Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞİŞİMİ YÖNETMEK Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞİŞİMİ YÖNETMEK Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1."— Sunum transkripti:

1 DEĞİŞİMİ YÖNETMEK Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1

2 SUNU PLANI  Değişim, örgütsel değişim ve değişim yönetimi kavramları  Sistem kavramı  Değişimi belirleyen dinamikler  Örgütsel değişimin boyutları  Örgütsel değişim süreci  Değişimin yönetimi  Değişimin önündeki engeller 2

3 DEĞİŞEN DÜNYA Tarım Toplumu Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu 3

4 DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR İhtiyaçlar Hiyerarşisi Fizyolojik İhtiyaçlar Güvenlik İhtiyacı Saygınlık İhtiyacı Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı Ait Olma İhtiyacı 4

5 • Toplumsal yaşamın karmaşıklaşması • Gereksinimlerin farklılaşması • Örgütlenmeye duyulan gereksinimin artması Değişim Olgusunu Zorunlu Hale Getirmektedir Değişim Olgusunu Zorunlu Hale Getirmektedir DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN İHTİYAÇLAR 5

6 “Değişimle” İlişkili Diğer Kavramlar • Dönüşüm: olduğundan başka biçime girme • Gelişim: ardışık evreler biçiminde ilerleme • Başkalaşım: fiziki ve kimyasal özelliklerin değişmesi • Yenilik: mevcut birikimden yeni uygulamalara KAVRAMSAL ANALİZ 6

7 ÖRGÜTSEL DEĞİŞME  Değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmek,  Rekabet edebilmek,  Örgütün kendini yenilemesi,  Ortada çıkan fırsat ve tehditleri algılayabilmesi,  Yeni politika ve stratejiler belirleyerek kendini planlı bir şekilde yeniden yapılandırması süreci 7

8 DEĞİŞİM YÖNETİMİ  Değişimi doğru tahmin etmek  Doğru zamanda ve doğru kaynaklarla organize olmak  Uygun sistemler geliştirip hayata geçirmektir. 8

9 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM TÜRLERİ  Planlı Değişim – Plansız Değişim  Makro Değişim – Mikro Değişim  Ani Değişim – Zamana Yayılmış Değişim  Proaktif Değişim – Reaktif Değişim 9

10 TOPLUMSAL SİSTEMLER OLARAK ÖRGÜTLER Sistem Sistem kavramı, ortak amaca yönelmiş, birbirlerine dayanan ve birbirlerini düzenli bir şekilde etkileyen öğelerden oluşmuş bir bütünü ifade etmektedir. 10

11 SİSTEM TÜRLERİ • Organik Sistemler • Mekanik Sistemler • Toplumsal Sistemler 11

12 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER İçsel dinamikler örgütün sahiplik yapısı liderlik tarzı İnsan kaynakları yönetsel politikalar örgüt kültürü örgütün yönetim felsefesi küreselleşmeteknolojik gelişme sosyo - kültürel ve ekolojik bilinçlenme kalite anlayışının değişmesi DEĞİŞİMDEĞİŞİM İçsel Dinamikler Dışsal Dinamikler 12

13 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Örgütün Sahiplik Yapısı • Özel Örgütler / Kuruluşlar • Sivil Toplum Örgütleri / Kuruluşları • Kamu Örgütleri / Kuruluşları İçsel Dinamikler 13

14 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER  Kamu Örgütlerinin/Kuruluşlarının Temel Özellikleri  Kamu Yararını Gözetme  Güçlü ve Karmaşık Bürokratik Yapı  Hizmetin Yaygınlığı  Rekabetin Yokluğu  Dış Etiklere Açık Olma 14

15 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kamu Örgütlerinin Temel Sorunları  Halkın, kuruluşun çalışmalarından habersizliği  Örgütsel iletişimin yetersizliği  Yönetsel katılım kanallarının eksikliği  Örgütsel amaçların belirsizliği  Yönetsel politikaların, stratejilerin belirsizliği  Kaynak sorunu 15

16 BEŞ MAYMUN DENEYİ 16

17 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Liderlik Tarzı • Bürokratik Lider • Otokratik Lider • Demokratik Lider (Değişimci ve Katılımcı Lider) 17

18 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Değişimci Bir Liderin Özellikleri • Entelektüel Özellikler • Kişilikle İlgili Özellikler • Sosyal Özellikler 18

19 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Entelektüel Özellikler • Genel kültür • Analiz ruhu • Sentez ruhu • Mantıklılık 19

20 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kişilikle İlgili Özellikler • Akıl ve duygu arasında denge • Değişen koşullara ve ortamlara uyum yeteneği • Dikkatlilik • İhtiyatlılık (aşırı riske girmeme) • Girişkenlik (riski göze alabilme) • Hafıza gücü (önemli olay, kişi ve değişkenleri akılda tutabilme) 20

21 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kişilikle İlgili Özellikler • Dinamiklik • Azim ve sebatkarlık • Tertiplilik, düzenlilik • Yöntemlilik • Süratlilik • Ciddilik 21

22 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Sosyal Özellikler • Kişilerarası ilişkiler • Hitabet yeteneği • Grup yapılarını, ortak değerleri anlayabilme • Birlikte çalışacağı insanlarla işbirliği yapabilme 22

23 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Lider çalıştığı kurumda değişimin, Başlatıcısı, Motive edicisi, Yönlendiricisidir. 23

24 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Lider çalıştığı kurumda değişimin, • İcra edicisi, • Emredicisi, • Karar vericisi DEĞİLDİR ! 24

25 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER İnsan Kaynağı • Eğitim Seviyesi • Yaş • Cinsiyet 25

26 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Yönetsel Politikalar Politika, bir çalışmanın veya eylemin rehberi, yol göstericisi ya da bir amaca ulaşmak için izlenecek yolu gösteren genel bir plan niteliğindedir. 26

27 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Örgüt Kültürü Örgüt Kültürünün İşlevleri  Örgütün sınırlarını belirler,  Örgütler arasındaki farklılıkların anlaşılmasına yardımcı olur,  Örgüt üyelerine aidiyet duygusu kazandırır,  Örgüt üyelerinin söyleyeceği ve yapacağı şeyler hakkında uygun standartlar sağlar,  Örgütü bir arada tutan yapıştırıcı görevi görür,  Örgüt üyelerinin tutum ve davranışlarını şekillendirir, yönlendirir. 27

28 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Yönetim Felsefesi Kuruluşun yönetim ile ilgili düşünceleri, değişimin anahtarıdır. Kuruluşun yönetim felsefesi, değişime nereden ve nasıl başlanacağı ve değişimin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili ipuçları taşır. 28

29 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Dışsal Dinamikler Küreselleşme Sanayi devrimi sonrası ülkeler arasında giderek artan bütünleşme eğilimi, 90’lı yıllardan sonra teknolojik gelişmeler, yeni ekonomik politikalar gibi faktörlerin etkisiyle daha da hızlanmış, sonuçta küreselleşme olarak adlandırılan olgu ortaya çıkmıştır. 29

30 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Dışsal Dinamikler Teknolojik Gelişmeler • İletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması • Bilgiye daha kısa sürede ulaşma imkanı • Bilgi kirliliği • İnsanların duyarsızlaşması, düşünme ve eleştirme yeteneklerinin dumura uğraması 30

31 DEĞİŞİMİN HIZINI VE BOYUTUNU BELİRLEYEN TEMEL DİNAMİKLER Kalite Anlayışının Değişmesi • Kalite, kullanıma uygunluktur • Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur • Kalite, bir ürünün veya hizmetin beklentileri karşılayabilme kabiliyetiyle ilgilidir. 31

32 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI • Kullanılan teknoloji ile ilgili değişim • Örgütsel yapıyla ilgili değişim • Kültürel değişim • Yapılan işin mahiyeti ile ilgili değişim • İnsan ilişkilerinde değişim • Çalışma koşullarında değişim 32

33 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Kullanılan Teknoloji İle İlgili Değişim Görevler yerine getirilirken kullanılan araçların, elektronik aletlerin, iletişim araçlarının, bilgi işlem sistemlerinin daha güvenilir, daha işlevsel daha ekonomik olması için gerçekleştirilen planlı değişim süreci 33

34 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Örgütsel Yapıyla İlgili Değişim Görev, yetki ve sorumluluklarda, kurullarda, sistem ve süreçlerde, bölümlerde, prosedürlerde, çalışanların iş tanımında, gerçekleştirilen değişim 34

35 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Kültürel Değişim Örgütsel amaçları desteklemeyen, hantallaşmış olumsuz bir örgüt kültürünün değiştirilmesi için çaba harcamak gerekir. 35

36 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI Yapılan İşin Mahiyeti İle İlgili Değişim Örgütün, bölümün veya departmanın başka bir görev üstlenmesi ve bu göreve uygun olarak yediden yapılanması. 36

37 İnsan İlişkilerinde Değişim Örgütsel çatışma ve buna bağlı olarak örgütsel stres fark edilir boyuta gelmiş ise ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, yeni bir görev dağılımı yapılması, yer değişikliğine gidilmesi gerekir. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN BOYUTLARI 37

38 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİ Örgütsel Değişim Süreci Çözülme: Örgütteki mevcut değer, yöntem, teknik, strateji ve politikaların geçerliliklerini kaybetmeye başladığının farkına varılması. Değişme: Örgütün öznel koşullarına uygun yeni değer, yöntem, teknik, strateji ve politikaların belirlenmesi ve örgüte taşınması. Yerleşme: Yeni durumun sabitlenmesi, statüko haline getirilmesi, yeni bir denge noktası yaratılması. 38

39 DEĞİŞİME UYARLANMAK Örgütsel Değişim Süreci 1.Değişim gerekliliğini belirlemek 2.Değişimi Planlamak 3.Planları Uygulamaya Koymak 4.Değerlendirmek DEĞİŞİM MEVCUT DURUM 39

40 HEDEFLER TOMBUL OLMALI  T atmin edici  O rtak  M antıklı  B elirgin  U laşılabilir  L imitleri Belli 40

41 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRME ! 41

42 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ  Daha evvel hiç denenmedi...  Yeterince elemanımız yok.  Kulağa hoş geliyor ama ya uygulamada  İyi bir fikir olsaydı başkası mutlaka uygulardı !  Bizim işte geçerli değil.  Kendi işinle ilgilen, başka işlere karışma. 42

43 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Rasyonel Nedenler • Yeni rol ve görevlere uyum için çaba ve zaman gerekmesi, • Bu süreçte bireylerin kaçınılmaz olarak bazı zorluklar yaşamak zorunda kalmaları. 43

44 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Ekonomik Nedenler Örgütlerde gerçekleştirilen köklü değişiklikler, birçok kişide işini kaybetme endişesi yaratmaktadır. 44

45 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Psikolojik Nedenler • Değişimin getirdiği yeni uygulamalar, bazı belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. • Bu belirsizliğin yarattığı korku ve endişe 45

46 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLER VE NEDENLERİ Sosyolojik Nedenler Örgüt içindeki informal gruplar. 46

47 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK Yönetsel Politikalara Katılım Olanakları Yaratmak 47

48 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK • Sözlü İletişim • Sözsüz İletişim • Yazılı İletişim İletişim Biçimleri Örgüt İçi İletişimi Geliştirmek 48

49 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK İnsan Kaynağının Motivasyonu Örgüt açısından motivasyon, örgütün ve çalışanların gereksinimlerini tatmin edecek bir iş ortamı yaratarak, kişinin harekete geçmesi için istekli hale getirilmesi sürecidir. 49

50 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK Hizmet içi eğitim programları tasarlamak ve uygulamak 50

51 DEĞİŞİME YÖNELİK TEPKİLERLE BAŞEDEBİLMEK ''Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağzım. Ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.'' 51


"DEĞİŞİMİ YÖNETMEK Yrd.Doç.Dr. Muhammed TURHAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları