Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AvK md. 49 Meslek kuralları md.20.  Giysi mesle ğ e mensup olmanın i ş areti olarak algılanmalıdır.Cüppenin 3 anlamı vardır.  ilki savunma tekelinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AvK md. 49 Meslek kuralları md.20.  Giysi mesle ğ e mensup olmanın i ş areti olarak algılanmalıdır.Cüppenin 3 anlamı vardır.  ilki savunma tekelinin."— Sunum transkripti:

1 AvK md. 49 Meslek kuralları md.20

2  Giysi mesle ğ e mensup olmanın i ş areti olarak algılanmalıdır.Cüppenin 3 anlamı vardır.  ilki savunma tekelinin avukatlara ait oldu ğ u ve bunun baroya kayıtlı avukatlarca yerine getirilebilece ğ idir  İ kincisi,görev ayrılı ğ ını belirginle ş tirmesidir.hakim,savcı ve avukat ayrımı cüppelere de yansımı ş tır.  Üçüncüsü,savunmada görev yapanlar arasında e ş itlik oldu ğ unu göstermesidir.avukatlar arasında ayrım yoktur.en kıdemlisinden kıdemsizine kadar her avukat aynı cüppeyi giyer.

3  Avukatların resmi kılı ğ ı(AvK md.49) Madde 49 – Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birli ğ inin belirtece ğ i resmi kılıkla çıkmak zorundadırlar. Meslek kuralları md.20; Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesle ğ e yara ş ır bir kılık ve kıyafetle, (ba ş ları açık olarak) mahkemelerde görev yaparlar. Duru ş malara, Türkiye Barolar Birli ğ i’nce ş ekli saptanmı ş cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek avukatlar, iklim ve mevsim ko ş ullarının elverdi ğ i ölçüde kravat takarlar.

4  Avukatlık kanununda yer alan ‘’ba ş ları açık’’ olarak görev yapma ibaresi Danı ş tay 8.dairesinin iptal edilmi ş tir.bu madde dolayısıyla verilen disiplin cezalarının ekserisi bu ibare yüzünden verilmekteydi.bu iptal kararından sonra Avukatlar ba ş ları kapalı olarak mahkeme,kalem,icra dairesi ve ke ş ifte görev yapmaları artık disiplin suçu olu ş turmayacaktır.

5  Müvekkillerin i ş lerini takip ettirece ğ i avukatı seçerken görünü ş e önem verdikleri bir gerçektir.bundan dolayı avukatın giyim ve görünü ş üne dikkat etmesi meslek onurunu ya ş atmasının yanı sıra i ş almasına da pozitif etki edece ğ i bir gerçektir.ayrıca avukatın,mahkeme önünde alelade kıyafetler yerine avukata yakı ş ır kıyafetlerle çıkması mahkeme üzerinde herhalde daha iyi bir izlenim bırakacaktır.


"AvK md. 49 Meslek kuralları md.20.  Giysi mesle ğ e mensup olmanın i ş areti olarak algılanmalıdır.Cüppenin 3 anlamı vardır.  ilki savunma tekelinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları