Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ağ Toplumu Internet ve Sosyal Medya. SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA BİLGİ DEVRİMİ Bilgi saklama,işleme ve iletme teknolojileri en kritik teknojiler haline geliyor.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ağ Toplumu Internet ve Sosyal Medya. SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA BİLGİ DEVRİMİ Bilgi saklama,işleme ve iletme teknolojileri en kritik teknojiler haline geliyor."— Sunum transkripti:

1 Ağ Toplumu Internet ve Sosyal Medya

2 SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA BİLGİ DEVRİMİ Bilgi saklama,işleme ve iletme teknolojileri en kritik teknojiler haline geliyor yeni teknolojilerine sahip olabilme imkanı ve hızı artıyor Yeni teknolojilere erişme stratejisi olmayan ülkeler fragile state durumuna düşecek

3 Yardımcı Kavramlar: Enformansyon (Bilgi) Çağı: Enformasyon Toplumu:

4 Bilgi vs Enformasyon Bilgi: mantıklı bir yargı ya da deneysel bir sonuç sunan, başkalarına sistemli bir biçimde bir iletişim aracıyla aktarılan olgulara ya da düşüncelere ilişkin örgütlü ifadeler dizisi”dir. Enformasyon ise bir veri iletim – bildirim sürecini (proses) tanımlar. Bu bağımsız ve teyit edilmemiş veriler hem enformasyonun kendisidir hem de enformasyon sürecidir.

5 Enformasyon ve bilgi hem örtüşen, hem de farklı olan kavramlardır. Bilgi, insan aklının kavradığı ve içselleştirdiği düşünce ve veriler ile ilgili bir kavramdır. Bilgi edinmek için beyine çok miktarda enformasyon yığılması gerekir. Toplum giderek katmanlaştıkça ve etkileşimler hızlandıkça enformasyona ulaşabilmek daha önemli hale gelir.

6 Önemli Bir Soru? Hangi sosyo ekonomik gelişimler bilgi ve enformasyonun bu denli önemli hale gelmesini sağlamıştır?

7 Modernleşme sürecini emeğin tarım ve madencilikten endüstriye göçüyle tanımlanırken, postmodernleşme ya da enformatikleşme süreci emeğin endüstriden hizmet alanına göçüyle tanımlanır ve hizmetlerin sağlıktan eğlence ve reklama kadar geniş bir alanı kapsadığını vurgular

8 DEVRİMSEL GELİŞMELER Sanayi DevrimiBilgi Devrimi Kaynak: Norman Poire, Merrill Lynch, 2006

9 YENİ TEKNOLOJİLERİN VE İNOVASYONUN YAYILMA HIZI ARTIYOR, S,E: Toplum ve Ekonomi Olgularının ülkelerin gelişme ve refahına etkileri Z: Zaman Kaynak: Güvenen, O., (2003), “Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Derneği” 18002050

10 TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK Türkiye'nin kilo başına ortalama ihracat değeri 1,3 dolar Bir ton en iyi kalite kiraz ihracat bedeli = 1500 dolar Türkiye'nin ihraç ettiği “uçak simülatörü” ihracat değeri = 15 milyon dolar, ağırlığı = 7 ton 1 ton ihracat değeri = 2.1 milyon dolar nanoteknoloji malzemeden üretilen“kalp stent”i 1 ton ihracat değeri = 10 milyar dolar

11 Enformasyon Toplumu Manuel Castells, çok önemli bir tanımı ortaya atar: İmalata dayalı bir endüstriyel toplumun ardından post endüstriyel topluma eşlik eden hizmet odaklı bir finans politiğe sahip olan “enformasyonel toplum”dan söz eder

12 Castells, enformasyonel toplumun temelinde bilgiyi üretme ve işleme teknolojisini ayırmaz ancak, enformasyonun işlenmesinin altını çizer. Enformasyon çağı, bilgiyi, bugüne kadarki en önemli durumuna getirmiştir. Ama aynı zamanda da bilginin raf ömrünü kısaltmıştır.

13 Bilgi dijitalleşiyor ve etkileşim, yaygınlaşıyor. Bilgi, artık, elimizin altında ve çeşitli duyusallıklarda: Görsel ve işitsel öğeler, bütünleşmiş durumda; dokunmatik beyazcamlarla (ekran) iletişim kurabiliyoruz ve diğerleri. Artık yazılı metinlerin egemenliği sarsılıyor; görsel sunumların ve çekimlerin dolaşımı, hız kazanıyor.

14 Tüketim ve tüketici kavramları değişti. Tüketicileri, farklı bir dünya bekliyor: Bilinçli tüketici, artık, internete bakıyor. Sözgelimi, bir kamera almak için, dükkan dükkan dolaşmaktansa, internete bakmak yeğleniyor. Genelde, ürün, güvenilir bir markaya sahipse bir internet sayfasına sahip olacağı düşünülüyor. Oysa daha uygun edere (fiyat) sahip daha uygun bir ürünün ille de internette erişilebilir olması gerekmiyor.

15 Ürünlere, bunun tam tersi biçimde yaklaşan tüketiciler de var: Ya internet okur-yazarı değiller ya da internetteki bilgilere güvenmiyorlar. Bu iki noktadan en az biri nedeniyle, yalnızca gerçel pazarları araştırıyorlar.

16 Şirketler, sanal uzantılı bir nitelik kazanıyor: Bugün bir şirket, uzun erimde başarılı olabilmek için, internette erişilebilir olduğunu ya vurgulamak zorunda ya da vurgulamak zorunda olduğunu duyumsuyor.

17 Bilgi üzerindeki zaman ve uzam engeli kalkıyor. Veritabanları, haftasonları, dinlence (tatil) yapmıyor. Marksçı kuramda önemli bir kavram olan, emeğin yenilenme süresi, ortadan kalkıyor.

18 Diğer bir deyişle, emekçilerin günboyu 8-10 saat çalıştıktan sonra, yeniden işe başlayabilmeleri için, dinlenmeleri gerekirken; veritabanları, insanın anlık emeği gerekmeden de çalışabiliyorlar. İsteyen, her gün ve saatte, internet üzerinden alışverişini yapabiliyor.

19 Pazar-yeri kavramı, yerini, pazar-uzamı kavramına bırakıyor. Pazar, gerçek bir yer olmaktan çıkmış durumda. Pazara giriş kavramı da oldukça değişmiş durumda. Ticaret anapara-yoğun bir yapıdan bilgi ve bilişim-yoğun bir yapıya evriliyor. Artık, iş kurmak için, büyük paralar gerekmiyor.

20 Özetle: İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayısal tabanlı sistemler aracılığıyla, veri akışının dünya çapında önceki dönemlere kıyasla daha hızlanmasını sağlamıştır. Bilgisayar temelli sayısal veri akışları, iktisadi alanda; endüstriyel üretimden hizmet sektörüne doğru bir yönelimi beraberinde getirmiştir.

21 Ağ Toplumu Castells: “Üretim, iktidar ve deneyim ilişkilerinde yapısal bir dönüşüm yaşandığı zaman ve ancak o zaman yeni bir toplum ortaya çıkar”.

22 Üretim ilişkilerindeki değişim Küreselleşme Ağ girişimciliği İşgücünün değişen yapısı İktidar ve deneyim ilişkileri Küresel kurumlar karşısında ulus devletin krizi Yeni kurulan kimlikler karşısında politik demokrasinin krizi olarak çerçevelenir.

23 Castells Castells’in ana argümanı, bu yüzyılın sonunda kapitalizmin küresel karakterli, amaçları katılaşmış ve çok daha esnek olan yeni bir biçiminin ortaya çıkmış olduğudur.

24 Castells Bu yeni tip kapitalizme dünyanın her yanından kültürel teklik yanlısı toplumsal hareketler, ulus devlet yanlıları ve insanların kendi yaşamları ve çevreleri üzerindeki kontrolleri aracılığıyla direnilmektedir.

25 “net”, network (ağ) halindeki iletişim medyasının yaygın kullanımına dayanan yeni örgütsel formasyonlardır.

26 Ağlar, topluluklar ve toplumsal hareketler için olduğu kadar, en ileri ekonomik sektörler ve yüksek rekabet düzeyindeki işletmeler için de karakteristik bir özelliktir.

27 Enformasyon toplumu içinde self (ben), insanların temel toplumsal ve ekonomik etkinliklerinden dinamik networklere kadar her yerde varolan yapısal değişiklik ve değişkenlik koşulları altında kimliklerini yeniden doğrulamak için giriştikleri etkinlikleri simgelemektedir.

28 Toplumlar gittikçe artan bir şekilde net ve self arasındaki iki kutuplu zıtlık, çatışma etrafında yapılandığı” için, bu gerilim enformasyon çağının merkezî dinamiğini oluşturmaktadır.

29 Bu kutuplaşma içinde toplumsal iletişim gittikçe daha baskı altına girer. bu iletişim (toplumsal çabalar ya da politik zıtlaşmalarda olduğu gibi çatışmacı bile olsa) koptuğunda ise toplumsal gruplar ve birbirlerine yabancılaşır, hatta birbirlerini tehdit olarak algılarlar.

30 Insanlar anlamlarını, ne yaptıkları değil, ne oldukları ya da ne olduklarına inandıkları etrafında örgütlerler. Bu nedenle de enformasyon toplumunda kimlik temel hale gelmiştir. Diğer taraftan araçsal değişimlerin küresel ağları, bireyleri gruplar, dinler ve hatta ülkeler üzerinde çalışırlar.

31 Yeni toplumsal biçimler, seksüel, dinsel, etnik, bölgesel veya ulusal odaklı temel kimlikler etrafında oluşurlar. Bu kimlikler genellikle biyolojik ya da toplumsal olarak değişmez olarak, yani hızla değişen toplumsal manzarayla bir zıtlık içinde görülürler. net ve self’in karşılıklı etkileşiminde, dünyada insan yaşamı ve deneyiminin koşulları derin bir şekilde yeniden şekillenir.

32 Castells’in net’in yükselişi söylemi: toplumsal ilişkilerin ve teknolojik icatlar arasında diyalektik bir ilişki vardır.

33 Toplumsal gelişme, birçok etkinliğin sayesinde yürütüldüğü teknolojik altyapıdan ayrılamaz, çünkü “teknoloji toplumdur ve toplum da teknolojik araçlar olmaksızın anlaşılamaz ve betimlenemez”.

34 Toplumsal ve teknolojik değişimler birbirleriyle ayrıntılı olarak ilişkilidir. bu etkileşim şu şekilde gerçekleşir: toplum, belirli toplumsal ilişkilerle (üretim modlarıyla) mal ve hizmet üretir.

35 Sanayi devriminden beri, batı toplumlarının yaygın üretim modu, kârı üreten ve dağıtan, tarihsel ve coğrafi olarak geniş bir dizi kurumda somutlaşan kapitalizm olmuştur.

36 diğer taraftan, gelişme biçimleri işgücünün malları üretmek ve son noktada artığın seviyesini ve niteliğini belirlemek için kullandığı teknolojik düzenlemelerdir.

37 Marks Ne Demişti? Alt YapıÜst Yapı Üretim Güçleri ve Üretim İlişkileri Üst Yapıyı Alt Yapı Belirler Üretim güçlerinin düzeyi, İnanışlar, ahlaki din, İdeoloji,sanat yoğunluğu ve niteliği üretim ilişkilerini oluşturur Üretim tarzı Toplumsal Yapısı Sınıflar

38 Üretim ilişkileri toplumun ekonomik yapısını oluşturur. Hukuksal ve siyasal sistem bu yapıda temellenir ve bu yapıya belirli bilinç biçimleri tekabül eder. Maddi yapının üretim biçimi toplumsal, siyasal ve zihinsel yaşamın gelişmesinde egemendir

39 Castells, teknolojik gelişmenin tam olarak ekonomik süreci yansıtmadığını ileri sürer. Çünkü teknolojik gelişme aynı zamanda ekonomik olmayan amaçlarla yaratıcılık ve deneyler gibi başka faktörlerden de etkilenmektedir.

40 Teknolojik buluşların sonuçları, onları kullanan toplumsal aktörler tarafından farkedilebilecek ya da farkedilmeyebilecek yeni olasılıklar oluştururlar. Bu anlamda bir örnek düşünün!!

41 Teknolojiyi nasıl tanımlarsınız? Teknoloji toplumsal değişmeye yol açar mı? EVET- İlkel yaşamlardan karmaşık endüstriyel ilişkilere doğru gelişmenin temel aracı teknoloji. Teknoloji olmadan yapabilir miyiz? Cep telefonu...? Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki...

42 İnsan kendi etrafında olup bitenler hakkında yorum yapacak bir şey kalmıyor sanki...Anlamsızlık. Yapılması gereken rutin hareketler siz farkında olmadan artmış durumda...Kurallara bağlılık. Elle tutumadığımız bir sosyal boyut...Yalnızlık içinde sosyal bütünleşme.

43 Teknolojinin tanımı Teknolojiyi 3 ana unsur üzerinden tanımlarız: Bilgi Uygulama Organizasyon Teknoloji demek sadece o ürünün üretilmesi demek değil. Anlamlı olabilmesi için bir etki, bir anlam yaratnası gerekir. Talep olması gerekmez mi? O zaman teknoloji sosyal olarak yapılandırılır denilebilir mi?

44 Castells, “teknoloji toplumdur ve toplum da teknolojik araçlar olmadan anlaşılamaz ve betimlenemez” derken teknolojik determinizm ikileminin muhtemelen yanlış kurulmuş bir problem olduğunu belirtiyor.

45 Internetin Tarihçesi İnternetin köklerini 1962 yılında J.C.R. Licklider'in Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT) tartışmaya açtığı "Galaktik Ağ" kavramında bulabiliriz. Licklider, bu kavramla küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmesini ifade etmişti. Licklider 1962 Ekim ayında Amerikan Askeri araştırma projesi olan İleri Savunma Araştırma Projesi'nin (DARPA - Defense Advensed Research Project Agency) bilgisayar araştırma bölümünün başına geçti. MIT'de araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların ilk kez birbirleri ile 'konuşmasını' ise 1965 yılında gerçekleştirdi. 1966 yılı sonunda Roberts DARPA'da çalışmaya başladı ve "ARPANET" isimli projesi önerisini yaptı. ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında dört merkezle yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı. 1972 – İlk e-mail Ray Tomlinson tarafından alındı. 1981 – IBM ilk kişisel bilgisayarı tanıttı 1983 – Günümüzdeki internet ağının ana halkası TCP/IP (transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolu, ARPANet üzerinde kullanılmaya başlandı.

46 1983 – Domain Name System (DNS) kullanılmaya başlandı..edu,.gov,.com,.mil,.org,.net, ve.int gibi internet alan adları oluşturuldu. 1984 – symbolic.com tescil ettirilen ilk alan adı oldu 1986 – İlk Internet Omurga Ağı NSFNet (National Science Foundation – Ulusal Bilim Vakfı) oluşturuldu. 1989 – Halka açık ticari ağlar kurulmaya başladı.1990 - ArpaNET’in sonu ve World Wide Web‘in başlangıcı. İlk web sitesi Tim Berners Lee tarafından kuruldu. Sayfada internetin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı anlatılıyordu. 1994 – Web tarayıcısı Netscape geliştirildi. Jeff Bezos alışveriş sitesi Amazon.com‘u kurdu 1995 – Dünya üzerinde internet kullanıcılarının sayısı 16 milyon. Jerry Yang ve David Filo Yahoo’yu kurdu. 1998 – Larry Page ve Sergey Brin Google’ı kurdu

47 2004 – Sosyal medyanın temelini oluşturan Web 2.0 uygulamaları başladı. marck Zuckerberg Facebook’u kurdu. Fotoğraf paylaşım sitesi Flickr kuruldu 2005 - Eski PayPal çalışanı Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim YouTube‘u kurdu. YouTube’a yüklenen ilk video 18 saniye uzunluğunda, San Diego hayvanat bahçesinde çekilmiş bir görüntüydü. 2006 – Web sitelerinin sayısı 100 milyonu geçti. Twitter kuruldu. Google, kurulduktan bir yıl sonra YouTube’u 1,65 milyar dolara satın aldı. 2010 - Ücretsiz fotoğraf paylaşım platformu Instagram kuruldu, ilk yılın sonunda 20 milyon kullanıcıya ulaştı. 2012 – Dünya üzerinde internet kullanıcılarının sayısı 2 milyar 267 milyona ulaştı. Dakikada gönderilen e-mail sayısı 204 milyon, atılan tweet sayısı ise 100 bin Facebook Instagram’ı 1 milyar dolar nakit para karşılığında satın aldı, bu rakam bir mobil uygulama için verilen en yüksek miktar olma özelliğinde.

48 Türkiye 1991 – ODTÜ ve TÜBİTAK, Internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağ oluşturmak için bir proje başlattı. 1992 – Proje kapsamında ilk deneysel bağlantı Ekim ayında Hoollanda’ya yapıldı. 1993 – 12 Nisan tarihinde PTT’den sağlanan kiralık hat ile, ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, ABD’de NSFNet (National Science Foundation Network)’e ilk Internet bağlantısının gerçekleşmesi. Bu ilk bağlantının hızı: 64 Kbps (KiloByte per second) 1994 – Ege Üniversitesi internet ağına bağlandı 2013 – Türkiye’de Facebook kullanıcılarının sayısı 32 milyon 700 bine, Twitter kullanıcıları ise 9 milyon 700 bine yükseldi.

49 Yeni Medya Yeni medya bilgisayarda yaratıldığına, dağıtıldığına, saklandığına göre; bilgisayarın mantığı medyanın geleneksel kültürel mantığını da etkileyecektir. Bilgisayarın dünyayı modelleyiş tarzı, verileri temsili, bunlar üzerinde işlem yapabilmemize izin vermesi; kültürel katmanın oluşumunu ve içeriğini etkiler.

50 Yeni Medya alanları; – Web siteleri – Görsel dünyalar – Görsel gerçeklik – Multimedia – Bilgisayar oyunları – Dijital video ve sinema – CD-ROM’lar – DVD’ler….

51 Kültürün bilgisayarlaşması, bilgisayar oyunları, görsel dünyalar gibi yeni kültürel formların ortaya çıkmasına yol açtığı gibi; fotoğraf ve sinema gibi eskileri de dönüştürmekte ve yeniden tanımlamaktadır. Bu yeni medya objeleri aynı zamanda da kültürel objelerdir ve fiziksel olarak gerçek dünyada var olan nesneleri referans alarak, onları temsil ve inşa ederek oluşturulmaktadırlar

52 Yeni medyayla birlikte yeni kültürel formların, ürünlerin ortaya çıkması ve kültürün dönüşüme uğraması siber kültür alanının doğmasına sebep olmuştur. David Bell, giderek genişleyen bir kavram olarak gördüğü siber kültür çalışmalarını insan ve dijital teknolojilerin nasıl etkileşime girdiğini, birlikte nasıl var olduğunu düşünme yolları olarak görmektedir.

53 Yeni Medyanın Sosyal Boyutu Dijital çağın getirdiği değişim endüstri devriminin yarattığı merkezileşen, kontrol ve hiyerarşiye dayalı dünya düzeninde merkezi noktaların ortadan kalkarak, ağ ve şebekeler boyunca uzanmış çok sayıda noktanın varolduğu bir yapıyı getirmiş olmasıdır. Politik ve kültürel yaşam da bu ağ yapısına göre yeniden yapılanmaktadır.

54 Medya teknolojilerindeki değişimler, toplumsal değişmeyle ilişkili olarak ilerliyor. nasıl eski medya mantığı endüstriyel kitle toplumuyla uyumluysa, yeni medya mantığı da, endüstri ötesi toplum mantığına uygundur.

55 – Endüstriyel toplumda, aynı ürünleri kullanan insanlar, aynı inançları paylaşır. Medya ürünü de bir medya fabrikasında üretilir. (Hollywood stüdyoları gibi) birbirinin aynı olan kopyaları orjinalinden çoğaltılır. – Post-endüstiryel toplumda – herkes kendine özel yaşam tarzını inşa eder. Büyük bir çeşitlilik içinden kendi ideolojisini seçer. Pazarlama her bireyi ayrı ayrı hedef alır. Yeni medya’nın mantığı da bunu yansıtıyor.

56 Manuel Castells, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle küresel anlamda ortaya çıkan altyapının toplumsal yapıyı dönüştürerek ağ toplumunun oluştuğunu savunmaktadır. Castells’e göre enformasyonu ön plana çıkaran ağ toplumu bilişim teknolojileri tarafından harekete geçirilen, bilişim ağlarında oluşan ve tüm küreye yayılmış yeni bir toplumsal organizasyon yapısıdır.

57 Yeni medya bunların yanı sıra sosyal ilişkileri, kişiler arası ilişkileri de ortaya koyduğu yeni iletişim yapıları ile etkilemiştir. Bu bağlamda yeni iletişim teknolojilerinin gelişiminin ve internetin medya alanına kazandırdığı kavramlardan biri olan sosyal medya, ağ toplumunun internet alanındaki yansımasının prototipi gibidir.

58 Sosyal medyada topluluklar sosyal ağ ve bunların içerisindeki gruplar halini almaktadır. İnsanlar sosyal medya aracılığı ile kuruluşlar, arkadaşlıklar, belli bir içerik çerçevesinde bağlılıklar, nesneler, ürünler, hizmetler ve fikirler inşa etmektedirler.

59 Sosyal medya türleri: – sosyal ağlar – bloglar – wikiler – podcastler – forumlar – içerik toplulukları – mikrobloglar

60 Dijital teknolojilerin gelişmesiyle, internet insanların kendi içeriklerini yaratmalarını da kolaylaştırmıştır. Dijital kameraların, fotoğraf makinelerinin ucuzlaması, hızlı internet erişiminin gelişmesi gibi bu alandaki maliyetlerin azalmasıyla ve kullanımın basitleştirilmesiyle insanlar kendi fotoğraflarından, videolarından, düşüncelerinden, sözlerinden kendi içeriklerini oluşturarak bunları yayabilme şansı elde etmiştir.

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Mayıs 2012 verilerine göre her ay Facebook’da harcanan toplam süre 700 milyar dakikadır. Kullanıcıların %50’si hergün sayfasına giriş yapmaktadır. Her 20 dakikada Facebook’da 1 milyon link paylaşılmakta, 2 milyon arkadaşlık teklifi gönderilmekte ve 3 milyon mesaj iletilmektedir Facebook’u en çok kullanan ülkeler ABD, Brazilya, hindistan, Meksika, İngiltere, Türkiye, Filipinler, Fransa ve Almanya şeklinde sıralanmaktadır. Türkiye 32 354 900 kullanıcıyla bu sıralamada 7. sırada yer almaktadır.

70 Yeni Medyanın Ekonomik Boyutu: Dijitalleşen Kapitalizm – İnternet ve ona bağlı iletişim sistemleri globalleşmenin getirdiği finans ve ekonomik akışların uluslararasılaştırılmasını, ekonomik eylemlerin ulus-ötesileştirilmesini sağlamıştır. – Hem piyasanın ulaştığı alanı genişlemiş; hem de piyasayı derinleşmiştir. – Networkler kapitalizm ekonomisinin sosyal ve kültürel genişlemesini doğrudan yayıyor. – Dan Schiller bu duruma “dijital kapitalizm” adını veriyor.

71 Dijital kapitalizmin mimarlarının peşinde olduğu şey, şirketler içi/arası iş süreçlerini genişleten ekonomi çapında; üretimin planlanmasından, reklama, bankacılığa kadar çok geniş bir alanda bir ağ geliştirebilmekti. Böyle bir sistemin geliştirilmesi dünyanın elektronik bilgi altyapısının değişmesi anlamına gelmekteydi, ki bu durum telekominikasyonun yapısında ve politikasında önemli bir değişimi gerekli kılıyordu.

72 Al Gore’un 1994 yılındaki Uluslararası Telekominikasyon Birliği'nin toplantısındaki konuşması önemlidir. Al Gore konuşmasında Global Information Infrastructure dahilinde, herkesin üzerinde yolculuk yapabileceği süper enformasyon otoyollarının inşa edileceğinin ve global bir cemaat olarak enformasyonu paylaşmanın, bağlanmanın ve iletişim kurmanın mümkün olacağını müjdelemiştir. Neoliberal politikaların bir yansıması olan bu proje sayesinde sürdürülebilir bir ekonomik gelişme sağlanması ve güçlü bir katılımcı demokrasi idealine ulaşılması hedeflenmekteydi

73 Manuel Castells’e göre bu yeni ağ yapısı 20. yüzyılın sonlarına doğru yeniden yapılanan kapitalist üretim biçimiyle yakından ilişkilidir. Ortaya çıkan ağ toplumu yapısı küresel ekonomi ve dünya jeopolitiğiyle etkileşim içinde yeni üretim, iletişim, yönetim ve yaşam biçimlerinin somutlaşmasıdır.

74 Endüstriyalizm nasıl bir üretim biçimi olarak kapitalizmin oluşmasıyla bağlantılıysa; enformasyonalizm de kapitalizmin genişlemesi ve yenilenmesiyle bağlantılıdır. Buhar makinesi ve sonra da elektrik enerjisinin kullanılmasıyla yaşanan her iki sanayi devriminin etkilerinin endüstriyel yapıyı etkileyerek toplumsal yapıya sinmiş olduğu gibi, enformasyon teknolojileri devrimi de toplumsal yapıyı dönüştürmüştür.

75 Enformasyon teknolojileri devrimi tüm ekonomileri küresel olarak birbirine bağımlı hale gelemsine, şirketlerin kendi içlerinde ve diğer şirketlerle ağlar oluşturmasına, liberalizmin yaygınlaşmasına sebep olarak kapitalizmin yeniden yapılanma sürecine girmesini sağlamıştır. Böylece dünya çapında ekonomiler karşılıklı bağımlılığa dayalı bir sistem içerisine girmiştir. Bu yeninde yapılanma sürecinde bilgi teknolojileri de ileri kapitalist mantıkla ve bu mantığın çıkarlarına uygun olarak gelişme göstermiştir

76 Ticarileşme ve metalaşma Yeni ekonomik aktörler: altyapı sağlayıcılar, kişisel ya da ticari web sayfaları için kapasite hizmeti sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar yanında İnternetle ilgili donanım sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, internet üzerinden hizmet sağlayıcılar, e-ticaret girişimcileri…. Dünya borsalarında ‘dot.com’ patlaması Yeni ekonomi şirketleri E-Ticaret Reklamlar

77 İnternetin ticari işlemlere uyumlu hale getirilmesi – Kredi kartlarının kullanılması – Güvenlik standartlarının arttırılması – Şifreleme teknikleri İnternet üzerinden global online alışveriş kapasitesi 2010 yılına gelindiğinde 680 milyar doları; 2011’de ise 763 milyar doları geçmiştir.

78

79 Oyun içerisinde oyuncular kendi mülkiyetlerini satın alabilmekte ve oyunda kullanılan parayı dolara çevirebilmektedir. Her gün bu oyun içerisinde 1 milyon dolarlık harcama yapılmaktadır.

80 Sosyal medyanın doğuşuyla birlikte insanların aldıkları ürünler hakkındaki deneyimlerini, yorum ve şikayetlerini paylaşmaları markaların müşterileri üzerindeki güçlerini kaybetmelerine sebep olmuştur. Müşterilerin kendi istedikleri yer ve zamanda seslerini duyurabilmeleri pazarlama ve müşteri hizmetleri arasındaki sınırı da bulanıklaştırmıştır. Buna karşın markaların sosyal medya aracılığıyla müşteri hizmeti sunması anlamına gelen sosyal hizmet (social care) firmalar için acil bir zorunluluk haline gelmiştir.

81 Sosyal medya – tüketici havuzları Sosyal medya siteleri oluşturdukları kullanıcı havuzlarının potansiyelini büyük ya da küçük işletmelerin ekonomik kazanımlar sağlaması yönünde de kullanmaktadır. Firmaların mesajlarını insanların Twitter’da konuştuğu konularla ilişkilendirerek tüketicilere ulaşmalarına fırsat sağlamaktadır. Ayrıca markaların hakkında konuşulanları da takip edebilmektedir. Markaların kendilerine uygun olan müşterilere ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

82 Twitter’ın kendi sitesinde de küçük işletmelerin, markaların Twitter’ı nasıl kullanabileceklerine dair pek çok bilgi bulunmaktadır. Ayrıca twitter sahip olduğu kullanıcı ağını kullanarak markalar için tanıtım hesapları, tweetleri, trendleri hizmeti sunmakta; markaların hedefledikleri profildeki müşterilere en kısa yoldan ulaşmasını sağlamaya çalışmaktadır.

83 Twitter’ın yıllık reklam geliri 2010’da 45 milyon dolardan, 2011’de 139; 2012’de ise 259 milyon dolara çıkmıştır. 2013 için beklenen gelir ise 399,5 milyon dolar olarak açıklanmıştır.

84

85 Sonuç Tüm bu gelişmelere bakıldığında yeni iletişim teknolojilerinin kapitalizme nasıl eklemlendiği açıkça görülmektedir. Yeni medyanın ortaya çıkışı da sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar sonucunda gerçekleşmiştir. Yeni medya döneminde yaşanan değişimler kültürel ürünlerin sayısallaştırılarak yapısal değişime uğramasını, tüketimin kolaylaştırılarak küresel boyuta yayılmasını getirmiştir.

86 Yeni medya teknolojileri ve internet sadece bir iletişim aracı olarak değerlendirilemez. Sosyal medyada insanlar sadece diğer kişilerle etkileşim kurmaz, onlara ürünlerinin reklamını da yapmakta ya da bu ürünleri satmaktadır. Ziyaret ettikleri her sitede kendi ilgi alanlarına göre reklamlarla karşılaşmaktadır. Yeni medya teknolojileriyle kurulan ağlar sayesinde yeni ekonomik alanların da ortaya çıktığını görmekteyiz.

87 Kullanıcı sayısının fazlalığı, internette geçirilen sürenin fazla olması, alış veriş ve haberleşmenin hızlı olması, kişiye özel reklam yapılabilmesi gibi özellikler yeni medya teknolojilerini kapitalizme eklemlemiş, bir kültürel üretim yapısı olarak yeni medyada kapitalist rasyonalitenin işlemesine olanak sağlamıştır.


"Ağ Toplumu Internet ve Sosyal Medya. SANAYİ DEVRİMİNDEN SONRA BİLGİ DEVRİMİ Bilgi saklama,işleme ve iletme teknolojileri en kritik teknojiler haline geliyor." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları