Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBB İ ATIKLAR. Tıbbî atık, sa ğ lık kurulu ş larındaki i ş lemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik atık ve kesici-delici atıklardan olu ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBB İ ATIKLAR. Tıbbî atık, sa ğ lık kurulu ş larındaki i ş lemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik atık ve kesici-delici atıklardan olu ş."— Sunum transkripti:

1 TIBB İ ATIKLAR

2 Tıbbî atık, sa ğ lık kurulu ş larındaki i ş lemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik atık ve kesici-delici atıklardan olu ş an atıkların genel adıdır.

3  Laboratuvar atıkları.  Kan, kan ürünleri ve bunlara bula ş mı ş nesneler.  Kullanılmı ş ameliyat giysileri ( önlük, maske, eldiven )  Karantina atıkları.  Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri.  Vücut parçaları, kesik uzuvlar ve benzeri atıklar.  Enjektör i ğ neleri bistüriler, lam ve lameller.  İ laç ş i ş eleri, ampuller ve kullanılmı ş gazlı bezler.

4  Bir çok hastalı ğ a ve enfeksiyona sebep olabilir.  Kalıtsal yapı (DNA) de ğ i ş ikliklerine yol açabilir.  Kesici ve delici maddeler içerdi ğ i için yaralanmalara neden olabilir.

5  Hastaneler  Klinikler  Do ğ umevleri  Sa ğ lık merkezleri  Tıp merkezleri  Dispanserler  Sa ğ lık ocakları  Diyaliz merkezleri  Tıbbi ara ş tırma merkezleri Tıbbî atık olu ş umuna neden olan üniteler tıbbî atıklarını; üzerinde biyotehlike amblemi bulunan torba, kesici-delici alet kapları, ta ş ıma konteynırları ile geçici depolama birimlerine ula ş tırırlar.

6  Hasta ziyaretçileri.  Doktorlar, hem ş ireler, hasta bakıcıları ve sa ğ lık personelleri.  Çama ş ırhane, temizlik personelleri.  Atık imha tesislerindeki çalı ş anlar.  Atık bo ş altım sahasında ayıklama yapan ki ş iler.

7  Tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı renkli özel torbalar kullanılır.  Bu torbalar yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve ta ş ınmaya dayanıklı olmalıdır.  Orijinal polietilen hammededen üretilmelidir.  Sızdırmaz, çift taban diki ş li olmalıdır.  Torbaların kalınlı ğ ı 100 mikron olmalıdır.  İ çindeki atıkların a ğ ırlı ğ ı en fazla 10 kilogram olmalıdır.

8  Kesici ve delici atıklar için özel yapılmı ş plastik kovalar kullanılmalıdır.  Kovalar delinmeye, kırılmaya patlamaya dayanıklı olmalıdır.  Su geçirmez ve sızdırmaz olmalıdır.  Açılmaya ve karı ş tırılmaya kar ş ı özel dizayn edilmelidir.  Üzerlerinde “ D İ KKAT ! KES İ C İ ve DEL İ C İ TIBB İ ATIK “ yazısı olmalıdır.

9  Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, a ğ ızları sıkıca ba ğ lanır ve kapatılır. Bu torbalar hiçbir ş ekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeri ğ i kesinlikle sıkı ş tırılmaz, torbasından çıkarılmaz, bo ş altılmaz ve ba ş ka bir kaba aktarılmaz. İş lem sırasında görevlinin, özel olarak üretilmi ş kıyafetleri giymesi zorunludur.

10  Belediyeler kendileri veya yetkilendirdikleri firmalar vasıtasıyla özel dizayn edilmi ş tıbbî atık ta ş ıma araçlarıyla bu atıkları alıp bertaraf sahasına götürüp bertarafını yapmakla sorumludurlar.

11  Türkiye’ de tıbbi atıkların güvenli yönetimiyle ilgili esaslar Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı tarafından 22 Temmuz 2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlü ğ e giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli ğ i ile belirlenmi ş tir.  Yönetmeli ğ e göre atıkların ayrı toplanması ve geçici depolanması sorumlulu ğ u sa ğ lık kurulu ş larına, bertaraf edilmesi ve sterilisazyon i ş lemi ise belediyelere aittir.

12  Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklarla karı ş tırılmaması.  Tıbbi atıkların çevre ve insan sa ğ lı ğ ına zarar verecek ş ekilde do ğ rudan veya dolaylı olarak çevreye atılmaması.  Tıbbi atıkların di ğ er atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, ta ş ınması ve bertarafı.  Tıbbi atık üreticileri atıkların bertarafı için gerekli harcamaları kar ş ılamaları.

13  Atıkların geçici atık depoları ve konteynırlardan alınarak imha tesisine ta ş ınmasında sorumluluk, büyük ş ehirlerde büyük ş ehir belediyeleri, di ğ er yerlerde ise belediyeler ve yetkilerini devrettikleri kurumlara aittir.

14  Atık ta ş ıyan araçlar özel olarak dizayn edilmelidir ve dı ş yüzeyi turuncu renkte olmalıdır.  Atıkların yüklendi ğ i kısım tamamen kapalı olmalıdır.  Ş oför ve atıkların oldu ğ u kısım arasında bo ş luk olmalıdır.  Atık torbalarında ve kutularında oldu ğ u gibi aracın üstünde de uyarı yazıları olmalıdır.

15  Tıbbi atıklar düzenli depolanarak ve yakılarak bertaraf edilmekte veya sterilizasyon i ş lemi uygulanarak zararsız hale getirilmektedir.  Taban yalıtımı sa ğ lanmı ş özel bir alanda bertaraf edilebilirler.  Yalıtımlı zemin üzerine atıklar sıkı ş tırılmadan doldurulmalı ve i ş lem sırasında atıkların üstüne önce kireç, sonra da en az 30 cm. toprak ile örtülmelidir.  Depo tesisi dolduktan sonra tekrar üzerini sızdırmaz yalıtımlı tabaka ile kaplayıp su geçirmez hale getirilir ve en az 1 metre kalınlı ğ ında tarım topra ğ ı serilerek ye ş illendirilmelidir.

16  Yakma, tıbbi atıkların bertarafında en güvenli yöntemdir.  Yeterli teknik kapasiteye sahip yakma tesislerinin kurulması ve baca gazı emisyonlarının gerekti ğ i gibi arıtılarak kontrol altında tutulabilmesi için bu tesislerin kurulmasında Tehlikeli Atıkların Yönetmeli ğ i’ nde bulunan kriterlere uyum zorunlulu ğ u getirilmi ş tir.

17  Tıbbi atıkların gömülece ğ i alan, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından, toprak kayması, çı ğ ve erezyon tehlikesi bulunan alanlardan uzak olmalıdır.  Günlük olarak olu ş an atı ğ ın tamamını alabilecek kapasitede bir çukur açılmalıdır. Aynı i ş lem di ğ er günlerde de tekrarlanmalıdır.  Açılan çukurun tabanı 30cm. kalınlı ğ ında sıkı ş tırılmı ş kil ile kaplanmalıdır.  Kil tabakasının üstüne 10 cm. kireç konulmalıdır.  Tıbbi atıklar bekletilmeden hızla gömülmelidir.

18

19


"TIBB İ ATIKLAR. Tıbbî atık, sa ğ lık kurulu ş larındaki i ş lemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik atık ve kesici-delici atıklardan olu ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları