Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVDE BAKIM Dr. Ahmet Volkan ARPACI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVDE BAKIM Dr. Ahmet Volkan ARPACI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI."— Sunum transkripti:

1 EVDE BAKIM Dr. Ahmet Volkan ARPACI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI

2 ÖZET MESAJ !! EVDE BAKIM H İ ZMET İ ( EBH) AÇIK B İ R ALANDIR EBH UZMANLIK GEREKT İ R İ R EBH İ Ç İ N EN UYGUN UZMANLIK ALANI A İ LE HEK İ ML İĞİ D İ R

3 EVDE BAKIM "Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sa ğ lık hizmetlerinde, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gereksinimi olan birey ve ailelere, bakım süreklili ğ inin etkili bir biçimde sunulması amacını güden, multidisipliner hizmet organizasyonudur."

4 EVDE BAKIM TERC İ H İ  İ çinde yaşadı ğ ı aile ve toplumun destek ve dayanışmasından yararlanma hakkını,  İ htiyaç duyulan tüm sa ğ lık ve yardım hizmetlerinden eşit yararlanma hakkını,  Hasta haklarını,  Evinde ve saygın ölüm hakkını,  Uzmandan hizmet almayı,  Kaliteli hizmet almayı,  Toptan ve genel de ğ il, kişisel ve özel hizmet almayı,  Kesintisiz, sürekli ve geniş kapsamlı hizmet almayı istemektedir.

5 EVDE BAKIM H İ ZMETLER İ Hekimlik Hizmetleri Hemşirelik Hizmetleri Fizyoterapi Hizmetleri Diyet Hizmetler Evde Medikal Ekipman Yeni Do ğ an ve Anne Bakımı Çocuk Gelişimi Eğitimi Aşılama Hizmetleri Enjeksiyon ve İlaç Uygulamaları Laboratuvar Hizmetleri Tranport Hizmetleri Refakat Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Çamaşır Hizmetleri Kuaför Hizmetleri

6 EVDE BAKIM İ HT İ YACI Küçük-Büyük herhangi bir ameliyat sonrası evde bakım ihtiyacı olanlar Ani bir hastalık sonrası evinde muayene ve tetkiklerini olmak isteyen bireyler Kalp, Damar ve Hipertansiyon, Hemipleji (Felç) Onkoloji (Kanser), Akci ğ er ve Solunum, Diyabet (Şeker), Nöroloji (beyin) Hastalıkları gibi tüm uzun süreli tıbbi bakım ihtiyacı olan hastalıkları olan bireyler Çok yakında evinde yeni bir misafir ile yaşayacak anne adayları ;"Anneli ğ e Merhaba E ğ itimi" Düzenli aralıklarla sa ğ lık takipleri gereken bireyler Bakım ihtiyacı olan özürlüler E vinde veya işyerinde bir çok hastalıktan en ucuz korunma olan aşılama yaptırmak isteyen bireyler. Laboratuvar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar

7 Enfeksiyon riskini azaltır, İ yileşmeyi hızlandırır, Stresi azaltır, Yaşam süresini uzatır, Yaşam kalitesini artırır, Hasta memnuniyetini artırır, Tekrarlı kurum gereksinimini azaltır, Hastane sirkülasyonunu artırır, Daha az masraflıdır,

8 EVDE BAKIM YARARLARI Bireye ba ğ ımsızlık ve özgürlük sa ğ lar, Aile bütünlü ğ ünü korur, Kişiye özel hizmet sa ğ lar, Tanı konduktan sonra iyileşme dönemine kadar kesintisiz hizmet sa ğ lar, Kişinin kendi alışık oldu ğ u çevrede daha rahat etmesini sa ğ lar, Bireyin alışık oldu ğ u aktivite ve sosyal etkinliklere olanak sa ğ lar, Tüm aile bireylerinin e ğ itimini sa ğ lar, Geleneksel yapımıza uygun bir modeldir

9 EVDE BAKIM TÜRK İ YE Evde Bakım Hizmetini düzenleyen “yasal ilkeler”e bir göz atacak olursak, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun ek 7'nci maddesine göre; “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgari ücretten fazla olamaz./ Bakıma muhtaç özürlülerden Kurumca ve diğer resmi kurumlarca bakılanlar dışında kalanlara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır...”

10 EVDE BAKIM TÜRK İ YE 2005 ;EVDE BAKIM YÖNETMEL İĞİ 2006 ;TÜZÜK 2009 Aralık ; EVDE SA Ğ LIK H İ ZMETLER İ YÖNERGES İ

11 Evde bakım hizmeti ABD’de 40 yıl önce başlamış olup1965 yılında yasalaşmıştır. Bugün ABD’de 17.000, Almanya’da 13.000 kuruluş evde bakım hizmeti vermekte,belediyeler kiliseler,özel şirketler ve sigortalar bu alanda hizmet vermektedirler Türkiye’de halen 15 civarında kuruluş evde bakım hizmetini sürdürmektedir.

12

13 Z. G. 90 Y BAYAN ALZHE İ MER HASTASI + KALP YETM + DM II + 1 YIL ÖNCE KALÇA KIRI Ğ I NEDEN İ YLE PROTEZ OP. OLMUŞ. 3 AY ÖNCE APENDEKTOM İ 1 AY ÖNCE D İ GOX İ N ZEH İ RLENMES İ ŞU AN EXFOLYAT İ F DERMAT İ T TANISI MEVCUT BESLENEM İ YOR. YUTKUNMA ZORLU Ğ U + AG İ TASYON GÜNDE 2 KEZ ISLAK PANSUMAN YAPILMASI GEREKL İ

14 İ LAÇLARI; ATACAND, BETANORM COUMAD İ N 10, PREDNOL 20, EB İ XA, SEREQUEL, DOXAP İ N, PAROL, GERALG İ NE K ALTI BA Ğ LI, B İ L İ NÇ BULANIK DERMATOLOJ İ, KARD İ YOLOJ İ, ANESTEZ İ (A Ğ RI POL), HEK İ MLER İ NE G İ TM İ ŞLER. YAPILACAK B İ RŞEY OLMADI Ğ I, BAKIM GEREKL İ L İĞİ SÖYLENM İ Ş, HASTANEDE KALMASINI İ STEMEM İ ŞLER VE TABURCU ETM İ ŞLER. OLASI PROBLEMLER....K İ M ÇÖZECEK?

15 OLASI PROBLEMLER Hasta odası nasıl düzenlensin? Oksijen ihtiyacı var mı? O2 konsantratörü mü, O2 tüpü mü? Yatak ? Çarşaf ? Pozisyon? Beslenme ? PEG ? Nazogastrik? İ V ? Digoxin, Coumadin Dozu Elektrolitlerin Ölçümü? Vücuttaki yaralar, A ğ rı kontrolü ? Psikiyatrik de ğ erlendirme ve medikasyon? Hasta yakınları ile görüşme....................

16

17

18

19

20

21 A İ LE HEK İ ML İĞİ UZMANLARININ EVDE BAKIM H İ ZMET İ İ LE İ LG İ LENMELER İ GEREK İ R !

22 TEŞEKKÜRLER


"EVDE BAKIM Dr. Ahmet Volkan ARPACI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları