Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hüman İ st İ k ps İ koloj İ MUHARREM ERO Ğ LU PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hüman İ st İ k ps İ koloj İ MUHARREM ERO Ğ LU PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN."— Sunum transkripti:

1 Hüman İ st İ k ps İ koloj İ MUHARREM ERO Ğ LU PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN

2 HÜMAN İ ST İ K PS İ KOLOJ İ Hümanistik Psikolojinin nihai amacı insanın kendini gerçekleştirmesi,kendini oluşturmasıdır.  Bir danışma amacı olarak kendini gerçekleştirmek,kişinin bütün yeteneklerini ve olanaklarını ortaya çıkarması, işler hale getirmesi ve bunları yaşamını daha doyumlu hale getirmek için kullanması demektir.  Kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için, başkalarıyla uyum içinde olmaya, onlarla karşılıklı sevgi alışverişinde bulunmaya gereksinimi vardır.  Kişinin sevgi ve arkadaşlık ihtiyacı doyuruldu ğ unda daha çok sosyalleşmiş olacaktır.

3  Kendini gerçekleştirme danışma amacı olarak çok yerinde bir amaçtır, bütün kapıları açabilir.  Çünkü bu modelde uyum güçlü ğ ü yoktur, kişinin kişisel ve kişilerarası amaçlarını birden kapsar,  Birey-toplum ikilemi yoktur, danışmada sadece anormalleri de ğ il yardıma ihtiyacı olan normalleri de kapsar, durgun de ğ il devamlı süre giden bir oluşumdur ve do ğ rudan hayatın anlamına ba ğ lıdır.  Kendini oluşturma ise kendini gerçekleştirmeden daha fazla oluşumu, ömür boyu süreklili ğ i ifade etmektedir.  Kişi bütün yaşamı boyunca işte bu benim diyece ğ i bir kişili ğ i oluşturmaya çalışır.

4 DANIŞMANIN AMAÇLARI  Bir insan oldu ğ u için üstün bir de ğ er verilen bir kişi olarak danışanın, bulundu ğ u toplum yapısı içerisinde kendi hayat biçimine uygun bir şekilde  kendi potansiyel ve olanaklarını işler hale getirmesine, bu varlı ğ ını devamlı sürdürmesine, kendi varoluşundan sorumlu olmasına,  kendini bilme ve kabul etmesine, kendi varlı ğ ına yönelik bütün tehditlerin bilincinde olmasına ve bunlarla mücadele etmesine yardım etmek.

5 Her danışma seansında, ele alınan problemin gere ğ ine, danışanın o andaki ihtiyacına,danışmanın anlayış ve görüşüne göre de ğ işme gösterir.Bununla beraber hemen her seansta ulaşmak istedi ğ imiz bazı amaçlar vardır: 1-Rapport kurma ve sürdürme:Danışanla danışman arasında sıcak ve dürüst bir ilişki kurma ve sürdürme. 2-Boşalma:Danışan; onda gerginlik yaratan problemi objektif bir şekilde incelemesini engelleyen duygu ve düşünceleri anlatıp boşaltarak hafifler. 3-Semptomların kaybolması veya hafiflemesi:Danışanın kuvvet toplamasına ve kendini danışmaya daha iyi verebilmesine yardım eder. 4- İ fadelendirme:Danışanın problemini kelimeler halinde ifade etmesini sa ğ lamak ve ifade gücünü arttırmak.

6 5- İ çgörü geliştirme: Danışanın kendini yeni bir ışık altında, daha önce tanımadı ğ ı boyutlarda görmeye ve kabul etmeye başlamasıdır. İ çgörü, kişinin algı alanını yeni baştan organize etmesini gerektirir. Ögeler arasındaki ilişkiler yeni bir şekilde görülmeye başlanır. İ çgörü arttıkça danışan, kendini daha iyi ve gerçekçi bir şekilde tanıyacak, anlayacak ve kabul edecektir. Bu şekilde danışanın temel potansiyelleri daha etkili bir şekilde harekete geçecek, kişinin kendi bütünlü ğ üne erişmesine yardım edecektir. 6-Anlayış, duygu ve saygının iletişimi: Danışman danışanının sadece sorununu anlamakla yetinemez.Danışanına yardıma hazır oldu ğ unu, de ğ er verdi ğ ini, saygı duydu ğ unu aktarmak zorundadır.

7 DANIŞMA’NIN BAŞARISINI DE Ğ ERLEND İ RME Danışman’ın seansların ne oranda başarılı geçti ğ ini görebilmesi için bazı kriterler vardır. Bu kriterler danışanın davranışları yoluyla ölçülür. Bu kriterler şunlardır: 1- İ çgörü ve planlara ait ifadeler: E ğ er danışan seanslardan yararlanmaya başlamışsa konuşmalarında içgörü kazanmaya başladı ğ ına dair ifadeler yer almalıdır. Her seansta bu çeşit ifadelerin artmaya başlaması danışma etkileşiminin olumlu bir yöne do ğ ru ilerledi ğ ini gösterir. 2-Duyguların ifadesi: Danışanın özellikle tanımlanamamış ve çelişkili duygularının bilinç alanına getirilerek ifadesi ve tanınması danışmada büyük önem taşır.

8 3-Çalışma ilişkileri: İ yi bir çalışma ilişkisinde danışanın konuşma oranı ve karşı koyma kavramından uzak olma çok önemlidir.Ancak konuşma oranındaki artış,bazen dikkati üzerinde durulacak hassas noktadan uza ğ a çekmek amacı da taşıyabilir. 4-Danışanın sorumluluk yüklenmesi: Danışma ilişkisinde danışanın gittikçe kendili ğ inden sorumluluk alması danışmanın olumlu gitti ğ ine dair iyi bir ölçüttür.

9 Bir danışma ilişkisinin belirgin özellikleri 1-Yakın ilişki kurulması: Danışma oluşumunda beklenen etkileşimin gerçekleşebilmesi için danışanla danışman arasında danışanın kendini kuşkusuzca açabilmesi için, yakın, sıcak, dostane, dürüst, gerçekçi, insancıl ve samimi bir meslek ilişkisinin kurulmuş olması gerekir. 2-Baskısız danışma atmosferi: Danışma atmosferinde danışan; ayıplamalar, suçlamalar,aşa ğ ılamalar, tahrikler, kontroller gibi bütün kısıtlayıcı ve köstekleyici baskılardan uzak bir görüşme atmosferine muhtaçtır. 3-Kabul: Danışan başlı başına ayrı bir varlıktır ve onu olumlu yönleriyle oldu ğ u kadar olumsuz yönleriyle de kabul etmek ve sevilip sayıldı ğ ını göstermek gerekir.Danışman danışanı daha iyi tanıyıp anladıkça ona olan kabul duygusu da

10 4-Empatik anlayış:. Başka bir ifadeyle, başkasının duygularını, algılarını, ihtiyaçlarını kavrama yetene ğ idir. 5-Gerçeklik ve tutarlılık: Danışma oluşumunda danışmanın hiçbir yapmacıklı ğ a kaçmadan, hiç bir maske arkasına gizlenmeden, açık, samimi ve dürüst bir şekilde gerçek kendisi olarak danışma etkileşiminde bulunmasına gerçeklik denir. 6- İ letişim: Do ğ ru, sade ve açık iletişim, danışma etkileşiminde önemli bir yer tutar. Danışmada kişiyi oldu ğ u gibi kabul ve do ğ ru anlama ne kadar önemliyse bunun danışana açık, etkili, do ğ ru bir şekilde ve zamanında iletilmesi de o kadar

11 HÜMAN İ ST İ K PS İ KOLOJ İ VE REHBERL İ K Rehberli ğ in amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.  Günümüzde, kendini gerçekleştirme genel olarak psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki tüm hizmetlerin amacı olarak kabul edilmektedir.  Psikolojik danışma ve rehberlik yardımının amacı olan kendini gerçekleştirme rehberlik alanında benimsenmiş, son yılların önemli kavramlarından biridir.  Kendini gerçekleştirme, bireyi bir bütün olarak ele alan ve özellikle normal bireyin gelişimini inceleyen "hümanistik psikoloji" akımının geliştirdi ğ i bir kavramdır.

12 · Kendini gerçekleştirme· Kendini gerçekleştirmekte olan birey daha yeterli bir kişili ğ e sahiptir; daha verimlidir. · Kim oldu ğ unu gerçekçi bir gözle algıladı ğ ı gibi kim olabilece ğ i hakkında daha tutarlı bir görüşe sahiptir. · Kendini gerçekleştirmekte olan birey hem kendisi ve hem de başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir; insan de ğ erlerine saygı duyar; onları benimser ve geliştirir. · Kendini gerçekleştirmekte olan birey zamanını iyi kullanır; geçmişten daha çok gelece ğ e dönüktür; yaratıcıdır. · Kendine saygı duyar ve kendini oldu ğ u gibi kabul eder; duygularını açı ğ a vurmaktan kaçınmaz. · Kendini gerçekleştirmekte olan birey de ğ işmeye ve yeni yaşantılara açıktır.


"Hüman İ st İ k ps İ koloj İ MUHARREM ERO Ğ LU PS İ KOLOJ İ K DANIŞMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları