Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖDÜLLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi hakkında Yönerge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖDÜLLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi hakkında Yönerge."— Sunum transkripti:

1 ÖDÜLLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi hakkında Yönerge

2 Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığının merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarında görevli personelden, görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlara; Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli personeli kapsar. Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

3 Takdir Belgesi Verilebilecekler Madde 4- Takdir Belgesi: a) Genel bir zarar, felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü gayret ve başarı sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğrudan takdir belgesi verecek makamlarca belirlenir.) b) Milli eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veya yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,

4 c) Okul koruma derneklerinin ekonomik,sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret sarf ederek onursal üye olarak çalışanlara, d) Bakan tarafından üst üste üç yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan tarafından teşekkür Belgesi verilmesi uygun görülenlere, e) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç) emekli olanlara, f) Yeni buluşlar yapanlar ve mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere, h) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği ve geliri kişisel çabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde arttıranlara, verilebilir.

5 Takdir Belgesi Verecekler Madde 6- Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan; a) Bakan; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele, yer ve zamana bağlı olmaksızın, b) Valiler; İl sınırları içindeki görevli personele, c) Kaymakamlar; İlçe sınırları içindeki görevli personele, Takdir Belgesi verebilir.

6 Teşekkür Belgesi Verilebilecekler Madde 5- Teşekkür Belgesi: a) Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara, b) Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca kabul veya tescil edilen çeviri ve derleme türünde eser yayınlayanlara, c) Vazife Malulü olarak emekli olanlara verilebilir.

7 Teşekkür Belgesi Verecekler Madde 7- Müfettişlerin ve sıralı sicil amirlerinin teklifleri üzerine veya doğrudan; a) Bakan; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın, b) Müsteşar ve müsteşar yardımcıları; merkez ve taşra teşkilatında görevli personele, c) Genel Müdür ve Bakanlık Daire Başkanları, merkez ve taşra teşkilatındaki görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bulunan hizmet birimlerinde görevli personele, d) Valiler ve il milli eğitim müdürleri; İl sınırları içinde görevli personele, e) Kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürleri; ilçe sınırları içinde görevli personele; Teşekkür Belgesi verebilir.

8 Belgelerin Saklanması,İsimlerin Yayımı Madde 8- Takdir ve Teşekkür Belgesi personelin sicil dosyasına işlenir. Takdir ve Teşekkür Belgesinin birer örneği bu dosyada saklanır. Milli eğitim bakanlığınca Takdir Belgesi verilenlerin isim ve görev yerleri Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır. Diğerlerinin isim ve görev yerleri, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince çıkarılan yayınlarda yayımlanabilir.

9 Takdir ve teşekkür Belgesi Verilmeyecekler Madde 9- Sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun Devlet Memurluğundan çıkarılanlara Takdir ve Teşekkür Belgesi verilmez. Belgelerin Basımı Madde 10- Takdir Belgesi EK- 1' de ve Teşekkür Belgesi EK- 2'de gösterildiği şekildedir. Takdir ve Teşekkür Belgelerinin basımı Yayımlar Dairesi başkanlığınca gerçekleştirilir.

10 AYLIKLI ÖDÜL Amaç Amaç Madde 1-Bu yönergenin amacı,Milli Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir. Madde 1-Bu yönergenin amacı,Milli Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Kapsam Madde 2-Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar. Madde 2-Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsar.

11 Tanımlar "Ödül",Personele,olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi, "Ödül",Personele,olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi,

12 Ödüllendirilecek Personelin Sayısı Madde 5- Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmiyi, diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde onu geçemez.

13 Aylıkla Ödüllendirme Teklifleri Madde 6- İlçe, il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca,bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelinde zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabilir. Madde 6- İlçe, il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca,bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelinde zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabilir.

14 Madde 7-Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır: a)Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak, a)Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak, b)Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, b)Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, c)Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak, c)Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak,

15 Madde 8-Aylıkla ödüllendirilme teklifleri a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri;1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2, 51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4, 101-150 öğretmenli okul ve kurumlarda 6, 151-200 öğretmenli okul ve kurumlarda 8, 201-250 öğretmenli okul ve kurumlarda 10,... gibi ölçülere uygun olarak birinci sicil amiri tarafından EK-1 formdaki ilgili bölüm doldurulmak suretiyle ilçelerde ilçe değerlendirme komisyonuna; il merkezinde doğrudan il değerlendirme komisyonuna;

16 b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan ilköğretim müfettişlerinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri, birinci sicil amirlerince EK-1 formdaki kendileri için ayrılan bölümün doldurulması ve il milli eğitim müdürünün uygun görüşü üzerine valilik makamına; valilik makamınca da uygun görülmesi halinde,bu personel için il'e ayrılan kontenjanın % 50 fazla oranında İlköğretim Genel Müdürlüğüne,

17 c) Diğer hizmet sınıflarındaki personelden (1-4) dereceli ünvanlı kadrolarda görev yapanların aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri; birinci sicil amirleri tarafından EK-II formunun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle doğrudan valilik makamına, valilik makamınca uygun görülmesi halinde, bu personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri ilgililere ait bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne,

18 d) Diğer hizmet sınıflardan (1-4) dereceli ünvanlı kadrolar dışındaki personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri birinci sicil amirlerince EK-II formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle ilçe ve il değerlendirme komisyonlarına, e) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen kontenjan miktarına uygun olarak daire amirlerinin imzası ile Personel Genel Müdürlüğüne yapılır.

19 Madde 9-İlçe değerlendirme komisyonu; İlçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü,valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci,ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

20 İlçe Değerlendirme Komisyonunun Görevleri Madde 10- İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır: a) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibariyle (1-4 dereceli ünvanlı kadrolarındaki personel hariç) EK-I ve EK-II formdaki ilgili bölümleri doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak. a) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibariyle (1-4 dereceli ünvanlı kadrolarındaki personel hariç) EK-I ve EK-II formdaki ilgili bölümleri doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.

21 İlçe değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu,diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur.Başkan,üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.

22 Birinci sicil amirinin toplam puanı ile ilçe değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamına ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur. b) Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personel için okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personelini ise kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak ve komisyona gelen tekliflerin yarısı oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl, en geç temmuz ayının onbeşine kadar il değerlendirme komisyonlarına göndermek.

23 c) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etme İl Değerlendirme Komisyonu İl Değerlendirme Komisyonu Madde 11-İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim müdürünün başkanlığında ve il milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü, il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı,okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

24 İl Değerlendirme Komisyonunun Görevleri Madde 12-İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır: a)İl merkezinden,aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibariyle,diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibariyle; (1-4 dereceli ünvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-I ve EK-II formlardaki ilçe değerlendirme komisyonu için ayrılan bölümü, ilçe değerlendirme komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak. a)İl merkezinden,aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibariyle,diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibariyle; (1-4 dereceli ünvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-I ve EK-II formlardaki ilçe değerlendirme komisyonu için ayrılan bölümü, ilçe değerlendirme komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.

25 İl değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu; diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur. Başkan, üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.

26 İlçe değerlendirme komisyonunun toplam puanı ile il değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.

27 b) Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için okul ve kurum türleri itibariyle; diğer hizmet sınıfları personeli için kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak. İlleri ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirilecek personel için Bakanlıkça belirlenen kontenjanın % 5 fazlası oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl en geç ağustos ayı sonuna kadar ilgili birimin (dairenin) merkez değerlendirme komisyonuna tekliflerini yapmak.

28 c) Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek. Merkez Değerlendirme Komisyonları Madde 13- Merkez değerlendirme komisyonları, il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında,başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.

29 Merkez Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri Madde 14-Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır: a) İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personel hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yapmak. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülmeyen personelin yerine teklif fazlası personel arasından puan sırasına göre seçim yapmak.

30 b) İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin görev yaptıkları hizmet sınıfları itibariyle aylıkla ödüllendirmek üzere okulların açılmasından önce Bakanlık makamına tekliflerini yapmak. c) Bu teklifler yapılırken resen aylıkla ödüllendirilen personelin sayısını,genelde aylıkla ödüllendirilecek personel sayısından düşmek.

31 d) Bakanlık makamınca aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelin isimlerini okulların açıldığı hafta ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yaptıkları birimlere duyurmak. e) Aylıkla ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek. f)Aylıkla ödüllendirilen personelin isimlerinin Tebliğler Dergisinde yayımlanması için Yayımlar Dairesi Başkanlığına bildirmek.


"ÖDÜLLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi hakkında Yönerge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları