Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MEHMET EM İ N ARPACIK MAL İ H İ ZMETLER UZMANı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MEHMET EM İ N ARPACIK MAL İ H İ ZMETLER UZMANı."— Sunum transkripti:

1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MEHMET EM İ N ARPACIK MAL İ H İ ZMETLER UZMANı

2 YASAL DAYANAK -6245 Sayılı Harcırah Kanunu -2012 Yılı Bütce Kanununa ekli H cetveli -Yurtdışı Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Verilecek Gündeliklere Dair 30/01/2012 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı 23/03/2012 Tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştır. -Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNE ESAS KANUN VE BAKANLAR KURULU KARARI

3  Harcırahın Unsurları Yol masrafı, (Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Gündelik, (Bu Kanun gere ğ ince yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetvelinde, yurtdışı gündeliklerinin miktarı ise gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlı ğ ının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararınca tayin olunur. Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda ö ğ le (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yeme ğ i zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.) 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

4 Aile masrafı, (Aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.) Yer de ğ iştirme masrafı, (Yurt içinde yer de ğ iştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurt içi gündeli ğ inin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeli ğ inin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeli ğ inin kırk katını aşamaz), c. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeli ğ inin yüzde beşi,olarak hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Yurtdışı yer de ğ iştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtdışı gündeli ğ inin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeli ğ inin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeli ğ inin otuz iki katını aşamaz), c. Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeli ğ inin binde yedisi, olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer de ğ iştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir) 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

5  Harcırah hizmetin yapıldığı kurum bütçesinden ödenir.  4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile yapılan değişikle ; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.  Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye ile birlikte zorunlu giderleri de (hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları) ayrıca tediye olunur. 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6  Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.  Yatacak Yer Temini 6245 sayılı Kanunun 33. maddesine eklenen (d) fıkrasına göre bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenmektedir. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır. * Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır. 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

7 Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere  Yeni ve eski memuriyetleriyle ilgili olarak bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak ( İ şten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde karar çıkanlara Memuriyet merkezlerinin dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenlere  Geçici mahkeme kararı ile gönderilenlere Geçici Görev Harcırahı Kimlere ödenir?

8  Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır.  Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi - Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme belgesine bağlanır. MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (1)

9  Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır. Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.  Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi, ödeme belgesine bağlanır.  Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır. MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (2)

10 YOLLUK VE GÜNDELİKLER “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR Verilecek Gündelik Miktarları) a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 98,30 TL b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar 81,90 TL c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 65,55 TL  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.  Bu Karar kapsamına girenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının % 50 fazlası esas alınır.

11 YOLLUK VE GÜNDELİKLER 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H CETVELİ Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 46,00 TL Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 43,00TL Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 TL Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 35,50 TL Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 34,50 TL  Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.

12 ESAS TUTULACAK AYLIKLAR  6245 sayılı Kanunun 7. maddesine göre; Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta oldu ğ u aylık derecesi esas alınır.  Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. GEÇ İ C İ GÖREVLE BULUNAN YERDE YATACAK YER TEM İ N İ İ Ç İ N ÖDENECEK ÜCRETLER  6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla de ğ işik 33 üncü maddesinin (d) bendinde; “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.  Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınır, Ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır.  Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır. ESAS TUTULACAK AYLIKLAR  6245 sayılı Kanunun 7. maddesine göre; Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta oldu ğ u aylık derecesi esas alınır.  Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. GEÇ İ C İ GÖREVLE BULUNAN YERDE YATACAK YER TEM İ N İ İ Ç İ N ÖDENECEK ÜCRETLER  6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla de ğ işik 33 üncü maddesinin (d) bendinde; “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.  Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınır, Ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır.  Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır. YOLLUK VE GÜNDELİKLER

13  Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.  Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda ö ğ le (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yeme ğ i zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.  Yurtiçinde ve yurtdışında bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez.  İ lk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 90 veya 180 günlük süresi içinde başka bir görevlendirme olması durumunda, söz konusu görevlendirmede yevmiye ödenmez.  Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.  Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.  Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda ö ğ le (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yeme ğ i zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.  Yurtiçinde ve yurtdışında bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez.  İ lk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 90 veya 180 günlük süresi içinde başka bir görevlendirme olması durumunda, söz konusu görevlendirmede yevmiye ödenmez.  Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU PÜF NOKTALAR!

14  Görevlendirme Onayı  Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti  Taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi  Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura  Yurtiçi Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi  Hesap No Dilekçesi  Görevlendirme Onayı  Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti  Taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi  Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura  Yurtiçi Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi  Hesap No Dilekçesi ÖDEME SIRASINDA GEREKLİ BELGELER!

15 YURT İÇİ GÖREV YOLLUĞU NASIL HAZIRLANIR!

16 SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 6245/9. MADDE  Memuriyette iken bulunduğu yerden başka bir yere naklen atananlara  Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada asıl memuriyet mahallerinden başka yere naklen atananlara, eski görev yerinden itibaren yolluk ödenir.  Açıktan veya yeniden atamalara sürekli görev yolluğu ödenmez  6245/45.MADDE Yurt içinde yer de ğ iştirme masrafı memur veya hizmetlinin;  Kendisi için yurt içi gündeli ğ inin yirmi katı,  Memurun bakmakla yükümlü oldu ğ u aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeli ğ inin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeli ğ inin kırk katını aşamaz),  Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeli ğ inin yüzde beşi,olarak hesaplanır.  Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. 6245/9. MADDE  Memuriyette iken bulunduğu yerden başka bir yere naklen atananlara  Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada asıl memuriyet mahallerinden başka yere naklen atananlara, eski görev yerinden itibaren yolluk ödenir.  Açıktan veya yeniden atamalara sürekli görev yolluğu ödenmez  6245/45.MADDE Yurt içinde yer de ğ iştirme masrafı memur veya hizmetlinin;  Kendisi için yurt içi gündeli ğ inin yirmi katı,  Memurun bakmakla yükümlü oldu ğ u aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeli ğ inin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeli ğ inin kırk katını aşamaz),  Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeli ğ inin yüzde beşi,olarak hesaplanır.  Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

17 Sürekli Görev Yolluklarının Ödenmesinde Aşa ğ ıdaki Belgeler Aranır  Atama Onayı  Personel Nakil Bildirimi  Aile Yardım Bildirim Formu  Aile Durum Bildirim Formu  Otobüs bileti (olmaması durumunda mesafe cetvelindeki ücretler üzerinden ödeme yapılır)  Yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli  Yurtiçi Sürekli Görev Yollu ğ u Bildirimi  Hesap No Dilekçesi  Atama Onayı  Personel Nakil Bildirimi  Aile Yardım Bildirim Formu  Aile Durum Bildirim Formu  Otobüs bileti (olmaması durumunda mesafe cetvelindeki ücretler üzerinden ödeme yapılır)  Yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli  Yurtiçi Sürekli Görev Yollu ğ u Bildirimi  Hesap No Dilekçesi

18 Yurt İ çi Sürekli Görev Yollu ğ u Nasıl Hazırlanır?

19 YURT İ Ç İ KURSLARA KATILACAKLARA VER İ LECEK GÜNDEL İ KLER 6245 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gere ğ i Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeli ğ i verilir. Kurslara Katılma Giderleri’nde Gerekli olan belgeler: Görevlendirme Yazısı Fatura Kurs ve toplantıya iştirak edildi ğ ine ilişkin belge 6245 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gere ğ i Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeli ğ i verilir. Kurslara Katılma Giderleri’nde Gerekli olan belgeler: Görevlendirme Yazısı Fatura Kurs ve toplantıya iştirak edildi ğ ine ilişkin belge

20 EMEKL İ OLAN PERSONELE YAPILAN TAZM İ NATI 01/07/2012 tarihinden itibaren 375 Sayılı KHK’nin 1.maddesinin D fıkrasında yer alan 12.105 olan gösterge rakamı 13.558 olarak uygulanacaktır. Emekli olan personele ödenecek olan tazminat tutarının; Gösterge rakamı X Aylık katsayı = 13.558 x 0,071589 = 970,60 TL. olarak hesaplayıp, damga vergisi kesintisi (%0 6,6) oranında kesinti yapılarak, ilgiliye ödenir. = 970,60 x 0,0066 = 6,41 TL Net ödenecek tutar; = Brüt tutar- Damga vergisi = 970,60 – 6,41 = 964,19 TL. EMEKLİ OLAN PERSONELE YAPILAN TAZMINATIN ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER Personelin Dilekçesi Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Bağlanma Yazısı 01/07/2012 tarihinden itibaren 375 Sayılı KHK’nin 1.maddesinin D fıkrasında yer alan 12.105 olan gösterge rakamı 13.558 olarak uygulanacaktır. Emekli olan personele ödenecek olan tazminat tutarının; Gösterge rakamı X Aylık katsayı = 13.558 x 0,071589 = 970,60 TL. olarak hesaplayıp, damga vergisi kesintisi (%0 6,6) oranında kesinti yapılarak, ilgiliye ödenir. = 970,60 x 0,0066 = 6,41 TL Net ödenecek tutar; = Brüt tutar- Damga vergisi = 970,60 – 6,41 = 964,19 TL. EMEKLİ OLAN PERSONELE YAPILAN TAZMINATIN ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER Personelin Dilekçesi Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Bağlanma Yazısı

21 YURTDIŞI GEÇ İ C İ GÖREVLEND İ RMELERDE YABANCI PARA C İ NS İ NDEN HARCIRAH M İ KTARI Harcırah için avans verilmiş ise; yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Yurtdışı Yer De ğ iştirme Masrafı ; Memur veya hizmetlinin; A) Kendisi için yurtdışı gündeli ğ inin yirmi katı, B) Harcırah alabilecek aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeli ğ inin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeli ğ inin otuz iki katını aşamaz) C) Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeli ğ inin binde yedisi Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer de ğ iştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir. Harcırah için avans verilmiş ise; yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Yurtdışı Yer De ğ iştirme Masrafı ; Memur veya hizmetlinin; A) Kendisi için yurtdışı gündeli ğ inin yirmi katı, B) Harcırah alabilecek aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeli ğ inin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeli ğ inin otuz iki katını aşamaz) C) Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeli ğ inin binde yedisi Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer de ğ iştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

22 YURTDIŞI GEÇ İ C İ GÖREVLEND İ RME Yurtdışı Gündeliklere İ lişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesine göre; Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, Karara ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır. YURTDIŞI GEÇ İ C İ GÖREVLEND İ RME YATAK ÜCRET İ ; Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin; a) I-III numaralı sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden, b) IV-VII numaralı sütunlarında bulunanlar için % 70’inden,fazla olamaz. Yurtdışı Gündeliklere İ lişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesine göre; Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, Karara ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır. YURTDIŞI GEÇ İ C İ GÖREVLEND İ RME YATAK ÜCRET İ ; Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin; a) I-III numaralı sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden, b) IV-VII numaralı sütunlarında bulunanlar için % 70’inden,fazla olamaz.

23 Yurtdışı Yevmiyelerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

24 Yurtdışı Görev Yolluğu Nasıl Hazırlanır ? Örnek : Mimarlık Fakültesinden 1 inci derecede bir Ö ğ retim Görevlisi yol hariç 15 gün süre ile Viyana’ya (Avusturya) gönderilmiştir. Bu Ö ğ retim Görevlisi 15 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 100 Euro ödemiştir. - Gündelik (34 ncü Madde) = 100 Euro - Mesafe = 2.600 Km. - Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 900 Euro - YOZGAT/ANKARA – Terminal (Havaş) = 18,00 TL - Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 25,00 TL - Ankara – Viyana (Gündelik) = 100 x 1,5 = 150,00 Euro (% 50 Artırımlı Gündelik) - Havaalanı (Viyana) – Görev Yeri = 10 Euro - Gündelik (Görev Yeri) İ lk 9 gün = 100x 9 x 1,5 = 1.350,00 Euro Son 5 gün = 100 x 5 = 500,00 Euro (Yol gündeli ğ i artırımlı seyahat ve ikametin ilk 10 gün içinde oldu ğ undan görev yeri gündeli ğ i 9 gün hesaplanmıştır.)

25 Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır ? Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanaca ğ ı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödenece ğ i belirtildi ğ inden; 100,00 x 1,5 = 150,00 Euro 150,00 x 0,4 = 60,00 Euro 100,00 – 60,00 = 40,00 Euro (Otel ücretinin Gündeli ğ in %40’ını aşan kısımı) 40,00x 0,7 = 28,00 Euro (Aşan Kısmın %70 i olan Günlük fark) 28,00 x 10 = 280,00 Euro (Ayrıca ödenecek 10 günlük otel ücreti) (10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

26 Şimdi Hesaplayalım! - Görev Yeri (V İ YANA) – Havaalanı = 10,00 Euro - Viyana – Ankara (Gündelik) = 100,00 Euro - YOZGAT/ANKARA(Otobüs) = 18,00 TL - Terminal (Havaş) – HAVAŞ SERV İ S = 25,00 TL - Yol gideri = 900,00 Euro (A) - Gündelikler (1.350,00 + 500) = 1.850,00 Euro (B) - Taksi ücreti (Viyana) (10 + 10) = 20,00 Euro (C) - Türkiye -OTOBÜS (18,00 TL + 18,00 TL) = 36,00 TL (1) -Havaş (25,00 TL + 25,00 TL) = 50,00 TL (2) - Konaklama ücreti = 280,00 Euro (D) - TOPLAM = A + B + C + D = 900 + 1.850,00 + 30 + 280,00 = 3.060,00 Euro ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 3.060,00 Euro + 86,00 TL (Türkiye’de ödenen OTOBÜS ücreti ayrıca ödenir.) - Görev Yeri (V İ YANA) – Havaalanı = 10,00 Euro - Viyana – Ankara (Gündelik) = 100,00 Euro - YOZGAT/ANKARA(Otobüs) = 18,00 TL - Terminal (Havaş) – HAVAŞ SERV İ S = 25,00 TL - Yol gideri = 900,00 Euro (A) - Gündelikler (1.350,00 + 500) = 1.850,00 Euro (B) - Taksi ücreti (Viyana) (10 + 10) = 20,00 Euro (C) - Türkiye -OTOBÜS (18,00 TL + 18,00 TL) = 36,00 TL (1) -Havaş (25,00 TL + 25,00 TL) = 50,00 TL (2) - Konaklama ücreti = 280,00 Euro (D) - TOPLAM = A + B + C + D = 900 + 1.850,00 + 30 + 280,00 = 3.060,00 Euro ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 3.060,00 Euro + 86,00 TL (Türkiye’de ödenen OTOBÜS ücreti ayrıca ödenir.)

27 Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi örne ğ i !

28 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İ YET İ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER İ LECEK GÜNDEL İ KLERE DA İ R KARAR Hizmetin özellikleri,mevcut ödenek miktarı,görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yer temin edilmesi,yemek ücretlerinin kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususlar dikkate alınarak gündelikleri cetvelde verilen miktarlardan daha aşağı bir miktarda belirlenebilir. Ancak bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazıla olarak bildirmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçici görevle gönderilenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere gündeliklerinin yarısına kadar kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir. Gerekli Belgeler; Görevlendirme yazısı Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura Hizmetin özellikleri,mevcut ödenek miktarı,görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yer temin edilmesi,yemek ücretlerinin kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususlar dikkate alınarak gündelikleri cetvelde verilen miktarlardan daha aşağı bir miktarda belirlenebilir. Ancak bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazıla olarak bildirmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçici görevle gönderilenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere gündeliklerinin yarısına kadar kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir. Gerekli Belgeler; Görevlendirme yazısı Yurtdışı Geçici Görev Yollu ğ u Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura

29 GERÇEK DIŞI BEYANNAME VERENLER! Harcırah tutarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, yetkili heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şekline göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya memuriyetten çıkarma cezalarından her hangi biri verilir ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi di ğ er kurumlarca da genel hükümlere göre tahsil olunur Suçlu hakkında idarece alınmış düzenleyici kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur. Harcırah tutarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, yetkili heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şekline göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya memuriyetten çıkarma cezalarından her hangi biri verilir ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi di ğ er kurumlarca da genel hükümlere göre tahsil olunur Suçlu hakkında idarece alınmış düzenleyici kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

30 TEŞEKKÜRLER….


"6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MEHMET EM İ N ARPACIK MAL İ H İ ZMETLER UZMANı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları