Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İ TÜRK T İ CARET KANUNU SORUMLULUK VE CEZALAR 21.01.2012 BURSA Kemal TI Ğ O Ğ ULLARI Y.M.M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İ TÜRK T İ CARET KANUNU SORUMLULUK VE CEZALAR 21.01.2012 BURSA Kemal TI Ğ O Ğ ULLARI Y.M.M."— Sunum transkripti:

1 YEN İ TÜRK T İ CARET KANUNU SORUMLULUK VE CEZALAR 21.01.2012 BURSA Kemal TI Ğ O Ğ ULLARI Y.M.M.

2 YEN İ TÜRK T İ CARET KANUNU  1 Temmuz 2012’de Yürürlü ğ e Giriyor  Çok önemli de ğ işiklikler var.  Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var.

3 K İ MLER İ LG İ LENMEL İ ?  Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Ortak ve Özellikle Yöneticileri ile,  3568 Sayılı Yasaya Göre Denetim Yetkisi almış S.M.M.M. ve Y.M.M.’ ler ile bunların oluşturdukları Ba ğ ımsız Denetim Şirketleri.

4 UYGULAMA ESASLARI VE BEKLENT İ LER  Yeni T.T.K. ‘nun uygulama esasları ikincil mevzuata bırakılmıştır. Tebli ğ, yönetmelik ve sirkülerlerin yayımı ile birlikte çalışmalar hız kazanacaktır.  Özellikle ceza hükümlerinin piyasada yarattı ğ ı tedirginlik sonucu ya ilgili maddelerin düzeltilmesi ya da denetim hükümlerinin ve yeni muhasebe düzeninin oluşturulması açısından da zamana olan ihtiyaç göz önüne alınarak erteleme beklentisi gündeme gelmektedir.

5 YEN İ T.T.K. İ LE GELEN YEN İ L İ KLER *Dünya standartlarında bir denetim *Şirketlerde iç denetim birimi oluşturma *Risk yönetimi birimi oluşturma *UFRS VE TMS ye uyum sa ğ lanması *Ba ğ ımsız denetim *Yönetim kurulu iç denetim komitesi veya birimi oluşturma

6 UYUM SÜREC İ

7 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLER İ  Başlangıçta ticari hükümler, uygulama alanı, ticari örf ve adet ve ticari işlerle davalar,zamanaşımı, teselsül karinesi ve ticari işlerde faiz konusu incelenmiştir.  Ticari işletme, tacir olmanın hükümleri, esnaf, tüzel kişiler, fatura ve teyit mektubu, ücret, ticari satış ve mal de ğ işimi, ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı,haksız rekabet konuları ilk 63 maddede düzenlenmiştir.  Ticari defterler konulu 64 ve devamı maddelerde her tacirin 88. madde hükümleri başta olmak üzere TMS. Standartlarına göre defter tutaca ğ ı, her türlü belgeyi çeşitli ortamlarda saklayaca ğ ı belirtilmiştir.  Ticari defterlerde açılış ve kapanış kesinlikle noter tarafından onaylanacaktır. Kapanış onayı 6 ay içinde yapılır. Açılış onayı ise noterce yapılır.  Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler TMSK tarafından belirlenir.  Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri de ticari defterlerdendir.

8 TEK K İ Ş İ L İ K Ş İ RKET KAVRAMI  Tek kişilik anonim şirketler :  1.Bilimsel araştırma ve uygulama merkezleri,. üniversiteler, kamu kurumları, vakıfların tek kişilik şirket kurma ihtiyaçlarını karşılar.  2.Sermaye şirketlerinin bölümlerinin ayrı bir şirket olmasını, ba ğ ımsız hale getirilmesini sa ğ lar.  3.Yabancı sermayenin tek başına yatırım yapmasını sa ğ lar.  4.Devir kolaylı ğ ı sa ğ lar.  5. Halka açılmak daha kolaylaşır.  6. Miras sorunlarını çözmekte daha yararlıdır.  7.Şirket politikalarının uygulanması açısından daha iyi kullanılabilir.

9 ANON İ M Ş İ RKETLERDE YÖNET İ M KURULU  Yönetim Kurulu üyesinin pay sahibi olma zorunlulu ğ u ortadan kaldırılmaktadır.  Yönetim Kurulunun tek kişiden oluşması mümkün hale gelmektedir.  En az bir üyenin Türkiye’de bulunması ve T.C. Vatandaşı olması zorunlu olacaktır.  Yönetim Kurulu üyelerinin en az % 25’inin yüksek ö ğ renim mezunu olma zorunlulu ğ u vardır. Tek kişilik yönetim kurullarında bu zorunluluk aranmayacaktır.

10 ANON İ M Ş İ RKETLERDE YÖNET İ M KURULU (devamı)  Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olabilecektir.  Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.  Yönetim Kurulunda görev da ğ ılımı her yıl yapılacaktır.  Yönetim Kurulu yetkilerini kısmen ya da tamamen yönerge ile devredebilir.  Şirketin temsili ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça çift imza ile gerçekleştirilecektir.

11 ANON İ M Ş İ RKETLERDE YÖNET İ M KURULU (devamı)  Yönetim Kurulu üyelerinin görev kusurlarından kaynaklanabilecek zararlara karşılık sigorta yaptırmaları zorunlulu ğ u getirilmektedir.  Ana sözleşmede hüküm bulunmak kaydiyle yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecektir.  Toplantı ve karar nisabı hafifletilerek ço ğ unluk sayısı aranır hale getirilmiştir.

12 GENEL KURUL YETK İ VE SORUMLULUKLARI  Genel Kurul elektronik ortamda toplanabilecek ve pay sahipleri elektronik ortamda oy kullanabilecektir.  Genel Kurulda; Murahhas Azalar, Yönetim Kurulundan en az bir kişi, Ba ğ ımsız Denetçi/ler ile gündem maddesine göre İ şlem Denetçisi bulunmak zorundadır.  Genel Kurulu toplantıya ça ğ ırma yetkisi (görev süresi dolmuş olsa bile) yönetim kuruluna aittir.

13 GENEL KURUL YETK İ VE SORUMLULUKLARI (devamı)  Toplantı nisabı; sermayenin % 25 ‘i ile toplanır. Kanunda ve ana sözleşmede yazılı daha a ğ ır nisaplar dikkate alınmalıdır.  Nisap toplantı boyunca aranır.  Karar nisabı ise katılanların ço ğ unlu ğ udur.  Ana sözleşme de ğ işikli ğ inde toplantı nisabı %50, karar nisabı ço ğ unluktur.  İ lk toplantıda yeterli nisap sa ğ lanamadı ğ ında ikinci toplantı nisabı 1/3 ‘tür.

14 GENEL KURUL YETK İ VE SORUMLULUKLARI (devamı)  Şirket merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılmasına ilişkin kararlar tüm hissedarların oy birli ğ ini gerektirir.  Şirketin işlem konusunun de ğ iştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması şirket sermayesini en az % 75’ini temsil eden hissedarların oylarıyla mümkün olacaktır.

15 L İ M İ TED Ş İ RKETLER  Yeni Limited Şirket, TTK.daki düzenlemenin aksine şahıs şirketlerinin tipik bir örne ğ i olan kollektif şirketten uzaklaştırılarak, neredeyse küçük ölçekli bir anonim şirkete benzer hale getirilmiştir.  Özellikle yönetim, karar mekanizması ve ortak sayısına bakılmaksızın genel kurul sistemi ve denetim sistemi bu ortak yapıya örnektir.

16 L İ M İ TED Ş İ RKETLER (devamı)  Limited şirket kurmak için asgari sermaye 10.000 TL. olmuştur. Daha önce 5.000 TL. idi.  Ayni sermaye konulabilir. Nakdi sermaye konuldu ğ u takdirde de TTK.nın taksitle ödeme kaldırılmış ve nakdi sermaye payı bir defada ödenme hükmü getirilmiştir. TTK. M.585)  Nakdi sermaye payı bir defada ödenece ğ i için temerrüt ve buna ba ğ lı sonuçlar kaldırılmıştır.

17 L İ M İ TED Ş İ RKETLER (devamı)  Limited şirketle ilgili bazı yenilikler:  Tek ortaklı ltd. şti. kurulabilir.(TTK.573/1)  Ortak sayısı herhangi bir sebeple tek kişiye inen ltd. şirketlere tescil zorunlulu ğ u getirilmiştir.  Bir ortak ve bir pay ilkesinden bir orta ğ ın birden çok pay sahibi olabilece ğ i kabul edilmektedir.  Esas sermaye payı, nama yazılı senede de ba ğ lanabilecektir. (TTK. 593/2)  Eski TTK daki a ğ ır şekil şartlarına ba ğ lı olan payın devrine ait hükümler yeni kanun ile sadeleştirilmiştir. (TT: 595)

18 L İ M İ TED Ş İ RKETLER (devamı)  Çıkma ve çıkarılma, şirketin varlı ğ ını sürdürebilmesi ilkesine ba ğ lı kalınarak düzenlenmiştir. (TTK.638-642)  Yeni TTK. İ le genel kurul ve yönetim arasındaki işlev ayrılı ğ ı belirginleştirilmiş ve yönetim hakkını tüm ortaklara veren özden yönetim ilkesi yerine, seçilmiş yönetim düzeni kabul edilerek kurulmuştur. (TTK. 616/1b-623)  Finansal tablolar, UFRS (TTK.M.610) ve denetim (TTK.m.635) hakkındaki anonim şirketlere ait hükümler limited şirketlerde de uygulanacaktır.

19 Ş İ RKETLER TOPLULU Ğ U  Bir ticaret şirketi, di ğ er bir ticaret şirketinin;  a) Oy haklarını elinde tutuyorsa ve,  b) Bir sözleşme gere ğ ince veya başka yolla hakimiyeti altında tutuyorsa,  Birinci şirket HAK İ M, di ğ eri BA Ğ LI şirkettir.  Hakim şirket hakimiyetini ba ğ lı şirkete zarar verecek şekilde kullanamaz.

20 BA Ğ IMSIZ DENET İ M

21 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  Yeni yasa sermaye şirketlerinin ya bir ba ğ ımsız denetleme kuruluşu veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirin DENETÇ İ olabilecekleri hükmünü ve finansal tablolar ile raporların ve muhasebenin sürekli olarak denetlenmesi esasını getirmiştir.  Yönetim kurulunun faaliyet raporları da denetçinin denetiminden geçecektir.  Denetim, noktasal de ğ il, bütünseldir. Yasanın gerekçesinde belirtildi ğ i gibi getirilen hükümlerle, kurumsal yönetim ve dürüst resim ilkeleri ba ğ lamında tam bir denetimin sonuçlarının, açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir raporla pay sahipleri başta olmak üzere ilgililere sunulması amaçlanmıştır.

22 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  Getirilen hükümlerle ve gerek UFRS ve gerekse TMS ye göre yapılacak denetlemenin ülkemiz şirketlerini, pazarlarını ve borsalarını, finansal sonuçlarına güvenilebilir konuma getirece ğ i düşünülmüş ve işletmelerimizin dış pazarlarda rekabet güçlerinin yükselece ğ i kanısına varılmıştır.  Denetim işlevi, hiçbir kısmı veya yönü ile başka bir organa devredilemez veya do ğ rudan ya da dolaylı kullanılamaz. Denetim bütünü ile denetçilere aittir.

23 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  TTK 397 maddenin birinci fıkrasına göre, büyük orta, küçük veya borsaya açılmış veya açılmamış gibi hiçbir ayırım yapılmadan tüm anonim şirket veya şirketler toplulu ğ unun denetlenmeleri yasal bir zorunluluktur. Denetim konusu di ğ er sermaye şirketleri için de geçerlidir, dolayısıyla buradaki hükümler di ğ er sermaye şirketlerinin denetimi için de söz konusudur.

24 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  (1) Kimler Denetçi Olabilir?  a) Ortakları Y.M.M. veya S.M.M.M.’lerden oluşan Ba ğ ımsız Denetleme Kuruluşu,  b) Orta ve Küçük Ölçekli kuruluşlarda bir veya birden fazla Y.M.M. veya S.M.M.M. denetçi olarak atanabilecektir.

25 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  Denetçi Olamayacaklar:  a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,  b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,  c) Denetlenecek şirketle ba ğ lantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,

26 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  d) Denetlenecek şirketle ba ğ lantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olaca ğ ı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,  e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,  f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulundu ğ u için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, orta ğ ı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

27 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdı ğ ı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,  h) Son beş yıl içinde denetçili ğ e ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,  denetçi olamaz; ancak,TÜRMOB, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasa ğ ın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.

28 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  (2) Bir ba ğ ımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdi ğ i denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için de ğ iştirilir.  (3) Denetçi, denetleme yaptı ğ ı şirkete, vergi danışmanlı ğ ı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılı ğ ıyla yapamaz.  (4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.

29 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  MADDE 403- (1) Denetçi, denetimin sonucunu görüş yazısında açıklar. Bu yazı, geçici 3 üncü maddede öngörülen kurumun belirledi ğ i esaslar çerçevesinde, denetimin konusu, türü, niteli ğ i ve kapsamı yanında denetçinin de ğ erlendirmelerini de içerir. Denetçi, olumlu görüş verdi ğ i takdirde yazısında, öncelikle 398 inci madde ve Türkiye Denetim Standartları uyarınca yapılan denetimde, Türkiye Muhasebe Standartları ve di ğ er gereklilikler bakımından herhangi bir aykırılı ğ a rastlanmadı ğ ını; denetim sırasında elde edilen bilgilerine göre, şirketin veya toplulu ğ un finansal tablolarının do ğ ru oldu ğ unu, malvarlı ğ ı ile finansal duruma ve kârlılı ğ a ilişkin resmin gerçe ğ e uygun bulundu ğ unu ve tabloların bunu dürüst bir şekilde yansıttı ğ ını belirtir.

30 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  2) Görüş yazısında, yönetim kurulunun finansal tablolara ilişkin konular bakımından sorumlulu ğ unu gerektirecek bir sebebin mevcut olmadı ğ ına, varsa buna işaret edilir. Görüş geçici 3 üncü maddede öngörülen kurumun belirledi ğ i şekilde ve herkesin anlayabilece ğ i bir dille yazılır.  (3) Çekinceleri varsa denetçi, olumlu görüş yazısını sınırlandırabilir veya olumsuz görüş verebilir. Sınırlandırılmış olumlu görüş, finansal tabloların şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek aykırılıklar içerdi ğ i ve bu aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadı ğ ı durumlarda verilir. Sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabilece ğ i sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilir.

31 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  (4) Şirket defterlerinde, denetlemenin bu Bölüm hükümlerine uygun bir şekilde yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması hâlinde denetçi, bunları ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabilir. Kaçınma olumsuz görüşün sonuçlarını do ğ urur. Geçici 3 üncü maddede öngörülen kurum, kaçınmanın sebep ve usulü ile buna dair gerekçenin esaslarını bir tebli ğ ile düzenler.

32 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  (5) Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile do ğ rudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz. Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya ça ğ ırır ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak şekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de karara ba ğ lar.

33 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  MADDE 404- (1) Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ve ba ğ ımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler. Faaliyetleri sırasında ö ğ rendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde ba ğ lı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

34 BA Ğ IMSIZ DENET İ M (devamı)  MADDE 405- (1) Şirket ile denetçi arasında şirketin ve toplulu ğ un yılsonu hesaplarına, finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, ilgili kanunun, idari tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması konusunda do ğ an görüş ayrılıkları hakkında, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulundu ğ u yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir.  (2) Dava giderlerinin borçlusu şirkettir.

35 F İ NANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER (TTK. 514-527)  Yönetim kurulu finansal tabloları hazırlar ve genel kurula sunar. Raporun zorunlu içeri ğ i Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ı yönetmeli ğ inde belirtilir. Raporlarda TMS geçerlidir.  Yıllık karın %5 i, ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  Kardan %5 birinci temettü ayrıldıktan sonra da ğ ıtılacak toplam tutarın %10 u genel kanuni yedek akçeye ilave olarak ayrılır.  Bir kısım hükümler holding şirketler hakkında uygulanmaz.

36 F İ NANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER (TTK. 514-527) (devamı)  Daha fazla yedek akçe ayrılaca ğ ı hakkında esas sözleşmeye hüküm konulabilir.  Ana sözleşme ve kanunda belirtilen yedek akçeler ayrılmadan ortaklara kar payı da ğ ıtılamaz.  Yönetim kurulunca, Finansal tablolar, faaliyet raporu, kar zarar da ğ ıtımını içeren genel kurul kararı, denetçi raporları ve genel kurul kararı B İ LANÇO GÜNÜNDEN İ T İ BAREN 6 AY İ Ç İ NDE TESC İ L VE T İ CARET S İ C İ L İ GAZETES İ NDE İ LAN ETT İ R İ L İ R VE İ NTERNET S İ TES İ NE KONUR.

37 İ ŞLEM DENETÇ İ S İ ATAMA NEDENLER İ  Şirket Kuruluşu,  Bölünme,  Birleşme,  Tür De ğ iştirme,  (Komandit Şirkette) Hesapların İ ncelenmesi,  Sermaye Artırımı ve Azaltılması,  Menkul Kıymet Çıkarılması,  Ltd. Ortaklıklarda Ek Ödemelerin İ adesi,  Ltd. Ortaklıklarda Ayrılma Akçesinin Hesaplanması.

38 CEZALAR !...  200 Günden aşa ğ ı olmamak kaydı ile adli para cezası gerektiren fiiller :  Defter tutma yükümlülü ğ ünü yerine getirmeyenler,  Ticari işletme ile ilgili belgelerin birer kopyasını elektronik ortamda saklama yükümlülü ğ ünü yerine getirmeyenler,  Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikini yaptırmayanlar,  Defterleri yasaya uygun tutmayanlar,  Yasaya aykırı şekilde hileli envanter çıkaranlar,  Defter ve belgeleri okumaya elverişli araçları sunmayanlar.

39 CEZALAR !... (devamı)  Muhasebe Standartlarına uygun defter ve belge tutmayanlar 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.  Bu kanuna göre tutulması ve muhafazası gereken defter ve belgeleri istenildi ğ i halde denetime yetkili kişilere teslim etmeyen, eksik teslim eden veya denetçilerin çalışmasını engelleyenlere (başka bir suç kapsamı hariç olmak üzere) üç aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunulur.

40 CEZALAR !... (devamı)  300 Günden az olmamak üzere adli para cezası gerektiren fiiller:  Şirket kuruluşunda gerçe ğ e aykırı beyanda bulunan kurucular,  Gerçe ğ e aykırı rapor veren kurum denetçisi,  Yasaya aykırı olarak şirkete borçlanan pay sahipleri ile yöneticileri.

41 CEZALAR !... (devamı)  Finansal Tabloların ve Raporların ilanını emreden 524. maddeye muhalefet edenler 200 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.  1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren fiiller:  Kuruluş,sermaye arttırımı,azaltılması,menkul kıymet çıkarılması ve nevi de ğ işikli ğ i işlemlerinde yanlış beyan ve bildirimde bulunmak. (Md. 549)

42 CEZALAR !... (devamı)  İ NTERNET S İ TES İ İ LE İ LG İ L İ CEZALAR…  İ nternet sitesini bu kanunun yürürlü ğ e girmesinden itibaren 3 ay içinde oluşturmayan veya mevcut internet sitesinde gerekli düzenlemeleri yapmayan A.Ş.’lerde yönetim kurulu üyeleri, Ltd.Şti.’ lerde müdürler, Kom.Şti.’ lerde komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla,  İ nternet sitesine konulması gereken içeri ğ i usulüne uygun şekilde koymayan yukarıda sayılan failler 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.

43 Bol Kazançlar ve İ yi Çalışmalar Dilerim.


"YEN İ TÜRK T İ CARET KANUNU SORUMLULUK VE CEZALAR 21.01.2012 BURSA Kemal TI Ğ O Ğ ULLARI Y.M.M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları