Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaç Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaç Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. 2."— Sunum transkripti:

1

2 Amaç Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. 2

3 Öğrenme hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar; Acil durumlarda müdahale ve iletişim kavramlarını tanımlar. Acil durum planlarını hazırlar. Çalışanları bu konuda bilgilendirerek, uygulamayı tatbik ettirir. 3

4 İçerik – Acil durum planlarının hazırlanması ve çalışanlara aktarılması – Tedbir ve tatbikatlar – Acil durum ekiplerinin ve çalışanların eğitimi – Acil durum donanımı – Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi – İlkyardım ve acil müdahale – Tehlike iletişimi – İlgili mevzuat 4

5 AFET TANIMI ve KAPSAMI Afetin birkaç tanımını aşağıdaki gibi verebiliriz: Afet; canlı ve cansız çevreye oldukça büyük zararlar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı, doğal ve beşeri olaylardır. Afet çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım veya kıran şeklinde de ifade edilmektedir. Kuruluşun kendi imkanları ile başa çıkması mumkun değildir. 5

6 AFETLERİN ETKİLERİ Doğrudan etkiler Dolaylı etkiler İkincil etkiler 6

7 DOĞRUDAN ETKİLER Can kaybı Yaralanma Alt yapı hasarları Mal kayıpları Hayvan ve tarım ürünleri kayıpları Kültür mirası ve müzelerdeki kayıplar Kurtarma, ilk yardım ve geçici barınma çalışmaları giderleri Tedavi, beslenme ve giyinme giderleri Yapılardaki çeşitli hasarların onarım giderleri 7

8 DOLAYLI ETKİLER İşyerlerinin geçici veya sürekli kapanmaları nedeniyle uğranılan üretim kayıpları Sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle uğranılan hizmet kayıpları Üretim, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerindeki kısa veya uzun süreli işletme kayıpları nedeniyle uğranılan gelir kayıpları Üretim ve hizmet yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışları vb. 8

9 İKİNCİL ETKİLER Üretim veya arz kayıpları sonucu oluşan pazar kayıpları Tüm kaynakların afet bölgesine yoğunlaştırılmasının neden olabileceği aşırı talep ve fiyat artışları Parasal kaynakların azalması ve ödemeler dengesinin bozulması 9

10 ACİL DURUM Acil durum; İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar, Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan, Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yer 10

11 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilen yangınlar Kazalar: Sanayide meydana gelen kazalar, kimya tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük zincirleme trafik kazaları Bomba ihbarları 11

12 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ Yangın, Zararlı madde olayları Su baskını ve sel Fırtına Kasırga Deprem Komünikasyon hataları Önemli miktarda müşteri veya tedarikçilerin kaybı Patlama 12

13 ÜÇ GRUP ALTINDA ACİL DURUMLAR Doğal FelaketlerTeknolojikİnsan ÇığUçak kazalarıKundakçılık Biyolojikİş kesintileriToplumsal kargaşa KuraklıkİletişimDüşman saldırısı DepremBaraj arızalarıGenel grev Aşırı sıcak veya soğukAşırı hava kirliliğiSabotaj YangınPatlamalar/YangınTerörizm Sel ve su baskınlarıFinansal çöküntüSavaş Fırtına ve TsunamiNükleer kazalarÖzel durumlar YıldırımGrevlerRehin alma durumları Volkanik patlamaYapıların çökmesi KasırgaUlaşım kazaları 13

14 İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 14

15 İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz 15

16 Çalışanların Yükümlülükleri Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak. Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak. Çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. 16

17 Acil durumların belirlenmesi İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali. 17

18 ACİL DURUM YÖNETİMİNİN SAFHALARI 18

19 ACİL DURUM YÖNETİMİNİN SAFHALARI  Önleme  Ön Hazırlık  Duruma müdahale  Düzeltme ve onarma İdeal bir dünyada biz sadece ilk iki safhayla ilgilenmek isteriz. Fakat gerçekte diğer safhalarla da ilgilenilmek zorunda kalınır. 19

20 ÖNLEME/AZALTMA Azaltma, temel olarak bir risk analizidir. Azaltma faaliyetleri, bir felaketle yüzleşildiğinde operasyonel kalmaya ve tesisin iş ve endüstriyel zararlardan kaçınmasına yardım etmek için kullanılabilinir. Azaltma, teknolojileri, hastaneleri, yangın istasyonlarını ve diğer kritik servis tesislerini güçlendirmek için kullanılmalıdır. Böylece onlar, bir olaydan sonra operasyonel kalabilir veya daha hızlı bir şekilde açılabilirler. 20

21 Önleme programları aşağıdaki tedbirleri içermelidir: Bina yönetmelikleri Bina kullanım yönetmelikleri Bölge ve toprak kullanım düzenlemeleri (imar düzenlemeleri) Toplumun eğitimi Vergiler Sigorta teşvikleri 21

22 Önleme/Azaltma Faaliyetlerine Örnekler Evler su havzalarından uzaklara yapılarak su taşmalarından korunur Mühendislik çalışmaları ile köprüler ve yollar depremlere dayanıklı yapılmalıdır Çeşitli doğal afetlerden mülkleri korumak için etkin bina yönetmelikleri oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak Toprak kullanım politikaları geliştirmek Yeni binalarda yanmayı geciktirici malzemeler kullanmak 22

23 ÖN HAZIRLIK İlgili personelin eğitimi ve test edilebilen senaryolar geliştirme ön hazırlık safhasının bir faaliyetidir. Acil durumlar için yiyecek ve su stoklamak da ön hazırlık aşamasında yapılacak çalışmalardan biridir. Tecrübeler göstermiştir ki, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamak bir zaman alabilmektedir., Bu nedenle, en az 3 günlük ihtiyacı karşılayabilecek eksta su ve yiyecek mutlaka depolanmalıdır. 23

24 DURUMA MÜDAHALE Müdahale programları, acil durumlar veya felaketler meydana geldiğinde, acil durumlarla mücadele etmek için tasarlanırlar ve acil durum planlarının uygulanmaları, acil operasyon merkezlerinin aktif hale getirilmesi, kaynakların mobilizasyonunu, ikaz ve yönlendirmelerin yayınlanması, tıbbi ve sosyal hizmet yardımlarının tedariği gibi tedbirleri içermektedir. 24 Müdahale programı, kanunlar çerçevesinde acil durumun deklarasyonunu da kapsar.

25 DÜZELTME ve ONARMA Düzeltme ve onarma programları, çevreyi ve toplumu acil durum öncesi şartlarına yeniden döndürmek için yapılandırmaya yardım etmek için tasarlanırlar. Düzeltme ve onarma programları, fiziksel düzeltme ve yeniden inşaa, ekonomik etki çalışmaları, danışmanlık, finansal destek programları, geçici yerleşim, sağlık ve güvenlik bilgisi gibi tedbirleri de içermektedir. 25

26 2.Adım 3.Adım 4.Adım 1.Adım Planın Geliştirilmesi Planlama Tehlikelerin ve Olasılıkların Analizi Planın Uygulanması ACİL DURUM PLANLAMASINDA DÖRT ADIM

27 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI Öncelikle bina, tesis, proje, işletme ne aşamada olursa olsun, “TEMEL ACİL DURUM RİSK ANALİZ RAPORUNUN” hazırlanması gereklidir.

28 ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI ACİL DURUM RİSK ANALİZ RAPORU ; Tesisde veya bina ile bunların bulunduğu çevre ve bölgede etkili olabilecek olası, Yangın temel olmak üzere, Deprem, Patlama, Tehlikeli Kimyasallar, Biyolojik Olaylar, Su, Hava, İklim ve Diğer Toprak Bazlı Olaylar, Terör, Savaş, Kasıt ve Kazalara karşı hazırlanmış olmalıdır.

29 Bu raporla birlikte, mevcut risklere standart ve yönetmeliklere uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır. Eğer tesis proje veya inşaat aşamasında ise, inşaatta görev alan tüm taşeron ve görevlilerin bilinçlendirme eğitimleri, bina yada tesis işletme aşamasında ise, “TEMEL ACİL DURUM EĞİTİM VE TATBİKATLARI” yapılmalıdır. Özellikle işletme aşamasında acil durumlara karşı “OLAY ÖNCESİ, OLAY ESNASI VE OLAY SONRASI” bir mücadelenin yapılması planlı ve programlı olmalıdır. ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI

30 Bu amaçla olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü taktirde, yapılacak olan tüm çalışmaların tesiste görev yapan personelin “GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARINI” belirleyen bir “ACİL DURUM PLAN ve EYLEM PLANI” hazırlanması gerekir. ACİL DURUM HAZIRLIK AŞAMASI

31 Acil Durum Plan Yapısı –Amaç, Kapsam, Esas Alınanlar –Mevcut Durum Analizi –Riskler, Tehlikeler, Felaket Senaryoları –Kaçış ve medikal görevler –Acil durum raporlama prosedürü –Bilgi kaynakları (çalışanların ve diğer ilgililerin acil durum ile ilgili bilgi alabilecekleri kişilerin, bunların görev tanımlarının ilan edilmesi)

32 Acil Durum Planları – Acil durum kaçış planları ve tahliye yolları – Acil durum oluştuğunda işyerinde yapılacak işlerin planlanmasına ilave olarak tahliye sonrası yapılacak işlemlerin de planlanması, bir bütün olarak, tüm süreç boyunda görev alacak personelin ve ilgili görev tanımlarının belirlenmesi gereklidir.

33 Ana Hatlarıyla Çalışanların Eğitimi Ana hatlarıyla çalışanların eğitiminin aşağıdaki konuları kapsaması gerekmektedir; – Acil durum müdahale planının gözden geçirilmesi – Karşılaşılabilecek acil durumların belirlenmesi – Tahliye planları – Alarm sistemleri – Raporlama prosedürleri – Sistemlerin kapatılma prosedürleri

34 Özel Görevlerin Eğitimleri Acil durum müdahale ekibinde görev yapacak personelin bazı özel eğitimleri alması gereklidir. Örneğin tehlikeli bir maddenin temizlenmesinde görevlendirilen personel ya da özel sistemlerin usulüne uygun biçimde kapatılmasında görevlendirilen personel eğitim almalıdır, bu personeller; – Acil durum müdahale ekibinde görevli tüm personel, – Acil durum sistem kapama işlerini yapacak olan personel, – Tahliye sorumlusu ve diğer tahliye ekibi, – İlk yardımda görev alacak personel.

35 Acil Durum Ekipleri İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. 35

36 Acil durum ekipleri (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre (ofislerde çalışan sayısının %5, üretimde %10) destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir. 36

37 Çalışanların Periyodik Olarak Eğitimi – Şirkete yeni katılanlar – Yıllık rutin tekrarlama eğitimleri – Mevcut plana ilave veya revizyon yapılması

38 TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ ACİL DURUM EĞİTİMİ ALMASI GEREKEN EKİPLER: Acil durum müdahale ekipleri Kriz masası yönetim kadrosu Pasif kadrolardır.

39 TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER: Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi. Kimyasal kaza acil durum eğitimi. Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi.

40 TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ ALINMASI GEREKEN EĞİTİMLER: Endüstriyel tesisler yangın, deprem eğitimi. Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi Başta deprem ve yangın bazlı olmak üzere, genel acil durum arama ve kurtarma eğitimi. Acil ilk yardım eğitimi.

41 Acil Durum Görevlendirilmesi Örneğin işten ayrılan personelin görevleri mutlaka yeniden değerlendirilmeli ve uygun personele (veya işe yeni giren personele) atanmalıdır. Görev dağılımında dikkat edilecek ana kategoriler aşağıdadır, buna ilave olarak işyerine özgü işlemler varsa bunlar da dikkate alınmalıdır. – Acil Durum İşlemleri – Sistem Kapama Sorumlulukları – Kaçış ve tıbbi ilk yardım operasyonları – Yangı söndürme işlemleri

42 Tahliye Gerektirmeyen Acil Durumlar Her acil durum tahliye gerektirmeyebilir. Bu durumlarda aşağıdakilerin dikkate alınması gerekir; – Acil durumun raporlanması, – İş arkadaşlarının uyarılması, gerekiyorsa genel alarm, – Planlandığı şekilde süreçte görev alma, yardımcı olma, – Görevden kaçınmadan elinden geleni ortaya koyma.

43 Bu planlar kapsamında senaryolu olarak hazırlanan haberli ve habersiz tatbikatların yapılması, yapılan önlem ve mücadele çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır. TATBİKAT AŞAMASI

44 Gerçek Olay Gerçeğe Uygunluk İŞLEVSEL TAM BOYUTLU Zorluk Planın Hazırlanması, Masabaşı tatbikatları, Denetlemeler. Tatbikat Sayısı TATBİKAT AŞAMASI

45 ÖZET – İşyeri acil durum vakaları, her hangi bir zaman oluşabilir. – Haber vermeden ya da en azından çok dikkatli gözlere hitap ederek gelişlerini haber verirler. – Acil durum planlanması hayat kurtarır, yaralanmaları önler, mala gelebilecek zararı asgari düzeye indirir. – Acil durum prosedürleri ile ilgili tüm personele verilecek periyodik eğitim ile özellikle müdahale ekibinin sürekli eğitimi ve daimi tatbikatlar kritik önem taşır. – Sadece müdahale ekibi değil, her çalışan, acil durum oluştuğunda değerlidir ve çok önemli bir işlev üstlenir.

46

47 ACİL DURUM YÖNETİM KURULU/KİRİZ MASASI Genel Müdür başkanlığında “Acil Durum Yöneticisi”, “Etkilenen Alan Yöneticisi”, “Kalite Yöneticisi”, “İnsan Kaynakları Birim Yöneticisinden” oluşur. Acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre kriz masası oluşturulmasına karar verilmesi halinde veya otomatik olarak aşağıda belirtilen toplantı yerlerinden birinde toplanır. Toplantı yeri; Toplantı odası

48 ÖN TESPİT VE KURTARMA EKİBİ Ön tespit ekibi; Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak,

49 Kurtarma Ekipleri; Birimler tarafından aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel arasından seçilmiş kişilerden oluşur. Kurtarma faaliyetlerinde çalışmaya gönüllü olmak, Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatı tanımak ve kullanabilir olmak, Firma yerleşim planı hakkında bilgi sahibi olmak, Yangınla mücadele eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, Sivil savunma eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, İlk yardım eğitimi görmüş olmak veya görecek olması İş makinesi kullanma ehliyetine sahip olmak, Her türlü olağan üstü durum karşısında soğukkanlılığını koruyabilmek, Kan görmeye dayanıklı olmak

50 İLKYARDIM EKİBİ Biri ekip lideri ve 2 veya 3 ilk yardım eğitimi görmüş personelden oluşur. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre firmaya gelir.

51 GÜVENLİK EKİBİ Firma personelinden oluşur, ilave güvenlik personeli gereksinimine kriz masası başkanı karar verir. Firma dışındaki bir bölgede kurtarma / yardım çalışmasının yürütülmesi halinde ekip lideri çalışılan bölgenin kontrol altına alınması, buradaki kurtarma ekipmanları ile enkazdan çıkan malzemenin emniyetinin sağlanması için gerekli tertibi alır her kurtarma ekibinden bir kişi ekip lideri tarafından güvenlik görevlisi olarak görevlendirilir.

52 SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ Biri ekip lideri olmak üzere, acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre en fazla 3 kişiden oluşur, ekip aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel Arasından seçilmiş kişilerdir. Aşağıdaki nitelikleri taşır. Çekirdek ekipte görev alacak kişiler İnsan Kaynakları Birimi personelinden oluşur, Tüm firmanın personelinin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, Tüm firma personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarının ve adreslerini güncel olarak tutarlar, Belediye başkanının, muhtarın, sosyal dayanışma kurumlarının, hastaneler, ambulans ile eczanelerin telefonlarını güncel olarak tutarlar, Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmelidirler, Gerektiğinde ziyaretlere gidecekleri için görev alacak personelin seyahat etmeye mani durumları olamamalıdır,

53 ACİL ÇIKIŞ TOPLANTI NOKTASI Acil durum alarmı verildiğinde acil çıkış kapılarının kullanılarak “T” Toplanma bölgesinde toplanılır. Bina tahliye sorumluları kendi bölgelerinde kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı terk eder ve toplanma bölgesinde acil durum başkanına durumu bildirir.

54 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” Madde 9 – İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır. b) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir. 7-İlgili Mevzuat

55 Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27435 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ İLE SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK 7-İlgili Mevzuat


"Amaç Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları