Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AYDIN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ELVAN ŞENOL KİMYAGER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AYDIN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ELVAN ŞENOL KİMYAGER."— Sunum transkripti:

1 AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AYDIN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ELVAN ŞENOL KİMYAGER

2 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ  02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Amaç  Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,  Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetimini sağlanmasına,  Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine, ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ATIK NEDİR ?  Atık : Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali, AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4 ATIK YÖNETİMİ; Atığın  Oluşumunun önlenmesi  Kaynağında azaltılması,  Yeniden kullanılması,  Özelliğine ve türüne göre ayrılması,  Biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması,  Geri dönüşümü,  Enerji geri kazanımı dahil, geri kazanılması,  Bertaraf edilmesi,  Bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi işlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 ATIK YÖNETİMİNİN GENEL ESASLARI  Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır.  Atıkların Bakanlığımızca belirlenen esaslar dışında farklı bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.  Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması esastır.  Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atığın geri dönüşümü, tekrar kullanımı, geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.  Her türlü faaliyet sırasında atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır.  Atıkların üretildikleri/bulundukları yere en yakın ve en uygun tesise en hızlı şekilde ulaştırılarak, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak işlenmesi esastır.  Atıkların ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7  Atıkların, lisans almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesi zorunludur. Tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında taşınacak olan Atıkların Karayollarında Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında lisanslı araç taşıma zorunluluğu yoktur. Ancak bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır. 50 kg altında taşınacak atıklar, gönderilecekleri geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapılarak taşınır.  Atıkların geçici depolanması atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8  Atıklar doğrudan kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, diğer atıklar ile karıştırılmaz.  Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.  Tehlikeli atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tehlikeli atığın toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9  Özelliğine göre sınıflandırılarak geçici depolanan atığın üzerinde tehlikeli ya da tehlikesiz atık ibaresi, atık kodu, depolanan atık miktarı ve depolama tarihi bulunur.  Atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanır.  Geçici depolama alanları için il müdürlüğünden geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir.  Belediye atığı, ambalaj atığı ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 YÜKÜMLÜLÜKLER Mali sorumluluk sigortası, Tehlikeli atıkları;  üreten toplayan, toplayan, taşıyan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri kazanan, yeniden kullanan, yeniden kullanan,  bertarafını yapan AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUAFİYET Kamuya ait genel bütçeli sağlık kuruluşları Tehlikeli atık dışındaki diğer atık türleri (Tehlikeli atıkları da kapsayacak şekilde 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimata uygun olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesi olması halinde ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmasına gerek yoktur.)

11 EK-3/A - TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ  H1 Patlayıcı  H2 Oksitleyici  H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler  H3-B Tutuşabilen  H4 Tahriş edici  H5 Zararlı  H6 Toksik  H7 Kanserojen  H8 Korozif  H9 Enfeksiyon yapıcı  H10 Üreme yetisini azaltıcı  H11 Mutajenik  H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya aşırı toksik gazları üreten maddeler  H13 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini gösteren madde ve preparatlar  H14 Ekotoksik  H15 Bertarafı sonrasında herhangi bir yolla yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip başka bir madde (sızıntı suyu gibi) ortaya çıkabilecek atık AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 ATIK LİSTESİ (EK 4) Atık kodu 20 bölümden oluşur Bölüm 1 - 12, 17 - 19 Kaynağa dayalı (endüstriyel işyeri branşı) Bölüm 6 - 7 İşleme dayalı Bölüm 13 – 15 Madde ve malzemeye dayalı Bölüm 20 Evsel atıklar Bölüm 16 Listede başka türlü tanımlanmayan atıklar AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 ATIK LİSTESİ BÖLÜMLERİ (EK 4)  (18) İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç) AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Atık Kodu Açıklamaları ( * ) işaretli olanlar tehlikeli atıktır, Tehlikeli atıklar, EK-3/A’daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler, Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır. Değerlendirme EK-3/A ve EK-3/B’ye göre yapılır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 ATIK SINIFLANDIRMA KILAVUZU SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLAR NELERDİR AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 HASTANELERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Evsel Nitelikli Atıklar Tıbbi Atıklar Tehlikeli Atıklar Radyoaktif Atıklar Genel Atıklar Enfeksiyöz Atıklar Ambalaj Atıkları Patolojik Atıklar Kesici Delici Atıklar

17 SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARI AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EVSEL ATIKLAR İNORGANİKORGANİK AMBALAJ ATIKLARI CAM AMBALAJ METAL AMBALAJ KAĞIT KARTON AMBALAJ KOMPOZİT AMBALAJ TEKSTİL AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ PLASTİK AMBALAJ TIBBİ ATIKLAR ENFEKSİYÖZKESİCİ- DELİCİ PATOLOJİK ATIKLAR PATOLOJİK ATIK (Tanınamaz) PATOLOJİK ATIK (Tanınabilir)

18 TEHLİKELİ OLMAYAN ATIKLAR HURDALARDİĞER ELEKTRONİK ATIKLAR Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar İle Makine Ekipman Parçaları ATIK YAĞLAR BİTKİSEL ATIK YAĞLAR MADENİ ATIK YAĞLAR PCB VE PCT İÇEREN ATIKLAR (TRAFO VB.,..) RADYOAKTİF ATIKLAR AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 TEHLİKELİ ATIKLAR KEMOTERAPİK (SİTOSTATİK) ATIKLAR FARMASOTİK ATIKLAR DEZENFEKTANLAR (Aldehit, Asidik, Bazik vb. ORGANİK ÇÖZÜCÜLER (Ksilen, Alkol, Asetonitril, vb.) İNORGANİK ÇÖZÜCÜLER (HCl, Amonyak vb.) AĞIR METALLER AMALGAM ATIKLARI BASINÇLI KAPLAR KONTAMİNE AMBALAJ (Kimyasal Madde Kapları, Boya Tenekeleri vb.) LABORATUVAR KİMYASALLARI KARTUŞ-TONER HAVA FİLTRELERİ YAĞ-YAKIT FİLTRELERİ PİL-AKÜYALITIM MALZEMELERİ KONTAMİNE KABLO FLÜORESAN LAMBA DİĞER ATIKLAR AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN BİRİMLER BİRİM LABORATUVARLAR AMELİYATHANE ONKOLOJİRÖNTGEN TEKNİK BİRİM DİŞECZANETÜM HASTANE

21 TEHLİKELİ ATIKLAR 18 01 06 Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar Ameliyathaneler (Yüksek düzey Dezenfektanlar) Örneğin gluteraldehit AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI Aldehit içerikli dezenfektanlar ;  Toksik  Tahriş edici  Kanserojen  Formaldehit buharları yanıcıdır ve hava ile patlayıcı karışım oluşturur AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yüksek Düzey Dezenfektanların Kullanıldığı Üniteler ; Ameliyathaneler Kadın Doğum Gastroentereloji Üroloji Cerrahi Klinikler Anjiyo Kliniği Acil Servis KBB Diş YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTANLAR

23 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI Cihaz Atıkları; 1.Elisa 2.Hematoloji 3.Koagulasyon 4.Hormon 5.Biyokimya 6.Seroloji AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğrudan kanalizasyona verilmemelidir. Yüksek KOİ değerine sahiptir. Toksiktir. LABORATUVAR ATIKLARI (MERKEZ LABORATUVARI)

24 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI HİSTOPATOLOJİ A) Cihaz Atıkları  Doku Takip Cihazı  Boya Cihazı B) Kimyasal Atıklar  Etanol  Ksilen  Formaldehit AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yanıcı Ekotoksik Tahriş edici LABORATUVAR ATIKLARI (PATOLOJİ LABORATUVARI)

25 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI MAKROSKOPİ  Formaldehit MİKROBİYOLOJİ  Boya atığı AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI Sitotoksik ve Sitostatik İlaçların Kullanıldığı Üniteler ;  Onkoloji Kliniği  Ayaktan Kemoterapi Kliniği  Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Toksik Mutajenik Kanserojen Teratojetinik 18 01 08* Sitotoksik ve Sitostatik İlaçlar

27 AMALGAM ATIKLARI 18 01 10* - Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları (A)  Cıva ihtiva eder  Yüksek seviyede toksik !  Atıksu içerisinden ayrıştırılması gerekmektedir.  Kanalizasyon sistemine gönderilmemesi gerekmektedir.  Amalgam atıklarını toplayacak filtre sistemi kullanılmalıdır. AĞIR METAL İÇEREN ATIKLAR  Kırılmış Termometreler Yüksek Toksisite  Tansiyon aletlerinden saçılan cıva Ekotoksik  Kurşun levhalar Kanserojen  Gümüş içeren röntgen banyo solüsyonları  Cıva içeren amalgamlar AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI  Röntgen ve Tıbbi Görüntüleme Fotokimyasalları 09 01 – Fotoğraf Endüstrisi Atıkları Gümüş içeren atıklardır Diğer atıklarından ayrı toplanmalı, ağzı kapalı, sızdırmaz kaplarda saklanmalı. 15 01 11* Basınçlı Kaplar  Etilen Oksit Kartuşları  Hidrojen Peroksit Kartuşları Patlayıcı Özelliğe Sahiptir. Sterilizasyon Ünitelerinde Kullanılır. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI KONTAMİNE AMBALAJLAR 15 01 10* - Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar  Kimyasallar, Dezenfektanlar ve benzeri kimyasal maddelere ait ambalajlar, boya tenekeleri  Bu tür atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Kontaminasyona sebep olan maddenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI GENEL ATIKLAR  Floresanlar  Kablo  Yalıtım Malzemeleri  Piller  Aküler  Elektrikli ve Elektronik Ekipman  Makina-Ekipman Parçaları  Yağ –Yakıt Filtreleri  Hava Filtreleri, üstübü AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 ATIK YÖNETİM PLANI FORMATA ULAŞIM 1- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Güncel Belgeler Atık Yönetimi Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı 2- http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php? Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=423 http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php? Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=423 AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 TEŞEKKÜRLER AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü Telefon: 0 256 219 57 72 Faks: 0 259 219 57 69 AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AYDIN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ELVAN ŞENOL KİMYAGER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları