Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü."— Sunum transkripti:

1 İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

2 İçerik Klasik Yönetim Kuramı o Bilimsel Yönetim o Yönetim Süreci o Bürokrasi Yaklaşımı Neo-Klasik Yönetim Kuramı

3 Klasik Yönetim Kuramı Bilimsel Yönetim: W.Taylor Yönetim Süreci: Henri Fayol Bürokrasi Yaklaşımı: Max Weber

4 Klasik Yönetim Kuramı Taylor: İşçilerin verimliliğinin ve etkinliğinin nasıl artırabileceğini Fayol: İşletmedeki faaliyetlerin sınıflandırılması (işletme fonksiyonları) ve yönetsel faaliyetlerin sınıflandırılması (yönetimin fonksiyonları) yapılarak yönetimin ilkeleri sıralanmaktadır. Weber: Otorite türleri, örgüt türleri ve bürokratik örgüt yapısı

5 Klasik Yönetim Kuramı Her üç yaklaşımın temelinde «kurumsal performansın nasıl daha fazla yükseltilebileceği sorusuna cevap arayışı» bulunmaktadır.

6 Klasik Yönetim Kuramı Kurumsal performans ve kar arasındaki doğrusal ilişki Kurallar ve davranış standartları doğrultusunda çalışanları zorlayarak üretimin arttırılabileceğine inanmaktadırlar Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısının gerekli olduğunu düşünmektedirler

7 Klasik Yönetim Kuramı İletişimin yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü olması gerektiğini savunmaktadırlar Çalışanların genelde akılcı davrandıkları ve ücretle çalışmaya motive edebileceklerini öngörmektedirler

8 Klasik Yönetim Kuramı Örgüt ve çevresi arasında önemli bir etkileşimin olmadığını düşünmektedir. Çalışanların kişisel sorunlarının işyerindeki verimlilikleri ve etkinlikleri üzerinde önemli olmadığına inanmaktadır

9 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı İşin nasıl yapılacağının bilimsel yöntemler kullanılarak belirlenmesi İşçilerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi ve sürekli eğitilmesi İşçilere yüksek ücret ödenmesi İşletme yönetimi ve işçiler arasında karşılıklı dostluğa dayanan bir işbirliğinin kurulması

10 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Temsilcileri: Frank ve Lillian Gilbert Henry L. Gantt Alfred P. Sloan Peter F. Drucker Geoffrey Vickers

11 Yönetim Süreci Yaklaşımı İşletmenin faaliyetleri (İşletmenin fonksiyonları) Teknik faaliyetler Ticari faaliyetler Mali faaliyetler Güvenlik faaliyetleri Muhasebe faaliyetleri Yönetimsel faaliyetler

12 Yönetim Süreci Yaklaşımı Yönetimsel faaliyetler (yönetim süreci) Tahmin etmek ve planlamak Örgütlemek Yöneltmek Koordine etmek Denetlemek

13 Yönetim Süreci Yaklaşımı Yönetimin ilkeleri (14 yönetim ilkesi) 1. İşbölümü 2. Yetki ve sorumluluk 3. Disiplin 4. Emir-komuta birliği (yöneltme) 5. Yönetim birliği 6. İşletme çıkarlarının kişisel çıkarlardan üstünlüğü

14 Yönetim Süreci Yaklaşımı 7. Ödüllendirme ve ücret 8. Merkezileşmek ya da merkezileşmekten uzaklaşmak 9. Hiyerarşi zinciri 10. Düzen 11. Eşitlik 12. İstikrarlı görevde kalma süresi

15 Yönetim Süreci Yaklaşımı Temsilcileri: Chester I. Barnard Amitai Etzioni Arnold Tannenbaum

16 Bürokrasi Yaklaşımı Karizmatik örgüt Geleneksel örgüt Akılcı-yasal örgüt (Bürokrasi) Temsilciler: Alwin W. Gouldner Tom Burns

17 Neo-Klasik Yönetim Kuramı 1929 Ekonomik Krizi Klasik Yönetim Kuramları’nın sorgulanmasına neden olmuş Elton Mayo ve ekibi «Hawthorne Araştırmaları» «İnsan Unsuru» ön plana çıkmıştır Neo Klasik Yönetim Kuramı=Davranışsal Yönetim Kuramı Klasik Yönetim: Akılcı İnsan Neo-Klasik Kuram=Duygusal İnsan

18 Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları Üretim miktarının arttırılmasında Aşağıdaki faktörlerin yeterli olacağı düşünülürken ; o Çalışma koşullarının iyileştirilmesinin o Dinlenme molalarının arttırılması o Çalışma saatlerinin azaltılması o Primli ücret sistemiyle daha fazla ücret ödenmesi o Fiziki çalışma koşullarında iyileştirilme yapılması

19 Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları Hawthorne araştırmaları üretim miktarındaki artışların aşağıdaki faktörlere bağlı olduğu saptanmıştır; İş tatmini Çalışma grubunun üyeleri arasındaki uyuma (işbirliği)

20 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli Klasik Yönetim Kuramı tarafından öne sürülen görüşleri «X Kuramı», Neo- Klasik Yönetim Kuramı tarafından öne sürülen görüşleri ise «Y Kuramı» olarak adlandırmıştır.

21 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli X Kuramının özellikleri: o İnsan doğası gereği genellikle çalışmaktan hoşlanmaz ve elinden geldiğince çalışmaktan kaçınır. o İnsanların genellikle çalışmaya zorlanmaları, yönlendirilmeleri ve denetlenmeleri gerekmektedir. o İnsanlar genellikle yönetmekten çok yönetilmeyi tercih ederler.

22 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli Y Kuramının özellikleri; o İnsanlar fiziksel ve düşünsel çabalarını çalışırken oynuyormuş ya da dinleniyormuş gibi gerçekleştirebilirler o İnsan zaten sorumluluğunu üstlendiği amaçlar doğrultusunda çalışırken kendi kendini yönlendirebilir ve denetleyebilir.

23 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli İnsanı sorumluluk almaya güdüleyebilmek için önerilebilecek en iyi ödül, bireysel beklentilerin karşılanmasıdır. İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkılarda bulunabilirler. İnsanlar genellikle mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar.

24 Rensis Likert’in Sistem 1-4 Modeli Sistem 1; çalışanları sömüren ve otoriter bir işletme yönetimini Sistem 2; iyilikçi ve otoriter bir işletme yönetimini Sistem 3; çalışanlarına danışmaya önem veren bir işletme yönetimini Sistem 4; verilen kararlara katılmayı öngören grup yönetim biçimine dayanan bir işletmeyi tanımlamaktadır.

25 Chris Argyris’in Olgunlaşma Modeli «Olgunlaşma Modeli» doğrultusunda, örgüt çalışanlarının çocuksu davranışlar gösterdiklerini ve erişkin bir birey gibi davranmadıklarını söylemekte ve bunda asıl suçlunun, pasif ve kendilerine mutlak bağımlı ast’lar isteyen yöneticiler olduğunu söylemektedir. Diğer bir ifade ile ast’lar olgunlaşmamış bir birey olarak kalmaya yöneticiler tarafından zorlanmaktadır.

26 Frederick Herzberg’in Hijyen Modeli Çalışma yaşamında iş tatminini sağlayan unsurların; o Başarı o Tanınma o İşin içeriği o Sorumluluk o Yükselme Faktörlerine bağlı olmadığı

27 Frederick Herzberg’in Hijyen Modeli İş tatminsizliğinin o İş güvencesi o Adil ücret sistemi o Uygun çalışma koşulları o Alt-üst arasındaki ilişkiler Gibi faktörlerin ortaya çıkarabileceğini saptayarak, bu nedenleri Herzberg «Hijyen nedenler» olarak tanımlamıştır.

28 Frederick Herzberg’in Hijyen Modeli Herzberg iş tatmininin sağlanabilmesi için işin içeriğinin zenginleştirilmesini önermekte ve bu uygulamayı; yetkinin, sorumluluğun, kendini kanıtlamanın, sürekli öğrenmenin ve sürekli gelişmenin işin içine çekilerek çalışana işinde başarılı olabilme fırsatının verilmesi olarak tanımlamaktadır.


"İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları