Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şehit Aileleri ve Gazilere Sağlanan Haklar İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri 16 Nisan 2016

2 Başkanlığımızın Tarihçesi
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluşu 633 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ilgili birçok bakanlık kurum ve kuruluşu tarafından hizmet sunulan şehit yakınları ve gazilerin haklarını düzenleyecek ve koordine edecek müstakil bir daire başkanlığı olarak “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.

3 KHK’ya Göre Başkanlığımızın Görevleri
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya Göre Başkanlığımızın Görevleri Hak ve muafiyetlerin kullanımına ilişkin politika ve strateji belirlemek , uygulamayı izlemek ve koordine etmek Kamu, özel veya tüzel kişilerce yürütülen hizmetlere standartlar getirmek Toplumsal adaptasyon ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak Şehit yakınları ve gazilere yönelik faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, olası istismarı önlemek İstihdam ve ücretsiz seyahate ilişkin iş ve işlemleri yürütmek Sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek

4 Paydaş Kurumlar AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Personelin Mensubu Olduğu Kurumlar Devlet Personel Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu - Tazminat Ödemeleri - Kira Ödemeleri (3713 S.K.) - Madalya İşlemleri - Hak sahipliği onaylananların atama işlemlerinin yapılması - Malullük Değerlendirmesi - Aylık Bağlama - Hak Sahipliği Belgesi - Genel Sağlık Sigortası ve diğer Ödemeler( Ek ödeme ve Öğrenim yardımı da dahil ) Milli Eğitim Bakanlığı - YURTKUR - Yükseköğretim Kurumu Sağlık Bakanlığı Hastaneler - Özel Öğretim Kurumları - Okullar arası nakil - Burslar - Yurtlar Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri - Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Daireleri - Belediyeler Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Faizsiz Konut Kredileri Vergi İndirimi ve Muafiyetleri AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İçişleri Bakanlığı MSB - EPDK - Elektrik Dağıtım Şirketleri - Belediyeler - İstihdam - Ücretsiz Seyahat - Ulusal Politika ve Stratejiler - Koordinasyon - Sosyal Hizmet ve Yardım Yurt içi şehitlikler Yurtiçi ve Yurtdışı Şehitlikler Elektrik ve Su Ücret İndirimleri

5 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
GENEL MEVZUAT Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

6 Genel Mevzuat TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde 10 –  (Ek fıkra: 7/5/ /1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Madde 61 –  Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

7 Kanunlar 5510: Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
3713: Terörle Mücadele Kanunu 2330: Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 5510: Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5434: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 1005: İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 5233: Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması hakkında Kanun

8 Tamamlanan Mevzuat Çalışmaları
Şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili mevzuatlar incelenmiş; Bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ve ilgili kurumların görüşleri alınmış; Şehit Yakınları ve Gazilerimizin talep ve önerileri değerlendirilmiş; 12 Temmuz 2012 tarihinde 6353, 2 Ağustos 2013 tarihinde 6495 Sayılı Kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır. 19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı Kanunla İçişleri Bakanlığınca İstihdamla ilgili yürütülen iş ve işlemler Bakanlığımıza devredilmiştir.

9 Tamamlanan Mevzuat Çalışmaları
Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği tarihli ve Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik tarihli ve Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. tarihinde 6552 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, 13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil) tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının bir yakınına (eş, çocuk, kardeş) iş hakkı sağlanmıştır.

10 Vazife Malullüğü Harp Malullüğü 5434/45 5434/56 5510-47/1 5434/64
/8

11 Vazife Malulü Kimdir? 5510/47-1
Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.

12 Kanun Numarası: 5434 Vazife Malullüğü Aylığı Madde 56
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre aylık bağlanır.

13 Harp Malulü Kimdir? 5510/47-8 Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; a) Harpte fiilen ateş altında, b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle, c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle, d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,

14 e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,

15 f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, vazife malûlü olanlara harp malûlü denir.

16 Kanun Numarası: 5434 Harp Malullüğü Aylığı Madde 47/8
Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin, Uzman jandarmalara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; Astsubaylarla yarbay rütbesine kadar (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, Yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, prime esas kazancı üzerinden aylık bağlanır.

17 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
2330 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

18 2330 Sayılı Kanun Madde 1 – Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle , trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanların ; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli,

19 imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.

20 Madde 2 – Bu kanun; a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında görevlendirilen: 1. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini, 2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını, 3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını,

21 4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini,
5 Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını, b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını;

22 c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirlerini; d) Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeli; e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; f) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları; g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerini;

23 h) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenleri; ı) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini kapsar.

24 NAKDİ TAZMİNAT TUTARI (TL)
2330 SAYILI KANUN KAPSAMINDA NAKDİ TAZMİNAT TUTARLARI S.NO MALULİYET DERECESİ NAKDİ TAZMİNAT TUTARI (TL) 1 1. Derece 63.282,11 2 2. Derece 54.844,50 3 3. Derece 46.406,88 4 4. Derece  37.969,27 5 5. Derece 29.531,65 6 6. Derece 21.094,04 7 ŞEHİT 84.376,15 8 Başkasının Bakımına Muhtaç Hale Gelen ,30

25 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
3713 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

26 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
İSTİHDAM HAKKI Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

27 İşe Yerleştirme İşlemleri
* tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanun ile şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve terör mağduru vatandaşların işe yerleştirme işlemleri İçişleri Bakanlığı’ndan Bakanlığımıza devredilmiştir. *Bu kapsamda hazırlanan 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1 inci Maddesi kapsamına girenlerin istihdam edilmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik" tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

28 İşe Yerleştirme İşlemleri
Hak sahiplerinin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı’nca değerlendirilerek 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile atamaları gerçekleştirilmiştir yılından itibaren atama teklifleri Mart ve Eylül aylarında Devlet Personel Başkanlığı’na iletilecektir ve atama işlemleri kura usulüyle yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı koordinesinde tarihleri arasında on dokuz yılda kişinin ataması yapılmıştır. Uygulamanın Bakanlığımıza devredilmesi ile bir buçuk yılda hak sahibinin ataması gerçekleştirilmiştir.

29 İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
22 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Kura Töreninde 3526 şehit yakını ve gazimizin atamaları gerçekleştirilmiştir.

30 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının İstihdamına İlişkin 6
Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının İstihdamına İlişkin 6. Kura Töreni 16 Aralık 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun teşrifleri ile şehit yakını ve gazimizin kamu kurumlarına ataması kura töreniyle gerçekleştirilmiştir. Böylece 22 Temmuz Aralık 2016 tarihleri arasında toplam hak sahibi istihdam hakkından faydalanmıştır.

31 Bakanlığımızca Gerçekleştirilen Atamalar
S.NO ATAMA TARİHİ ATAMA SAYISI 1 22 Temmuz 2014 3.526 2 2 Ekim 2014 2.760 3 17 Mart 2015 4.325 4 20 Mayıs 2015  1.075 5 15 Temmuz 2015 853 6 16 Aralık 2015 1.670 7 30 Aralık 2015 181 8 18 Nisan 2016 935 TOPLAM 15.325

32 İşe Yerleştirme İşlemleri
Genel Bilgiler Hak sahibi kimlerdir? * Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir, *Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir,  *Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir,  istihdam hakkı verilmiştir.

33 İşe Yerleştirme İşlemleri
Genel Bilgiler İki hak sahipliği İki hak sahipliği durumunda; eş veya çocuklardan bir kişi, anne, baba veya kardeşlerden bir kişi olmak üzere toplam iki kişi, Eş veya çocukları yoksa, anne, baba veya kardeşlerden toplam iki kişi, Anne, baba ve kardeşleri yoksa, eş veya çocuklardan toplam iki kişi Tek hak sahipliği durumunda; kendisi, eşi veya çocuğu, eşi ve çocukları yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi.

34 İstihdam Hakkı Kapsamının Genişletilmesi
DURUM: tarihinde kabul edilen 6495 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir, terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı verilmiştir. İSTİHDAM HAKKI (MEVCUT DURUM – YENİ TANINAN HAK) HAYATINI KAYBEDEN MALUL OLAN 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 2 1 Harp Malulleri YENİ TANINAN HAK 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu Güvenlik, asayiş görevleri - Vazife Malulleri (TSK ve Güvenlik Mensubu) Vazife Malulleri (Diğer Kamu Görevlileri) Terör Mağdurları Sivil Vatandaşlarımız YENİ TANINAN

35 İşe Yerleştirme İşlemleri
Genel Bilgiler İstisnai Durumlar - Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, - Kanunun ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, - İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar, - Kırk beş yaşını doldurmuş olanlar (14 Nisan 2016 Kanun değişikliği), istihdam hakkından faydalanamazlar.

36 İşe Yerleştirme İşlemleri
Genel Bilgiler 14 Nisan 2016 tarihli Torba Kanun *Terörle Mücadele Kanunu kapsamında belirtilenlerden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri, Devlet Personel Başkanlığınca, kura usulü ile yapılacak. Bu kapsamda göreve başlayan personel, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanabilecek. *Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle birlikte anne ve babanın da istihdam hakkından yararlanması imkanı getiriliyor. Hak sahiplerinden istihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda 45 yaşından büyük hak sahipleri istihdam hakkından faydalanabilecek.

37 İşe Yerleştirme İşlemleri
Genel Bilgiler Hak sahipleri hangi unvanlı kadrolara atanacaktır? *İlköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olan hak sahipleri hizmetli unvanlı kadrolara;  *Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan hak sahipleri ise memur unvanlı kadrolara atanacaktır. *Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarında ise Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınacaktır.

38 İşe Yerleştirme İşlemleri
Genel Bilgiler Başvuru sırasında istenilecek belgeler?  1)  2 adet Biometrik Fotoğraf (fotoğraf ebatları 50 mm x 60 mm) 2)  Kimlik Fotokopisi

39 Şehit Gazi Bilgi Sistemi
Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan güncel veriler ve MERNİS sisteminden elde edilen bilgiler eşliğinde Şehit Gazi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Şehit yakınları ve gazilerimize ilişkin bilgilerin güncel tutulması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile web servis entegrasyonu sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve MERNİS ile yapılan entegrasyon ile hak sahipliği ve kapsam bilgileri anlık olarak güncellenebilmektedir. Şehit Gazi Bilgi Sistemi üzerinden istihdam ve kart başvurularının kaydı ve sorgulaması yapılmaktadır. Şehit Gazi Bilgi Sistemindeki bilgilerin hiçbir şekilde kurum, kuruluş, STK ya da üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerekmektedir.

40 Emsal Aylık     3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca; Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri halinde ise,dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz.

41 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Erbaş ve Erlere Aylık Bağlanması
Erbaş ve erlerden veya geçici veya gönüllü köy korucularından; terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya engelli hâle gelerek ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanlar, 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması hakkından yararlandırılır. Aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkından yararlandırılır.

42 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI
5233 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI

43 Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere 5233 sayılı kanun kapsamında aylık bağlanır ayrıca bu nedenlerden dolayı maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin illerde Valilikler bünyesinde Zarar Tespit Komisyonu oluşturulur. 5233 Sayılı Kanun    

44 Terör Mağduru Sivil Vatandaşlara İstihdam Hakkı
*17/7/2004 tarih ve 5233 sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çıkartılarak terörden mağdur olan sivil vatandaşlarımıza tazminat hakkı verilmiştir tarihinde yapılan düzenleme ile ; *Terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelenlere sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanabilme imkânı getirilmiştir. *Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeni ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelenlere kamuda bir istihdam hakkı sağlanmıştır.

45 Terör Mağduru Sivil Vatandaşlara İstihdam Hakkı ve Şartsız Aylık Bağlanması Hakkı
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince terör mağduru sivil vatandaşlara yönelik iş ve işlemler Valilikler tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda olayın meydana geldiği il sınırları içerisinde ilgili Valilik tarafından işlem görüp, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylık bağlanması gerekmektedir. Yukarıda sayılan iş ve işlemler gerçekleştirildiği takdirde, istihdam hak sahibinin ikamet ettiği ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

46 5233 sayılı Kanun Kapsamında Aylık ve Nakdi Ödeme Tutarları
5233 sayılı Kanun kapsamında hayatını kaybedenlere TL tutarında nakdi ödeme yapılmaktadır. Hayatını kaybeden terör mağduru sivil vatandaşlarımızın yakınlarına 843,76 TL tutarında aylık bağlanmaktadır.

47 1005 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun

48 *Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk Vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına bağlanan aylıklar bu Kanun kapsamındadır.

49 1005 sayılı Kanun *1005 sayılı Kanun kapsamına giren muharip gazilerimizin dul eşlerine ise %75 oranında aylık bağlanmaktadır. * Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

50 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

51 Ücretsiz Veya İndirimli
Seyahat Kartı Genel Bilgiler Hak sahibi kimlerdir? 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların, Kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları;

52 Ücretsiz Veya İndirimli
Seyahat Kartı Genel Bilgiler Hak sahibi kimlerdir? Yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin, Eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

53 Ücretsiz Veya İndirimli
Seyahat Kartı Genel Bilgiler * Hak sahipleri kart başvurularını ikamet ettikleri illerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine T.C. kimlik numaraları ve bir adet biometrik fotoğrafla yapabilmektedir. * tarihi itibarı ile İl Müdürlüklerimize başvuran hak sahibine seyahat kartları postalanmıştır.

54 Ücretsiz Veya İndirimli
Seyahat Kartı Genel Bilgiler * Daha önceden maaş hakkına sahip şehit kız ve erkek çocukları maaş aldıkları sürece seyahat kartı alabilir. *Evlenme durumunda şehit-gazi çocuklarının hakları sona erer. * SGK tarafından verilen eski kartların geçerlik süresi ’te sona ermiştir. * 5233 sayılı Kanun kapsamına giren terör mağduru sivil vatandaşlarımızın kart hakkı bulunmamaktadır.

55 Ücretsiz Veya İndirimli
Seyahat Kartı Genel Bilgiler İdari ve Cezai İşlemler * Yönetmeliğin 12. maddesinde «ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.» hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

56 Tebligat Örnekleri

57 Tebligat Örnekleri

58 Tebligat Örnekleri

59 Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımı

60 Faizsiz Konut Kredisi Hakkı
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

61 Faizsiz Konut Kredisi Hakkı
*Bakanlığımızca tarihinde yapılan düzenleme ile; vazife ve harp malulü kapsamında olup faizsiz konut kredisinden yararlanamayan şehit yakını ve malullerin de bu haktan yararlandırılması sağlanmıştır. *Şehit yakınları ve malullere bir konut ile sınırlı olmak üzere konut sahibi yapmak amacıyla verilen faizsiz konut miktarının tutarı 2016 yılı için TL’dir *Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hak sahipliği belgesi, yönetmelikte belirtilen diğer belgelerle aracılık eden bankalara yapılmaktadır.

62 Elektrik ve Su İndirimi Hakkı
4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca ; 1005 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine aylık bağlananların, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların, 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların, ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınmaktadır.

63 Elektrik ve Su İndirimi Hakkı
Elektrik enerjisi ücret indiriminden yararlanmak isteyenlerin; elektrik sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla; abone numarası ve ikametgah belgesi ile birlikte her yıl Ocak ayı içinde bağlı oldukları Elektrik Dağıtım Müessesesine başvurmaları gerekir. Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin, su sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet edilen evin abone numarasını gösterir belge ile birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

64 Aylıkların Kesilmemesi
2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlana maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı kapsamındaki maluller ile harp malullerinin işe yerleştirilmeleri halinde almakta oldukları aylıklar kesilmez. Konu ile ilgili ayrıntılı Bilgi Sosyal Güvenlik Kurumundan alınabilir.

65 Ek Ödeme ve Eğitim - Öğretim Yardımı
Şehit yakınları ve malullere yılda bir kez ek ödeme yapılır. Şehit ve malul çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yılda bir kez olmak üzere yapılır. (5434 Ek Madde 79)

66 EK ÖDEME VE EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI TUTARLARI
S.NO MALULİYET DERECESİ EK ÖDEME VE EĞİTİM ÖĞR.YRD. TUTARI (TL) 1 1. Derece 3.552,68 2 2. Derece 3.197,41 3 3. Derece 2.753,33 4 4. Derece  2.486,88 5 5. Derece 2.220,43 6 6. Derece 1.953,97 7 İLKÖĞRETİM 1.246,26 8 LİSE 1.869,39 9 YÜKSEKOKUL/ÜNİVERSİTE 2.492,52

67 Ortez, Protez ve İyileştirici Araç/ Gereçlerde Katılım Payı Muafiyeti ve Kısıtlama Getirilmemesi    
Terörle mücadele kanununa göre aylık bağlanmış malûllerin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır. Bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı amaca yönelik yeni ürün talepleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır.

68 Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması
Şehit personelin hak sahibi anne, baba, eş ve çocuklarının her türlü tedavi giderleri ile Malûl personelin her türlü sağlık hizmeti ve tedavi masrafı katılım payı alınmaksızın, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca karşılanır, eksilen vücut organları tedavi ettirilir.

69 Kira Yardımı     Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.  Bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

70 Konut Kiralamasında Uyulması Gereken Kurallar (2006/8 Başbakanlık Genelgesi)
(1) Kanun kapsamında bulunan kişilere ödenecek kira bedeli için belli bir limit belirlenmez, rayiç kira bedelinin tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden karşılanır. (2)Kullanılacak konutun kullanım alanı (net) 120 metrekareyi geçemez, konutun metrekaresi kontratta belirtilir. (3)Kiralanacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine) olmayan konutlardan seçilir, Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle iş merkezi yoğunluklu mahaller dışında olmalıdır.

71 Konut Kiralamasında Uyulması Gereken Kurallar
(4)Hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçemez (5)Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından kira bedeli dışında tutulur ve oturan tarafından karşılanır. (6) Kira sözleşmeleri hak sahibi ile mal sahibi arasında yapılır ve kiralamanın yapıldığı yerdeki kurum harcama yetkilisince onaylanır.

72 Mesken Vergisi Muafiyeti
*Şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfıra kadar indirilebilir. Bu hüküm, şehidin dul ve yetiminin tek meskene hisse ile sahip olması halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Söz konusu meskene ait bina vergisi oranı 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir. Bu konudaki müracaatlar ilgili Belediye Başkanlığına yapılır. (5233 Hariç tüm hak sahipleri yararlanır.)

73 Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz İstifade
Özel öğretim kurumları, (okul ve dershaneler) öğrenim gören öğrenci sayısının %3’ünden az olmamak ve öncelik şehit/malûl çocuklarında olmak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü kılınmıştır. Başvuru Şartları (1) Bir önceki sınıfını geçmiş olması, (2) Davranış notu indirilmemiş olması, Kurumundan alacağı şehit belgesini ibraz etmesi gerekir. (1005 ve 5233 Hariç tüm hak sahipleri yararlanır)

74 Yükseköğrenim Katkı Payı Alınmaması
25 Ağustos 2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren " Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın Genel Esaslar başlıklı 2 nci maddesine göre; 5510 sayılı Kanunun 47 inci maddesi, 2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun Kapsamında hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın birinci öğretimde ve açık öğretimde öğrenci katkı payı alınmamaktadır.

75 Askeri Okullara Girişte Öncelik Hakkı
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olduğu değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) ve sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı bağlanan muharip gazilerin çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanmaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtilen esas ve usullere göre ilgili Askeri Okul Komutanlıklarına başvurması gerekmektedir.

76 İdari İzinli Sayılma 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 19 Eylül Gaziler Gününde de kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri, idari izinli sayılır.

77 Devlet Memuru Olan Şehit Yakınlarının Yer Değiştirme İşlemleri
Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

78 Öğretmen Olan Şehit Yakını ve Gazilerin Atama İşlemleri
*17/04/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulacaklar başlıklı 44 üncü maddesinin (b) bendi gereğince “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri” zorunlu çalışma yükümlülüğünden; muaf tutulmaktadır.

79 Askerlik Muafiyeti 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre;
Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının müşterek olarak talep ettiği veya anne/babasından biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir. Bu haktan 1076 sayılı Kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş/erlerin çocukları ve kardeşleri yararlanır. Bu haktan yararlanmak için hak sahiplerinin kayıtlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

80 Rehabilitasyon Hizmetleri
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (Lodumlu-Ankara) başta malul gaziler olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet verilmektedir. Merkezde malul gazi personelin, her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları vs.) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) rahatsızlıklarının rehabilitasyonu yapılmaktadır. Bakıma muhtaç malul gaziler için 50 yataklı bakım merkezi ile Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için 50 yataklı otel merkez bünyesinde hizmet vermektedir.

81 Devlet Övünç Madalyası Verilmesi
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek şehit olanların en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin de yokluğu halinde Medeni Kanun hükümlerine göre kanunî mirasçılarına, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile Devlet Övünç Madalyası verilir. Devlet Övünç madalyası Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından törenle hak sahibine teslim edilir. 

82 Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
16 Mart 2015 tarihinde 45 ilde eşzamanlı olarak hak sahiplerine, 212 Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve valilerimiz tarafından tevcih edilmiştir.

83 Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
17 Mart 2016 tarihinde 56 ilde eşzamanlı olarak hak sahiplerine, 220 Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve valilerimiz tarafından tevcih edilmiştir.

84 Genel Haklar ve Uygulayıcı Kurumlar
S.NO SOSYAL HAK SORUMLU KURUM 1 İstihdam Hakkı ASPB ve DPB Başvurular ASPB İl Md. 2 Ücretsiz Seyahat ASPB 3 Faizsiz Konut Kredisi TOKİ, SGK Hak Sahipliği Belgesi ile Banka Şb. 4 Aylık Bağlama  SGK 5 Tazminat Kişinin bağlı bulunduğu kurum 6 Emekli İkramiyesi SGK 7 Ek Ödeme ve Öğrenim Yardımı Öğrenim Belgesi ile SGK 8 Elektrik ve Su Ücret İndirimi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Bld.

85 Genel Haklar ve Uygulayıcı Kurumlar
S.NO SOSYAL HAK SORUMLU KURUM 9 Şeref Aylığı (Muharip Gaziler) SGK 10 Kira Ödemesi (3713 S.K.) Kişinin bağlı bulunduğu kurum (MSB, Jandarma G.K.,EGM) 11 Askerlik Muafiyeti (Yd.Sub. / Erbaş, Er) Askerlik Şubesi 12 Özel Öğretim Kurumlarından Yararlanma  İl ve İlçe Milli Eğitim Md. Özel Okullar 13 Anne ve Babaya Muhtaçlık Şartı Aranmaksızın Aylık Bağlama 14 Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Muafiyeti 15 Kademe İlerlemesi, Derece Yükselmesi Öğrenim Belgesi ile SGK

86 Genel Haklar ve Uygulayıcı Kurumlar
S.NO SOSYAL HAK SORUMLU KURUM 16 TSK Dayanışma Vakfı Yardımları TSK 17 OYAK Ölüm/ Maluliyet Yardımları 18 TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları 19 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Bayilik Verilmesi  MİP 20 Şehitler/ Gaziler Gününde İdari İzinli Sayılma (Şehit Dul Yetimleri, Anne, Baba ve kardeşleri, malullerin kendileri ve eşleri 2005/27 sayılı Başbakanlık Gnl. Tüm Kurum ve Kuruluşlar

87 Genel Haklar ve Uygulayıcı Kurumlar
S.NO SOSYAL HAK SORUMLU KURUM 21 Sosyal Tesislerden Yararlanma (Eş, Anne Baba, Çocuklar) 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kamu Misafirhaneleri 22 Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma (Eş ve çocuklar) Kültür ve Turizm Bakanlığı 23 Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma Devlet Tiyatroları 24 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden Yararlanma  ASPB Başvurular ASPB İl Müd. 25 Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Sırası (Şehit ve Gazi Yakınları) Sağlık Bakanlığı’nın tarihli ve 2010/73-80 sayılı Gnl. Kamu Hastaneleri

88 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
PSİKO-SOSYAL DESTEK Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

89 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Travmatik Olay Travmatik olayların ardından mağdurların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli bir psikososyal müdahaleyi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu alan Bakanlığımızın doğrudan müdahale edebileceği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

90 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Durum Tespiti Terör ile mücadele sırasında şehit ve/veya gazi olan bireyler ile örneğin Kumrular ya da Gaziantep’teki saldırılarda uygulanabilecek müdahaleler farklı içerikler gösterebilir. Her olay kendine özgü olduğundan, gelişimi ve sonuçlarının ayrı özellikler taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan Durum Tespitinin ve sürecin şehit yakını ve gazilerimizin yaşamış olduğu travma göz önünde bulundurularak aşama aşama yapılandırılması ve değerlendirilmesi gereklidir. .

91 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Bana ne olacak? Olay anında doğru ve hızlı bir müdahalede bulunulması gerekmektedir. Bu aşamada kişinin kendisine sorduğu şimdi “bana ne olacak?” sorusunun açık ve net bir biçimde yanıtlanması önemlidir. Travmatik durumlarda belirsizliğin olumsuz etkisi söz konusudur. Süreçle ilgili net bilgi verilmeli ve doğru bir yönlendirmede bulunulmalıdır.

92 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Eğitim Bu nedenle akut, kısa ve uzun dönem psiko- sosyal müdahalede bulunacak ekibin alan bilgisi ve olumlu iletişim becerileri açısından sürekli eğitimlerden geçirilmesi gereklidir. Şehit yakını ve gazilerin yaşamlarında köklü değişiklikler ve zorluklar yaşamaları, klinik ve psiko-sosyal müdahalenin sürekliliğini gerektirmektedir.

93 Kuşaklararası Aktarım
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Kuşaklararası Aktarım Kişinin ilk travmanın etkisinden kurtulamaması, etrafındaki kişileri, eşini, çocuğunu, anne babasını etkilemektedir. Bu durum kuşaklararası aktarılan toplumsal bir travmaya dönüşebilmektedir. Bireysel Ailesel ve Toplumsal aktarım söz konusu olduğundan uzun vadede toplum sağlığı açısından koruyucu faktörlerin önemli etkisi olacağı kaçınılmazdır.

94 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Özet Özetle, yas sürecindeki olumlu yaklaşım boğulmakta olan bir kişiye can simidi atmak gibidir. Bu süreç, kişi kıyıya çıkana kadar devam eder. Psiko-sosyal destek süreci aşamaları ve derinliği olan çok uzun bir süreçtir. Uygulamada; Örneğin bir çocuğa laleden bebek, kağıttan uçak ya da uçurtma yapmasını öğretmek gibi her aşamada kişiye yanında olduğunu hissettirmek önemlidir.

95 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
ARZ EDERİM Ali Şefik DENİZ Şube Müdürü Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı


"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları