Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSSA MEMBRI THORACICI Cingulum membri thoracici Scapula Clavicula

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSSA MEMBRI THORACICI Cingulum membri thoracici Scapula Clavicula"— Sunum transkripti:

1 OSSA MEMBRI THORACICI Cingulum membri thoracici Scapula Clavicula
Os coracoides *** Synsarcosis ***

2 Stylopodium Zeugopodium Autopodium
(HUMERUS, FEMUR) Zeugopodium (OSSA ANTEBRACHII, OSSA CRURIS) Autopodium a – Basipodium (OSSA CARPI, OSSA TARSI) b – Metapodium (OSSA METACARPALIA, OSSA METATARSALIA) c – Acropodium (OSSA DIGITORUM MANUS, OSSA DIGITORUM PEDIS)

3 OSSA DIGITORUM MANUS, OSSA DIGITORUM PEDIS
Stylopodium HUMERUS, FEMUR Zeugopodium OSSA ANTEBRACHII, OSSA CRURIS Autopodium a – Basipodium OSSA CARPI, OSSA TARSI b – Metapodium OSSA METACARPALIA, OSSA METATARSALIA c – Acropodium OSSA DIGITORUM MANUS, OSSA DIGITORUM PEDIS

4 2- Digitigrad (PARMAKLARI İLE - KÖPEK)
Evcil memeli hayvanlar yere basış şekillerine göre 3 gruba ayrılır 1- Plantigrad (TABANLARI İLE - AYI) 2- Digitigrad (PARMAKLARI İLE - KÖPEK) 3- Unguligrad (TIRNAKLARI İLE – AT, SIĞIR)

5 SCAPULA (Kürek Kemiği)
Facies costalis Facies serrata Fossa subscapularis Facies lateralis Fossa supraspinata Fossa infraspinata Spina scapulae Tuber spinae scapulae (sus,eq) Acromion Proc. hamatus Proc. suprahamatus ( kedi )

6 1- Cartilago scapulae 2-Fossa supraspinatae 3-Fossa infraspinatae 4-Spinae scapulae 5-Acromion 6-Margo cranialis 7-Margo caudalis 8- Tuberculum supraglenoidale 9- Collum scapulae 10- Cavitas glenoidale Margo dorsalis Angulus caudalis Angulus ventralis Angulus cranialis Incisura scapulae Processus coracoideus

7 1- Cartilago scapulae 8- Tuberculum supraglenoidale Processus coracoideus 9- Collum scapulae
10-Cavitas glenoidalis (fossa articularis) Inc. glenoidalis (Inc. fossae articularis )

8 At scapula’sının özellikleri: Atın scapula'sında fossa supraspinata fossa infraspinata'dan küçüktür, oran 1/3, 2/3’dür. Spina scapulae acromion şekillendirmez. İncisura glenoidalis mevcuttur. Fossa subscapularis daha derindir. Bu fossa’nın üst tarafının iki yanında, tepesi ventral’e dönük, tipik üçgen şeklinde birer facies serrata bulunur. Sığırın scapula'sında fos. supraspinata fos. infraspinata'dan çok daha küçüktür, oran 1/4, 3/4'tür. Spina scapulae acromion şekillendirir. İnc. glenoidalis mevcut değildir. Domuzun scapula'sında, caudal’e dönük, fevkalade gelişmiş bir tuber spinae scapulae mevcuttur. Margo caudalis’in cavitas glenoidalis’e yakın kesiminde kas çizgileri görülür. K.ruminant’ın scapula'sı sığır scapula'sının özelliklerini taşır. Yani spina scapulae’nin distal ucu acromion oluşturur. Fos. supraspinata fos. infraspinata’dan daha küçüktür. Keçi scapula’sı koyun scapula'sından hem proksimodistal yönde daha uzun, hem de cranial ve caudal açılar arasındaki genişlik nedeniyle daha dardır. Köpek scapula'sında spina scapulae scapula'nın ilgili yüzünü iki eşit çukurluğa böler yani fos. supraspinata fos. infraspinata birbirine eşittir. Spina scapulae’nin alt ucu acromion şekillendirir. Hatta biraz daha aşağı uzayarak çengelsi oluşumu yani proc.hamatus’u oluşturur. Köpekte margo caudalis’in cavitas glenoidalis’e yakın kesiminde tuberculum infraglenoidale bulunur. Ayrıca margo cranialis öne doğru fevkalade dışbükeylik (konveksite) gösterir. Kedide proc. hamatus’a eklenmiş, caudal’e dönük küçük bir çıkıntı yani proc.suprahamatus’da mevcuttur.

9 HUMERUS-BRACHIUM ( Kol Kemiği )
Caput humeri Collum humeri Tuberculum majus Tuberculum minus Sulcus intertubercularis Tuberculum intermedium Corpus humeri Tuberositas deltoidea Condylus humeri Trochlea humeri

10 For. supratrochleare (KÖPEK) For. supracondylare (KEDİ)
Fossa olecrani Epicondylus lateralis For. supratrochleare (KÖPEK) For. supracondylare (KEDİ) 3,5- Epicondylus humeri lat, med. Fossa olecrani Fossa radialis Condylus humeri Trochlea humeri Tuber olecrani Fossa radialis

11 At humerus'unda tuberculum majus caput humeri ile aynı hizadadır
At humerus'unda tuberculum majus caput humeri ile aynı hizadadır. Tuberculum intermedium mevcuttur. Bu çıkıntının varlığı nedeniyle sulcus intertubercularis iki oluk halindedir. Tuberositas deltoidea çok belirgindir. Sığır humerus'unda tuberculum majus, caput humeri'den yüksektir ve tuberculum minus'a doğru kıvrılmıştır. Tuberculum intermedium belirsizdir. Sulcus intertubercularis tek oluk durumundadır. Domuz humerus'unda tuberculum majus caput humeri seviyesini biraz aşar. Aynı çıkıntı ikiye ayrılmıştır. En önemli özelliği kemiğin kısa fakat kalın oluşudur. Sulcus intertubercularis kemiğin medial yüzüne kaymıştır. Tuberculum majus pars caudalis’in dış yüzünde biraz derin bir çukur bulunur. K.ruminant’ın humerus'u genellikle sığır humerus'unun özelliklerini gösterir. Köpek humerus’unda foramen supratrochleare, kedi humerus'unda ise foramen supracondylare mevcuttur. Tuberculum majus caput humeri seviyesindedir.

12 OSSA ANTEBRACHII ( ön kol kemikleri )
RADIUS ULNA Pronatio supinatio

13 RADIUS DÖNERKEMİK Caput radii Collum radii Corpus radii Trochlea radii
Fovea capitis radii Collum radii Tuberositas radii Corpus radii Trochlea radii Crista transversa Facies articularis carpea Proc. styloideus medialis et lateralis Inc. ulnaris Fovea capitis radii Tuberositas radii Caput radii Corpus radii Trochlea radii Proc. styloideus medialis

14 ULNA DİRSEK KEMİĞİ Olecranon tuber olecrani proc. anconeus
proc. coronoideus medialis et lateralis incisura trochlearis incisura radialis Corpus ulnae proc. styloideus spatium interosseum antebrachii prox. “ “ “ dist. Crista transversa

15 At antebrachium’unun özellikleri: Atın antebrachium'unda tuber olecrani tek çıkıntıya sahiptir. Ulna, radius'un uzunluğunun orta 1I3'üne kadar uzanır ve ona kaynaşarak sonlanır. Sadece spatium interosseum antebrachii proximale mevcuttur. Sığır antebrachium'unda tuber olecrani iki çıkıntıya sahiptir. Ulna, radius'un distal ucuna kadar uzamıştır. Spatium interosseum antebrachii proximale ve spatium interosseum antebrachii distale vardır. Domuz antebrachium‘unda ulna, radius'tan daha kalındır ve onun distal ucuna kadar uzanır. İki kemik arasında bir uyum, intibak söz konusudur. K.ruminant’ın antebrachium'u sığırın antebrachium'unun özelliklerini taşır. Köpek antebrachium'unda ulna ve radius ayrı ayrı iki kemiktir. Proximal ve distal'de var olan iki eklem aracılığı ile birbirleriyle hareketli bir tarzda eklemleşmişlerdir. Ayrıca tuber olecrani'de üç çıkıntı vardır.

16 SKELETON MANUS OSSA CARPI (ön ayak bilek kemikleri)
OSSA METACARPALIA (ön ayak tarak kemikleri) OSSA DIGITORUM MANUS (ön ayak parmak kemikleri)

17 OSSA CARPI Os carpale primum Os carpale secundum Os carpale tertium
Os carpale quartum Os carpi radiale Os carpi intermedium Os carpi ulnare Os carpi accessorium Car. Eq. Rum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4

18 OSSA METACARPALIA Os metacarpale primum Os metacarpale secundum
Os metacarpale tertium Os metacarpale quartum Os metacarpale quintum - Basis – Corpus - Caput - Tuberositas ossis metacarpalis III - Verticilus (dairesel crista) - Sulcus longitudinalis dorsalis – ventralis ( Rum ) - Incisura intercapitalis ( Rum )

19 Equide’de üç tane metakarpus vardır
Equide’de üç tane metakarpus vardır. Bunlar 2, 3 ve 4 numaralı metakarpuslardır. Bu metakarpusların da ortada bulunan ve 3 numaralı olanı esas metakarpus, esas metakarpusun palmar yüzünün her iki yanında yer alan ve 2 ila 4 numaralı olan da tali metakarpuslardır. Equide’de 1 ve 5 numaralı metakarpuslar mevcut değildir. Ruminant’da üç tane metakarpus vardır. Bunlar 3, 4 ve 5 numaralı metakarpuslardır. Bunlardan 3 ve 4 numaralı metakarpuslar birbirleriyle kaynaşmış, sonuçta dorsopalmar yönde basık, tek bir esas metakarpus (os metacarpale Ill et IV) meydana gelmiştir. Diğer metakarpus yani 5 numaralı metakarpus talidir, küçük bir kemik halinde, 4 numaralı metakarpusun üst-dış yanına (proximolateral’ine) bağlanmıştır. Ruminant’da 1 ve 2 numaralı metakarpuslar mevcut değildir. Dorsal yüzdekine sulcus longitudinalis dorsalis, palmar yüzdekine de sulcus longitudinalis palmaris denir. 3 ve 4 numaralı metakarpuslar tümüyle kaynaşmış sadece distal uçta derin bir çentikle birbirlerinden ayrılmışlardır. Bu çentiğe incisura intertrochlearis adı verilir. Domuzda dört tane metacarpus vardır. Bunlar 2, 3, 4 ve 5 numaralı metakarpuslardır. Metakarpuslardan 1 numaralı olan mevcut değildir. Mevcut olan dört metakarpustan 3 ve 4 numaralı olanlar (os metacarpale III ve os metacarpale IV) birbirlerine sıkıca yapışmışlar fakat kaynaşmamışlardır. Bunlardan 3 numaralı metakarpus, diğerine nazaran biraz daha uzundur. Metakarpuslardan 2 ve 5 numaralı olanlar ise tali (sekunder) olanlardır. Carnivor’da beş adet metakarpus vardır. Metakarpuslardan en kısa ve en ince olanı medial’de yer alan 1 numaralı metakarpustur. Os metacarpale II, 1 numaralıya göre uzun, 3 ve 4 numaralıya göre biraz kısadır. En uzun metakarpuslar 3 ve 4 numaralı metakarpuslardır. Metakarpuslardan 5 numaralı olan (os metacarpale V) metakarpusların en kalını durumundadır.

20 OSSA DIGITORUM MANUS Car : 5 , Sus : 4 Rum : 2 , Eq : 1
Phalanx proximalis Trigonum phalangis proximalis Phalanx media Tuberositas flexoria (torus palmaris) Phalanx distalis

21 PHALANX DISTALIS Facies parietalis
Sulcus parietalis lateralis et medialis Proc. palmaris lateralis et medialis Facies articularis Facies solaris Facies flexoria (M.flex.digit.profundus bağlanır) Linea semilunaris Planum cutaneum Sulcus solearis lateralis et medialis For. soleare laterale et mediale Canalis solearis Margo coronalis *Proc. extensorius (M.ext.digit.communis bağlanır) Margo solearis

22 Facies parietalis Sulcus parietalis lateralis et medialis Proc. palmaris lateralis et medialis Facies articularis Facies solaris Facies flexoria Linea semilunaris Planum cutaneum Sulcus solearis lateralis et medialis For. soleare laterale et mediale Canalis solearis Margo coronalis *Proc. extensorius Margo solearis

23 OSSA SESAMOIDEA SUSAM KEMİKLERİ
Ossa sesamoidea proximalia Os sesamoideum distale Ossa sesamoidea dorsalia ( car )


"OSSA MEMBRI THORACICI Cingulum membri thoracici Scapula Clavicula" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları