Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deyimler ve Atasözleri Testi Hazırlayan Muhammet DO Ğ AN/Türkçe Ö ğ retmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deyimler ve Atasözleri Testi Hazırlayan Muhammet DO Ğ AN/Türkçe Ö ğ retmeni."— Sunum transkripti:

1 Deyimler ve Atasözleri Testi Hazırlayan Muhammet DO Ğ AN/Türkçe Ö ğ retmeni

2 1.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi anlamca “Pireyi deve yapmak” deyimi ile yakın anlamdadır? A.Kula ğ ına küpe olmak. B. Habbeyi kubbe yapmak. C. Taşıma suyu ile de ğ irmen çevirmek. D. Hanya’yı Konya’yı göstermek.

3 2.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından di ğ erlerinden farklıdır? A.Zıvanadan çıkmak. B. Kan beynine sıçramak C. Tepeden bakmak D. Burnundan solumak

4 3.“Belli ki annem bu sabah tersinden kalkmış.” Yukarıdaki cümleye göre, annesi için aşa ğ ıdakilerden hangisi söylenebilir? A.aksi B.mutlu C.üzgün D.şaşkın

5 4.Aşa ğ ıdaki atasözlerimizden hangisi “ Kendi işimizi kendimizin görmemizin daha iyi olaca ğ ı” anlamında kullanılmaktadır? A. Deveye sormuşlar, boynun niye e ğ ri? Nerem do ğ ru ki demiş. B. Kurda sormuşlar boynun niye kalın? Kendi işimi kendim görürüm demiş. C. Tavşan da ğ a küsmüş, da ğ ın haberi olmamış. D. Arslan yattı ğ ı yerden belli olur.

6 5. “Babamın yüzü sirke satıyor.” Buna göre, babası için aşa ğ ıdakilerden hangisi söylenebilir? A. mutlu B. üzgün C. kızgın D. Şaşkın

7 6.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi anlamca “Etekleri zil çalmak” deyiminin tam tersidir? A.Burnundan solumak B.Küçük dilini yutmak. C.Yüzü sirke satmak D.Tepesi atmak.

8 7.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından “Yüzünden düşen bin parça olmak” deyimiyle yakın anlamdadır? A. Yüz verip astar istemek. B. Yüz suyu dökmek. C. Yüzü sirke satmak. D. Yüzünde güller açmak

9 8.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi “Bir işi çok ayrıntısına kadar incelemek.” anlamında kullanılmaktadır? A. Kılı kırk yarmak. B. Burnundan kıl aldırmamak C. Tereya ğ ından kıl çeker gibi yapmak. D. Kılını kımıldatmamak.

10 9.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından di ğ erlerinden farklıdır? A. Kafa ütülemek B. Kafası kızmak C. Kafası atmak D. Gözü dönmek

11 10. “Sınıfta her şeyi anlatan Ali, eve varınca a ğ ız de ğ iştirdi.” Yukarıdaki cümleye göre, Ali eve varınca ne yapmıştır? A.Söylediklerinden pişman olmuştur. B. Söylediklerini de ğ iştirmiştir. C. Söylediklerini unutmuştur. D. Söylediklerini tekrarlamıştır.

12 11.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından di ğ erlerinden farklıdır? A.Ödü patlamak B. Etekleri tutuşmak C. Eli aya ğ ı dolaşmak D. Pani ğ e kapılmak

13 12. Aşa ğ ıdaki atasözlerinden hangisi “Elindekileri bırakıp, başkasının malını üstün görmek.” Anlamına gelir? A. Kuzguna yavrusu kartal görünür. B. Komşunun tavu ğ u komşuya kaz görünür. C. Bir musibet bin nasihatten iyidir. D. Kişi kişiyi kendi gibi bilir.

14 13. “Aşa ğ ıdaki atasözlerinden hangisi “önceden yapılan planların her zaman gerçekleşmeyece ğ i” anlamına gelmektedir? A.Aya ğ ını yorgana göre uzat B. Ummadık taş, baş yarar. C. Evdeki hesap çarşıya uymaz. D. Sabreden derviş muradına ermiş.

15 14.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi “kızmak, öfkelenmek” anlamında de ğ ildir? A. Küplere binmek. B. Tepesi atmak C. Yüzü asılmak. D. Burnundan solumak

16 15. Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi “bir şeyi çok istemek” anlamındadır? A.içi erimek B. içi gitmek C.içi titremek D. içi geçmek

17 16. Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi “Etekleri zil çalmak.” deyimi ile yakın anlamdadır? A. İ çi içine sı ğ mamak B. Mum gibi erimek C. Etekleri tutuşmak D. Gözünde tütmek

18 17. Aşa ğ ıdaki tümcelerin hangisinde kullanılan deyim, tümceye “üzülmek” anlamı katmamıştır? A.Ebru’nun yüzünden düşen bin parça oluyor. B. Beren’in yüzü sirke satıyor bu akşam. C. Onu böyle görünce içim parçalanıyor. D. Her gün pencereden yolunu gözlüyor.

19 18.Aşa ğ ıdaki deyimlerden hangisi “ödü patlamak” deyimi ile yakın anlamdadır? A. Aklı çıkmak B. Gözünü korkutmak C. Yüzü sararmak D. Çenesi düşmek

20 19. “Bu son maçta nihayet şeytanın baca ğ ını kırdı.” Yukarıdaki tümcede “şeytanın baca ğ ını kırdı” deyimi ile ne anlatılmak istenmiştir? A. Oyuncu sakatlanmıştır. B. Üzerindeki şanssızlıktan kurtulmuştur. C. Maçı kazanmışlardır. D. Oynadı ğ ı oyundan çok mutlu olmuştur.

21 20.“Karadeniz’de gemilerin mi battı, bu halin nedir böyle Yıldız? diye sordu.” *Yukarıdaki tümceye göre, Yıldız için ne söylenebilir? A.korkmuş B.üzgün C.mutlu D.şaşkın

22 21."Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa, ne yapsak önüne geçemeyiz." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Akan su yosun tutmaz. B) Akan çay her zaman kütük getirmez. C) Akacak kan damarda durmaz. D) Akarsu çukurunu kendi kazar.

23 22.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "bahane mazeret" ile ilgili değildir? A) Temiz iş altı ayda çıkar. B) Geline "Gel oyna." demişler, "Yerim dar." demiş, yerini genişletmişler "Yenim dar." demiş. C) Kedi uzanamadığı ciğere pis der. D) Köylü "Misafir kabul edemeyiz!" demez, "Konacak yer yoktur." der.

24 23. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde aynı anlama gelen deyimler birlikte verilmiştir? A) Burnu sürtülmek-burun kıvırmak B) Kulağına çalınmak-kulağına gelmek C) Burnunu sokmak-burnunda tütmek D) Kulak vermek-kulağına küpe olmak

25 24.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A) Can canın yoldaşıdır. B) Yoldan kal, yoldaştan kalma. C) Bir ağacın gölgesinde sürü yatar. D) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.

26 25.Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa, ne yapsak önüne geçemeyiz." anlamına gelen Atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Akan su yosun tutmaz. B) Akan çay her zaman kütük getirmez. C) Akacak kan damarda durmaz. D) Akarsu çukurunu kendi kazar.

27 26.“Dikili bir ağacı olmamak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağaç dikmemek B) Ağaçları sevmemek C) Hiçbir mala sahip olmamak D) Ağaç dikmeyi bilmemek

28 27.Aşağıda geçen deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? A) Söylediklerin kulağına giderse, küplere biner. B) Sınavlar başlayınca iki ayağım bir pabuca girdi. C) Öyle korkak ve gözü karaydı ki! D) Para kazanmak zor, ekmek aslanın ağzında.

29 28.Aşağıdakilerden hangisi “Doğru söylemek gerekirse o, saman altından su yürüten bir insandır.” cümlesindeki deyimle yakın anlamdadır? A) Her işe burnunu sokmak B) Hangi taşı kaldırsan altından çıkar C) Etekleri zil çalmak D) Karda gezip izini belli etmemek

30 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz? A) Her işte bir hayır vardır. - Karamsar olma B) Gül dikensiz, sefa cefasız olmaz. - Sıkıntılara katlanma C) Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen çok deme. -Ölçülü davranma D) Boş fıçı çok langırdar. - Bilgiçlik taslama

31 30“Verdiğin kitabı gözden geçirdim.” cümlesinde kullanılan” ‘gözden geçirmek’ deyiminin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A)Yazdığın mektup gözümden kaçmış. B)Çamaşırları elden geçirmişti. C)Öğretmenin gözüne girmişti. D)Avukat dosyaları incelemişti.


"Deyimler ve Atasözleri Testi Hazırlayan Muhammet DO Ğ AN/Türkçe Ö ğ retmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları