Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.hayalkatibi.com.  1 - the patient's complaint asks the patient taking examination section. 2 - the first stage, his back and his chest stethoscope.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.hayalkatibi.com.  1 - the patient's complaint asks the patient taking examination section. 2 - the first stage, his back and his chest stethoscope."— Sunum transkripti:

1 www.hayalkatibi.com

2  1 - the patient's complaint asks the patient taking examination section. 2 - the first stage, his back and his chest stethoscope listens to the patient, the patient's blood pressure gauge 3 - Healthy infants and adults who do not have any diseases that makes vaccines to protect 4 - According to the patient's disease state and specific tests and x-ray shot which examines them 5 - to advise the patients to be healthy again www.hayalkatibi.com

3  - A person's attorney that the case before accepting the person (his client) listens, believes may be useful to accept the case, - Relevant to the case law, examines the decisions of higher courts, - Makes the case about the extensive research and investigation, - The courts, the various lawsuits filed against his client leads or participates in the proceedings, - The case the court will listen and asks questions about the witnesses, www.hayalkatibi.com

4  Tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak.  Acil hallerde icabeden pansumanları re’sen tatbik edebilecekleri gibi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarıda hastalara deri altına, adale içine ve damar  içine şırınga yapmak.  Dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazım gelen sağlık kurumlarını bildirmek.  Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini almak ve tatbik etmek.  Kurumun hasta odalarını ve hastaların genel temizliğini yaptırmak. www.hayalkatibi.com

5  implement measures for the treatment recommended by Doctors. they can apply in case of emergency, such as ex-officio icabeden health officer on the advice of dressings or exclude patients in health institutions under the skin, muscle and blood vessel into the to make into a syringe. Preventive medicine dispensaries and health organizations work assigned to the public sanitary measures, health protection and to apply remedies, and must notify the health care institutions. take measures to combat communicable diseases and to apply. the overall cleanliness of the institution and the patients make patient rooms. www.hayalkatibi.com

6  1-Teknik Görevler  2-Ekonomik Görevler  3-Mali Görevler  4-Hukuki Görevler  5-Sosyal Görevler www.hayalkatibi.com

7   Hayvanların beslenmesi, üremesi, ıslahı, yetiştirilmesi, iyileştirilmesi,  Hayvan sağlığının korunması için önlemlerin alınması,  Hayvan hastalıklarına teşhis konulması,  Hayvan hastalıklarına tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak tedavi uygulanması, www.hayalkatibi.com

8  1-Technical Tasks 2-Economic Missions 3-Financial Tasks 4-Legal Tasks 5-Social Tasks www.hayalkatibi.com

9  -Yeni veya ileri mimarî kuram ve yöntemleri geliştirmek,  -İnşaat alanlarını denetlemek, müşteriler ile fikir alışverişi yapmak ve inşaatın modeli ile diğer yönleri hakkında tavsiyelerde bulunmak,  -Binaların tasarımını yapmak, bunların inşaatı ve rehabilitasyonu için ayrıntılı çizimler ve planlar hazırlamak, ayrıca stil, maliyet, zamanlama, talimatlara uygunluk, v.b. hususlarında projelerin uygunluğunu sağlamak için gerekli bağlantıları yapmak;  -Binaların iç mekanlarının işlevi ve kalitesi konusundaki problemler için en iyi çözümleri belirlemek ve bulmak, ayrıca gerekli tasarım, çizim ve planları yapmak,  -Talimatlara uygunluğu sağlamak için inşaatı denetlemek; www.hayalkatibi.com

10  Animal feeding, breeding, breeding, cultivation, improvement, measures to protect animal health, Animal disease diagnostics, published the medical and surgical treatment are animal diseases, www.hayalkatibi.com

11  -Develop new or advanced the architectural theories and methods, Check-construction areas, to exchange ideas with customers and make recommendations on other aspects of model construction, -Make the design of the buildings, their construction and rehabilitation to prepare for the detailed drawings and plans, as well as style, cost, schedule, instructions, compliance, etc. matters to ensure the conformity of projects to make the necessary connections; -Function and quality of the buildings interiors to identify and locate the best solutions to their problems, as well as the necessary designs, drawings and plans, to To ensure compliance with the instructions, check-construction; www.hayalkatibi.com

12  -Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar  - Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler  - Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir  - Uçağın yüklenmesini kontrol eder  - Kalkış rota alçalış ve inişleri planladığı şekliyle ve zorunluluk halinde gerekli değişiklikleri yaparak uygular -İniş sonu uçağı park edip emniyete aldıktan sonra görevini tamamlamış olur. www.hayalkatibi.com

13  -Flight program makes the necessary preparations, depending on the task by examining the flight plan, prepare maps and reports - Fuel and time calculations and backup landing field reports, examines the properties of squares - Some time before your flight, air flight plan according to the square bulunarak weather review examines the restrictive factors and gives the relevant unit in the flight plan - Checks of the aircraft loading - Departure route descent, and landing as planned and make the necessary changes if required implement-Landing after the end of the task of securing parked aircraft is completed. www.hayalkatibi.com

14  1-Hukuk ve ceza yargılama usulü yasalarınca öngörüler görevleri ve yazı işleri müdürlerinin tevdii ettikleri işleri yapmak  2-Dosya ve kayıtları silintisiz ve muntazam tutmak  3-Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazmak imzasız bırakmamak  4-Davalara ait müzekkere ve davetiyeleri karara uygun olarak yazmak ve ait oldukları adreslere göndermek  5-Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tenkidini yapmak www.hayalkatibi.com

15  1-law and criminal law proceedings, and the editorial directors of deposit of the tasks that they do the jobs projections 2-file and keep records and uniform silintisiz The minutes of 3-Decision and write with care and avoidance of unsigned 4-write of court cases in accordance with the decision and the warrant, and invitations to send the addresses to which they belong 5-Response criticism warrants do not come www.hayalkatibi.com

16  Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açar,hesabı kapatır vb.,  Paranın başka bir hesaba aktarılması işlemlerini yapar,  Senet tahsili ve ıskontosu ile ilgili işlemleri yapar,  İthalat ve ihracatla ilgili aracılık işlemlerini yapar,  Yabancı para alım satımı yapar, www.hayalkatibi.com

17  Customer's request opens a bank account, the account closes and so on., makes money when transferring to another account, Collection and processing of rebates makes Imports and exports makes brokerage operations, makes buying and selling foreign currencies www.hayalkatibi.com

18  Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak,  Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak,  Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek,  Ders dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılmak,  Kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak, www.hayalkatibi.com

19  They are considered and authorized the teach classes, the application and to perform the tests on the lessons they teach, supervise students in the free working hours, Courses outside the school's education, training and participate in administrative affairs, Laws, regulations and orders, determined to do homework, www.hayalkatibi.com

20  Sıbyan Mektebi: Şimdiki İlköğretim kurumlarıdır. Hemen her mahallede bulunurdu. Okuma-yazma öğretilen okullardır. Günümüzdeki ilkokul seviyesinde eğitim verirdi. Medrese: Medreseler orta ve yükseköğretim kurumlarıydı. Padişahlar, vezirler ve varlıklı kimseler tarafından yaptırılırdı. İstanbul’un en büyük medreseleri Fatih ve Kanuni dönemlerinde yaptırıldı. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Sahn-ı Seman Medresesi ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Sahn-ı Süleymaniye Medresesi dönemin ünlü medreseleriydi. Bu medreseler zamanın üniversiteleri niteliğindeydi. Medreselerde İslami bilimler (Kur’an, kelam, hadis, tefsir, fıkıh) ve pozitif bilimler (matematik, astronomi, tıp, tarih, coğrafya vb.) ler okutulurdu. Medreselerden mezun olanlar kadı, kazasker, müftü, müderris vb. olurlardı. Medreselerde veren öğretmenlere “müderris” denirdi. NOT: İlk Osmanlı medresesi, Orhan Bey tarafından İznik’te yaptırıldı. Enderun: Saray Okulu da denirdi. II. Murat zamanında kuruldu. Enderun’a Acemioğlanlar Ocağı’nda yetişen, zeki ve yetenekli olan devşirmeler alınırdı. Burada yetiştirenler devlet adamı olarak sarayda görev yaparlardı www.hayalkatibi.com

21


"Www.hayalkatibi.com.  1 - the patient's complaint asks the patient taking examination section. 2 - the first stage, his back and his chest stethoscope." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları