Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİMDE MEVZUAT VE İŞLEYİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİMDE MEVZUAT VE İŞLEYİŞ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİMDE MEVZUAT VE İŞLEYİŞ
MÜCAHİT ŞAHİNTÜRK ÖZEL EĞT.HZ.BL.BŞK.

2 GİRİŞ ENGELLİLERLE İLGİLİ; 42 KANUN, 2 K.H.K, 26 YÖNETMELİK,
15’E YAKIN GENELGE, 5 TEBLİĞ VE ÖZÜRLÜLERE ATIF YAPILAN 100’ E YAKIN MEVZUAT BULUNMAKTADIR.

3 Türkiye’deki Özel Eğitim Kurumları
Sayıları RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) 192 (G.antep’ te 2) Görme eng. İ.ö.o. 16 (G.antep’ te 1) İşitme eng. İ.ö.o. 48 (G.antep’ te 1) İşitme eng. Lisesi 15 (G.antep’ te yok) Eğitilebilir i.ö.o. ve iş okulu 67 (G.antep’ te 1) Özel Eğitim Sınıfı(Zihinsel) 8 okulda 14 şube (Şehitkamil) Özel Eğitim Sınıfı(Otistik) 2 okulda 2 şube (Şehitkamil) Öğretilebilir-Eğitim uyg.ok. ve iş eğitim merkezi 121 (G.antep’ te 2) Yetişkin iş eğitim merkezi 5 (G.antep’ te yok) OÇEM(Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi) 24 (G.antep’ te 1 eğitime bu yıl başlayacak) BİLSEM (Bilim sanat merkezi) 52 (G.antep’ te yok.kuruluş çalışmaları devam ediyor) Hastane i.ö.o. 47 (G.antep’ te yok) Ortopedik eng. İ.ö.o. 3 (G.antep’ te yok) Ortopedik eng. Lisesi 2 (G.antep’ te yok) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri 1792(G.antep’te 40 tane)

4 ÖZEL EĞİTİMDE MEVZUAT

5 RAM VE ÖEDK Eğitsel tanılama ve değerlendirme RAM’lardaki “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından yapılmaktadır. -Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında; -Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı -Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen -Bir Özel Eğitim Öğretmeni -Bireyin velisi

6 ÖEDK Başkanının ve Kurulun temel görevleri
-Destek eğitim hizmeti alan öğrencilerin eğitim performanslarında gelişme olmadığının tespit edilmesi hâlinde, eğitim hizmeti veren okul ve kurumla ilgili denetimin yapılması hususunda özel eğitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek.(Başkan) -Kurul kararlarının tebliğ edilmesini ve kararlara ilişkin kayıtlar ile arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.(Başkan) -Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yapmak -Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılanması sürecinde bireyin ailesini ve/veya okulu/kurumu, gerektiğinde tıbbî değerlendirme ile RAM’da yapılamaması durumunda psiko-sosyal değerlendirme için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek. -Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunu dikkate alarak birey için en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine ilişkin öneride bulunmak. -Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim planlarını hazırlamak. -İhtiyacı olan bireyin alacağı destek eğitimin türüne ve süresine karar vermek

7 ÖEDK Başkanının ve Kurulun temel görevleri
-Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için uygun eğitim ortamı, alacağı destek eğitim hizmeti ve eğitim planını içeren değerlendirme sonuçlarını Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporunu düzenleyerek RAM müdürünün onayına sunmak. -Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları ile diğer bilgi ve belgelerinin yer aldığı özel eğitim değerlendirme dosyası oluşturmak. -Bireyin uygun yerleştirilmediği durumlarda eğitsel değerlendirme ve tanılamayı tekrarlamak. -Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından verilen yerleştirme kararı doğrultusunda ilgili okul veya kurum ile iş birliği yaparak uygulamayı takip etmek -Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, yerleştirmenin yapıldığı okula/kuruma, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, eğitim planının uygulanması ve destek eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görev alanlara ve aileye rehberlik etmek. -Ailenin eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini sağlamak.

8 ÖEDK’nın çalışma esasları
- Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır. - Kurulun çalışma gün ve saatleri, ihtiyaç doğrultusunda süreklilik gösterecek şekilde planlanır. -Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç 15 gün içinde yerlerine görevlendirme yapılır. - Eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla yapılacak başvurular en geç 60 gün içinde karara bağlanır.

9 Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu (ÖEDK) VE İşleyiş
Dosya açmak için gerekli belgeler: -Veli yada okulun yazılı başvurusu. Gerektiği kadar fotoğraf(2 yada 4) -Bireysel gelişim raporu(Yenilemede) -Destek eğitimi için sağlık kurulu raporu.(Destek eğitimi için %20 iş gücü kaybı ibareli sağlık kurulu raporu gerekir.) Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama kademe geçişlerinde zorunludur. Yönlendirmede en az sınırlandırılmış ortam ilkesiyle hareket edilir. Destek eğitimi 1 ila 24 ay arasında verilebilir. Destek eğitimi için eğitim planı her yıl ÖEDK tarafından hazırlanır. Resmi tedbir için ilk başvuruda eğitim planı ÖEDK tarafından, daha sonraki yıllarda ise okuldaki BEP geliştirme birimi tarafından hazırlanır.

10

11 Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu(ÖEHK)
İl ve İlçede kurulur.Kurulda: -MEM Müd.Yrd. veya Şb.Müd.(Başkan) -ÖEDK Bşk. -Özel Eğitim Okullarından bir Müdür. -Bir rehber öğretmen. -Bir Özel Eğitim Öğretmeni.

12 ÖEHK’nun çalışma esasları
Kurul üyelerinin süresi bir yıldır. -Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç 15 gün içinde yerlerine görevlendirme yapılır. -Kurul haftada bir toplanır. Ancak, kurul gündeminin yoğun olması ve kurul başkanının gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın kurul toplanır. -Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları incelenerek en geç 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar, bireyin velisine, ilgili okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. -Bireyin ikamet ettiği ilçede uygun özel eğitim okulu veya kurumu bulunmaması hâlinde yerleştirme kararı il özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından alınır.

13 ÖEHK Başkanının ve Kurulun temel görevleri
1-Yerleştirme Resmi tedbir alınan bireyin okula yerleştirilmesi Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından yapılır. Karar özel sektör okulları için de alınabilir. Yerleştirme kararına itiraz edilebilir: Veli karar tarihinden itibaren 70 gün içinde(ya da tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde), okulda kayıt tarihinden itibaren 70 gün içinde ÖEHK’na itirazda bulunabilir. İtirazlar en geç 30 gün içinde karara bağlanır

14 ÖEHK Başkanının ve Kurulun temel görevleri
2-İl ve ilçe düzeyindeki özel eğitim hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve eş güdümünü sağlamak. 3- Bakanlığa bağlı her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitim hizmetlerini yürüten resmî ve özel okul ve kurumlarda, destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfı açılması için gerekli tedbirleri almak. 4- RAM’ların, özel eğitim okul ve kurumlarının, özel eğitim sınıflarının, destek eğitim odalarının personel ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli tedbirleri almak. 5- Özel eğitim okul ve kurumları ile kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okul ve kurumlardaki özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların sağlanması için tedbir almak.

15 ÖEHK Başkanının ve Kurulun temel görevleri
6- Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik tarama çalışmaları ve tespit edilen bireylerle ilgili eğitim hizmetlerini planlamak. 7- Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin görev dağılımını ve görev yerleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak. 8- Destek eğitim hizmeti alan öğrencilerle ilgili olumlu gelişme olmadığını belirten başvuruları değerlendirmek ve ilgili okulun/kurumun gerekli tedbirleri almasını sağlamak.

16 OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

17 Bazı önemli noktalar Zorunlu öğrenim çağında olup özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır. Zorunlu öğrenim çağına gelmiş olup özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.

18 Bazı önemli noktalar Özel eğitimde 3-14 yaş zorunlu eğitim çağıdır.
37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bireylerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak okul öncesi eğitim dönemi süresi bir yıl daha uzatılabilir. Resmî sağlık kurullarından, "Sağlık durumu, zorunlu öğrenim çağı süresince okula devam etmesi uygun değildir. "hükmünü taşıyan raporu alanlar için devam zorunluluğu aranmaz. Bunlar, "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği"ne göre yönlendirilirler. Haklarında kovuşturma yapılmaz.

19 Bazı önemli noktalar Üstün yetenekli bireyler için bir defaya mahsus 1-5.sınıflar arasında sınıf yükseltme yapılabilir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarında özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz. Ancak, bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul/kurum yönetimi gerekli resmî işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul veya kurum, yerleştirme kararına uygun ise öğrenci bulunduğu okul ya da kurumda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula nakli konusunda gerekli işlemler yapılır. Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü okul ve kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz.

20 Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi
Bazı önemli noktalar Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;           a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,           b) Bir rehber öğretmen,           c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,           ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,           d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,           e) Öğrencinin velisi,           f) Öğrenci,           olmak üzere bu kişilerden oluşur. BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır

21 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. İki türü vardır: Tam zamanlı ve Yarı zamanlı. Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler bulundukları sınıfın eğitim programına tabidirler. BEP’leri bu programa dayalı hazırlanır. Başarıları da BEP programına göre değerlendirilir. Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

22 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Okula devam ettikleri takdirde sınıf tekrarı yaptırılmaz. Eğitim kademesini tamamladıkları takdirde diğer akranları gibi diploma alabilirler. Kaynaştırma eğitimi verilen okullarda destek eğitim odası açılır. Kaynaştırma eğitimi verilen sınıflarda en fazla iki özel eğitim gereksinimli birey yerleştirilir. Kaynaştırma eğitimi verilen sınıflarda okul öncesi için; 2 engelli bireyin olduğu sınıfın mevcudu 10, bir bireyde ise 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlanır. Diğer kademelerde ise 2 birey için 25, bir birey için 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlanır.

23 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Yetersizliği olmayan öğrenciler, istekleri doğrultusunda, çevrelerindeki özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcutları 5’i özel eğitime ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en fazla 14, ilköğretim ve ortaöğretimde 20, yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur.

24 Kaynaştırma eğitiminde başarının değerlendirilmesi
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Kaynaştırma eğitiminde başarının değerlendirilmesi Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencinin başarısı bulunduğu okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine tabidir. Başarı değerlendirilirken Öğrencinin BEP’leri dikkate alınır. Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan(DKG) öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.  Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.

25 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir. Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır. İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler.

26 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır. - Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır. - Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

27 ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI VE YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA
Özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir. -Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. -İlköğretim okullarında açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. -Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Ancak, otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir.

28 ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI VE YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA
Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir. - Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.(YZKE)

29 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda, Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitimde 10, ortaöğretimde 15 öğrencidir. Hafif düzeyde Zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda, Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi ve ilköğretimde 10 öğrencidir. Orta ve Ağır düzeyde Zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlarda(Eğitim uygulama), Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. Eğitim ve uygulama okulu programını tamamlayanlara; Eğitim ve Uygulama Okulu Diploması verilir. Bu diploma, ortaöğretime devam etme hakkı sağlamaz.

30 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
Otistik bireyler için açılan okul ve kurumlarda, sınıf mevcutları en fazla 4 öğrenciden oluşur. Otistik çocuklar eğitim merkezi programını tamamlayanlara; Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Diploması verilir. Bu diploma, ortaöğretime devam etme hakkı sağlamaz. OÇEM’e 3-15 yaş grubundaki bireyler kabul edilir. Bağımlı OÇEM’ler ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel bir sınıfla eğitimi sürdürür. Bağımsız OÇEM’ler ise Bağımsız bir binada müstakil kurulurlar. Bağımlı OÇEM'e devam eden otistik çocuklara sınıf tekrarı yaptırılmaz.

31 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
Bir yerleşim merkezinde, otistik tanısı konulmuş en az üç çocuk varsa uygun eğitim ortamı hazırlanarak bağımlı OÇEM açılır. Bağımlı OÇEM’ler, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından açılır ve kapatılır. Bağımlı OÇEM'de en çok üç dersane ve en fazla dokuz otistik çocuk bulunur. Bu sayının üzerinde talep olması hâlinde, yeni bağımlı OÇEM açılması yoluna gidilir. Bağımsız OÇEM, eğitim uygulama okullarının açılış esaslarına uygun olarak rehberlik ve araştırma merkezi’nin araştırma ve incelemesi sonucunda yapılacak teklife göre Bakanlıkça açılır ve kapatılır.

32 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören bireyler için açılan okul ve kurumlarda; Hastane ilköğretim okullarında sınıf mevcudu en fazla, okul öncesi ve ilköğretimde 10 öğrenciden oluşur.  Sınıfa gelemeyecek durumda olan öğrencilere odalarında eğitim verilir. Bu okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır.

33 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
İş Okulları İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel iş okulları açılır. Sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur. Dönem sonlarında bireylere karne verilir. Programı tamamlayan bireylere İş Okulu Diploması verilir. Bu diploma, yüksek öğretime devam etme hakkı sağlamaz. Ancak, bu diploma işe girerken ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan haklardan yararlanılmasını sağlar.

34 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
İş Eğitim Merkezleri Zorunlu öğrenim çağı dışında kalan ve genel eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlendiği resmî ve özel yaygın eğitim kurumları açılır. Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur. Kurs programını tamamlayan bireyler diğer yaygın eğitim programlarına, işe ve mesleğe yönlendirilirler. İş eğitim merkezlerinde ise yaş kaydı aranmaz.

35 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
Evde eğitim süreci -Bireyin en az altı ay süreyle evden çıkmasının mümkün olmadığını/sakıncalı olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun alınması, -Ev ortamının, eğitim öğretime uygunluğunun değerlendirilmesi,(RAM) -Bireyin okula yerleştirilmesi ve eğitiminin planlanması,(ÖEHK) -1-5.sınıf düzeyinde olan bireyler evine en yakın okula kaydedilir. -Haftalık en az 10 saat ders verilir. -Evde eğitim hizmetinden yararlanan bireylerin sınıf geçme ve diploma işlemleri, kayıtlı bulunduğu okuldaki diğer öğrencilere uygulanan hükümler doğrultusunda yürütülür.

36 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) -Üstün yetenekli bireylerin becerilerini artırmayı amaçlar. - Okul öncesi eğitimi çağındaki üstün yetenekli çocuklar tam gün, - İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler okuldaki eğitimlerinin dışındaki zamanlarda Bilsem’e eğitim-öğretime katılır -Üç dönemde eğitim verilir:normal eğitimle birlikte 2 dönem ve yaz kamplarıyla 3.dönem. -Öğrenci seçimi;Ön değerlendirmeler ve komisyon değerlendirmeleri,Bireysel inceleme(RAM) sonucu Bakanlıkça(Genel Müdürlük) kesin listeye dönüştürülür.

37 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Eğitim Programları; a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi’nden oluşur.

38 DİĞER ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Özürlülere İş ve mesleğe yönelik eğitim hizmetini “mesleki rehabilitasyon merkezleri” belediyeye/MEM’e bağlı olarak verecektir. Bunun dışında özel mesleki rehabilitasyon merkezleri de açılabilir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne kayıtlı ve mesleki rehabilitasyon hizmetinden yararlanmak isteyen özürlüleri Türkiye İş Kurumu il müdürlüğü veya Şube Müdürlüğü bu hizmeti alabilecekleri merkezlere yönlendirir. Kayıt için; En az %40 oranında özürlü olmak, 15 yaşını bitirmiş olmak gerekir.

39 ORTAÖĞRETİMDE ÖZEL EĞİTİM
Özel eğitim gerektiren öğrenciler, bireysel yeterliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, hayata ve yükseköğrenime hazırlanmalarını sağlamak üzere okul veya kurumlarda açılan programlardan yararlandırılır. Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitim gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okullara kayıtlarında gerekli tedbirler alınır.

40 ORTAÖĞRETİMDE ÖZEL EĞİTİM
Öğrenci yerleştirme komisyonları; Engelli öğrencilerin bu durumlarını dikkate alarak okul veya kurumlara dengeli bir şekilde dağıtılmaları için önlem alır. Bu çerçevedeki okul veya kurumlarda, engelli öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı engel grubundan öğrenci bulunmamasına ve okullarda öğrencilerin engel durumlarına göre mümkün olduğunca gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır. Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencileri için destek eğitimi odası açılır.

41 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA SONUCU YAPILACAK YÖNLENDİRMELER

42 AİLE EĞİTİMİ TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VERİLİR.
YÖNLENDİRME TÜM ÖZÜR GRUPLARINDA 0-3 YAŞDA RESMİ TEDBİR ALINMAZ. AİLE EĞİTİMİ TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VERİLİR.

43 ZİHİNSEL YETERSİZLİK 3-6 YAŞDA(HDZY) * OKULÖNCESİ *EĞİTİLEBİLİR İ.Ö.O. 3-6 YAŞDA(ODZY VE ADZY) * EĞİTİM UYGULAMA OKULU 6-14 YAŞDA (HDZY) * TZKE * YZKE (ÖZEL EĞİTİM SINIFI) * EĞİTİLEBİLİR İ.Ö.O. 6-14 YAŞDA(ODZY VE ADZY) * DÜZEYLERİNE UYGUN ÖZEL EĞİTİM SINIFI * UYGUN OLMASI DURUMUNDA TZKE 15 YAŞ ÜSTÜ(HDZY) * İLKÖĞRETİMİ BİTİRENLER ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEBİLİRLER AYRICA İŞ OKULLARINA DA BAŞLAYABİLİRLER. * İLKÖĞRETİM DİPLOMASINA SAHİP OLMAYANLAR İŞ EĞİTİM MERKEZLERİNE DEVAM EDEBİLİRLER. * MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZİNE DEVAM EDEBİLİRLER. 15 YAŞ ÜSTÜ (ODZY VE ADZY) * İŞ EĞİTİM MERKEZLERİNE DEVAM EDEBİLİRLER.

44 YAYGIN GELİŞİM BOZUKLUK
* OKULÖNCESİ * OÇEM 6-14 YAŞ * TZKE *YZKE(ÖZEL EĞİTİM SINIFI) 15 YAŞ ÜSTÜ * MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZİ * İLKÖĞRETİMİ BİTİRENLER ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEBİLİRLER.

45 İŞİTME YETERSİZLİĞİ 3-6 YAŞ * OKULÖNCESİ * İŞİTME ENGELLİLER İ.Ö.O. 6-14 YAŞ * TZKE * YZKE(ÖZEL EĞİTİM SINIFI) 15 YAŞ ÜSTÜ * İŞİTME ENGELLİLER LİSESİ VE DİĞER ORTAÖĞRETİM KURUMLARI,

46 BEDENSEL YETERSİZLİK 3-6 YAŞ * OKULÖNCESİ * EVDE BAKIM 6-14 YAŞ * TZKE * ORTOPEDİK ENGELLİLER İ.Ö.O. 15 YAŞ ÜSTÜ * ORTPEDİK ENGELLİLER LİSESİ VE DİĞER ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

47 GÖRME YETERSİZLİĞİ 3-6 YAŞ * OKULÖNCESİ * GÖRME ENGELLİLER İ.Ö.O. 6-14 YAŞ * TZKE * YZKE(ÖZEL EĞİTİM SINIFI) 15 YAŞ ÜSTÜ * ORTAÖĞRETİM KURUMLARI, MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

48 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 6-14 YAŞ * TZKE 15 YAŞ ÜSTÜ * TZKE İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

49 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ 3-6 YAŞ * OKULÖNCESİ 6-14 YAŞ * TZKE 15 YAŞ ÜSTÜ * TZKE VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

50 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
3-6 YAŞ * OKULÖNCESİ 6-14 YAŞ * TZKE 15 YAŞ ÜSTÜ * TZKE VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

51 DUYGUSAL DAVRANIŞ BOZUKLUĞU
3-6 YAŞ * OKULÖNCESİ * PSİKİYATRİK DESTEK 6-14 YAŞ * TZKE 15 YAŞ ÜSTÜ * TZKE VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

52 SÜREĞEN HASTALIK 3-6 YAŞ * OKULÖNCESİ * EVDE EĞİTİM * EVDE BAKIM 6-14 YAŞ * TZKE 15 YAŞ ÜSTÜ * TZKE VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

53 TÜM ÖZÜR GRUPLARINDA TEDBİR ALINMAYACAK KADAR İYİ BİR PERFORMANSA SAHİP BİREYLERE “NORMAL EĞİTİME DEVAM” KARARI VERİLİR.

54 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"ÖZEL EĞİTİMDE MEVZUAT VE İŞLEYİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları