Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı MUHASEBE DERSİ Yrd. Doç. Dr. Tuğba DENİZ Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı MUHASEBE DERSİ Yrd. Doç. Dr. Tuğba DENİZ Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı MUHASEBE DERSİ Yrd. Doç. Dr. Tuğba DENİZ Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı

2 Öğrencilerin; muhasebenin temel kavramlarını, finansal tabloları, finansal işlemlerin muhasebeleştirme mantığını muhasebe sürecini öğrenmelerini sağlamaktır. Dersin Amacı 2

3 Ders Kitabı “Genel Muhasebe”, Prof. Dr. Ahmet Türker, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul 2012. 3

4 Değerlendirme ve Ölçme Sınav türüSayısıEtki oranı Ara sınav1 adet% 40 Bitirme sınavı1 adet%60

5 Devam durumu Derslere % 70 devam zorunluluğu 5

6 Haftalık Ders Konuları 1.HAFTAİşletmenin Tanımı, Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları 2.HAFTATemel Muhasebe Denkliği, Mali Tablolar 3.HAFTAMuhasebede Kayıt Yöntemleri, Defterler ve Belgeler 4.HAFTAHesap Kavramı, Çift Yanlı Muhasebede Hesap Kavramı, Tekdüzen Hesap Planı 5. HAFTAMuhasebe Süreci 6.HAFTAMuhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi:Hazır Değerler 7. ve 8. HAFTAAra Sınav 9.HAFTAMuhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi:Alacaklar 10.HAFTAMuhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi:Stoklar 11.HAFTAMuhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi:Duran Varlıklar 12. HAFTAMuhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi: Borçlar, Öz kaynaklar, Gelir ve Giderler 13.HAFTADönem sonu İşlemleri 14. HAFTA 15. HAFTA Dönem sonu İşlemleri Monografi Çözme

7 İşletme ve Muhasebenin tanımı, temel kavramlar 7

8 İşletme Nedir? İşletme Türleri Muhasebesinin Tanımı ve Önemi Muhasebenin Türleri Muhasebenin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Muhasebe Bilgileri ile İlgilenenler Muhasebenin Temel Kavramları 8

9 İnsan ihtiyaçlarını gideren her türlü araca mal veya hizmet denilmektedir. İnsan ihtiyaçları sınırsız olduğu için; bunları karşılayacak mal ve hizmet sayısı da çok fazla olmaktadır. Bununla birlikte, insanların ihtiyaç duydukları tüm mal ve hizmetleri kendilerinin karşılamaları olanaksızdır. 9

10 İşletme; belli amaçları yerine getirmek için, insan ihtiyaçları olan mal ve/veya hizmeti doğrudan veya dolaylı olarak karşılamak üzere, çeşitli girdileri (üretim faktörlerini) bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getiren ve piyasada yer alan teknik ve ekonomik bir birimdir. Bu tanıma göre; bir bakkal, televizyon satan bir mağaza, otomobil üreten bir fabrika, bir otel, bir otobüs firması, lokanta, fabrika bir işletmedir. 10

11 İşletme Türleri Mülkiyetler bakımından: Kamu işletmeleri, Özel İşletmeler, Karma İşletmeler. Yaptıkları işlere göre: tarım ve orman işletmeleri, endüstri İşletmeleri hizmet işletmeleri. Büyüklüklerine göre; Çok Büyük (Dev), (>2000) Büyük,(50-2000) Orta, (6-50) Küçük, (1-6) Çok Küçük (Cüce) olarak sınıflandırılabilir. (1 işçi) 11

12 İŞLETMELERİN AMAÇLARI.

13 İşletmelerin Amaçları 1. Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak 2. İşletmede istihdamı sürekli kılmak 3. İşletmenin sürekliliğini sağlamak 4. Üretimi ve satışları arttırmak 5. İşletmenin piyasa payını arttırmak 6. İşletmenin büyümesin sağlamak 7. İşletmenin karını maksimum yapmak 8. İşletmenin değerini maksimum yapmak 13

14 İşletmenin İşlevleri Tedarik (Satın Alma) Üretim İşlevi Pazarlama İşlevi Yönetim İşlevi Finans İşlevi Personel İşlevi Muhasebe İşlevi Halkla İlişkiler İşlevi Araştırma-Geliştirme İşlevi 14

15 İşletme Faaliyetleri ve Sonuçlarıyla İle İlgili Gruplar işletme sahibi ve ortakları, işletmenin yöneticileri, işletmede çalışanlar, işletmeye borç verenler, işletmeye ortak olmak isteyenler, devlet ve kamu 15

16 İşletme faaliyetleri ve sonuçları ile ilgilenen bu tarafların edinmek istedikleri bilgiler genellikle mali nitelikli olmaktadır. Söz konusu bu bilgiler işletmenin muhasebe bölümü tarafından hazırlanır ve ilgili gruplara sunulur. 16

17 İşletmelerde bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için, personel çalıştırılır, maaş ve ücret ödenir, çeşitli giderler için ödeme yapılır, bankaya para yatırılır veya bankadan para çekilir ve daha buna benzer yüzlerce işlem yapılır. Bu nedenle işletmelerin kuruluş ve üretim aşamalarında çeşitli girdilerin sağlanması için nakit çıkışları olmakta; üretilen ürünlerin satışları aşamasında ise nakit girişleri gerçekleşmektedir. 17

18 İ şletmelerde girdilerin satın alınması, bunlardan ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin satılması sonucu değer hareketleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin endüstri işletmelerinde değer hareketleri, önce piyasadan hammadde, emek, yedek parça, yakıt... vb girdiler sağlanmakta, ardından bunlar işlenmekte, mamul haline getirilmekte ve daha sonra mamul satışı şeklinde gerçekleşmektedir. 18

19 Buna karşılık ticaret işletmelerinde (toptancı veya perakendeci) değer hareketleri endüstri işletmeleri tarafından imal edilmiş olan mamullerin satın alınması, mamulün şeklini değiştirmeden tüketicilere satılması biçiminde olmaktadır. Oysa bir banka işletmesinde değer hareketleri, belirli sermaye miktarlarının değişik kaynaklardan sağlanması ve bunlarla başka müşterilerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde olmaktadır. 19

20 İşletmelerdeki söz konusu bu değer hareketlerinin her zaman bir fiziksel yönü bir de parasal yönü bulunmaktadır. İşletmelerin bu değer hareketleri nedeniyle kişi veya başka işletmelerle parasal ilişkileri olmaktadır. Bu ilişkilerin izlenebilmesi için bunların belirli bir düzen içinde kayıt edilmesi gerekir. İşte işletmelerin muhasebe bölümleri söz konusu değer hareketlerinin parasal yönüyle ilgilenmektedir. 20

21 Muhasebe işletmenin başlangıç durumuyla belli bir dönem sonundaki mali durumunu ortaya koymakta ve bu durumun analizini yaparak ilgililere sonucu objektif ve yansız olarak sunmaktadır. İşletmenin yükümlülüklerini ne ölçüde karşılayabildiği ve öngörülen hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı muhasebenin sağladığı bilgiler yardımıyla anlaşılabilmektedir. 21

22 Muhasebe İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi, grup ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir. 22

23 Muhasebenin İşlevleri 1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek, 2. Analiz ve yorum 23

24 Muhasebenin birinci işlevi Doğruluğu saptanan mali nitelikteki olayları kaydetmek, anlamlı bir şekilde sınıflandırmak ve bunlara dayanılarak gerekli mali tabloları düzenlemektir (özetlemek). Bu işlev defter tutma olarak tanımlanmaktadır. Burada amaç, işletmeye yatırılan sermayenin niteliğini ve durumunu saptamak, belirli bir dönem içindeki faaliyet sonucu sermayede meydana gelen değişiklikleri ortaya koymaktır. 24

25 Kaydetmek Muhasebede işletmenin varlıklarında değişme yaratan her türlü para ile ifade edilebilen olay saptanmakta, bununla ilgili belge düzenlenmekte ve daha sonra belli bir düzen içinde ve kurallara uygun olarak ilgili defterlere kaydedilmektedir. 25

26 Sınıflandırmak Muhasebede tarih sırasına göre kaydedilen çok sayıda olayın anlaşılabilmesi ve bunlardan yararlanılabilmesi için sınıflandırılması gerekmektedir. Örneğin; satışların ve alışların peşin ve vadeli olarak ayrılması, peşin para durumunun ortaya konulması, işletme adına bankalara yatırılan paraların işlenmesi, işletmenin sahip olduğu demirbaşlar, binalar, makineler ve taşıtların sayılarının ve durumlarının bilinmesi için ayrı ayrı sınıflandırılması gerekir. 26

27 Özetlemek Muhasebede belli bir dönemde kaydedilip sınıflandırılan olayların çeşitli mali tablolar ve rapor haline getirilerek işletme ile ilgili olan grupların kullanımına sunulması işlemi özetleme olarak tanımlanabilir. (Bilanço ve Gelir tablosu) 27

28 Muhasebenin ikinci işlevi Muhasebe, işletmedeki para değeri ile ifade edilebilen olayları kaydetmesi, sınıflaması ve özetlemesi işlevinin yanında; elde edilen bilgilerin işletme ile ilgili gruplarca yararlı olabilmesi için bunların analiz edilip yorumlanması işlevini de yerine getirmektedir. Dönem sonunda düzenlenen mali tabloların yorumu ve analizi yoluyla geliştirilen bilgiler, işletme ile ilgili çeşitli kararların alınmasında temel oluşturmaktadır. 28

29 Analiz ve yorumlama ile mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında karşılaştırmalar; yüzdeler ve oranlar yoluyla ilişkiler kurularak, bu ilişkilerin ölçülmesi ve yorumlanması yapılarak işletmenin geçmişteki ve şimdiki başarı durumu ortaya konulmaktadır. Böylece işletmede sona eren bir dönem kontrol edilip değerlendirilmekte ve bu değerlendirme ışığı altında işletmenin geleceği isabetli bir şekilde planlanmaktadır. 29

30 Özet Olarak Muhasebe; 1. İşletme ile ilgili taraflara gerekli bilgileri sunar. 2. İşletmenin varlıklarında, alacaklarında, borçlarında ve sermayesinde oluşan değişmeleri saptar ve gösterir. 3. Dönem sonunda işletmenin başarı durumunu ortaya koyar ve bu sayede işletme yönetimini kontrol edebilmeye olanak sağlar. 4. Muhasebenin sağladığı bilgilerin değerlendirilmesiyle işletmenin geleceğine ilişkin alınacak kararların isabet derecesi artar. 5. Yapılan işlemlerin ve sonuçlarının analizini ve bu analiz sonuçlarının yorumlanmasını yapar. 30

31 6. Yönetime işletmenin durumunu objektif olarak göstererek, önlem alınmasına olanak sağlar. 7. İşletmenin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar. 8. İşletmenin taraflarla olan ilişkisinden dolayı doğacak yasal uyuşmazlıklarda ispat kudretine sahip deliller sağlar. 9. Maliyet hesaplarının yapılmasına olanak sağlar 31

32 MUHASEBE TÜRLERİ İşletmelerde kullanılan muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri aynı olmakla birlikte, işletmelerin amaçları ve faaliyetleri birbirinden farklı olduğu için, farklı muhasebe türlerinin ortaya çıkmasına yol açılmıştır. 32

33 Genel (Finansal) Muhasebe İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların elde edilmesinde kullanılan kaynakların (sermayenin ve borçların) tutarlarını saptamak, bunlardan işletme faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan değişmeleri belirlemek, işletmenin üçüncü kişilerle (satıcılar, müşteriler, bankalar... vb) olan alacak ve borç ilişkilerini izlemek ve dönem sonunda işletmenin başarı durumunu ortaya koymaktır. Genel muhasebeye işletmenin finansal yapısını gösterdiği için finansal muhasebe de denilmektedir. 33

34 Maliyet Muhasebesi İşletme muhasebesi olarak da adlandırılan maliyet muhasebesi; özellikle mamul veya hizmet üretiminde bulunan işletmelerde söz konusu olmaktadır. Bu işletmeler genel muhasebenin yanında maliyet muhasebesinin sağladığı verilere de ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü maliyet muhasebesinin, imal edilen ürün ve hizmetin üretim birim maliyetlerini saptamak, işletmede gider kontrolünü sağlamak ve elde edilen verilerle planlamaya ve karar vermeye yardımcı olmak şeklinde görevleri bulunmaktadır. 34

35 Yönetim Muhasebesi Muhasebe sisteminden elde edilen bilgilerin, işletme yöneticileri tarafından alınan kararlarda kullanılabilme özellikleri konusunda, bu bilgilerin değerlenip, analiz edilebilmeleri için geliştirilmiş bulunan kavram ve teknikleri konu alan muhasebedir. 35

36 Muhasebenin amacı ve yararları İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar. İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle, dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır. İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar. Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda delil teşkil eder. İşletmede çalışan personel ve görevlilerin suistimaline karşı işletme varlığını korur. İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar. 36

37 Muhasebe Bilgileri ile İlgilenenler İşletme sahibi ve ortakları İşletme yöneticileri İşletmeye borç verenler İşletmede çalışanlar Devlet Toplum 37

38 Türkiye’de muhasebecilik mesleği ile ilgili 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun muhasebecilik mesleği mensuplarını 3 gruba ayırmıştır: Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir 38 Türkiye’de Muhasebecilik Mesleği

39 Serbest Muhasebeci Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat gereğince defterlerini tutmak, bilanço ve kâr-zarar tablosunu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. Serbest muhasebeci olabilmek için Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi mezunlarının altı yıl ve ilgili dallarda (hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyaset bilimi) önlisans yapanların ise dört yıl staj yapmaları zorunludur. 39

40 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serbest muhasebecilere ilişkin tüm faaliyetleri yapmak, Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans ve mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek ve bu konularda müşavirlik yanmak, Yukarıdaki maddelerde belirtilen konularda belgelere dayalı inceleme, analiz ve denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olabilmek için dört yıllık lisans eğitimi (hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından birini tamamlayanların veya farklı konularda lisansüstü eğitimini tamamlayanların) ile iki yıllık stajlarını tamamlamış olmaları ve meslek sınavını başarmış olmaları zorunludur. 40

41 Yeminli Mali Müşavir Bu meslek mensupları serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptıkları danışmanlık ve denetim hizmetleri yanında tasdik (onay) işlerini de yapma yetkisine sahiptirler. Tasdik faaliyeti özellikle, vergi beyannameleri ve bunların ekleri finansal tablolarla ilgili olarak yapılmaktadır. Ayrıca yeminli mali müşavirler mevzuatla belirtilen diğer konularda da tasdik işlemini yapma yetkisine sahiptirler. Ancak yeminli müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Bunlar muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe defteri tutmaları yasaklanmıştır. Yeminli mali müşavir unvanını alabilmek için en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış ve yeminli mali müşavirlik sınavını başarmış olmak zorunludur. 41

42 MUHASEBE NİN TEMEL KAVRAMLARI M uhasebenin temel amacı, ilgili gruplara kararlarında kullanabilecekleri bilgileri sunmaktır. Ancak muhasebenin bu amacına ulaşılabilmesi için; muhasebe işlemleri kaydedilirken belirli ilke ve kavramlar sayesinde, muhasebe uygulamalarında ortaya çıkabilecek karışıklıklar önlenmiş olmaktadır. Ayrıca bu ilke ve kavramlar muhasebeye düzen getirmekte, uygulamalarına yön vermekte, tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgiler sunulmasını sağlamakta ve muhasebe teorisinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye’de Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde (MSUGT) yer alan muhasebenin temel kavramları aşağıda sıralanmış ve açıklanmıştır. 42

43 1.Sosyal Sorumluluk Kavramı 2.Kişilik Kavramı 3.İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4.Dönemsellik Kavramı 5.Parayla Ölçme Kavramı 6.Maliyet Esası Kavramı 7.Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 8.Tutarlılık Kavramı 9.Tam Açıklama Kavramı 10.Önemlilik Kavramı 11.İhtiyatlılık Kavramı 12.Özün Önceliği Kavramı 43 MUHASEBE NİN TEMEL KAVRAMLARI

44 Sosyal Sorumluluk Kavramı Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder. 44

45 Kişilik Kavramı İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür. Bu kavrama göre; işletmenin sahip veya sahiplerinden ayrı, kendi başına hesapsal bir kişiliği vardır. 45

46 İşletmenin Sürekliliği Kavramı Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletmenin ömrü sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur. 46

47 Dönemsellik Kavramı İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. 47

48 Parayla Ölçme Kavramı Muhasebe bir işletmede ortaya çıkan ve ancak para birimiyle ifade edilebilen ekonomik olayları ve işlemleri bünyesinde bulundurur. Örneğin bir işletmenin varlıkları veya alış ve satışları diğer ölçü birimleri olan kg., m2, metre, m3 gibi birimlerle ifade edilebilirse de bütün bu birimlerin her bir varlık, alış, satış kalemini birden ortak ölçü birimi olarak kavraması mümkün değildir. Bu fiziksel ve fiziksel olmayan ekonomik değerlerin, işletme borç ve alacaklarının hepsinin ortak olarak ifade edilebileceği tek ölçü birim paradır. 48

49 Maliyet Esası Kavramı İşletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde genel kural olarak, bunların elde edilme değerlerini ifade eden maliyet değerleri kullanılır. Varlıkların şekil değiştirmeleri veya tüketilmeleri de elde etme maliyeti ile işlenmelidir. 49

50 Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder. 50

51 Tutarlılık Kavramı Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler, uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. 51

52 Tam Açıklama Kavramı Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara de yer verilmesi bu kavramın gereğidir. 52

53 Önemlilik Kavramı Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur. İşletme bilgilerinin muhasebeleştirilmesinde önemli hesap tutarları sayısal sonuç çok küçük olsa bile gösterilmelidir. Bir bilgi verilmediğinde tablo doğru yorumlanamıyorsa o bilgi önemlidir. 53

54 İhtiyatlılık Kavramı Muhasebe olayında temkinli davranılması ve işletmelerin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz. 54

55 Özün Önceliği Kavramı Muhasebe kayıtları yapılırken şekilden çok finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği önem göz önüne alınmalıdır. Genelde şekil ve öz paraleldir. Ancak arada fark olursa öz önceliklidir. Örneğin bir alacak zamanında tahsil edilemediğinde öz olarak şüpheli duruma düşmüş sayılır. İşletme borçlunun ödeme yapacağından emin olsa bile alacağın şüpheli duruma düştüğüne dair kayıt yapmak zorundadır. 55


"2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı MUHASEBE DERSİ Yrd. Doç. Dr. Tuğba DENİZ Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları