Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UĞUR MUSLU B121004061.  Friederich List’ in 1841 de yayınlanan ulusal politik ekonomi sistemi çalışmasına dayandırılmaktadır.  Bu çalışmada List ulusal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UĞUR MUSLU B121004061.  Friederich List’ in 1841 de yayınlanan ulusal politik ekonomi sistemi çalışmasına dayandırılmaktadır.  Bu çalışmada List ulusal."— Sunum transkripti:

1 UĞUR MUSLU B121004061

2  Friederich List’ in 1841 de yayınlanan ulusal politik ekonomi sistemi çalışmasına dayandırılmaktadır.  Bu çalışmada List ulusal yenilik sistemi kavramını kullanmamış, tekno ekonomik bir sistem önerisinde bulunmuştur.  Listin önerdiği teknoekonomi sisteminde, Almanya nın B.britanya ile rekabet edebilmesinin yolu teknolojide,ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yenilikler yaparak üretimi ve verimliliği artırmaktan ve bu yolla rekabet üstünlüğünü yaratmaktan geçiyordu

3  Bu saydıklarımızın gerçekleşmesi için yenilikle ilgili aktörlerin ve teknolojik yetkinliklerin koordinasyonlu bir şekilde işbirliği yaparak yenilik sistemini sağlaması gerektiğini savunmuştur(List)  >Sistemin kurulmasını gerekli kılan gelişmeler;  Yeniliğin önemli ölçüde bilimsel çalışmalar ile firma çalışmaları arasındaki etkileşime dayandırılması.  Bilim ve teknolojinin gelişimindeki hız ve daha rekabetçi pazarların işletmeleri daha hızlı yenilik yapmaya yönelmesi.  Ekonomilerin küresel bir görünüm kazanması.

4  Ulusal yenilik sistemi yenilikleri üretilmesi paylaşılması ve kullanılmasıyla ilgili bütün kurumsal ve yapısal faktörleri içeren bir sistemdir.  Bu bağlamda üretimden finansmana,alt yapıdan öğrenmeye insan kaynağından kullanmaya kadar yeniliğe katkısı olan,etkilenen ve etkileyen bütün tarafların ulusal yenilik sistemi içersine dahil edilmesi gerekmektedir.

5  >Yenilik sisteminde iki temel bileşeninden bahsetmek mümkündür  Üretim faaliyetlerinin sanayi sistemiyle bağını ifade eden üretim sisteminin yapısı ve kurumsal düzenidir.  İşletme,üniversite,Ar-Ge kuruluşları ve tekno parklarda oluşmuş kural ve norm yapılardır.  Son dönemlerde yenilikle ilgili olarak ulusal yenilik sisteminin kurulmasında önemli kolaylıklar sağlayan önemli gelişmelerin yaşandığı görülmektedir.

6  >Bu değişimler;  Yeniliğin coğrafi sınırlılıkları aşarak küresel bir görünüm kazanması herkesin yeniliğe dayalı bir ekonomik sistem içersinde yer alma şansını artırmaktadır.  Yenilik farklı uzmanlara sahip çok sayıda kişilerin bütünleşik bir çalışma sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır.

7  Ulusal yenilik ağının fonksiyonel ve dinamik bir yapıya kavuşturulması için ağdaki bütün aktörlerin etkin bir şekilde yenilik faaliyetlerine katılımının sağlanması gerekmektedir.  Ağ içersinde bulunan üyelerin bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaları,kaynakların,emeğin ve zamanın tasarrufu ve verimli kullanılması açısından önemlidir.bu paylaşımın sadece işletmeler ve sektörlerin kendi aralarında gerçekleşmemeli aynı zamanda üniversite,Ar- Ge kurumları ile işletmeler arasında gerçekleşmelidir.

8  Ulusal yenilik sistemlerinin bir alt sistemi yada ayrı bir sistem olarak bölgesel yenilik sistemlerinin kurulması bölgesel yenilik potansiyelinin kullanılması için faydalı olacaktır.  Bu sistemde yerel kamu kuruluşlarının o bölgede bulunan üniversitelerin ve Ar-Ge kurumlarının tekno parkların ve yerel işletmelerin işbirliği gereklidir.  Bu işbirlikleri bölgenin gelişimine katkıda bulunmakla birlikte bölgenin yenilik için potansiyel oluşturabilecek kaynaklarının da daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

9  Ulusal açıdan yenilikçilik yapısı ve yenilik politikaları ülkenin gelişmişlik düzeyine işletmelerin ve pazarların büyüklüklerine göre şekillenmektedir  Az gelişmiş ülkelerde verimliliği şekillendiren bazı faktörler vardır bunlar şu şekilde sıralanır;  Makro ekonomik belirsizlik ve istikrarsızlık  Kurumsal kırılganlık  Girişimci eksikliği  İş kurmanın önündeki engeller  Yenilik hakkında sosyal farkındalık yetersizliği

10  Bu olumsuzlukların aşılarak etkili bir yenilikçi yapıya kavuşmak için öncelikle ülkenin ekonomik Pazar ve yenilik yapısı kaynakları ve rekabetçi üstünlükleri analiz edilmelidir.  Yenilikle ilgili problemleri aşmaya gerekli altyapıyı oluşturmaya kurumsal etkileşimi teşvik etmeye ve toplumsal bir yenilik bilinci ve insan kaynağı oluşturmaya odaklanmış bir ulusal yenilik sisteminin kurulması ve yenilik politikalarının belirlenmesi gerekmektedir.

11 Bir ülkede yada bölgede yenilik sürecinin kurulabilmesi için öncelikle,nitelikli ve girişimci insan gücüne yeni fikirlerin üretilmesini ve yayılmasını sağlayan bir ortama yeniliği destekleyen mekanizmalara ve sermayeye erişim olanaklarına ihtiyaç vardır. Bu şartların sağlana bilmesi için devlet kolaylaştırırcı ve katalizör bir rol üstlenir.insan kaynaklarına araştırmaya ve bu tür yatırımları teşvik eder.

12  Son olarak devletin yenilik faaliyetlerini destekleyen güven altına alan ve sonuçlarını izleyen bir zemini sürekli kılacak politikalar izlemesi ve yasal düzenlemeleri yapması gerekmektedir bu saydıklarımızın yapıldığı takdirde devlet yenilik sürecini güçlendiren ulusal bir yenilik sistemini de tesis etmiş olacaktır.  Ulusal yenilik sistemi içerisinde bulunan bütün aktörlerin bu sistem içersindeki kapasitenin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamalıdırlar.

13  Ulusal yenilik sistemi içerisinde ;  Fikri mülkiyetlerin  Pazar yapısının  Finansal yapısının  Şirket yönetim anlayışının  Önemli olduğu ve yenilik sisteminin temel dinamiklerini oluşturduğu ifade edilmiştir.

14  Ulusal yenilik sistemleri işletmelerin yenilik stratejileri;  >ulusal talep ve rekabet yapısı  >üretim ve araştırma faaliyetlerinde yetenekler  >kurumsal yapı

15  Ulusal yenilik sisteminde en önemli görev devlete düşmekle birlikte özel sektöründe önemli sorumlulukları bulunmaktadır ancak yenilik sisteminin başarısı özel sektörün bu alt yapı imkanlarını etkin bir şekilde değerlendirmesi yasal düzenlemelere sahip çıkması ve devletin finansal teşvikine ek olarak yenilik finansmanına katkı yapmasıyla mümkün olacaktır

16  Bu işbirliğinin ve etkileşimin gerçekleşmesi için iki tarafı belirli platformlarda bir araya getirmek için üniversitelerde teknoloji transfer merkezleri kurulmalıdır.  Bunun dışında teknoparkların araştırma ve bilim parklarının ilk gelişim merkezlerinin ve teknokentleri nin kurulumunun desteklenmesi gerekmektedir

17  Teknoparklar üniversite sanayi ve kamu kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak üzere kurulan ;bilim ve teknolojik alandaki yenilikleri sanayiye transfer eden,içindeki yönetim aracılığıyla işletmelere işletmecilik bilgileri ve finansman gibi konularda danışmanlık eğitimi sağlayan bir yapısal sistemdir.  Ülkemiz teknoparklar arasında şunlar örneklendirile bilir: O.D.T.Ü Teknokent teknoloji geliştirme bölgesi  Hacettepe üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi  Ankara teknoloji geliştirme bölgesi  Teknoparklar bazen farklı isimlerle karşımıza çıkabilir bunlar : araştırma parkları, bilim parkları, inkübatörler(ilk gelişim merkezleri) dir

18  Yeniliğin gerçekleştirilmesi ;yenilik gerçekleştirme süreci bir dizi karar,faaliyet ve bu süreç altı farklı aşamadan oluşmaktadır.  1.Bir ihtiyaç veya problemin farkına varılması tanımlanması  2.Temel ve uygulamalı araştırma.  3.Geliştirme  4.Ticarileştirme  5.Yayılma ve benimseme.  6.Sonuçlar

19 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..


"UĞUR MUSLU B121004061.  Friederich List’ in 1841 de yayınlanan ulusal politik ekonomi sistemi çalışmasına dayandırılmaktadır.  Bu çalışmada List ulusal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları