Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1915 ÇANAKKALE SAVAŞINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. Türk Milletinin doğan güneşi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Çanakkale’de tarih sahnesine kükreyerek çıkıp,efsaneleşen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1915 ÇANAKKALE SAVAŞINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. Türk Milletinin doğan güneşi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Çanakkale’de tarih sahnesine kükreyerek çıkıp,efsaneleşen."— Sunum transkripti:

1 1915 ÇANAKKALE SAVAŞINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

2 Türk Milletinin doğan güneşi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Çanakkale’de tarih sahnesine kükreyerek çıkıp,efsaneleşen MUSTAFA KEMAL ATATÜRK... 20.yy’a şahlanarak çıkıp Türk tarihine damgasını vuracaktır! Vatan toprağına ayak basan düşmana yetişecek,onları geriye püskürtecektir! Askerine taarruzu değil ölmeyi emredecektir!

3 19. Tümen komutanı 33 yaşında genç bir yarbay Mustafa Kemal... Sonrasında Anafartalar Grup Komutanı olan... Üstün stratejik dehası ile adını "Anafartalar Kahramanı" olarak yazdıran genç bir komutan... "Türklerin Ata'sı" olmayı daha o günlerde ispatlamış bir lider...

4 Mustafa Kemal, Enver Paşa’nın İstanbul’a çektiği bir telgrafla, Tekirdağ’daki 19.Tümen’in komutanlığına atandı. Yarbay Mustafa Kemal,2 Şubat 1915’te Tekirdağ’da ismi cismi olmayan 19.Tümen kumandan lığı görevine başladı.Kısa bir zaman içinde;Trakya bölgesi- nin gönüllü çocuklarını tümenin de topladı.77.Alay sadece İstan bul’dan gönderilen karma Arap askerlerinden ibaretti.

5 Daha sonra, tümeni Ça- nakkale’de Maydos’a(Eceabat) nakledildi. (24 Şubat 1915) Mustafa Kemal, 23 Mart 1915’de Arıburnu kıyılarını da içine alan Maydos bölgesi komutanı oldu. Mustafa Kemal,48 günden beri ikamet ettiği 19.Tümen karar gahını Maydos’tan Bigalı köyüne naklederek, Mareşal Liman Von Sanders kumandanlığındaki 5.Ordu ihtiyatına teşkil etti.

6 Bigalı köyündeki ikametgahı 9 gün sürmüş, 25 Nisan 1915 Pazar sabahının alaca karanlığında daha henüz ‘güneş doğma dan’ savaşa bu köyden katılıyordu.Katılış o katılıştı. Tam 7 ay 16 gün…Artık ‘güneşin doğuşu’ bu köyden başlıyordu...

7 25 Nisan sabahı işitilen top sesleri, Arıburnu’nda başlayan çıkarmanın habercisidir.Bu kritik dakikalarda Albay Sami Bey 5. Ordu ihtiyatı olan 19. Tümen’den dolayısıyla Mustafa Kemal’den bir taburla Conkbayırını tutmasını ister. Mustafa Kemal’in askeri deha- sı öne geçer, ve savaşın kaderini değiştiren tarihi kararı alır. ‘Düşman Arıburnu istikametine yönelmişse bu bir ana çıkarmadır.’der..

8 Artık hiçbir şeyi bekle- meyi lüzum görmeyerek bir tabur yerine 57.Alayı yanına alarak yürüyüşe geçer. Kocadere’de düşman- la savaşan 27.Alay’la ir- tibatı sağlar.Hastane ça- dırlarının kurulması em- rini verir. Yorulan askerleri din- lenmeleri için Conkbayı- rı eteklerinde durdurur.

9 Kendisi yanına yaverini de alarak, düşmanın vaziyetini daha İyi görebilmek için öne çıkar.İşte o anda geri çekilmekte olan bir avuç Türk askeriyle karşılaşır.Hadiseyi Mustafa Kemal’in ağzından dinleyelim… Bu esnada Conkbayırı’nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sorumlu bulunan bir müfreze efradının Conkbayırı’na doğru koşmakta olduğunu gördüm. Bizzat bu efradın önüne çıkarak; -Niçin kaçıyorsunuz?dedim. -Efendim düşman!dediler. -Nerede?

10 - Işte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlikle ileriye doğru yürüyordu. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakin! Ve düşman, benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete duçar olacaktı.Kaçan efrada: -Düşmandan kaçılmaz dedim. -Cephanemiz kalmadı, dediler. -Cephaneniz yoksa, süngünüz var dedim. Ve bağırarak bunlara süngü taktirdim.Yere yatırdım.Bu efrat süngü takip yere yatınca Düşman efradı da yere yattı. KAZANDIĞIMIZ AN BU ANDIR!

11 Yetişen 57.Alaya o tarihi emri verir. ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir.!’ ‘ Kumandan işte böyle bir anda böyle bir emri verebilen insandır.’ 27.Alayın da katılmasıyla, Musta fa Kemal adeta küçük bir orduyu yönetiyordur.Karşılarında beklen medik direnişle karşılaşan mütte- fik askeri Conkbayıra’na ulaşa- maz hatta bazı subaylar geri çe- kilmeyi istemeye başlar!

12

13 Ulu önder ATATÜRK düşmanı Kocaçimentepe’de durdura- rak,yarımadanın tahliyesine kadar, düşmanın ilerlemek için yaptığı bütün taarruzları eritmeye mahkum etmiştir! Ve Türk’ün yiğit mehmetçiği Çanakkale’de sanki etten kemikten bir kale yaratmıştır…!

14 Mustafa Kemal bu savaşı ‘ Bu öyle alelade bir taarruz degil Herkesin muvaffak olmak ve ölmek arzusuyla harekete geçtigi bir taarruzdur.’ diye ifade eder. Burada meşhur 57.Alay hiç kurtulmamacasına(!) Mustafa Ke- malin emrine uyarak tamamına yakını şehit olmuştur… Nitekim çeşitli milletlerden meydana gelmiş düşman askerleri Arıburnu’nun yalçın yamaçlarından bir adım ileri atamazlar. İstanbul’u tehdit eden düşmanın Gelibolu Yarımadası’na yaptı- ğı bu taarruzu Kocaçimentepe’de durduran Mustafa Kemal,bu ba- şarısından dolayı 1 Haziran tarihinde Albaylığa yükselir.

15 Mustafa Kemal 19. tümen karargahında Çanakkale’de Sava ş an Bir Grup Komutan

16 Çanakkale sava ş ları artık siper sava ş larına dönü ş ür… 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan büyük taarruz gecesi, Arıbur nu’nda çok büyük zayiat veren Atatürk’ün 19.Tümeni, taarruz için yerini almıştır. Üç buçuk saat gibi kısa bir sürede, on bine yakın zai- yat verdiğimiz bu gece için Mustafa Kemal ‘Biz burada bir darülfünun gömdük.’der.

17

18 1915 AĞUSTOS’U…. 1915 yılının Ağustos ayına gelindiğinde müttefiklerin iki seçeneği kalır.Ya Gelibolu terk edilecek, ya tıkanan cep- he için yeni yollar aranacak.Akdeniz seferi komutanı Lan Hamiltan 20 bin kişilik takviye kuvvetiyle donanmaya İstan bul yolunu açabileğini taahhüt eder.6 Ağustos günü düş- man Suvla Körfezi’ne çıkar ve asıl hedefi olan Anafarta- lar istikamatinde ilerler. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

19 İşte o kritik dakikalarda tarih bir kurtarıcıyı ortaya çıkarır. 7 Ağustos tarihinde Anafartalar Grup Komutanlığını oluş- turan Liman Von Sanders, yeni komutana derhal karşı ta- arruz emri verir. Grup komutanı uzun bir yürüyüşten sonra cepheye henüz varmış birliklere taarruz emri vermek te tereddüt eder.5.Osmanlı Ordu komutanı Liman Von Sanders, Mustafa Kemal’i arar,düşüncelerini sorar.

20

21 İşte bu tarihi konuşma esnasında ‘Çare kalmadı mı?’ soru- suyla karşılaşan Mustafa Kemal; ‘ Bütün mevcut kuvvetlerin kuvvetlerin komutam al- tına verilmesinden başka çare kalmadı.’ der.Ordu komutanı Liman Von Sanders ‘Çok gelmez mi?’ diye tereddüt gösterdiğinde Mustafa Kemal net bir cevap verir: ‘Az gelir!’ Mustafa Kemal, tümeninin komutanlığını 27.Alay komutanı Yarbay Şefik(Aker) Bey’e bırakarak, Albay Fevzi Bey’den boşalan ANAFARTALAR GRUP KOMUTANLIĞINA atanır.(8 Ağustos) Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal,kritik durumda bulu- nan cephede 10 Ağustos sabahı gerçekleştirilmek üzere bir taar- ruz planı hazırlar.

22 ANAFARTALAR GRUP KOMUTANI

23 Tarihler 10 Ağustos’u gösterdiğinde yerlerini almış olan TÜRK askerlerinin bizzat önüne geçerek şu tarihi konuşmayı yapar. ‘ Askerler karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğinize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin.Önce ben ileri gideyim.Siz, ben kırbacımla işaret ver diğim zaman ileri atılırsınız.’ Sonrasını ise şöyle anlatacaktır Çanak kale Gazisi Mustafa Kemal Atatürk: ‘Kumandan ve zabitlere de işare- time askerlerin dikkatini çekmeleri emrini verdim.Hücum sa fının önünde bir yere gidildi ve oradan kırbacımı havaya kal- dırarak hücum işaretini verdim.

24 Bütün askerler, subaylar artık herşeyi unutmuşlar, ba- kışlarını, kalplerini verilecek işarete bağlı bulunduruyorlardı… Bu taarruzla müttefik askerleri bozguna uğrar.Uğruna birçok can verdiği fakat bir türlü ele geçiremedikleri Conkbayırına bu kadar yaklaşmışken terk etmeye başlarlar. Mustafa Kemal bu savaş sırasında göğsünden bir şarapnel parça- sıyla yaralanmış, fakat kalbi üzerindeki saat kendisini mutlak bir ölüm- den kurtarmıştır.

25 Mustafa Kemal, askerlerinin başında cephenin en önünde emrin- deki birlikleri zafere taşımıştı.10 Ağustos’ta gün batarken elde edi- len Anafartalar Zaferi büyük bozgunun kanıtı olur.

26 Bu savaşların akabinde, düşman askerleri bu kez Kireçtepe’yi ele geçirmek için yeni bir saldırı düzenler.Mustafa Kemal hatırala- rında Kireçtepe’nin ele geçirilmesinin felaket o- lacağından,kaybımızın ise az olduğundan bah seder.Müttefik orduları bu saldırıdan sonuç el- de edemez.Kireçtepe Zaferi olarak adını alır. Kireçtepe Zaferi’ni 21 Ağustos’ta 2.Anafartalar Zaferi takip etti.Müttefik ordusu diğer bir bozgunu bu zaferle yaşadı.

27 Çanakkale Zaferi, savaşın temel ağırlık noktasını oluşturan MUSTAFA KEMAL’in ordu içinde olduğu kadar milletçe de tanınmasına sebep olur. Türk Milleti makus talihini yenecek liderini bulmuştur. Ordu ve Millet Anafartalar Kahramanı’nın,ATATÜRK’ün Milli Mücadeleyi zaferle sonuç landırmasında genç, dinamik, ve yepyeni modern bir devlet kurmasında en büyük ilham ve kuvvet kaynağı olmuştur.

28 "TÜRK ÇOCUKLARI ECDADINI TANIDIKÇA, ONA SAHİP ÇIKTIKÇA YİNE ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPACAKTIR. MEDENİYET UFKUNDA YENİ BİR GÜNEŞ GİBİ PARLAYACAK ve TARİH SAYFALARINA YİNE TÜRK ADI İLE YAZACAKTIR." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

29 Hazırlayan © 2008


"1915 ÇANAKKALE SAVAŞINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK. Türk Milletinin doğan güneşi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Çanakkale’de tarih sahnesine kükreyerek çıkıp,efsaneleşen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları