Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü
İşletme Yönetimi Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü This template can be used as a starter file to give updates for project milestones. Sections Sections can help to organize your slides or facilitate collaboration between multiple authors. On the Home tab, under Slides, click Section, and then click Add Section. Notes Use the Notes pane for delivery notes or to provide additional details for the audience. You can see these notes in Presenter View during your presentation. Keep in mind the font size (important for accessibility, visibility, videotaping, and online production) Coordinated colors Pay particular attention to the graphs, charts, and text boxes. Consider that attendees will print in black and white or grayscale. Run a test print to make sure your colors work when printed in pure black and white and grayscale. Graphics, tables, and graphs Keep it simple: If possible, use consistent, non-distracting styles and colors. Label all graphs and tables.

2 İçerik Klasik Yönetim Kuramı Neo-Klasik Yönetim Kuramı
Bilimsel Yönetim Yönetim Süreci Bürokrasi Yaklaşımı Neo-Klasik Yönetim Kuramı What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

3 Klasik Yönetim Kuramı Bilimsel Yönetim: W.Taylor
Yönetim Süreci: Henri Fayol Bürokrasi Yaklaşımı: Max Weber What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

4 Klasik Yönetim Kuramı Taylor: İşçilerin verimliliğinin ve etkinliğinin nasıl artırabileceğini Fayol: İşletmedeki faaliyetlerin sınıflandırılması (işletme fonksiyonları) ve yönetsel faaliyetlerin sınıflandırılması (yönetimin fonksiyonları) yapılarak yönetimin ilkeleri sıralanmaktadır. Weber: Otorite türleri, örgüt türleri ve bürokratik örgüt yapısı What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

5 Klasik Yönetim Kuramı Her üç yaklaşımın temelinde
«kurumsal performansın nasıl daha fazla yükseltilebileceği sorusuna cevap arayışı» bulunmaktadır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

6 Klasik Yönetim Kuramı Kurumsal performans ve kar arasındaki doğrusal ilişki Kurallar ve davranış standartları doğrultusunda çalışanları zorlayarak üretimin arttırılabileceğine inanmaktadırlar Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısının gerekli olduğunu düşünmektedirler What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

7 Klasik Yönetim Kuramı İletişimin yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü olması gerektiğini savunmaktadırlar Çalışanların genelde akılcı davrandıkları ve ücretle çalışmaya motive edebileceklerini öngörmektedirler What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

8 Klasik Yönetim Kuramı Örgüt ve çevresi arasında önemli bir etkileşimin olmadığını düşünmektedir. Çalışanların kişisel sorunlarının işyerindeki verimlilikleri ve etkinlikleri üzerinde önemli olmadığına inanmaktadır What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

9 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
İşin nasıl yapılacağının bilimsel yöntemler kullanılarak belirlenmesi İşçilerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi ve sürekli eğitilmesi İşçilere yüksek ücret ödenmesi İşletme yönetimi ve işçiler arasında karşılıklı dostluğa dayanan bir işbirliğinin kurulması What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

10 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Temsilcileri: Frank ve Lillian Gilbert Henry L. Gantt Alfred P. Sloan Peter F. Drucker Geoffrey Vickers What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

11 Yönetim Süreci Yaklaşımı
İşletmenin faaliyetleri (İşletmenin fonksiyonları) Teknik faaliyetler Ticari faaliyetler Mali faaliyetler Güvenlik faaliyetleri Muhasebe faaliyetleri Yönetimsel faaliyetler What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

12 Yönetim Süreci Yaklaşımı
Yönetimsel faaliyetler (yönetim süreci) Tahmin etmek ve planlamak Örgütlemek Yöneltmek Koordine etmek Denetlemek What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

13 Yönetim Süreci Yaklaşımı
Yönetimin ilkeleri (14 yönetim ilkesi) İşbölümü Yetki ve sorumluluk Disiplin Emir-komuta birliği (yöneltme) Yönetim birliği İşletme çıkarlarının kişisel çıkarlardan üstünlüğü What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

14 Yönetim Süreci Yaklaşımı
Ödüllendirme ve ücret Merkezileşmek ya da merkezileşmekten uzaklaşmak Hiyerarşi zinciri Düzen Eşitlik İstikrarlı görevde kalma süresi What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

15 Yönetim Süreci Yaklaşımı
Temsilcileri: Chester I. Barnard Amitai Etzioni Arnold Tannenbaum What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

16 Bürokrasi Yaklaşımı Karizmatik örgüt Geleneksel örgüt
Akılcı-yasal örgüt (Bürokrasi) Temsilciler: Alwin W. Gouldner Tom Burns What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

17 Neo-Klasik Yönetim Kuramı
1929 Ekonomik Krizi Klasik Yönetim Kuramları’nın sorgulanmasına neden olmuş Elton Mayo ve ekibi «Hawthorne Araştırmaları» «İnsan Unsuru» ön plana çıkmıştır Neo Klasik Yönetim Kuramı=Davranışsal Yönetim Kuramı Klasik Yönetim: Akılcı İnsan Neo-Klasik Kuram=Duygusal İnsan What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

18 Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları
Üretim miktarının arttırılmasında Aşağıdaki faktörlerin yeterli olacağı düşünülürken ; Çalışma koşullarının iyileştirilmesinin Dinlenme molalarının arttırılması Çalışma saatlerinin azaltılması Primli ücret sistemiyle daha fazla ücret ödenmesi Fiziki çalışma koşullarında iyileştirilme yapılması What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

19 Elton Mayo ve Hawthorne Araştırmaları
Hawthorne araştırmaları üretim miktarındaki artışların aşağıdaki faktörlere bağlı olduğu saptanmıştır; İş tatmini Çalışma grubunun üyeleri arasındaki uyuma (işbirliği) What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

20 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli
Klasik Yönetim Kuramı tarafından öne sürülen görüşleri «X Kuramı», Neo-Klasik Yönetim Kuramı tarafından öne sürülen görüşleri ise «Y Kuramı» olarak adlandırmıştır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

21 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli
X Kuramının özellikleri: İnsan doğası gereği genellikle çalışmaktan hoşlanmaz ve elinden geldiğince çalışmaktan kaçınır. İnsanların genellikle çalışmaya zorlanmaları, yönlendirilmeleri ve denetlenmeleri gerekmektedir. İnsanlar genellikle yönetmekten çok yönetilmeyi tercih ederler. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

22 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli
Y Kuramının özellikleri; İnsanlar fiziksel ve düşünsel çabalarını çalışırken oynuyormuş ya da dinleniyormuş gibi gerçekleştirebilirler İnsan zaten sorumluluğunu üstlendiği amaçlar doğrultusunda çalışırken kendi kendini yönlendirebilir ve denetleyebilir. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

23 Douglas McGregor’un X ve Y Tipi Yönetici Modeli
İnsanı sorumluluk almaya güdüleyebilmek için önerilebilecek en iyi ödül, bireysel beklentilerin karşılanmasıdır. İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkılarda bulunabilirler. İnsanlar genellikle mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

24 Rensis Likert’in Sistem 1-4 Modeli
Sistem 1; çalışanları sömüren ve otoriter bir işletme yönetimini Sistem 2; iyilikçi ve otoriter bir işletme yönetimini Sistem 3; çalışanlarına danışmaya önem veren bir işletme yönetimini Sistem 4; verilen kararlara katılmayı öngören grup yönetim biçimine dayanan bir işletmeyi tanımlamaktadır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

25 Chris Argyris’in Olgunlaşma Modeli
«Olgunlaşma Modeli» doğrultusunda, örgüt çalışanlarının çocuksu davranışlar gösterdiklerini ve erişkin bir birey gibi davranmadıklarını söylemekte ve bunda asıl suçlunun, pasif ve kendilerine mutlak bağımlı ast’lar isteyen yöneticiler olduğunu söylemektedir. Diğer bir ifade ile ast’lar olgunlaşmamış bir birey olarak kalmaya yöneticiler tarafından zorlanmaktadır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

26 Frederick Herzberg’in Hijyen Modeli
Çalışma yaşamında iş tatminini sağlayan unsurların; Başarı Tanınma İşin içeriği Sorumluluk Yükselme Faktörlerine bağlı olmadığı What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

27 Frederick Herzberg’in Hijyen Modeli
İş tatminsizliğinin İş güvencesi Adil ücret sistemi Uygun çalışma koşulları Alt-üst arasındaki ilişkiler Gibi faktörlerin ortaya çıkarabileceğini saptayarak, bu nedenleri Herzberg «Hijyen nedenler» olarak tanımlamıştır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings

28 Frederick Herzberg’in Hijyen Modeli
Herzberg iş tatmininin sağlanabilmesi için işin içeriğinin zenginleştirilmesini önermekte ve bu uygulamayı; yetkinin, sorumluluğun, kendini kanıtlamanın, sürekli öğrenmenin ve sürekli gelişmenin işin içine çekilerek çalışana işinde başarılı olabilme fırsatının verilmesi olarak tanımlamaktadır. What is the project about? Define the goal of this project Is it similar to projects in the past or is it a new effort? Define the scope of this project Is it an independent project or is it related to other projects? * Note that this slide is not necessary for weekly status meetings


"Dr. Adil AKINCI Bankacılık ve Finans Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları