Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”"— Sunum transkripti:

1 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Teftiş Kurulu Başkanlığı “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

2 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

3 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
SUÇUN UNSURLARI a) Kanuni Unsur (Tipiklik) İşlenmiş bulunan bir fiilin ceza kanununda düzenlenen suç tanımına birebir uygun olmasıdır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

4 b) Maddi Unsur (Hareket/fiil)
Suçun meydana gelebilmesi için failin bir fiil işlemesi gerekir. Fiilden kasıt, insanın kendi iradesiyle dış dünyayı değiştiren bir iş ortaya çıkarmasıdır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

5 c) Hukuka Aykırılık Unsuru
İşlenen fiil hukuk düzeniyle uyuşmazlık içindeyse hukuka aykırılık unsuru tamamlanır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

6 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
d. Manevi Unsur Suçu gerçekleştiren son unsur kanuni tipikliği mevcut hukuka aykırı fiilin isnat yeteneği var olan bir kimse tarafından bilerek ve isteyerek yapılmasıdır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

7 1- Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrası: “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Bu da suç tanımının belirgin ve açık biçimde kanunla düzenlenmesini gerektirir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

8 2- Suçta ve cezada kusur ilkesi
Ceza hukuku anlamında kusur, bir fiilin isnat yeteneği mevcut bir kimse tarafından bilerek ve istenerek işlenmesidir. Bu ilkeden de ancak fiili bizzat işlemiş failin cezalandırılabileceği ilkesi türetilmiştir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

9 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günümüzde insanlık tarihi acısından çok önemli bir devrim olarak kabul edilmekte hatta sanayi devrimi ile mukayese edilmektedir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

10 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Eğitimden ticarete, devlet sektöründen özel sektöre, eğlenceden alış-verişe kadar birçok alanda klasikleşmiş anlayışları değiştirmiş ve insanlara yeni bir anlayış yeni bir hayat tarzı kazandırmıştır. Günümüzde bilgisayar kavramı sadece hayatımızı kolaylaştıran bir devrim olmaktan çıkmış suç kavramı ile birlikte anılan bir araç haline de gelmiştir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

11 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
İnternet, bilginin ve fikirlerin özgürce dolaşması için etkin bir araç olmakla birlikte kimi zaman bireysel hak ve özgürlüklere zarar verebilen, yasalarda suç olarak tanımlanmış fiillerin ortaya çıktığı bir alan haline gelebilmektedir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

12 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Bilişim Suçlarının Tanımı Bilişim kelimesi; “İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı biçimde işlenmesi, bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve işlenmesi bilimi” olarak açıklanmaktadır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

13 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Teknolojinin gelişmesi ile beraber artış gösteren bilişim suçları, “teknolojinin yardımı ile genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar vermek” olarak tanımlanabilir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

14 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Bilişim Alanında Suçlar TCK ncı maddeleri arasında ayrı bir başlık altında sayılmış olmakla birlikte; bu tür suçlar bizzat bilişim enstrümanları kullanılarak işlenen suçları belirlemektedir. Bilişim sistemine girme- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme-Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları şeklinde sıralanmıştır. Bu suçların dışında basın ve yayın yoluyla işlenebilecek suçlar da TCK’nın farklı maddelerinde dağınık olarak açıklanmıştır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

15 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esasın düzenlendiği sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. . “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

16 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Bilgisayar suçlarını ve internet suçlarını, ülkeler arası koordinasyonu sağlayarak gözeten ilk uluslararası sözleşme niteliğindeki “Avrupa Konseyi Sanal Suçlar Sözleşmesi” 10 Kasım 2010 tarihinde Ülkemiz tarafından da imzalanmış ve TBMM tarafından da uygun bulunmuştur. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

17 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Basın ve yayın yolu; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

18 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Bilişim Kanallarıyla veya Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar: Bilişim Alanında Suçlar a) Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim (TCK: 243) Kişisel bilgisayarlar ya da kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

19 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
b) Bilişim Sistemleri Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK: 244) Bilgisayar teknolojisi kullanarak sistemine sızılan bilgisayardaki bilgilerin silinmesi, yok edilmesi ve değiştirilmesi. Hedef alınan sisteme uzaktan erişerek değil de bilakis fiziksel zarar vererek ya da sistem başında bulunarak bilgisayardaki bilgileri silmek, yok etmek veya değiştirerek zarar verilmesi. Burada önemli olan mala verilen zarar değil de içindeki bilgilerdir, “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

20 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
c) Kanunla korunmuş bir yazılımın izinsiz kullanılması Telekomünikasyon araçlarını veya bilgisayarları yetkisizce kullananlar, hazırlanması yüksek meblağlar tutan gelişmiş programları şahsi işlerinde kullanmak veya diğerlerine satmak üzere çalınması, (İşletim sistemleri, Hesaplama programları, Mühendislik programları) Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda eser olarak kabul edilen bilgisayar yazılımlarının lisans haklarına aykırı olarak kullanılması, “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

21 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
d- Yasa Dışı Yayınlar Yasadışı yayınlar karşımıza 3 şekilde çıkmaktadır. 1- Vatanın Bölünmez bütünlüğüne aykırı olarak hazırlanmış terör içerikli internet sayfaları, 2- Halkın ar ve hayâ duygularını incitecek şekilde genel ahlaka aykırı pornografik görüntüler içeren internet sayfaları, Ülkemizde gerek çocuk pornografisi gerek büyük pornografi ülke çapında yasaktır. 3- Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve sövme içerikli sayfalar. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

22 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
e) Müstehcenlik-İnternette Çocuk Pornografisi (Genel Ahlaka Karşı Suçlar) Müstehcenlik TCK’nin 226. Maddesinde düzenlenmiştir. Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan, Bu tür ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişiler için hapis ve adlî para cezası öngörülmektedir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

23 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Çocuk pornografisi ülkemizde yeni bir kavram olmasına karşın başta Amerika, Almanya, İspanya gibi ülkelerin üzerinde önemle durduğu tahkikatlarını İnterpol Dairelerince yapıldığı önemli bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

24 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Bugün için Türk sitelerinde çocuk pornografisi kaldırılmıştır. Bu sitelerin %60’ı ABD üzerinden yapılmakta olup kendi tespitlerine göre listede görüntü indiren 100 yabancı varsa ancak 2’si Türk çıkmıştır. Çocuk pornografisi ile ilgili koleksiyon yapan bağımlıların tespiti ile yakalanması yoluna gidilmektedir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

25 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
f) Bilişim Yolu ile Nitelikli Dolandırıcılık (Malvarlığına ilişkin Suçlar) Klasik olarak bildiğimiz ve karşılaştığımız dolandırıcılık suçunun bilgisayar ve iletişim ortamları üzerinden yapılıyor olmasıdır. Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık en çok kredi kartlarının kullanımıyla yapılmaktadır. Bunun için üretilmiş birçok program sayesinde internet üzerinden alışveriş yapılırken, istenilen kredi kartı şirketi için mantıksal olarak olası kredi kartı bilgileri üretilmekte ve bu olaydan kredi kartı sahibinin haberi bile olmamaktadır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

26 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Dolandırıcılık (TCK-158) Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle veya kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak veya basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle …işlenmesi hâlinde, hapis ve adli para cezası arttırılarak uygulanmaktadır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

27 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
g) Bilişim yoluyla Hakaret, Sövme ve Şantaj Hakaret (Şerefe Karşı Suçlar) TCK-125 Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

28 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde kişiye aynı ceza uygulanır. Hakaret, Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

29 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
h) Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK-132) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

30 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması TCK- 133 Kişiler arasındaki Kişiler arasındaki aleni olmayan alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

31 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK-134) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

32 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

33 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK-135) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

34 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme- TCK 136 Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

35 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Nitelikli Hal: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Kişisel verilerin kaydedilmesi Özel hayatın gizliliğini ihlal Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçlarının; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

36 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
ı) Kamu Barışına Karşı Suçlar Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK-213) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunmak, “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

37 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Suç işlemeye tahrik (TCK- 214) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

38 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Suçu ve suçluyu övme (TCK- 215) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

39 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK- 216) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

40 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

41 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Kanunlara uymamaya tahrik (TCK- 217) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

42 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Ortak hüküm (TCK-218) Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit Suç işlemeye tahrik Suçu ve suçluyu övme Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama Kanunlara uymamaya tahrik Suçlarının basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

43 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
i) Adliyeye Karşı Suçlar İftira (TCK-267) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

44 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK-268) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

45 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Ses veya görüntülerin kayda alınması (TCK-286) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

46 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
j) Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar Cumhurbaşkanına hakaret (TCK-299) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

47 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (TCK-300) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır. İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

48 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK-301) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

49 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
k) Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (TCK-190) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

50 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
l) Hürriyete Karşı Suçlar Tehdit (TCK- 106) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

51 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Şantaj (TCK- 107) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

52 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
m) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ; Madde 1- Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

53 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun hükümleri çerçevesinde; “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

54 Kanun Kapsamındaki Suçlar
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

55 5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

56 Erişim Sağlayıcıları (TTNet gibi)
Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, Sağladığı hizmetlere ilişkin, trafik bilgilerini 1 yıl süreyle saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla, “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

57 Yer Sağlayıcıları (Kurum ve Kuruluşlar-Bakanlığımız)
Sağladığı hizmetlere ilişkin, trafik bilgilerini 6 ay süreyle saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü oldukları belirlenmiştir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

58 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
İçerik Sağlayıcılar (Günlük gazeteler) Her türlü içerikten sorumlu oldukları belirlenmiştir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

59 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcıya (İnternet ortamında veri oluşturan ve paylaşan herkes), buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcıya (Temel olarak hosting hizmeti verenler), internet ortamından veya bizzat başvurarak, kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını; “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

60 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

61 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
İçerik veya yer sağlayıcı tarafından talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

62 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurabilir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

63 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
BASIN KANUNU Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarını, “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

64 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişi yayım tarihinden itibaren iki ay içinde düzeltme ve cevap yazısı yayımlanmasını isteme hakkını kullanabilir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

65 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi sorumludur. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

66 “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”
Ceza davalarının, günlük süreli yayınlar yönünden dört ay, diğer basılmış eserler yönünden altı ay içinde açılması gerekir. “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”

67 REFAKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ASIM KESER
TEŞEKKÜRLER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI “Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”


"“Başkalarının Günahları Bizi Aziz Kılmaz”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları