan istemek de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. • Sicil müdürleri, sicil kayıtlarını mevzuata ve gerçeklere uygun olarak tutmak ve izlemekle görevli ve sorumludur. • Sicil kayıtları üzerinde suç işledikleri belirlenen sicil teşkilatı personeli hakkında bu suçlarından ve diğer mevzuata aykırı işlemlerinden dolayı kamu görevlileri hakkındaki cezalar uygulanır.

6 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu • 5362 sayılı Kanunun «Çalışma bölgesi» başlıklı 5 inci maddesine göre; odaların çalışma bölgesi, bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır. • Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi, büyükşehire dahil ilçelerin idari sınırlarıdır. • 5362 sayılı Kanunun «Odaya kayıt» başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca; sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. • Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliğinin «Yeni kayıt» başlıklı 10 uncu maddesine göre de, karma odanın bulunmaması halinde esnaf ve sanatkarların meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

7 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu 5362 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında kayıt için temel kural Temel kural: Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt aşamasından sonra ise elektronik ortamda yapılacak işlem: 1 İş yerlerinin bulunduğu yerdeki ihtisas odasına; 2 •İş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; 3 Meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya gönderilir.

8 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu 5362 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamında kayıt Mevcut üyelerini muhafaza edecek olan odalar: 1 •Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 507 sayılı Kanuna göre büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş olan odalar 2 •Daha sonra büyükşehire dâhil edilen ilçelerde kurulmuş odalar

9 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu 1 •Mülga 507 sayılı Kanuna göre yapılan üye kayıtlarından, odanın faaliyet alanı ile uyumlu olanların tamamı kendi odasında muhafaza edilecektir. 2 •5362 sayılı Kanuna göre yapılan üye kayıtlarından, odanın unvanı ile uyumlu olanların tamamı kendi odasında muhafaza edilecektir.

10 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu Yeni üye kayıtlarında isebu odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar isteklerine göre; 1 •bu odalara(büyükşehir sınırlarına dahil edilmiş ilçede kurulmuş olan ihtisas odası veya karma oda) VEYA 2 •büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya sicil tarafından kaydedilir.

11 Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği kapsamında 5362 sayılı Kanundaki süreç tekrar edilmekle beraber buna ek olarak 10 uncu maddede: «karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir.» kuralı yer almaktadır.

12 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ • Sicile kayıtlı olan esnaf ve sanatkârların 5362 sayılı Kanun uyarınca kayıt olacakları odaların tespiti, • Odalara yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesi, • Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarındaki üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca muhafaza edilmesi, başka bir odaya aktarılması veya bu odalara yapılacak yeni üyelik kayıtları, hususunda 9/12/2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmi Gazete’de Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

13 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ • Söz konusu Tebliğ; • 5362 sayılı Kanunun 6 ncı, 63 üncü ve geçici 8 inci maddeleri, • 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, • Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

14 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ Tebliğ’in «Üye kayıtları» başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca ; • Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlar iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanlar ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanlar karma odaya; karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın ihtisas odasına kayıt edilirler. • Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları ihtisas odalarının tespitinde 13/6/2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (Karar No: 1) esas alınır. (Örnek-1)

15 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ ÖRNEK-1 … ilinde “Çorbacılık” mesleği ile iştigal eden esnafın öncelikle, söz konusu meslekle aynı unvana sahip oda var ise bu odaya, yok ise karma odaya kaydedilmesi, karma odanın bulunmaması halinde ise “Çorbacılık” mesleğinin üst başlığı olan “Gıda Maddeleri ile İlgili Hizmetler” başlığı altında yer alan mesleklerde kurulu bulunan ihtisas odasına kaydedilmesi gerekmektedir.

16 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ • Tebliğ’in 5 inci maddesinde 21/6/2005 tarihinden önce kayıt olan üyelere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. • Söz konusu maddeye göre; • Büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş ya da daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş olan odalar tarafından, 21/6/2005 tarihinden önce mülga 507 sayılı Kanuna uygun olarak kaydedilen üyelerin tamamı muhafaza edilir. • Mülga 507 sayılı Kanuna aykırı şekilde yapılan üye kayıtlarının 5362 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ilgili odaya aktarılması sağlanır. (Örnek-2)

17 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ ÖRNEK-2 İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”, 21.06.2005 tarihinden önce odalarına kayıtlı bulunan üyelerinden mesleği, odanın faaliyet alanı olan “Ulaştırma Hizmetleri” ile uyumlu olanların tamamını (taksici, minibüsçü, kamyonetçi, kamyoncu, otobüsçü, servis işletmecisi vb.) muhafaza edecek, ancak diğerlerinin (bakkal, fırıncı vb.) kayıtlarının sicil marifetiyle silinmesini ve ilgili odaya aktarılmasını temin edecektir.

18 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ • Tebliğ’in 6 ncı maddesinde 21/6/2005 tarihinden sonra kayıt olan üyelere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. • Buna göre; • Büyükşehir statüsündeki illerin il merkezlerine dahil ilçelerde kurulmuş ya da daha sonra büyükşehire dahil edilen ilçelerde kurulmuş olan odaların, unvanları ile uyumlu olmayan mesleklerle iştigal eden üyelerin kayıtlarının, 5362 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ilgili odaya aktarılması sağlanır. (Örnek-3)

19 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ ÖRNEK-3 İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”na, 21.06.2005 tarihinden sonra yapılacak üye kayıtlarında oda, sadece unvanında yer alan mesleklerde faaliyet gösteren üyeleri (taksici, minibüsçü, kamyonetçi, kamyoncu) muhafaza edecek ve üye olarak kaydedecektir. Buna karşın, odanın unvanında yer almayan meslek dalındaki üyelerin aynı faaliyet alanında olsalar dahi (örneğin servis işletmecisi) kayıtları silinecektir.

20 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ • Tebliğ’in «Yeni kayıtlar» başlıklı 7 nci maddesi uyarınca; • Büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşan ya da büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerdeki odaların çalışma bölgesinde faaliyet gösteren yeni üyenin kaydı, yalnızca kendi unvanları dahilindeki mesleki faaliyetlerle iştigal etmeleri şartıyla şahsın tercihini beyan eden dilekçeye istinaden bu odalara ya da büyükşehir sınırları içinde kurulu bulunan ilgili odaya yapılır. (Örnek-4)

21 Esnaf ve Sanatkar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ ÖRNEK-4 İstanbul ili … ilçesinde 1969 yılında kurulmuş olan “…Şoförler, Taksiciler, Minibüsçüler, Kamyonetçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası”nın faaliyet gösterdiği ilçede esnaf ve sanatkâr siciline “minibüsçülük” meslek kolunda kaydolmak isteyen bir şahıstan anılan odaya ya da İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odasına üye olmak istediğine dair beyanı içerir dilekçe alınacaktır.

22 6360 sayılı Kanun • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte; • Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri büyükşehir statüsüne kavuşmuş, • Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırlarının da il mülki sınırları olduğu kayıt altına alınmıştır.

23 Esnaf ve Sanatkarlar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı Esnaf ve Sanatkarlar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu’nun yürürlükte olan kararı gereği toplam 491 meslek kolu üzerinden esnaf ve sanatkarlara hizmet verilmektedir. •Bakkallık, Bayilik, Büfecilik •Taksicilik, •Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek) •Marangozluk ve Dülgerlik 491 Meslek Kolunun bir üst başlığı ilgili mesleğin sektörünü yani ihtisas anlamında en yakın tarifi belirtmektedir. •Bakkallık, Bayilik, Büfecilik ihtisas mesleğinin bağlı olduğu sektör Gıda Maddeleri ile İlgili Hizmetlerdir. •Taksicilik ihtisas mesleğinin bağlı olduğu sektör Ulaştırma Hizmetleridir. •Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek) ihtisas mesleğinin bağlı olduğu sektör Gıda Maddeleri ile ilgili Hizmetlerdir. •Marangozluk ve Dülgerlik ihtisas mesleğinin bağlı olduğu sektör Ağaçtan Mamul Eşya’dır.

24 Esnaf ve Sanatkarlar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı A.01 MADENİ EŞYA VE MAKİNA A.01A.01.01Akaryakıt Pompası Tamirciliği A.01A.01.02Akaryakıt ve LPG Satıcılığı A.01A.01.03Alüminyum Eşya, Doğrama İmal ve Tamirciliği A.01A.01.04Anahtarcılık, Çilingirlik A.01A.01.05Av ve Kamp Araçları v.b. İmal, Satış ve Tamirciliği A.01A.01.06Bakırcılık, Kalaycılık, Lehimcilik A.01A.01.07Banyo Aksesuarları, Küvet, Duşa Kabin İmal, Satış ve Tamirciliği A.01A.01.08Banyo Kazanı İmal, Satış ve Tamirciliği A.01A.01.09Beyaz Eşya İmal, Satış ve Tamirciliği A.01A.01.10Bileycilik A.01A.01.11Büst ve Heykel imal ve satıcılığı A.01A.01.12CNC Tezgahı Satış ve Tamirciliği A.01A.01.13Çelik Eşya Satış ve Tamirciliği A.01A.01.14Çelik Kapı İmal, Montaj ve Satıcılığı A.01A.01.15Çerçeve, Pano v.b. İmal, Satış ve Tamirciliği A.01A.01.16Çırçır Makinesi İmal, Satış ve Tamirciliği

25 Esnaf ve Sanatkarlar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı A.05 AĞAÇTAN MAMUL EŞYA A.05A.05.33Marangoz Modelciliği A.05A.05.34Marangozluk ve Dülgerlik A.05A.05.35MDF, Sunta ve Bunlardan Mamul Eşya İmalciliği ve Tamirciliği A.05A.05.36Mobilya Aksesuarcılığı A.05A.05.37Mobilya Döşemeciliği A.05A.05.38Mobilya İmal ve Satıcılığı A.05A.05.39Mobilya İskeleti İmal, Satış ve Tamirciliği A.05A.05.40Mobilya Satıcılığı

26 Esnaf ve Sanatkarlar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı B.01 GIDA MADDELERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER B.01B.01.01Aktarlık ve Baharatçılık B.01B.01.02Arıcılık B.01B.01.03Aşçılık (Sıcak ve Soğuk Mutfak ve Tabldot) B.01B.01.04Bakkallık, Bayilik, Büfecilik B.01B.01.05Balık Çiftliği İşletmeciliği B.01B.01.06Balıkçılık B.01B.01.07Besicilik B.01B.01.08Celeplik

27 Esnaf ve Sanatkarlar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı B.02 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ B.02B.02.01At Arabacılığı ve Faytonculuk B.02B.02.02Arzuhalcilik, Trafik Müşavirliği ve İş Takipçiliği B.02B.02.03Biçerdöver İşletmeciliği B.02B.02.04Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı ve İşletmeciliği B.02B.02.05Hamallık B.02B.02.06Her Türlü Oto Kiralama İşletmeciliği B.02B.02.07İş Makinaları İşletmeciliği B.02B.02.08Kamyonculuk, Kamyonetçilik B.02B.02.09Kargo ve Kurye Hizmetleri B.02B.02.10Minibüsçülük B.02B.02.11Motorsuz Taşıt Aracı Nakliyeciliği B.02B.02.12Nakliyat Anbarları İşletmeciliği B.02B.02.13Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu B.02B.02.14Oto Galericiliği (Oto Alım-Satım) B.02B.02.15Oto Kurtarıcı ve Çekme Aracı İşletmeciliği B.02B.02.16Oto Park ve Garaj İşletmeciliği B.02B.02.17Otobüs Bilet Acenteliği (Otobüs Yazıhane İşletmeciliği) B.02B.02.18Otobüsçülük B.02B.02.19Servis Aracı İşletmeciliği B.02B.02.20Sigorta Acenteliği B.02B.02.21Şoförlük B.02B.02.22Taksicilik

28 TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMALAR

29 BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE YENİ KAYIT 1 •İlçede bulunan ihtisas odasına 2 •İlçede bulunan karma oda 3 •İlçede bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası)

30 BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE HATALI KAYITLARIN AKTARIMI 1 •İlçede bulunan ihtisas odasına 2 •İlçede bulunan karma odaya 3 •İlçede bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası)

31 BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE YENİ KAYIT 1 •İlçede bulunan ihtisas odasına 2 •veya İl merkezinde bulunan ihtisas odası•İhtisas odası yoksa 3 •İlçede bulunan karma oda 4 •veya İl merkezinde bulunan karma oda•Karma oda yoksa 5 •İlçede bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası) 6 •veya İl merkezinde bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası)

32 30 MART 2014 YILI İTİBARİYLE YENİ BÜYÜKŞEHİR OLACAK İLLERDE HATALI KAYITLARIN AKTARIMI 1 •İlçede bulunan ihtisas odasına 2 •İlçede bulunan karma odaya 3 •İlçede bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası) Örneğin Büyükşehir'e dahil olacak olan Ordu ilinin Ünye İlçesi

33 MEVCUT BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE HATALI KAYIT AKTARIMI (BÜYÜKŞEHİRE 30 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DAHİL OLACAK İLÇELER İÇİN) 1 •İlçede bulunan ihtisas odasına 2 •İlçede bulunan karma oda 3 •İlçede bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası) Örneğin Ankara ilinin Haymana İlçesi

34 MEVCUT BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ HATALI KAYITLARIN AKTARIMI 1 •İlçede bulunan ihtisas odasına 2 •yoksa İl merkezinde bulunan ihtisas odasına 3 •yoksa İlçede bulunan karma odaya 4 •yoksa İl merkezinde bulunan karma odaya 5 •yoksa İlçede bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası) 6 •yoksa İl merkezinde bulunan mesleği ile alakalı en yakın odaya (sektör odası)

35 ELEKTRONİK ORTAMDA BANKA İŞLEMLERİ

36 ESBİS İşlem Ücretlerinin Halk Bankası İnternet Bankacılığı İle Ödenmesi • ESBİS’de yapılan tahsilatlı işlemlerin ödemeleri hem esnaflar hem de meslek kuruluşları tarafından Halkbank İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılabilmektedir. • İnternet Bankacılığı ile yapılan ödemelerin ilgili işlemleri ESBİS’de otomatik olarak onaylanmaktadır.

37

38 Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri Tarafından Elektronik Ortamda Yapılacak Tahsilatlar • Birlik bünyesinde, online tahsilatlarda kullanılmak üzere bir hesap açılması. • Bu hesabı internet üzerinden kullanacak bir yetkili atanması (vezne). • Esnafların, ESBİS’de yapılan işlemlerde üretilen «tahsilat no» ile, bu yetkiliye ücreti elden ödemesi. • Yetkilinin internet bankacılığı ile gerekli payları yatırması ve işlemin otomatik olarak ESBİS’de onaylanması. • İnternet bankacılığı üzerinden yapılan işlemin dekontunun bir örneğinin esnafa verilmesi, bir örneğinin de Birlik bünyesinde arşivlenmesi.

39 Esnaf ve Sanatkarlar Tarafından Elektronik Ortamda Yapılabilecek Ödemeler • Halkbank internet bankacılığı kullanan esnaflar, ESBİS’e girerek belge talebi ve aidat ödeme gibi işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. • Aidat veya vize borcu olan esnaflar, sistemden belge alamayacaktır.

40 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"ESNAF VE SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tebliğin Uygulanmasına İlişkin Sunum 24 Mart 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları