Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Video Mayıs/Haziran 2013 Bu proje (proje numarası 2011-1-NO1-LEO05-03245) Avrupa Komisyonu deste ğ iyle fonlanmaktadır. Bu yayın sadece yazarın görüşünü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Video Mayıs/Haziran 2013 Bu proje (proje numarası 2011-1-NO1-LEO05-03245) Avrupa Komisyonu deste ğ iyle fonlanmaktadır. Bu yayın sadece yazarın görüşünü."— Sunum transkripti:

1 Video Mayıs/Haziran 2013 Bu proje (proje numarası 2011-1-NO1-LEO05-03245) Avrupa Komisyonu deste ğ iyle fonlanmaktadır. Bu yayın sadece yazarın görüşünü yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

2 2

3 ‘REACH the hard to reach – Gençleri işyerinde mobil destekli araçlarla nasıl e ğ itebiliriz’ Ekim 2011 ve Eylül 2013 arasında başarılı materyalleri yeni ülkeler ve hedef gruplara transfer eden AB eş finansmanlı bir projedir. Projenin ana amacı Mesleki e ğ itim alanında gençlerin ilgisini çekerek ve motivasyonunu artırarak yenilikçi ve somut önlemler sa ğ lamaktır. 3

4 Proje ve ürünleri öncelikle Avrupa’daki temel becerilerini geliştirmek isteyen e ğ itimsiz dezavantajlı insanlar hazırlanmıştır. 4

5 5 Materyaller: İ ngiltere ve Avusturya’dan Norveç İ talya Türkiye İ spanya’ya transfer edildi

6 Ortaklar tarafından hazırlanan ana REACH ürünleri: Mobil Ö ğ renme Birimleri E ğ itimciler için Ö ğ retici Rehber Ve Web Sitesi ve Uugulama&Yaygınlaştırma Ürünleri gibi destekleyici ürünler 6

7 Ürünler ve metodolojiye detaylı bakış reach the hard to reach kick off, Dec 13-14th 2011 7

8 …aşa ğ ıda belirtilen dört alanda genç ö ğ rencilerin temel becerileri yeteneklerini geliştirmek hedefiyle mobil cihazlarda kullanılan uygulamalardır: İ nşaat Gıda Üretimi Turizm Sa ğ lık reach the hard to reach açılış,13-14 Aralık 20118

9 reach the hard to reach kick off, Dec 13-14th 20119 İ letişim Kendi dilinde ya da yabancı bir dilde iş İ ngilizcesinin yanı sıra okuma, dinleme, yazmayı geliştirmek. Aritmetik & İ letişim Bilgi Teknolojileri Basit aritmetik programlardan yorumlama gerektiren daha karışık egzersizlere çeşitli alıştırmalar sa ğ lar. İ ş yerinde iletişim teknolojileri programları ve araçları kullanımını artırır. Sosyal &ö ğ renmeyi ö ğ renme Kendi kendine çalışmanın yanı sıra takım çalışması görevlerini içerir. Problemden ziyade çözüm bulma ve odaklanma yetene ğ ini geliştirmek.

10 Ö ğ renciler ve e ğ itimciler ürünlerden nasıl faydalandılar 10

11 Kullanıcılar REACH Mobile Ö ğ renme Birimlerini tek başına ürün olarak ya da paketler halinde ya da e ğ itim aktivitesinin içinde ayrı ayrı kullanabilirler. Didaktik rehber, e ğ itimcilere uygulamayı tam olarak nasıl kullanacakları ile ilgili fikir verir. 11

12 12 Uygulama Ma ğ azalar ından Mobil E ğ itim Erişimi Birimleri Seç Ön testte öz- de ğ erlend irme Pratik yapın ve ö ğ renin Kendi ilerlemenizi kontrol edin

13 Her birimin ö ğ renme amacı, birime erişmeden önce gösterilir. Birimlerdeki aktivitelerin iki zorluk derecesi vardır Birimler İ ngilizce, İ talyanca, İ spanyolca, Norveççe ve Türkçe mevcuttur. 13

14 14

15 15 «Geleneksel iş e ğ itimlerine katılmaktan çok daha zevkli oldu ğ undan be ğ endim»- ö ğ renci "REACH ö ğ renme sürecini genç ö ğ renciler için ilgi çekici ve motive edici hale getirdi çünkü onlara kendilerini yöneterek ö ğ renme ve devam etme olana ğ ı sa ğ ladı." - e ğ itmen «Uygulama e ğ itimi birçok yolla destekleyen ve harmanlayan ek bir dokümandır çünkü direk olarak ö ğ renciyi hedefler." – İ K Müdürü «Sezgisel ö ğ renme sa ğ layan REACH resmi, gayriresmi ve resmi olmayan ö ğ renmelerde kullanılabilir." – Mesleki E ğ itim Sa ğ layıcısı

16 REACH artık birçok uygulama ma ğ azasında erişilebilir hale gelmiştir. Buradan edinebilirsiniz: reach the hard to reach slide show16 Google Play iTunes

17 17 Project partners: Rogaland Kurs og Kompetansesenter www.rkk.no BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH www.best.at Tribal Education Limited www.tribalgroup.com CEDIT - Centro diffusione imprenditoriale della Toscana - S.C.R.L. www.cedit.org TRABZON TICARET VE SANAYI ODASI www.ttso.org.tr MAKRO Yonetim Gelistirme Danismanlık Limited Sirketi www.makroconsult.com.tr Club de Marketing de La Rioja www.cmrioja.com …lütfen proje orta ğ ıyla iletişime geçin ya da proje web sitesine girin: www.reach-project.eu

18 18 Bu proje (proje numarası 2011-1-NO1-LEO05-03245) Avrupa Komisyonu deste ğ iyle fonlanmaktadır. Bu yayın sadece yazarın görüşünü yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. İ lginiz için teşekkürler! E ğ er sorunuz varsa, bize aşa ğ ıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz http://www.reach-project.eu/


"Video Mayıs/Haziran 2013 Bu proje (proje numarası 2011-1-NO1-LEO05-03245) Avrupa Komisyonu deste ğ iyle fonlanmaktadır. Bu yayın sadece yazarın görüşünü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları