Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N İ DA ASLANTA Ş ATIK YÖNET İ M İ B İ R İ M İ SORUMLUSU ASLANTA Ş 2016 1 Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N İ DA ASLANTA Ş ATIK YÖNET İ M İ B İ R İ M İ SORUMLUSU ASLANTA Ş 2016 1 Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıklar."— Sunum transkripti:

1 N İ DA ASLANTA Ş ATIK YÖNET İ M İ B İ R İ M İ SORUMLUSU ASLANTA Ş 2016 1 Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıklar

2 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 2  İ htiyaç duymadı ğ ımız ve uzakla ş tırmak istedi ğ imiz her türlü maddeyi ATIK olarak tanımlayabiliriz.  Sa ğ lık hizmeti kurulu ş ların faaliyetleri esnasında ortaya çıkan her türlü atı ğ a HASTANE ATI Ğ I denir.  Hastaneler tıbbi atıkların %77’sini üretmektedir.  Sa ğ lık uygulamalarının tek kullanımlık malzemeye dayandırılması da bu atık miktarını arttırmaktadır.

3 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 3 Atıkların Sınıflandırılması  Tıbbi Atıklar  Evsel Atıklar  Ambalaj Atıkları  Tehlikeli Atıklar  Radyoaktif Atıklar

4 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 4 Tıbbi Atık:  Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil),  Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmu ş her tür atık,  Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil),  Bakteri ve virus tutucu hava filtreleri,  Günü geçmi ş veya artmı ş antineoplastik ilaçlar ve bu ilaçlarla kontamine olmu ş her tür malzeme

5 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 5 Kesici Delici Alet:  Hastane ortamında kullanılan ve yaralanmaya neden olabilen kesici ve delici cisimler (bistüri, i ğ ne ucu, vb.) Not:Kullanılmı ş ampuller tıbbi atık po ş etlerinde yaralanmaya neden olabilece ğ i için kesici delici alet olarak de ğ erlendirilir.

6 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 6 Evsel Nitelikli Atık:  Sa ğ lıklı insanların bulundu ğ u kısımlar, hasta olmayanların muayene edildi ğ i bölümler,ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar ambar ve atölyelerden gelen kontamine olmamı ş atıklar.

7 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 7 Ambalaj Atıkları Tüm idari birimler, ambar, mutfak, atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar:  Ka ğ ıt  Karton  Mukavva  Plastik  Cam  Metal V.b

8 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 8 Tehlikeli Atıklar Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel i ş leme tabi olacak atıklar  Tehlikeli kimyasallar  Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar  Amalgam atıkları  Genotoksik ve sitotoksik atıklar  Farmasötik atıklar  A ğ ır metal içeren atıklar  Basınçlı kaplar

9 Tanımlar ASLANTA Ş 2016 9 Radyoaktif Atıklar Vücut ve organ görüntülenmesi, tümör lokalizasyonu veya tedavi amacıyla, çe ş itli ara ş tırmalarda kullanılan katı, sıvı ve gaz atıklardır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzakla ş tırılır.

10 AÇIKLAMA ASLANTA Ş 2016 10 Kemoterapötik ajanlar ve radyo izotop ilaçlar ile temas etmi ş enjektörler, serum ş i ş eleri ve torbaları ile serum setleri ve kemoterapötik ilaç flakonları TEHL İ KEL İ ATIK iken, di ğ er ilaç flakonları ve serum ş i ş eleri AMBALAJ ATI Ğ I ve enjektörlerin plastik kısımları ve serum setleri TIBB İ ATIK olarak kabul edilmekte. Kan ile bula ş olan serum ş i ş eleri ve fakonlar da TIBB İ ATIK olarak de ğ erlendirilmelidir. MRSA ve VRE gibi enfeksiyonu olan hastaların alt bezleri tıbbi atık, di ğ er hasta bezleri ise evsel atık kapsamındadır. Kullanılmı ş serum ş i ş eleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, i ğ ne gibi hasta ile temas eden kontamine olmu ş materyallerden ayrılır.

11 ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 11 I- Tıbbi atıklar  Kesici-delici atıklar II-Evsel atıklar III- Ambalaj atıkları IV- Tehlikeli Atıklar Dikkat! Tıbbi Atık

12 ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 12 EVSEL N İ TEL İ KL İ ATIKLAR  Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli ğ i hükümleri do ğ rultusunda ta ş ınmaları ve bertaraf edilmeleri sa ğ lanır

13 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 13 AMBALAJ ATIKLARI Toplanan ambalaj atıklarının, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli ğ i hükümleri do ğ rultusunda geri kazanılmaları sa ğ lanır.

14 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 14 Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve ta ş ımaya dayanıklı; orijinal orta yo ğ unluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban diki ş li ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlı ğ ı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, her iki yüzünde görülebilecek büyüklükte “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “D İ KKAT TIBB İ ATIK” ibaresi ta ş ıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.

15 ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 15 Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yo ğ unla ş tırılarak yukarıda belirtilen torbalara konulur

16 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 16 Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması İçin Konteynır Örnekleri

17 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 17 Delici ve Kesici Atıklar  Kesici ve delici özelli ğ i olan atıklar di ğ er tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karı ş tırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “D İ KKAT! KES İ C İ ve DEL İ C İ TIBB İ ATIK” ibaresi ta ş ıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmı ş kutu veya konteynerler içinde toplanır.  Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında doldukları zaman derhal yenileri ile de ğ i ş tirilirler. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atı ğ ın kayna ğ ında veya en yakınında bulundurulması sa ğ lanır.

18 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 18 TEHL İ KEL İ ATIKLAR Tehlikeli atıklar ve tehlikeli atıklarla kontamine olmu ş malzemeler di ğ er atıklar ile karı ş tırılmadan ayrı olarak toplanır ve tehlikeli atık deposuna teslim edilir. Genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, a ğ ır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar di ğ er atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ğ ine göre yapılır.

19 ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 19 TEHL İ KEL İ ATIKLAR  Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine bo ş altılmaz, do ğ rudan havaya verilmez, dü ş ük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karı ş tırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmezler.

20 ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE AYRILMASI, TOPLANMASI ASLANTA Ş 2016 20 Tıbbi Atıkların Ünite İ çerisinde Ta ş ınması Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu i ş için e ğ itilmi ş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmı ş, yükleme-bo ş altma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, bo ş altılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu i ş için ayrılmı ş araçlar ile toplanır ve ta ş ınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde ta ş ınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır.

21 TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇERİSİNDE TAŞINMASI ASLANTA Ş 2016 21 Tıbbi atık torbaları a ğ ızları sıkıca ba ğ lanmı ş, atı ğ ın çıktı ğ ı birim adı atık torbası üzerinde belirtilmi ş olarak ve sıkı ş tırılmadan atık ta ş ıma araçlarına yüklenir, toplama ve ta ş ıma i ş lemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde ta ş ınmazlar. Ta ş ıma i ş lemi sırasında atık bacaları ve yürüyen ş eritler kullanılmaz.

22 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE,TA Ş INMASI ASLANTA Ş 2016 22 Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve ta ş ınmazlar. Atık ta ş ıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak bo ş altılır ve ta ş ıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir.

23 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE,TA Ş INMASI ASLANTA Ş 2016 23 Atıkların Ta ş ınması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar Servis hem ş ireleri ve di ğ er klinik personeli, kırmızı renkli, atık torbalarının, dörtte üçü dolduktan sonra, iyi bir ş ekilde kapatıldı ğ ından emin olmalıdır. Hafif olan torbaların a ğ ızları dü ğ ümlenmeli, daha a ğ ır olanların a ğ ızları plastik ş eritler ile kapatılmalıdır. Kesici delici atıkların biriktirildi ğ i kutular da kırmızı renkli atık torbalarına di ğ er tıbbi atıklardan ayrı olarak yerle ş tirilir.Tıbbi atık torbası üzerine torba içerisinde Kesici delici alet kutusu oldu ğ u torba üzerinde belirtilir.

24 ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE,TAŞINMASI ASLANTA Ş 2016 24 Atıkların Ta ş ınması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar Bu atıkların üretildikleri noktalarda biriktirilmesine izin verilmez. Servislerde bu atıklar için ayrılmı ş olan yerde bulunan tekerlekli a ğ zı kapaklı konteynerlerde biriktirilen atıklar her gün, bu atıkların ta ş ınmasında görevli olan özel kıyafet ve ekipmanlarını kullanan personel tarafından, yönetmeli ğ e uygun ş ekilde in ş a edilen geçici atık depolarına ta ş ınırlar. Bu i ş lem için yük asansörleri kullanılabilir.

25 ATIKLARIN ÜN İ TE İ Ç İ NDE,TA Ş INMASI ASLANTA Ş 2016 25 Atıkların Ta ş ınması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar Atıkların toplanmasından sorumlu olan çalı ş anların uyması gereken kurallar:  Ki ş isel korunma önlemleri mutlaka alınmalıdır.  Atıklar günlük toplanmalı ve belirlenen saatlerde tıbbi atık ta ş ıma personeline teslim edilmesi sa ğ lanmalıdır.  Tüm atık üretim noktalarında yeterli sayıda torba ve konteyner bulundurulmalıdır.

26 GEÇ İ C İ ATIK DEPOLARI Personeller tarafından ünitelerden toplanan atıklar sınıflarına göre ayrı depolarda depolanırlar. ASLANTA Ş 2016 26

27 GEÇİCİ ATIK DEPOLARI ASLANTA Ş 2016 27

28 GEÇİCİ ATIK DEPOLARI ASLANTA Ş 2016 28

29 GEÇİCİ ATIK DEPOLARI ASLANTA Ş 2016 29

30 TEHLİKELİ ATIKLARLA TEMAS DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER ASLANTA Ş 2016 30 Tehlikeli Kimyasalların Dökülmesi Sonucu Olu ş an Acil Durumlarda Müdahale Personel; a) Kirlenen giysi çıkartılmalı, cilt teması olmu ş sa kimyasalın etkiledi ğ i bölge bol su ile yıkanmalı (15-20 dk). b) Göze sıçrama olmu ş sa, göz kapa ğ ı açık olacak ş ekilde bol su ile veya göz solüsyonu ile yıkanmalı, gerekirse uzmana ba ş vurulmalı. c) Kimyasal buharları solunduysa, temiz havaya çıkılmalı, gerekirse uzmana ba ş vurulmalı. d) Daha da acil bir durum söz konusu ise en yakın Tıbbi müdahale yerine ula ş ılmalı veya acil servis aranmalı. e) Acil durumlarda söz konusu kimyasalın Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)’ine bakılarak, ilk yardım için yapılması gereken müdahaleler ve bu kimyasal ile bilinmesi gereken di ğ er hususlar (potansiyel tehlike durumu, kullanılacak ki ş isel koruyucu donanımlar, bertaraf) okunmalı. f) Di ğ er çalı ş anlar durum ile ilgili uyarılmalı. g) Tehlikeli kimyasalın ortamdan uzakla ş tırılması ve bertarafı Güvenlik Bilgi Formundaki talimatlara uyarak yapılmalı, i ş lem sırasında gerekli ki ş isel koruyucu donanım kullanılmalı. h) Olay, ilgili yöneticiye bildirilmeli.

31 TEHLİKELİ ATIKLARLA TEMAS DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER ASLANTA Ş 2016 31 Tehlikeli Kimyasalların Dökülmesi Sonucu Olu ş an Acil Durumlarda Müdahale Etkilenen Ortam ve Çevre; a) Kaza (dökülme, kırılma, sızma vb) bölgesi kontrol altına alınarak kimyasalın ba ş ka alana ta ş ınması engellenmeli. b) Dökülen, kırılan vb. kimyasal 5 litreden fazla ise ya da çok tehlikeli bir madde ise dökülen alan bo ş altılmalı c) Dökülen bölgenin çevresi uygun Absorban madde (asit, alkali veya nötr) ile sarılarak kimyasalın da ğ ılması önlenmeli (Absorban kullanım talimatına göre). d) Bu i ş lem sırasında kimyasala ait Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen ki ş isel koruyucu donanımlar kullanılmalı. e) Üzerine dökülen absorban madde kimyasalı iyice çekti ğ inde süpürge ve fara ş yardımıyla katı atık, kimyasal atık torbasına toplanmalı ve uygun bir sünger yardımı ile kalıntılar uzakla ş tırılmalı. f) Katı atık haline gelen ve kimyasalı emmi ş olan absorban madde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ğ indeki Atık bertaraf etme kurallarına göre uzakla ş tırılmalıdır. g) Olay, ilgili yöneticiye bildirilmelidir. Kaza Durumunda Olu ş an Atıklar ve Atıkların Uzakla ş tırılması Olu ş an atıklar cinsine göre sınıflandırılır, depolanır ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilir.

32 TIBB İ ATIK KAZALARINDA YAPILMASI GEREKENLER ASLANTA Ş 2016 32  Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya ta ş ıma a ş amasında patlaması halinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur ve toplama veya ta ş ıma i ş lemine devam edilir.  Patlama sonucu kirlenen yüzey temizlenir ve dezenfekte edilir.  Tıbbi atıkların toplanması ve ta ş ınmasında olu ş acak kaza ve yaralanma anında yaralanan ki ş i hemen acil servise ba ş vurup gerekli pansuman ve tetanoz a ş ısı olmalıdır. En kısa sürede olayı çalı ş an hakları ve güvenli ğ i birimine mesai saatleri dı ş ında ise nöbetçi kat sorumlu hem ş iresine bildirip gerekli kontrollerden geçmek ve takip edilmek üzere İ ntaniye poliklini ğ ine müracaat etmelidir.

33 Temel İlkeler ASLANTA Ş 2016 33  Her tür kesici-delici alet, kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.  Enjektörlerin i ğ ne ucu kesici atık kutularına ayrılarak atılmalıdır. Ayırmakta zorlanılıyorsa yaralanmaya neden olabilece ğ inden tüm atılabilir.  Kesici-delici alet kutuları ve tıbbi atık torbaları ¾ oranında doldurulmalı, tam olarak dolmaları beklenmemeli, kesinlikle sıkı ş tırılmamalıdır.

34 Temel İ lkeler ASLANTA Ş 2016 34  Kırmızı çöp torbaları normal servislerde ve polikliniklerde tedavi odalarında, Yo ğ un Bakım Ünitelerinde, Ameliyathane ve Hemodiyaliz Ünitesinde ofis alanları dı ş ında tüm alanlarda bulundurulmalıdır.  Bunlar dı ş ında kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar İ nfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerileri ve çalı ş anların ihtiyaca yönelik görü ş leri do ğ rultusunda belirlenir.

35 Temel İ lkeler ASLANTA Ş 2016 35  Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda (hasta odası, muayene ve tedavi odaları, ameliyathane, hemodiyaliz, vb.) kesici-delici alet kutusu bulundurulmalıdır.  Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en yakındaki kırmızı torbalı çöp kovasına veya kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.

36 Temel İlkeler ASLANTA Ş 2016 36  Tüm atıklar kayna ğ ında ayrı ş tırılmalıdır.  Tıbbi atık ta ş ınan araçlarla evsel nitelikli atıklar aynı araçta ta ş ınamazlar.  Atık toplama i ş lemi sırasında mavi veya siyah bir çöp po ş etinin içinde tıbbi atık bulundu ğ unun görülmesi durumunda temizlik personeli bu çöp po ş etini uygun boyda kırmızı bir çöp po ş etinin içine koyarak tıbbi atık ş eklinde ortamdan uzakla ş tırmalıdır. Kesinlikle ayrı ş tırma yapma yoluna gidilmemelidir.

37 ASLANTA Ş 2016 37 TE Ş EKKÜRLER


"N İ DA ASLANTA Ş ATIK YÖNET İ M İ B İ R İ M İ SORUMLUSU ASLANTA Ş 2016 1 Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları