Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Miraç AKÇAY, Bologna Uzmanı. İÇERİK Bologna Süreci – kısa özet Yeterlilikler Nedir ve ne değildir?  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Ulusal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Miraç AKÇAY, Bologna Uzmanı. İÇERİK Bologna Süreci – kısa özet Yeterlilikler Nedir ve ne değildir?  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Ulusal."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Miraç AKÇAY, Bologna Uzmanı

2 İÇERİK Bologna Süreci – kısa özet Yeterlilikler Nedir ve ne değildir?  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi  Alana Özgü Yeterlilikler Neler yapıldı, neler yapılacak? İÇERİK Bologna Süreci – kısa özet Yeterlilikler Nedir ve ne değildir?  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi  Alana Özgü Yeterlilikler Neler yapıldı, neler yapılacak?

3 19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması 1) Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA) 2) Avrupa Araştırma (ERA) NİHÂİ HEDEF (2010, 2020 !): öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim sistemleri birbiri ile karşılaştırılabilir, ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş bir yükseköğretim sistemi oluşturmak tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen bir yükseköğretim sistemi oluşturmak alanlarını oluşturmak YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

4 1999 2020! 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi 2/3 kademeli yükseköğretim sistemi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Kademeler arası geçiş (Lisanstan yüksek lisansa, YL’den doktoraya) Ulusal yeterlilikler Çerçevesi 2. Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki (DS: Diploma Supplement) verilmesi Lizbon Tanıma Sözleşmesinin uygulanması AKTS (ECTS: European Credit Transfer System) uygulanması 4. Yaşam Boyu Öğrenme Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması 2010!

5 DERECE SİSTEMİMÜKEMMEL (4.67)ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama DüzeyiMÜKEMMEL (5) 1’den 2’ ye GeçişÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) İkili Sistemdeki Öğrenci OranıMÜKEMMEL (5)-- Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Düzeyi-İYİ (3) KALİTE GÜVENCESİORTA (2.00)ÇOK İYİ (4.00) AYA ile Uyumlu Ulusal Kalite Sis. Uyg. DüzeyiORTA (2)MÜKEMMEL (5)- Dış Kalite Güvence Sistemi Gelişme DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4)İYİ (3) Öğrencilerin Katılım DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) Uluslararası Katılım DüzeyiORTA (2)İYİ (3)ÇOK İYİ (4) DİPLOMA VE ÖĞRENİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİÇOK İYİ (3.67)ÇOK İYİ (4.33)ÇOK İYİ (4.00) Diploma Eki Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4) İYİ (4) Lizbon Tanınma KonvansiyonuİYİ (3)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) ECTS Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5)İYİ (3) YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİYİ (3.00)ZAYIF (1) Önceki Öğrenimin Tanınması-İYİ (3)ZAYIF (1) ORTAK DERECELERMÜKEMMEL (5.00)- Ortak Derecelerin Oluşturulması ve Tanınması-MÜKEMMEL (5)- GENEL SONUÇ (GENEL PUAN)İYİ (3,45)ÇOK İYİ (4.13)İYİ (3,34) BERGEN-2005LONDRA-2007LEUVEN-2009

6 Yeterlilik (Qualification): Bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır. Yeterlilikler çerçevesi(Qualifications Framework) bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır. bir derece ile ödüllendirilir Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür ve bir derece ile ödüllendirilir:  Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora

7 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi EQF Düzey 1 EQF Düzey 2 EQF Düzey 3 EQF Düzey 4 EQF Düzey 5 EQF Düzey 6 EQF Düzey 7 EQF Düzey 8 EQF-LLL Yükseköğretim Düzeyleri İlk Ve Orta Öğretim Düzeyleri 120 180 veya 240 90 veya120 ??? AKTS Kısa Düzey (Önlisans) Birinci Düzey (Lisans) İkinci Düzey (Yüksek Lisans) Üçüncü Düzey (Doktora) QF-EHEA Kazanılması gereken yeterlilikleri tanımlayan Dublin Tanımlayıcıları AYÖA Yeterlilikler Çerçevesi Şemsiye Çerçeve Bologna Süreci-Bergen Kararı Hayat Boyu eğitim- Avrupa Yeterliliikler Çerçvesi Avrupa Birliği Tavsiye Kararı 22 Nisan 2008 AP ve AB Konseyi Başkanları imzası 2010’da ulusal yeterliliklerin, 2012’de sertifika ve diplomaların EQF’e uyumu kararı

8 AMAÇ: Yükseköğretim sistemleri arasında uluslar arası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma) Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik) Hedef: Öğrencilerin farklı ülke ve üniversitelerde eğitim alıp, bu eğitimi / dersleri bir başka kurumda (kendi kurumu) onaylatıp mezun olabilmesini temin etmek

9 Ülkelerin toplumsal, kültürel ve ekonomik Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen, Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren, derecelerin tanımlandığı bir sistemdir.

10 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bölüm Misyonu

11 Ülke Sayısı

12 İlk olarak: “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” olarak, 21/05/2009’da YÖK tarafından onaylandı, Gereği yapılmak üzere 30/06/2009’da üniversitelere gönderildi. Nihâi olarak: “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi olarak” 21 Ocak 2010’da TUYÇ ONAYLANDI Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

13 21 Ocak 2010 tarihli YÖK kararı: YÖK genel Kurulu’nun 21.05.2009 tarih ve 2009.10 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Türkiye Yükseköğretim Ulusal yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ)”nin; İsminin “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” olarak değiştirilmesine, Oluşturma süreci ve takviminin Ek-1: Tablo 1’de gösterilen tarihler ile güncellenmesinin uygun olduğuna,Ek-1: Tablo 1’de (1) Yükseköğretim Yeterlilikleri, (2) Mesleki Eğitim Yeterlilikleri ve (3) Sanat Eğitimi Yeterlilikleri olarak tasarımı öngörülmüş olan TYYÇ Yeterlilik Profillerinin (farklılıklarının), Ek-2: Tablo 2’de gösterildiği şekli ile “Yükseköğretim Yeterlilikleri” olarak değiştirilmesine,Ek-2: Tablo 2 6., 7. ve 8. düzeylerin düzey tanımlarının, yükseköğretimin tüm düzeylerini ve bu düzeylerin yeterlilik profillerini (farklılıklarını) kapsayacak şekilde tek bir çerçevede tanımlandığı TYYÇ önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzey tanımlarının Ek-3: Tablo 3, 4, 5 ve 6’da gösterildiği şekli ile değiştirilmesine,Ek-3: Tablo 3, 4, 5 ve 6 Her bir düzeyi için toplam kredi (AKTS) ve öğrenci çalışma yükü aralıklarının Ek- 4: Tablo 7’de gösterildiği şekli ile uygun olduğuna;Ek- 4: Tablo 7’de

14 TYYÇ FAALİYETLERİ (21.01.2010 tarihli YÖK kararı)TARİH 1Süreci başlatmak için karar alınmasıNisan 2006 2Çalışma takviminin oluşturulması2006 3Sürecin organizasyonu2006 - 2008 4Çerçevenin tasarımıKasım 2008 5Paydaşlardan görüş alınmasıOcak 2009 6Çerçevenin onaylanması Kısmen (TUYÇ)Mayıs 2009 Tamamen (TYYÇ)Ocak 2010 7İdari organizasyonŞubat 2010 8 Çerçevenin yükseköğretimde uygulanması Pilot düzeyde uygulamaAralık 2010 Tüm kurumlarda uyg.Aralık 2012 9Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi2010 - 2015 10Çerçevenin AYÇ ile uyumluluğunun belgelendirilmesi2010 - 2012 11TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması2010

15 DOKTORATIPTA UZMANLIK SANATTA YETERLİK YÜKSEKLİSANS (Tezli programlar) YÜKSEKLİSANS (Tezsiz programlar) LİSANS (Fakülte Programları) LİSANS (YO & Konservatuvar Prog.) ÖNLİSANS (Fakülte Prog. içerisinde) ÖNLİSANS (MYO Programları) MEVCUT DÜZEYLER, PROFİLLER VE DERECELER YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYLERİ VERİLEN DERECELER / YETERLİLİKLER Doktora QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL : 8. Düzey Yükseklisans QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL : 7. Düzey Lisans QF-EHEA: 1.Düzey EQF-LLL : 6. Düzey Önlisans QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL : 5. Düzey

16

17 TYYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI TYYÇ DÜZEYLERİ SÜRE (Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= 25- 30 saat) 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 290 – 120 2.250 – 2.700 3.000 - 3.600 6. DÜZEY (LİSANS) 42406.000 – 7.200 5. DÜZEY (ÖNLİSANS) 21203.000 - 3.600 * Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

18 Ön LisansLisansY. LisansDoktora Bilgi Kuramsal Uygulamalı Beceri Kavramsal Bilişsel Uygulamalı Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

19 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/ - Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey _____ QF-EHEA: Kısa Düzey - Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil me, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilm e. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

20 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/ - Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey - Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilm e ve değerlendirebil me, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil me, -Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendire- bilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

21 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/ - Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 Y.LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştire- bilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebi lme ve öğrenmesini yönlendire- bilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

22 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/ - Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendire- bilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

23 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Bölüm Misyonu Tamamlandı Yeni

24 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları TYYÇ kapsamında Temel Alan Yeterliliklerinin tanımlanması çalışmalarına esas teşkil etmek üzere TYYÇ Temel Alanları olarak Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Stardardı (ISCED 97)’nın belirlediği temel alanların (Ek-5: Tablo 8) benimsenmesine, TYYÇ Temel Alan Yeterliliklerinin tanımlanmasında görev alacak olan Temel Alan Konseyleri Üyelerinin ilgili temel alanlarda konu uzmanı dekanlar arasından Üniversitelerarası Kurul’un Eğitim Konseyleri tarafından belirlenecek üyelerin katılımı ile oluşturulmasına, Yeni

25 ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1Eğitim 14Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22Beşeri Bilimler 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31Sosyal ve Davranış Bilimleri 32Gazetecilik ve Enformasyon 34İşletme ve Yönetim Bilimleri 38Hukuk 4Bilim 42Yaşam Bilimleri 44Doğa Bilimleri 46Matematik ve İstatistik 48Bilgisayar 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52Mühendislik 54Üretim ve İşleme 58Mimarlık ve Yapı 6Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 64Veterinerlik 7Sağlık ve Refah 72Sağlık 76Sosyal Hizmetler ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

26 ISCED 97 SAĞLIK TEMEL ALANI VE PROGRAMLARI ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI İLGİLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 7 Sağlık ve Refah 72Sağlık 721Tıp 722Tıbbî Bilimler Beslenme ve diyetetik Eczacılık Fizyoterapi Radyoterapi ……… 723Hemşirelik Temel hemşirelik Ebelik Yaşlıların bakımı Engellilerin bakımı ………. 724Diş Hekimliği ISCED : Intenational Standard Classification of Education

27 TYYÇ FAALİYETLERİTARİH 1Süreci başlatmak için karar alınmasıNisan 2006 2Çalışma takviminin oluşturulması2006 3Sürecin organizasyonu2006 - 2008 4Çerçevenin tasarımıKasım 2008 5Paydaşlardan görüş alınmasıOcak 2009 6Çerçevenin onaylanması Kısmen (TUYÇ)Mayıs 2009 Tamamen (TYYÇ)Ocak 2010 7İdari organizasyonŞubat 2010 8 Çerçevenin yükseköğretimde uygulanması Pilot düzeyde uygulamaAralık 2010 Tüm kurumlarda uyg.Aralık 2012 9Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi2010 - 2015 10Çerçevenin AYÇ ile uyumluluğunun belgelendirilmesi2010 - 2012 11TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması2010

28 İlginize teşekkürler teşekkürler …


"Prof. Dr. Miraç AKÇAY, Bologna Uzmanı. İÇERİK Bologna Süreci – kısa özet Yeterlilikler Nedir ve ne değildir?  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Ulusal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları