Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU. İBRAHİM KANTEKİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU. İBRAHİM KANTEKİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENİ."— Sunum transkripti:

1 GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU

2 İBRAHİM KANTEKİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENİ

3  1- Aşağıdakilerden hangisi karma bir bezdir?   A) Tiroid bezi B) Hipofiz bezi  C) Pankreas D) Eşeysel bezler 

4

5  2)Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?   A) Kimyasal tepkime  B) Kimyasal bağ  C) Kimyasal olay  D) Kimyasal bileşik 

6

7  3)Aşağıda verilen atomlardan hangisi kararlı hale geçmek için oktet kuralını gerçekleştirmez?   A) 15 PB) 3 Li  C) 19 K D) 13 Al

8

9  4) Termometrelerin içinde bulunur, ayrıca diş dolgusunun yapımında kullanılır. Kullanım alanı verilen element aşağıdakilerden hangisidir?   A)Demir  B)Klor  C)Civa  D)Azot 

10

11  5)Aşağıda verilen maddelerden hangisi oluşurken, atomları iyonik bağ yapmıştır?   1. H 2 O 2. NaCl 3. N 2  4. SO 2 5. KCl   A) 1 ile 5 B) 2 ile 5  C) 1,3 ve 4 D) 2,4 ve 5 

12

13  6) Aşağıda element sembollerinin karşısında isimleri verilmiştir.Bunlardan hangisi doğrudur?   A)Li :Potasyum B)C :Karbon  C)P :Demir D)He:Hidrojen 

14

15  7) Aşağıda proton ve elektron sayıları verilen atomlardan hangisi katyondur?   Proton Sayısı Elektron Sayısı   A) 15 15  B) 9 10  C) 11 10  D) 7 11

16

17  8- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   A) Volt – Gerilim birimi  B) Ampul – Elektrik enerjisini ısı ve ışığa çevirir.  C) Kısa Devre- Elektrik akımının dirençle karşılaşmadan devreyi tamamlaması  D) Direnç-Elektrik akımı birimi 

18

19  9- Isıya dayanıklı renkli cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtlarında kullanılan element hangisidir?   A) Bor B) Berilyum  C) Potasyum D) Kalsiyum

20

21  10) (-) yüklü cisim,(-) yüklü bir elektroskoba yaklaştırılıyor elektroskop yapraklarının durumu için ne söylenebilir?   A) Biraz açılır B) Biraz kapanır  C) Tamamen kapanır D) Önce açılıp sonra kapanır 

22

23  11) Göze renk veren, pigment maddesi yönünden zengin hücre ve dokulardan oluşmuş yapı, gözün hangi kısmında bulunur?  A)Retina  B)İris  C)Kornea  D)Sarı Leke 

24

25  12) Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum elementinin sembolüdür?   A)Cl B) K  C) Ca D) C

26

27  13) 12 M g elementinin elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?   A) 2-10 B) 2-2-8  C) 8-2-2 D) 2-8-2

28

29  14) Aşağıdakilerden hangisi çözeltidir?   A) Şeker-su karışımıB) B) Kan  C) Tebeşir tozu-su karışımı  D)Su-zeytinyağı karışımı 

30

31  15)100 g’lık bir kütle bir yayı 12cm sıkıştırmaktadır. Aynı yayı 175 g’lık kütle me kadar sıkıştırır?   A) 24B)18  C)12 D)21

32

33  16)Gül, içtiği şekerli su çözeltisini seyreltik buldu. Çözeltiyi derişik hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalı?   A)Çözücü miktarını azaltmak  B)Çözünen miktarını arttırmak  C)Çözeltiyi kaynatmak  D)Çözücü miktarını arttırmak 

34

35  17)  I.saf maddelerdir.  II.farklı maddelerden meydana gelirler.  III.özelliklerini kaybederek bir araya gelirler.  IV.formüllerle ifade edilirler   Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi karışımlar için doğrudur?   A)1 B)2  C)3 D)4

36

37  18) -Kulak kepçesi  -Kulak zarı  -Dalız  -Üzengi kemiği  -Kulak yolu  Kulağa gelen ses dalgalarının beyine ulaşmasında görev yapan bazı kısımlar verilmiştir. Bunlardan dıştan içe doğru sıralandığında dördüncü sırada hangisi yer alır?   A)Üzengi kemiği B)Kulak zarı  C) Dalız D)Kulak kep

38

39  19)Yüzme havuzlarında mikrop öldürücü olarak kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir?   A)kükürt B)klor  C)hidrojenD)azot

40

41  20- Elektrik akımı ile ilgili olarak;   1-Elektrik akımının yönü pilin + kutbundan - kutbuna doğrudur.  2-Elektrik akımı - yüklerin hareketi sonucu oluşur.  3-Akımın devreyi dolaşabilmesi için devrenin kapalı olması gerekir.Yargılarından hangileri doğrudur?   A)1 B)1 ve 2  C) 2 ve 3 D)1,2,3 

42

43  21) I. Kürek  II.Maşa  III.Makas  IV.Cımbız  Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri çift taraflı kaldıraçtır?   A)Yalnız II B)Yalnız III  C)I ve II D)III ve IV

44

45  22) Çok sık aralıklarla tatlı yiyen bir kişide aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanmasında artış gözlenir?   A) Glukagon  B) Tiroksin  C) İnüsilin  D) Büyüme Hormonu

46

47  23)Üçüncü enerji düzeyinde 5 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?   A) 7 B) 13  C) 15 D) 23 

48

49  24)Günümüzde kabul edilen “ Modern Atom Teorisi” ne en yakın olan atom modeli aşaıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?   A) John Dalton B) Ernest Rutherford  C) John Joseph Thomson D) Niels Bohr

50

51  25) Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir.   A) Ağız------ Mekanik ve kimyasal sindirim   B) Mide ------ Mekanik ve kimyasal sindirim   C)İnce bağırsak------Sindirim gerçekleşmez   D)Kalın bağırsak---- Sindirim gerçekleşmez

52

53  26) Deri üst ve alt deri olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Özellikleri ve bulundurduğu yapılar birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alt derinin yapısında bulunmaz?   A) Yağ bez B) Kıl kökleri  C) Renk pigmentleri D) Serbest sinir uçları

54

55  27) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir?   A) Amonyağın zehir etkisini azaltmak  B) Safra üreterek yağların kimyasal sindirimini sağlamak  C) A.D,E ve K vitaminlerini depolamak  D) Alyuvar üretmek. 

56

57  28) Omirilik soğanı sistem dışı hareketlerin kontrolünde görevlidir.  Buna göre aşağıdakilerden hangisinde omurilik soğanı görev yapmaz?   A)Nefes alma B)Sindirim yapma  C)Boşaltım yapma D)Yemek yeme 

58

59  29-) Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal  Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   A) Çekirge sayısının azalması  B) Fare sayısının azalması  C) Kartal sayısının azalması  D) Çekirge sayısının artması 

60

61  33) I.Populâsyon II. Tür III. Ekosistem  Yukarıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır?  A) I-II-III B) III-II-I  C) II-I-III D) III-I-II 

62

63  34)Basit makineler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   A)Enerji yönünden kazanç sağlayamazlar.  B)İş kolaylığı sağlarlar.  C)İşten kazanç sağlanır.  D)Kuvvetten kazanç sağlandığında aynı oranda yoldan kaybedebilir. 

64

65  36)Aşağıdaki elementlerden hangisi kendi atomları arasında kovalent bağ oluşturmaz?   A)hidrojenB)oksijen  C)klor D)helyum

66

67  24. Aşağıdaki renklerden hangisi görünür ışık değildir?  A) Kırmızı ışık  B)Mavi ışık  C)Kızıl ötesi ışık  D) Yeşil ışık 

68

69  37) Aşağıdakilerden hangilerinin artması çevre kirliliğine neden olur?  I. Nüfus II. Orman III. Fosil yakıt kullanımı   A) Yalnız I B) I-III  C) I-II D) Yalnız III

70

71  38). Balık bir gölde su içinde yüzmektedir; Kuş ise balığın bulunduğu gölün üzerindeki hava ortamında uçmaktadır.  Balık ve kuş bulundukları konumlarına göre birbirlerini  nerede görürler?  KUŞ BALIĞI BALIK KUŞU  A)Daha yakında Daha uzakta  B)Daha derinde Daha aşağıda  C)Aynı derinlikte Aynı Yükseklikte  D)Daha yakında Daha yakında 

72

73  39) Su kirliliğine aşağıdakilerden hangisi neden olmaz?  A) Suların çöplüklerden yer altına süzülmesi  B) Atıkların nehirlere atılması  C) Gübrelerin yer altı sularına karışması  D) Suda yaşayan bitki ve hayvanlar 

74

75  40).Yeşil bitkilerin azalması atmosferde hangisinin artmasına neden olur?   A) azot B) karbondioksit  C) oksijen D) ozon

76

77  41-) Işığın bir prizmada renklerine ayrılması ile ilgili olarak  aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  A) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının yansıma olayı sonucunda oluşması.  B) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının kırılma olayı sonucunda oluşması.  C) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının soğurulma olayı sonucunda oluşması.  D)Işığın renklerinin kaynağı prizma olması.

78

79  42-) Bir miktar suyla dolu bardağın içerisindeki kalem neden kırık görünür?  A) Pürüzsüz bardak ışığı yansıttığı için.  B) Su ışığı farklı renklere ayırdığı için.  C) Su dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu olduğu için.  D) Işık ışınları havadan suya ve sudan havaya geçerken kırıldığı için.

80

81  43)- Işık ışınları bir arada toplanabilir. Yargısını ispatlamak isteyen bir öğrencinin, paralel gelen bir ışın demetinin önüne hangi optik aracı yerleştirerek gözlem yapması uygun olur ?  A. Tümsek ayna B. İnce kenarlı mercek  C. Düzlem ayna D. Kalın kenarlı mercek

82

83  I- Televizyon II- Teleskop  III- DürbünIV- Fotoğraf makinesi  44)Yukarıda verilen cihazlardan hangisinin yapısında mercek bulunmaz?   A) I B) II C) IIID) IV 

84

85  45-) Beyaz bir ışık prizmaya gönderildiğinde bazı renklere ayrılır.Bu renklerden en az kırılanı aşağıdakilerden hangisidir?  A) Kırmızı B) Yeşil  C) Sarı D) Mor

86

87  TEŞEKKÜR EDERİZ


"GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU. İBRAHİM KANTEKİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları