Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PER İ YOD İ K CETVEL. Periyodik Tablo Nedir? Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Elementlerden bazıları benzer özellikler gösterebilirken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PER İ YOD İ K CETVEL. Periyodik Tablo Nedir? Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Elementlerden bazıları benzer özellikler gösterebilirken."— Sunum transkripti:

1 PER İ YOD İ K CETVEL

2 Periyodik Tablo Nedir? Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Elementlerden bazıları benzer özellikler gösterebilirken bazıları da farklı özellikler gösterirler. Bilim insanları elementler arasındaki ili ş kileri bulmak için çe ş itli çalı ş malar yapmı ş lardır (1860’ların sonuna do ğ ru). Dimitri Mendeleyevve Meyer adlı iki bilim insanı birbirinden ba ğ ımsız olarak o güne kadar bulunmu ş olan, bilinen 63 elementi sınıflandırmı ş ve aynı sıralamayı bulmu ş lardır. Böylece elementler arasındaki ili ş kiyi tablo haline getirmi ş oldular. Henry Moseley ise bu elementleri atom numaralarına (proton sayılarına) göre sıralayarak periyodik tabloyu olu ş turdu.

3 Periyodik Tablonun Özellikleri -Do ğ ada 94 tane element bulunmaktadır. İ nsanların laboratuarda elde etti ğ i yapay elementlerle bu sayı 120’ye yakındır. -Periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanırlar. -Elementler sıralandı ğ ında olu ş an tablodaki yatay sıralara periyot denir. Periyodik sistemde 7 periyot vardır.

4

5 Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Bilim insanları elementler arasındaki ili ş kileri bulmak için çe ş itli çalı ş malar yapmı ş lardır. Elementlerin üzerinde çalı ş maları sonucu onları özelliklerine göre metaller, ametaller, yarı-metaller ve soygazlar olarak sınıflamı ş lardır. Bu sınıflamalarını da periyodik cetvel üzerinde göstermi ş lerdir

6

7 Metaller – 1A Grubu (Hidrojen hariç), 2A Grubu ve 3A Grubu (Bor hariç) metaldir. Ayrıca B Grubu Elementleri (Geçi ş Metalleri) de metaldir. – Yüzeyleri parlaktır. – Isı ve elektri ğ i iyi iletirler. – Tel ve levha haline getirilebilirler. – Civa hariç oda ko ş ullarında katı halde bulunurlar. – Bile ş iklerinde yalnız pozitif (+) de ğ erlik alırlar. – Kendi aralarında bile ş ik olu ş turmazlar; ala ş ımadı verilen homojen karı ş ımı olu ş tururlar. – Ametallerle bile ş ik olu ş tururlar. – Na, Mg, K, Fe, Al ş eklinde atomik yapıdadırlar. Ala ş ım nedir? Ala ş ım, metal-metal homojen karı ş ımlardır

8 Ametaller – 4A, 5A, 6A, 7A Grubu elementleri ametaldir. (Bu gruplarda var olan bazı yarı metal elementler a ş a ğ ıda belirtilmi ş tir.) – Yüzeyleri mattır. – Isı ve elektrik akımını iletmezler (Grafit hariç). – Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar. – Oda ko ş ullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. – Bile ş iklerinde hem pozitif (+) hem de negatif (-) de ğ erlik alırlar (Flor hariç). – Hem metallerle hem de kendi aralarında bile ş ik olu ş tururlar. – Genellikle N2, O2, F2 gibi moleküler halde do ğ ada bulunurlar. – Hidrojen hariç periyodik cetvelin sa ğ tarafında bulunurlar.

9 Yarı Metaller – Periyodik cetvelde metal ve ametalleri ayıran merdivenin her iki tarafında bulunurlar. 3A Grubundan ba ş layıp 8A Grubuna do ğ ru çapraz giden kısım yarı-metaldir. – Hem metallerin hem de ametallerin bazı özelliklerini gösterirler. – Bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise ametallere benzerler. – Yüzeyleri parlak ya da mat olabilir. – Elektrik ve ısıyı metallerden az, ametallerden daha iyi iletirler. – Kırılgan de ğ ildirler; tel ve levha haline getirilebilirler.

10 Soygazlar – 8A Grubu elementeri ise soygazlardır (asal gazlardır). – Kendi aralarında ve ba ş ka elementlerle tepkimeye girmezler. – Oda ko ş ullarında tek atomlu gaz halinde bulunurlar. – Kararlı haldedirler. – Helyum hariç, en dı ş düzeylerinde 8 elektron bulunur. – Son yörüngeleri her zaman doludur. – Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon, Radon, Ununoktiyum elementleri soygazdırlar.

11


"PER İ YOD İ K CETVEL. Periyodik Tablo Nedir? Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Elementlerden bazıları benzer özellikler gösterebilirken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları