Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE AKREDİTASYON FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE AKREDİTASYON FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1."— Sunum transkripti:

1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE AKREDİTASYON FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1

2 SUNUM PLANI Tanımlar Yüksek öğretimde akreditasyonun önemi Amaçlar Yükseköğretimde Akreditasyon Bologna Süreci ve TYYÇ Dünyada Yükseköğretimde Akreditasyon Ülkemizde Yükseköğretimde Akreditasyon Uygulamaları Gazide Akreditasyon Çalışmaları FBE’de Akreditasyon Çalışmaları Sonuçlar 2

3 topluma sunulan mal ve hizmetlerin belirli mükemmeliyet standartlarında sunulduğunu güvence altına almaya yönelik yapılan çalışmalar bütünü eğitim-öğretim faaliyetlerinin belirli mükemmeliyet standartlarında sunulduğunu güvence altına almaya yönelik yapılan çalışmalar bütünü Verilen hizmetleri kalite güvencesi altına almaya yönelik uygunluk değerlendirmeleri “standardizasyon”, (standardization), “belgelendirme” (certification) ya da “akreditasyon” (accreditation) olarak adlandırılmaktadır. 3 TANIM: AKREDİTASYON

4 Kurumsal akreditasyon kurumsal kaliteyi minimum standartlarda garantilemeyi amaçlar. Programa-dönük akreditasyon herhangi bir programın (örneğin, lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ya da doktora eğitimi) kalite ve mükemmeliyet standartlarına uygun olduğunu ortaya koymayı amaçlar. 4 AKREDİTASYON TÜRLERİ

5 kurumunun ya da bu kurum tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vs.) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan, yükseköğretime talepte bulunanlar verilen eğitim-öğretim seviyesini garanti eden ve kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik bir sistemdir. 5 YÜKSEK ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON 1/3

6 Yükseköğretim kurumlarının ve/veya programlarının kendi kendilerini değerlendirme / dış değerlendirme yapılmasına imkan veren bir sistem güvenilirliği artıran ve tanınmasını sağlayan bir sistem belirli mükemmeliyet standartlarına sahip olduğunu belgeleyen saygın bir sertifikaya sahip olma süreci kalitenin sürekli olarak geliştirilmesini amaçlayan bir süreç Kalite güvencesi sağlayan bir araçtır. 6 YÜKSEK ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON 2/3

7 kalite geliştirme dışında şeffaflığı ve etik standartları yerleştirmeyi amaçlayan bir sistemdir. yapılması isteğe bağlı bir işlemdir, dışarıdan kamusal otoritelerden bu sürece dahil olunması yönünde bir baskı ya da zorlama söz konusu değildir. ulusal/uluslararası olmayı hedefleyen bir sistem bir kurumun belirli standartları karşılaması ve bunları tutarlı bir şekilde sürdürmesi akredite olmuş kurum ve programların, önceden tespit edilmiş ̧ mükemmeliyet standartlarını karşılayacağını veya bu beklentileri geliştireceğini garanti eden bir sistem 7 YÜKSEK ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON 3/3

8 Eğitim-öğretim ve araştırmaların niteliğini arttırmak sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek kaliteyi güvence altına almak, tüm paydaşlara eğitim-öğretimin kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini vermek; öğrencileri ve paydaşları kaliteli/siz eğitim hizmeti sunan kurumlar konusunda bilgilendirmek, üniversitelerin karşılıklı birbirlerini tanıma (recognition) sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak, 8 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI 1/3

9 diplomaların/unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmak, öğrenci ve Öğretim görevlilerinin kurumlar arasında değişimini (akademik değişim) kolaylaştırmak, mezunların meslek yaşamına girişlerinde temel standartları belirlemek, en yüksek standartların garanti edilmesi gerektiğinde bir “mükemmeliyet etiketi” sağlamak ve karşılaştırma yapmayı ve üst düzey işbirliğini kolaylaştırmak 9 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI 2/3

10 devlet yardımları için yüksek öğretim kurumlarının akreditasyon sürecinden geçmiş olmaları koşulunun aranması halinde bu sürecin iyi işlemesine araç olmak, farklı ülkelerde sürdürülen yüksek öğretim kurumları ve programlarında verilen eğitim-öğretim hizmetleri hakkında talepte bulunanları bilgilendirmek; 10 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI 3/3

11 Komisyon yaklaşık olarak 6 aylık bir çalışma ile hazırlamış olduğu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu içinde tanımları yapılmış olan ve Bologna Derece sistemi ile uyumlu olan Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans Doktora derecelerini kapsayan Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde bu dereceleri almaya hak kazanan öğrencilerin sahip olması gerekli genel öğrenim çıktıları, QF-EHEA ve EQF-LLL göz önünde bulundurularak, her kademe için taslak haline getirilip 27 Nisan 2007 Türkiye Üniversitelerinin görüşlerine ve katkılarına sunulmuştur. 11 YÖK KOMİSYON ÇALIŞMALARI

12 Lizbon Stratejisi hedefleri doğrultusunda ülkemizin Bologna Süreci hedefleri Üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amacı 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme" ve ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları tüm iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmak Yükseköğretim alanında yeterlilik, herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ifade eder. 12 YÖK KOMİSYON ÇALIŞMALARI (TYYÇ)

13 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ise, ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir. Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle "öğrenme çıktıları" olarak ölçülür. 13 YÖK KOMİSYON ÇALIŞMALARI (TYYÇ)

14 Düzeyler arasında öğrenme çıktılarına dayalı açık tanımlamalar sunar; Yeterliliklerin amaç ve çıktılarını açık hale getirir; Farklı yeterliliklerin bir bütün sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini sağlar; Bu sayede düzeyler arasında ilerlemeyi ve geçişi sağlar; Paydaşların katılımı ile kabul edilmiş, eğitime rehberlik eden ulusal çağdaş bir çerçeve sunar; Mevcut yeterliliklerin anlaşılması, düzenlenmesi ve geliştirilmesine olanak sağlar; Yeni yeterliliklerin tasarlanabilmesi için bir içerik sunar; Yeterliliklerin reformunu kolaylaştırır; Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur; Yeterliliklerin vatandaşlar, işverenler ve toplumun bütün üyeleri için rollerini ve yararlarını gösterir; Yeterlilikler ve tanınma ve hareketlilik arasındaki farklı ulusal roller ve ilişkileri açıklar; Ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir; Ülke dışında yükseköğretimin tanınmasını ve cazibesini arttırır. 14 TYYÇ ÖNEMİ

15 Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini bilinçli seçmelerine yardımcı olur; Öğrenciler bu dersleri başarı ile tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını önceden bilirler; Öğrencilerin öğrenim programları dışındaki aktivitelerinde öğreneceklerinin anlaşılır olmasına yardım eder; Öğrenci hareketliliği için engelleri azaltır ve yaşam boyu öğrenimi teşvik eder; Eğitim-öğretim düzeyleri arasında yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir; Ara yeterlilikler dâhil bütün yükseköğretim yeterliliklerinin ve kredi aralıklarının kapsamlı bir listesini sağlar; Böylece öğrenenlere yardım eder, onları destekler ve onlara yönelik bütün eğitim fırsatlarını açıklar. 15 TYYÇ’NİN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMİ

16 İstihdam edecekleri öğrencilerin mezuniyetleri sonunda neleri bileceğini, bunları hangi ölçüde uygulamaya aktarabileceğini, bilgi ve becerilerinden ne bekleyeceklerini anlamalarına yardım eder; Eğitim kademeleri arasındaki yeterliliklere dayalı farkı ve bunların ihtiyaçlara göre istihdamına yönelik daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur; İlgili alanlarda eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesine paydaş olarak katılmalarını ve beklentilerini aktarmalarını kolaylaştırır. 16 TYYÇ’NİN İŞVERENLER İÇİN ÖNEMİ

17 17

18 18 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 7. Düzey (YL Eğitimi) Yeterlilikleri TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendire bilme ve öğrenmesini yönlendirebil me. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

19 19 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 8. Düzey (Doktora Eğitimi) Yeterlilikleri TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTOR A _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanara k alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebi lme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

20 20 ÖNEMLİ SORULAR? Bunları ölçebiliyor muyuz? Hedeflerimize ne kadar ulaştık? Kendimize ayna tutuyor muyuz? Bunları ölçen bir altyapımız var mı? Dünya bunu nasıl yapıyor?

21 ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology- Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) FEANI – (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs) AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business ) EFMD (European Foundation for Management Development) FIBAA (Foundation for International Business Administration) ABS (Association of Business Schools) ATS (The Association of Theological Schools) LCME (Liaison Committee on Medical Education) NCFMEA (The National Commission for Foreign Medical Education and Accreditation) AVMA (American Veterinary Medical Association) EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) 21 ÖNEMLİ ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURUMLARI

22 Middle States Association of Schools and Colleges (MSA), Commission on Higher Education New England Association of Schools and Colleges, Commission on Institutions of Higher Education (NEASC-CIHE) New England Association of Schools and Colleges, Commission on Technical and Career Institutions (NEASC-CTCI) North Central Association of Colleges and Schools, The Higher Learning Commission (NCA-HLC) -Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) Southern Association of Colleges and Schools (SACS), Commission on Colleges Western Association of Schools and Colleges, Accrediting Commission for Community and Junior Colleges (WASC-ACCJC) Western Association of Schools and Colleges, Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities (WASC-ACSCU) 22 ABD EĞİTİM BAKANLIĞI (USDE) VE YÜKSEK ÖĞRETİM AKREDİTASYON KONSEYİ (CHEA) TARAFINDAN ONAYLI BAŞLICA AKREDİTASYON KURUMLARI

23 Yükseköğretimde kalitenin geliştirilmesinden eyalet eğitim ve kültür bakanları sorumludur. Bakanların uzlaşmasıyla 2004 yılında eyaletler arası bir Akreditasyon Konseyi kurulmuştur. Konsey 2004 yılında kanunen bir vakıf statüsüne kavuşmuştur. Konsey kararlarının kanunen ne derece bağlayıcı olduğu konusunda hala bir belirsizlik vardır. Akreditasyon süreci, pahalı ve yavaş olduğu için, Almanya’daki yükseköğretim reformunun hızına yetişememektedir. Lisans ve yüksek lisans sistemine geçen programların yarısından çoğu akreditasyonu olmadan hayata geçmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu programlardan mezun olan öğrenciler için ciddi bir sorun olabilecektir. 23 AKREDİTASYON UYGULAMALARI ALMANYA

24 Japon Üniversiteleri Akreditasyon Derneği (JUAA) 1947 yılında 46 ulusal, yerel kamu ve özel üniversitelerin sponsorluğunda kurulmuş ve bazı ABD akreditasyon ajansları model olarak alınmıştır. 31 Ağustos 2004 tarihinde, JUAA, Milli Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üniversiteler için akreditasyon sertifikası vermeye hak kazanmıştır. JUAA, 7 alanda Sertifikalı Değerlendirme ve Akreditasyon gerçekleştirmektedir. 24 AKREDİTASYON UYGULAMALARI JAPONYA

25 25 JAPON ÜNİVERSİTELERİNDE AKREDİTASYON PROSEDÜRLERİ

26 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları ve Akreditasyon Derneği ECZAK Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu TEPDAD Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği DEDAD Diş Hekimliği Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği EPDAD Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği HERDAK Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği VEDEK Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ….. 26 ÜLKEMİZDE AKREDİTASYON

27 MÜDEK Uygulamaları Öğrenciler Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları Sürekli İyileştirme Eğitim Planı Öğretim Kadrosu Altyapı Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri Programa özgü ölçütler 27 ÜLKEMİZDE AKREDİTASYON UYGULAMALARI

28 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği (MÜDEK Akreditasyonu var..) Makina Mühendisliği (MÜDEK Akreditasyonu var..) İnşaat Mühendisliği (MÜDEK Akreditasyonu var..) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MÜDEK Akreditasyonu var..) Bilgisayar Mühendisliği (hazırlıklar sürüyor) Endüstri Mühendisliği (hazırlıklar sürüyor) Teknoloji Fakültesi Bazı Bölümler hazırlık yapmaya başladı… 28 GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

29 Bologna süreci doğrultusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm ABD’lerin Bilgi Paketleri tamamlandı. Bilişim Teknolojileri Altyapısını iyileştirdik. Şeffaf ve hesap verebilir bir yapı kurmaya çalıştık. Hizmet kalitemizi arttırdık ve standart hale getirdik. Yönetmeliklerimizi değiştirdik ve geliştirdik. Başarı odaklı, Katılımcı, Performansa dayalı Tüm Enstitü Kurullarımızı elektronik yapıyoruz. Yönetim Kurul Kararlarını yayımlıyoruz. Hatta analiz ediyor ve yayımlıyoruz. Dergilerimiz tamamen elektronik hizmet veriyor. SciVal gibi yazılımlarla kendimize ayna tutacak altyapıları kazandırdık. Tezlere elektronik erişim sunduk, elektronik olarak tezleri kabul ediyoruz. 29 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

30 Akreditasyon Çalışma Komisyonu Üyelerimiz Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU – Başkan Prof. Dr. Elif ORHAN – Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ – Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Adem TATAROĞLU – Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin UDUM – Üye Doç. Dr. Nurgül SEFEROĞLU – Üye Doç. Dr. Aysel Çağlan KARASU BENLİ – Üye Doç. Dr. Aysel Gamze YÜCEL IŞILDAR – Üye Yrd. Doç. Dr. Feriha YILDIRIM – Üye 30 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

31 31 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI Akreditasyon Danışma Kurulu Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU – Başkan Prof. Dr. Elif ORHAN – Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ – Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Adem TATAROĞLU – Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR – Üye Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER – Üye Prof. Dr. Serpil EROL – Üye Prof. Dr. Sare SAHİL – Üye Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU – Üye Prof. Dr. Metin GÜRÜ – Üye Prof. Dr. Ramazan ÇITAK – Üye Prof. Dr. İrfan AR – Üye Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA – Üye Prof. Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK – Üye Prof. Dr. Can BALAS– Üye Prof. Dr. Metin ŞENBİL – Üye

32 Haftalık Toplantılar yapıyoruz Ülkemizde ilk kez yapıldığını gördük. Dünyadaki akreditasyon çalışmalarını araştırdık. Kendi bünyemize nasıl uygularız bunu tartıştık. Ankara’daki diğer enstitülerle 4 kez görüşmeler yaptık. Fen Bilimleri Enstitü Müdürleri Konsey toplantısında anlattık ABD’larından bir öğretim üyesine ait dosya istedik. Dosya değerlendirme formu oluşturduk Durum tespiti yaptık. Gazi Üniversitesinde Lisansüstü akreditasyon çalışmalarına başlangıç teşkil edecek bir doküman hazırladık. 32 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

33 GÜ FBE Lisansüstü Akreditasyon Kılavuzu Üniversitemizin lisansüstü programlarının ulusal ve uluslararası akredite edilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda temel bilgiler ve önerileri içeren yazılı bir yol haritası belirlemek Lisansüstü programların tamamının akreditasyona geçmesi için gerekli olan dokümanları hazırlamak ve altyapılarını oluşturmak GÜ FBE Lisansüstü Strateji ve Eylem Planı Belirli bir plan veya hedef doğrultusunda tüm programları akredite etmek Öncelikle kısa vadede ulusal daha sonra da uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek Bunun üniversitede sağlıklı olarak kurulması ve takip edilmesi için önerilerde bulunmak, 33 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

34 GÜ FBE Lisansüstü Strateji ve Eylem Planı Belirli bir plan veya hedef doğrultusunda tüm programları akredite etmek Öncelikle kısa vadede ulusal daha sonra da uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek Bunun üniversitede sağlıklı olarak kurulması ve takip edilmesi için önerilerde bulunmak, Program kalitesini değerlendirmeye imkan sağlayan standartlar kümesinin oluşturulması; Öğrencilere yönelik, Eğitim ve Öğretime yönelik, Program çıktıları ve değerlendirmeye yönelik, Öğretim kadrosunun kalitesine yönelik, Altyapıya yönelik, Kurumsal destek ve mali kaynaklara yönelik, Program kriterleri 34 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

35 GÜ FBE Lisansüstü Strateji ve Eylem Planı Elektronik bir enstitü olmak Uluslararası bir FBE olmak Öğrenci ve Başarı odaklı bir enstitü olma hedefimizi sürdürmek. Eğitim-öğretimde kalitenin fark yaratacağına inancıyla çalışmalara devam etmek 35 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

36 36 FBE AKREDİTASYON HEDEFLERİMİZ

37 Ülkemizde lisansüstü eğitim-öğretime yeni bir bakış açısı kazandıracağına, bilgi ve teknoloji üretiminin artmasına katkılar sağlayacağına inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Bunu sadece Gazi FBE’nin değil tüm ülkenin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Gazi FBE olarak Kısa-Orta-Uzun vade hedef belirledik. Eğitim-öğretim kalitemizin uluslararasılaşmasına katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Akreditasyon kaliteli bir yüksek öğretim için ciddi yararlar sağlayacak bir sistemdir. Gazi’nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. 37 FBE AKREDİTASYON SONUÇLAR

38 38 SORULARINIZ… TEŞEKKÜRLER…

39 Coşkun Can Aktan & Ufuk güncel, “Yüksekogretimde Akreditasyon.” C. Can Aktan. Degişim Çagında Yüksek ogretim. İzmir Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007. Uludag Üniversitesi Akreditasyon olçütleri Council for Higher Education Accreditation (CHEA)(2006a)”What is Accreditation? Eaton J.S.( Accreditation and Recognition in the United States, 2006. Eaton J.S. “An overwiev of US Accreditation” 2006. CHEA (Council for Higher Education Accreditation) www.chea.org ABET (Accreditation Board Engineering and Technology)www. abet.org 2013 ABET Annual Report. accreditation@abet.org ABET-Statistics: 2012-13 Accreditation Trends Birand, M. T.(2006). "oDTÜ Mühendislik Fakültesinde Akreditasyon Etkinliklerinin Başlangıcının ve ABET Degerlendirme Sürecinin oyküsü; “oncü ve onder” s. 21-30, oDTÜ yayınları http://www.eee.metu.edu.tr/~birand/ABET%20oykusu.htm-Türk Akreditasyon Kurumu; Bolümlerce Yürütülecek akreditasyon Çalışmaları Programı http://eee.ktu.edu.tr/mudek/komisyonlarin%20gorevleri.pdf Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. ABET. http://mf.erciyes.edu.tr/sayfa/180/abet.html Felder, M. F. and R. Brent (2003). Abet Mühendislik Kriterlerini Karşılayacak Derslerin Tasarlanması ve ogretimi, Mühendislik Egitimi Dergisi, 92 (1), 7-25. http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/mmf/Bologna/ABET%20Mühendislik%20Kriterleri_11_Mart_2010.pdf- MÜDEK Degerlendirme olçütleri; http://www.mudek.org.tr/doc/tr/MUDEK-Degerlendirme_olcutleri_(2.1-23.12.2014).pdf MÜDEK Yüksek Lisans Degerlendirme olçütleri; http://www.mudek.org.tr/doc/tr/MUDEK-Degerlendirme_olcutleri-YL_(1.0- 23.07.2012).pdf Türk Akreditasyon Kurumu: Akreditasyon Nedir?. http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/AkreditasyonAkreditasyonNedir.aspx 39 KAYNAKLAR


"LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE AKREDİTASYON FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları