Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Siyaset Bilimine Giriş 6. Hafta Politikanın Yönetenler ve Yönetilenler Ayrımına Dayandırılması: Elitler (Seçkinler) ve Kitleler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Siyaset Bilimine Giriş 6. Hafta Politikanın Yönetenler ve Yönetilenler Ayrımına Dayandırılması: Elitler (Seçkinler) ve Kitleler."— Sunum transkripti:

1 Siyaset Bilimine Giriş 6. Hafta Politikanın Yönetenler ve Yönetilenler Ayrımına Dayandırılması: Elitler (Seçkinler) ve Kitleler

2  Bütün toplumlarda karar alan, emir veren, karar ve emirleri yürüten, toplumu yöneten daima küçük bir azınlık  Geri kalan kısım (çoğunluk) azınlık tarafından yönetilen kitleler  Bütün toplumlar ‘oligarşik’ bir yapıda  Elit teorileri 20.yüzyılın başlarında İtalyan düşünürler Gaetano Mosca ve Vilfredo Pareto tarafından ortaya atıldı [Platon’dan bu yana ileri sürenler olmuştu] 1. Klasik Elit Teorileri

3  ‘Elit’ ve ‘kitle’ ayrımını ilk defa sistemleştiren siyasal bilimci [elit terimini kullanmadı]  ‘Yönetici sınıf’ terimini kullandı  Mosca: Bütün toplumlar ‘yönetici sınıf’ ve ‘yönetilen sınıf’ olmak üzere ikiye ayrılır  Yönetici sınıf; daima azınlıkta, tüm siyasal fonksiyonları görür, iktidar tekeli elinde, iktidarın nimetlerinden yararlanır  Yönetilen sınıf; çoğunluktadır, yöneten sınıfın kontrolünde ve yönetiminde, onun belirlediği kurallara ve amaçlara göre hareket eder Mosca ve ‘Yönetici Sınıf’

4  Azınlıkta olan kesim, nasıl çoğunluğu kendi yönetimi altında tutabiliyor; azınlığın örgütlenmiş, çoğunluğun örgütlenmemiş dağınık bir yığın olmasından  Bir güdüyle hareket eden örgütlenmiş azınlığın bunu başarması kaçınılmaz  Yönetici azınlıktaki kişiler genellikle üstün yeteneklere sahip olan kişiler; gerçekten ya da görünüşte sahip oldukları bazı yetenekleri dolayısıyla toplum içinde saygı ve etkinlik sağlamış kişilerdir

5  Yönetici sınıfın yöntemleri [kitleleri kontrol altında tutmak için]  Hukuk ve kanun yolları  İnandırma (kandırma), hile  Şiddet  Yine de, yönetici azınlık çoğunluk üzerinde tam ve mutlak bir egemenliğe sahip değil  Mosca; yönetici sınıf alttan gelen baskılara da açık, etkisi altında kalabilir; çoğunluğun isteklerini dikkate almak zorunda kalabilir  Yönetici sınıf; kapalı, devamlı, değişmez bir sınıf değil

6  Toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel değişmelere göre yönetici sınıfın yapısında da değişiklikler olur  Yeni sosyal gruplar, çıkar grupları üst kademelere doğru yükselir  Her yönetici sınıf yerini ‘yeni bir yönetici sınıfa’ bırakmak zorundadır  Değişim; uzun süreli bir değişim ya da devrim yoluyla olabilir

7  Siyasal sistemin yapısında değişiklik olmaz; toplumdaki oligarşik yapı devam eder  Marks’ın ‘hakim sınıfı’nda ekonomik temel önemli; Mosca’da ekonomik gücün yanında soy, ırk, aile, eğitim, başarı gibi faktörler etkili

8  Mosca’nın ‘yönetici sınıf’ kavramını geliştirmiş, sosyolojik temele oturtmaya çalıştı  ‘Elit’ kavramını kullandı  Kendi dallarında en üstün dereceleri almış olanlar bir sınıf içinde toplanırsa bu sınıfa ‘elit’ sınıfı denir  Pareto; toplumlar ‘elit’ ve ‘elit olmayanlar’ iki ana sınıfına ayrılır  Yönetici elit; toplumun yönetiminde doğrudan etkili olan, siyasal iktidar üzerinde etkili olan kişilerden oluşur  Toplumdaki bu seçkin kesimi ‘aristokrasi’ çeşitli sosyal grupları içerir; askeri elit, işadamları eliti, aydınlar eliti, vb. Pareto: siyasal (Yönetici) Elit

9  Yönetici elite dahil sosyal kesimlerin hepsi aynı derecede etkili değil  Yönetici elit; iktidarı kullanan ‘iç elit’ ve iktidarı kullanan ‘dış elit’ten oluşur  Pareto, yönetici eliti de değişmez, kalıcı ve sürekli değil  Pareto; ‘Tarih bir aristokrasiler mezarlığıdır.’ [bir toplumdaki elitler zamanla değişir]  ‘Elit dolaşımı’ Pareto’da önemli yer tutar; elit dolaşımı engellenirse şiddetli bir tepki (ihtilal) olabilir; elitler kökten değişebilir  Toplumda her zaman bir elit sınıf mevcut olacaktır

10  Kısmi gerçeklerden kesin genellemelerle toplumsal kanunlar çıkarmaya çalışmışlar  Yönetici sınıfın kimlerden oluştuğu konusunda açık bilgi yok  Yönetici sınıfın homojen, birlikte hareket eden bir yapıda olduğu ileri sürülmüş; kanıtlanmamıştır  Çoğunluk yönetimi olan demokrasinin pratikte gerçekleşmesinin imkansız olduğunu savunmuşlar Klasik Elitizmin Eleştirisi

11  Eşitlik fikrini eleştirmişler; Faşizmin öncüleri olarak bakılmış  Marksizm’e de karşılar; elit dolaşımı kavramı ile istikrarlı ve kapalı hakim sınıfı yadsırlar  Mutlaka bir yönetici sınıf olacağı argümanı ile de sınıfsız toplumun olmayacağını göstermeye çalışmışlar

12  Elit olgusu ile demokrasiyi birleştirme çabaları  Klasik demokrasi teorisinin gözden geçirilmesi gereğini savunan siyasal bilimciler [ampirik ya da revizyonist demokrasi teorileri]  Elitlerin varlığı anti demokratik bir sistemin varlığını doğurmaz  Demokrasilerde halkın kendini yönetmek üzere bir azınlığı oylarıyla seçmesi bir realite YENİ ELİT TEORİLERİ 1. Demokratik Elitizm

13  Demokrasi, özünde yönetici kadrolar arasında bir yarışma; halk yönetimi değil  Schumpeter: Halk, siyasal kararları almak ve rasyonel tercihler yapmak için gerekli yeteneklere sahip değil  Schumpeter: Demokrasi, halk tarafından onaylanan yönetim [demokrasi bir amaç değil, bir yöntem]; halkın güvenini ve desteğini kazanan kadroların toplumu yönetecek mevkilere getirmek; halk liderleri seçer, politika yapma, tercih yapma yetkisini onlara bırakır  Bu; yönetenlerle yönetilenler arasında bir işbölümünün bir sonucu Joseph Schumpeter

14  Demokratik rejimlerde yönetici elit gruplarının ve liderlerin rolünü görmezden gelmek, demokrasiyle bağdaşmaz saymak gerçekçi değil  Yetenekli ve sisteme bağlı liderlerin varlığı sistemin başlıca güvencelerinden; aksi takdirde anti- demokratik elitler işbaşına gelir  Halkın siyasal rolü seçim dönemlerinde önemli; amaç, yönetici liderler grubunun belirlenmesi, yoksa halkın yönetime katılmasını sağlamak değil  Demokrasi işletilmesi güç bir rejim; bozulmaması seçkin siyasal liderler/elitlere bağlı Giovanni Sartori

15  Siyasal elit; iktidarı ellerinde tutanlar  Bir toplum küçük bir siyasal elit tarafından yönetilse de demokratik olabilir; elit grubu sorumluluğunu yerine getirirse  Seçim, referandum, siyasal örgütlenme özgürlüğü gibi yollarla sorumluluk ve hesap vermenin sağlanmış olması önemli Harold D. Lasswell

16  Bir toplumun halk/çoğunluk tarafından yönetildiği görülmemiştir  Bütün rejimler azınlık tarafından yönetilir; bütün rejimler oligarşik bir yapıdadır  Halk için yönetim olabilir ancak halk tarafından yönetim olmaz  Halk egemenliği gerçekçi değildir; iktidar halk tarafından değil, onun temsilcisi sıfatıyla bir azınlık tarafından kullanılır  Elit tipi Sovyet tipinde tek ve birleşmiş, Batı tipinde çok ve bölünmüştür Raymond Aron

17  İktidar eliti; toplumda stratejik kumanda mevkilerini işgal edenlerden meydana gelir  ABD’de üç ayrı grup bu eliti oluşturur: Siyasal liderler, askeri liderler ve büyük şirketlerin yöneticileri  Bu grupların aralarında çıkarları, dünya görüşleri, sosyal kökenleri bakımından dayanışma, sıkı bir bağ bulunmakta  Toplum bu üçlü koalisyonun kararları ile yönetiliyor; küçük gruplar etkileme gücünü kaybediyor  İktidar toplanmasına ve merkezileşmesine gidiliyor; demokratik düzenin korunduğu fikrine katılmıyor 2. İktidar Eliti C. Wright Mills

18  İşçi sınıfı içinde sınıf bilincine sahip elit tabaka var; işçi sınıfının en yoksul ve cahil kesiminden oluşan lümpen proleterya var [bu kesim sosyal çatışmada önemli bir rol oynamayacak bir yığın]  Lenin; ihtilal disiplinli bir parti önderliğinde yapılabilir [seçkin ihtilalcilerden oluşacak parti]  Komünist Partiye elit örgütü rolü verilmekte [Çin Komünist Partisi]  Proleterya diktatörlüğü parti diktatörlüğüne dönüşmüştür; parti içinde de bir yönetici elit oluşmuştur Marksist Düşüncede Elit Kavramı

19 1.Elit olgusu kabul edilmek zorundadır 2.Elit yapıları toplumdan topluma, siyasal sistemlere göre farklılık gösterir; türdeş, kapalı ve birleşik olup olmama bakımından; az gelişmiş toplumlarda elitin etkisi daha fazla 3.Azınlıktaki yönetici sınıf tamamen serbest değil; yönetenlerin etkisine açık ve bu etkinin derecesi toplumdan topluma değişir [otoriter ve demokratik toplumlar] 4.Halkın rolü sadece seçim yapmak değil, siyasal süreçlerde halkın çeşitli şekillerde politik sürecine katılabilmesi mümkün [siyasal katılma yolları] GENEL DEĞERLENDİRME


"Siyaset Bilimine Giriş 6. Hafta Politikanın Yönetenler ve Yönetilenler Ayrımına Dayandırılması: Elitler (Seçkinler) ve Kitleler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları