Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Ş ekip Altunkan Cinnah Caddesi, 9/3, Çankaya Tel: 0 312 468 68 50 Hipertansiyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Ş ekip Altunkan Cinnah Caddesi, 9/3, Çankaya Tel: 0 312 468 68 50 Hipertansiyon."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Ş ekip Altunkan Cinnah Caddesi, 9/3, Çankaya Tel: 0 312 468 68 50 Hipertansiyon

2 Kalp ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörüdür, Son yıllarda görülme sıklı ğ ı artmı ş tır, Farkındalık ve tedavi olma oranı yükselmi ş tir, Hipertansiyon tedavisi ile kalp ve damar hastalıklarının görülmesinde azalma sa ğ lanmı ş tır, Tuz azaltılmasıyla sa ğ lanan 2 mmHg’lık dü ş me kalp ve damar sa ğ lı ğ ında belirgin azalma sa ğ lamı ş tır Hipertansiyon Neden Önemlidir?

3 Her insanda kan basıncı vardır, onsuz hayat dü ş ünülemez, Dokuların beslenmesi için, kanın damar içinde belli bir basınç altında ilerlemesi gerekmektedir, Damar sistemi insan vücudunu bir a ğ gibi sarar, en küçük hücreye kadar ula ş ır, Kan Basıncı Nedir?

4 Kalp hızı, Kanın hacmı, Kanın yo ğ unlu ğ u, Kan damarlarının direnci. Kan Basıncını Etkileyen Faktörler

5 Büyük tansiyon (Sistolik), Küçük tansiyon (Diyastolik), Kan Basıncı Kaça Ayrılır

6 Optimal : < 120/80 mmHg Normal: <120-129/80-84 mmHg Hipertansiyon öncesi: 120-139/81-89 mmHg Hipertansiyon ≥ 140/90 mmHg Evre 1 Hipertansiyon: 140-159/90-99 mmHg Evre 2 Hipertansiyon: >160-179/100-109 mmHg Evre 3 Hipertansiyon: ≥ 180/110 Yüksek Tansiyonun Sınıflandırılması

7 Nedeni belli olmayan hipertansiyon (Primer), Nedeni belli olan hipertansiyon (Sekonder), Nedenlerine Göre Sınıflandırma

8 Yeti ş kin nüfusta %20-50 arasında, Genellikle %30-40 arasında kabul edilmekte, Erkeklerde biraz daha fazla, Yetmi ş ya ş ından sonra kadınlarda daha fazla, Hipertansiyonun Görülme Sıklığı

9 Böbre ğ e ili ş kin nedenler, Böbrek üstü bezini ilgilendiren nedenler, Aort damarında daralma, Hormonları ilgilendiren hastalıklar, Beyini ilgilendiren bazı hastalıklar, İ laçlar, Uyku apnesi, Yüksek Tansiyonun Nedenleri

10 Kalıtım, Ya ş, Ş i ş manlık, Tuz, Ya ğ lı, ş ekerli diyet, Kafein, sigara, alkol, Stres Yüksek Tansiyona Katkıda Bulunan Faktörler

11 Ba ş a ğ rısı, Nefes darlı ğ ı, Çarpıntı, Burun ve göz kanamaları, Ba ş dönmesi, Kulak çınlaması, Gece sık idrara çıkma, Yüksek Tansiyonun Belirtileri

12 Kulaklık Kullanılarak Ölçen Cihazlar

13 Koldan Ölçen Otomatik

14 Bilekten Ölçen Otomatik

15 Beyaz önlük hipertansiyonu için, Gizli hipertansiyon, Dipper-Nondipper Oynak hipertansiyon, Gece hipertansiyonu, Dirençli hipertansiyon, Poziyona ba ğ lı tansiyon dü ş meleri için, 24 Saat Tansiyon Ölçen Cihazlar

16 Damar sertli ğ ine neden olması, Damarda yırtılmaya neden olması, Kılcal damarlardaki direnci artırarak, Yüksek Tansiyon Nasıl Hasar Yapar

17 Damar Sertliği

18 Kalptte Yaptığı Hasarlar

19 Kalp Kasının Kalınlaşması

20 Kalbi Besleyen Damarların Hastalıkları

21 Kalp Yetmezliği

22 Kalp Ritmindeki Bozukluklar

23 Beyin

24 Aort ve Çevresel Damarlar

25 Böbrekler

26 Gözler

27 Kilo kontrolü, Az tuzlu yemek, Potasyumdan zengin yemek, Alkol alımını azaltmak, Düzenli egzersiz, Sigarayı bırakmak, Çay ve kahveyi azaltmak, İlaç Dışı Tedavi

28 İ drar söktürücüler, Beta blokörler, Kalsiyum kanal blokörleri, Anjiyotensin konverting enzim baskılayıcıları (ACEI grubu), Anjiyotensin reseptör blokörleri (ARB gurubu), Alfa blokörler, Damar geni ş leticiler (Vazodilatörler), Beyinden etkili olan ilaçlar, İlaç Tedavisi

29 Yan etkileri abartılmaktadır, Hastanın hayatını tehdit eden yan etkiler çok nadirdir. Bu etki kullanım ş eklinden kaynaklanabilir, Yan etkilerin önemli bir kısmı zamanla geçer, İ laç etkile ş imleri çok azdır, Hayat kurtarma etkileri, yan etkilerinden çok daha önemlidir, İlaçların Yan Etkileri

30 Bugün tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, bazı müzmin hastalıklar konusunda yetersiz kalabilmektedir, Do ğ al ilaç olarak dü ş ünüldükleri için, zararları yoktur inancı mevcuttur, Bazı ki ş iler, modern sa ğ lık hizmetine ula ş mada güçlük ile kar ş ıla ş ırlar, bu nedenle bitkiler ve bitkisel ilaçlardan medet umarlar, Bazı ki ş ilerde ilaç korkusu çok fazladır, ilaç yan etkisini çok abartırlar. Bu nedenle yan etkisi olmadı ğ ını zannettikleri bitki türü ilaçlara yönelirler, Bitkisel Tedavi ve Hipertansiyon

31 Aslında faydalı besinlerdir, Tansiyon dü ş ürme etkisi abartılmaktadır, Hazımsızlık, a ş ırı gaz olu ş turma, ş i ş kinlik gibi ş ikayetlere neden olurlar, Hapları pahalıdır, etkileri tartı ş malıdır, Ki ş iyi sosyal bakımdan itici bir pozisyona sokarlar, Sarımsak ve Hipertansiyon

32 Do ğ al ürünlerin standardizasyonu yoktur, İ laçların, diyetin ve egzersizin yerini alamazlar, Hastalar do ğ al ilaçları ilaçtan saymadıkları için, geli ş ebilecek bazı rahatsızlıklarını bu ürünlere yormazlar, En do ğ al ürün, Akdeniz tipi beslenmedir. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarından korunmak mümkün olabilmektedir, Doğal Ürünler

33 Kan basıncını yükselten bir hastalık olabilir, Beyaz önlük etkisi olabilir, Hasta a ş ırı tuz tüketiyor olabilir, İ laç dozu yetersiz olabilir, Birbirleri ile uyu ş mayan, hatta ters etki yapan kan basıncı dü ş üren ilaçlar verilmi ş olabilir, Hasta kullandı ğ ı tansiyon ilaçlarının etkisini azaltan ilaçlar kullanıyor olabilir, Dirençli Hipertansiyon

34 Sersemleme ve sersemlik hissi, Dengesizlik ve bayılma hissi, Bayılmaya kadar gidebilen ba ş dönmesi hissi, Konsantrasyon yetene ğ inde azalma, Göz kararması, Bulantı, So ğ uk ve solgun cilt, Yorgunluk ve halsizlik hissi, Depresyon ve anksiete duygusu, Düşük Tansiyon

35 Habis hipertansiyon, Hipertansiyona ba ğ lı beyin kanamaları, Beyin damarlarında tıkanıklı ğ a ba ğ lı ani ba ş layan inme, Acil veya akut kalp yetmezli ğ i tablosu, Kalp krizi, Aort damarının ani yırtılması, Gebelik zehirlenmesine ba ğ lı ş iddetli hipertansiyon, Ani ba ş layan böbrek yetmezli ğ i, Feokromasitoma denilen hastalı ğ ın ani ba ş layan krizi, Hangi Hipertansiyon Acildir?

36 Ani ba ş layan ş iddetli ba ş a ğ rısı, Bilinç bulanıklı ğ ı veya bilinçte tam kayıp, Görmede bozukluk ve çift görme, Ani ba ş layan konu ş ma bozuklu ğ u ve peltek konu ş ma, Bir taraf kol veya bacakta kuvvet kaybı veya uyu ş ma, Ş iddetli gö ğ üs a ğ rısı, Ani ba ş layan ş iddetli nefes darlı ğ ı veya sık soluk alıp verme, Bulantı ve kusmalar, Kasılma nöbetleri. Acil Hipertansiyon Belirtileri

37 Erektil disfonksiyon (sertle ş mede yetersizlik), Risk faktörü ya ş lılık ve damar sertli ğ idir, Uzun süren, ş iddetli hipertansiyonda risk faktörü olabilir, İ laç yan etkileri abartılmaktadır. İ drar söktürücü ve beta blokörler, Hipertansiyon krizi sırasında ili ş ki tavsiye olunmaz, Serle ş me için kullanılan ilaçlar, bazı konulara dikkat etmek ko ş uluyla kullanabilirler. Nitratla birlikte kullanılmazlar, Seksüel Hayat ve Hipertansiyon (Erkekler)

38 Seksüel arzudaki bozukluklar, Cinsel heyecanda azalma, Orgazm bozuklukları, Seks sırasında a ğ rı hissetmesidir, Hipertansiyon vajinal sıvıda azalmaya, orgazm yetersizli ğ ine ve a ğ rı duyulmasına yol açabilir, Tansiyon ilaçları kadınların seksüel ya ş amını etkilemez. Seksüel İlişki ve Hipertansiyon (Kadın)


"Doç.Dr. Ş ekip Altunkan Cinnah Caddesi, 9/3, Çankaya Tel: 0 312 468 68 50 Hipertansiyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları