Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ
T.C. AYDIN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ ELVAN ŞENOL KİMYAGER AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Amaç Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetimini sağlanmasına, Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine, ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ATIK NEDİR ? Atık : Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali, AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4 Kaynağında azaltılması, Yeniden kullanılması,
ATIK YÖNETİMİ; Atığın Oluşumunun önlenmesi Kaynağında azaltılması, Yeniden kullanılması, Özelliğine ve türüne göre ayrılması, Biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, Geri dönüşümü, Enerji geri kazanımı dahil, geri kazanılması, Bertaraf edilmesi, Bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi işlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 ATIK YÖNETİMİNİN GENEL ESASLARI
Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır. Atıkların Bakanlığımızca belirlenen esaslar dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır. Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması esastır. Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atığın geri dönüşümü, tekrar kullanımı, geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Her türlü faaliyet sırasında atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. Atıkların üretildikleri/bulundukları yere en yakın ve en uygun tesise en hızlı şekilde ulaştırılarak, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak işlenmesi esastır. Atıkların ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 Atıkların, lisans almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesi zorunludur. Tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında taşınacak olan Atıkların Karayollarında Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında lisanslı araç taşıma zorunluluğu yoktur. Ancak bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır. 50 kg altında taşınacak atıklar, gönderilecekleri geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılarak taşınır. Atıkların geçici depolanması atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Atıklar doğrudan kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, diğer atıklar ile karıştırılmaz. Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tehlikeli atığın toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır.
Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur. Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır. Geçici depolama alanları için il müdürlüğünden geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir. Belediye atığı, ambalaj atığı ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 YÜKÜMLÜLÜKLER MUAFİYET Mali sorumluluk sigortası,
Tehlikeli atıkları; üreten • toplayan, • taşıyan, • geçici ve ara depolama yapan, • geri kazanan, • yeniden kullanan, bertarafını yapan Kamuya ait genel bütçeli sağlık kuruluşları Tehlikeli atık dışındaki diğer atık türleri (Tehlikeli atıkları da kapsayacak şekilde 9/5/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimata uygun olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesi olması halinde ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmasına gerek yoktur.) AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 EK-3/A - TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ
H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler H3-B Tutuşabilen H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8 Korozif H9 Enfeksiyon yapıcı H10 Üreme yetisini azaltıcı H11 Mutajenik H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya aşırı toksik gazları üreten maddeler H13 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini gösteren madde ve preparatlar H14 Ekotoksik H15 Bertarafı sonrasında herhangi bir yolla yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip başka bir madde (sızıntı suyu gibi) ortaya çıkabilecek atık AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 ATIK LİSTESİ (EK 4) Atık kodu 20 bölümden oluşur
•Bölüm , Kaynağa dayalı (endüstriyel işyeri branşı) •Bölüm İşleme dayalı •Bölüm 13 – 15 Madde ve malzemeye dayalı •Bölüm 20 Evsel atıklar •Bölüm 16 Listede başka türlü tanımlanmayan atıklar AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 ATIK LİSTESİ BÖLÜMLERİ (EK 4)
(18) İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç) AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Atık Kodu Açıklamaları
•( * ) işaretli olanlar tehlikeli atıktır, •Tehlikeli atıklar, EK-3/A’daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler, •Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. •Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır. Değerlendirme EK-3/A ve EK-3/B’ye göre yapılır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 ATIK SINIFLANDIRMA KILAVUZU
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLAR NELERDİR AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 HASTANELERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
Evsel Nitelikli Atıklar Tıbbi Atıklar Tehlikeli Atıklar Radyoaktif Atıklar Genel Atıklar Enfeksiyöz Atıklar Patolojik Atıklar Ambalaj Atıkları Kesici Delici Atıklar AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARI
EVSEL ATIKLAR İNORGANİK ORGANİK AMBALAJ ATIKLARI CAM AMBALAJ METAL AMBALAJ KAĞIT KARTON AMBALAJ KOMPOZİT AMBALAJ TEKSTİL AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ PLASTİK AMBALAJ PATOLOJİK ATIKLAR PATOLOJİK ATIK (Tanınamaz) PATOLOJİK ATIK (Tanınabilir) TIBBİ ATIKLAR ENFEKSİYÖZ KESİCİ-DELİCİ AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 TEHLİKELİ OLMAYAN ATIKLAR
HURDALAR DİĞER ELEKTRONİK ATIKLAR Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar İle Makine Ekipman Parçaları ATIK YAĞLAR BİTKİSEL ATIK YAĞLAR MADENİ ATIK YAĞLAR PCB VE PCT İÇEREN ATIKLAR (TRAFO VB.,..) RADYOAKTİF ATIKLAR AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 TEHLİKELİ ATIKLAR KEMOTERAPİK (SİTOSTATİK) ATIKLAR FARMASOTİK ATIKLAR
DEZENFEKTANLAR (Aldehit, Asidik, Bazik vb. ORGANİK ÇÖZÜCÜLER (Ksilen, Alkol, Asetonitril, vb.) İNORGANİK ÇÖZÜCÜLER (HCl, Amonyak vb.) AĞIR METALLER AMALGAM ATIKLARI BASINÇLI KAPLAR KONTAMİNE AMBALAJ (Kimyasal Madde Kapları, Boya Tenekeleri vb.) LABORATUVAR KİMYASALLARI KARTUŞ-TONER HAVA FİLTRELERİ YAĞ-YAKIT FİLTRELERİ PİL-AKÜ YALITIM MALZEMELERİ KONTAMİNE KABLO FLÜORESAN LAMBA DİĞER ATIKLAR AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN BİRİMLER
LABORATUVARLAR AMELİYATHANE ONKOLOJİ RÖNTGEN TEKNİK BİRİM DİŞ ECZANE TÜM HASTANE AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 TEHLİKELİ ATIKLAR Ameliyathaneler (Yüksek düzey Dezenfektanlar)
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar Ameliyathaneler (Yüksek düzey Dezenfektanlar) Örneğin gluteraldehit AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTANLAR Aldehit içerikli dezenfektanlar ; Toksik Tahriş edici Kanserojen Formaldehit buharları yanıcıdır ve hava ile patlayıcı karışım oluşturur Yüksek Düzey Dezenfektanların Kullanıldığı Üniteler ; Ameliyathaneler Kadın Doğum Gastroentereloji Üroloji Cerrahi Klinikler Anjiyo Kliniği Acil Servis KBB Diş AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
LABORATUVAR ATIKLARI (MERKEZ LABORATUVARI) Cihaz Atıkları; 1.Elisa 2.Hematoloji 3.Koagulasyon 4.Hormon 5.Biyokimya 6.Seroloji Doğrudan kanalizasyona verilmemelidir. Yüksek KOİ değerine sahiptir. Toksiktir. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

24 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
LABORATUVAR ATIKLARI (PATOLOJİ LABORATUVARI) HİSTOPATOLOJİ A) Cihaz Atıkları Doku Takip Cihazı Boya Cihazı B) Kimyasal Atıklar Etanol Ksilen Formaldehit Yanıcı Ekotoksik Tahriş edici AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

25 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
MAKROSKOPİ Formaldehit MİKROBİYOLOJİ Boya atığı AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
* Sitotoksik ve Sitostatik İlaçlar Sitotoksik ve Sitostatik İlaçların Kullanıldığı Üniteler ; Onkoloji Kliniği Ayaktan Kemoterapi Kliniği Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri Toksik Mutajenik Kanserojen Teratojetinik AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

27 AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AMALGAM ATIKLARI • *-Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları (A) Cıva ihtiva eder Yüksek seviyede toksik ! Atıksu içerisinden ayrıştırılması gerekmektedir. Kanalizasyon sistemine gönderilmemesi gerekmektedir. Amalgam atıklarını toplayacak filtre sistemi kullanılmalıdır. AĞIR METAL İÇEREN ATIKLAR Kırılmış Termometreler Yüksek Toksisite Tansiyon aletlerinden saçılan cıva Ekotoksik Kurşun levhalar Kanserojen Gümüş içeren röntgen banyo solüsyonları Cıva içeren amalgamlar AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
Röntgen ve Tıbbi Görüntüleme Fotokimyasalları 09 01 – Fotoğraf Endüstrisi Atıkları •Gümüş içeren atıklardır •Diğer atıklarından ayrı toplanmalı, ağzı kapalı, sızdırmaz kaplarda saklanmalı. * Basınçlı Kaplar Etilen Oksit Kartuşları Hidrojen Peroksit Kartuşları Patlayıcı Özelliğe Sahiptir. Sterilizasyon Ünitelerinde Kullanılır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
KONTAMİNE AMBALAJLAR * - Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar Kimyasallar, Dezenfektanlar ve benzeri kimyasal maddelere ait ambalajlar, boya tenekeleri Bu tür atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Kontaminasyona sebep olan maddenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
GENEL ATIKLAR Floresanlar Kablo Yalıtım Malzemeleri Piller Aküler Elektrikli ve Elektronik Ekipman Makina-Ekipman Parçaları Yağ –Yakıt Filtreleri Hava Filtreleri , üstübü AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YÖNETİM PLANI FORMATA ULAŞIM 1- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Güncel Belgeler Atık Yönetimi Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı 2- Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=423 AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 TEŞEKKÜRLER Telefon : 0 256 219 57 72 Faks : 0 259 219 57 69
AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü Telefon : Faks : AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ATIK LİSTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları