Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMENIUS COMENIUS ÇOKLU OKUL ORTAKLI Ğ I. BOZOK ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMENIUS COMENIUS ÇOKLU OKUL ORTAKLI Ğ I. BOZOK ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 COMENIUS COMENIUS ÇOKLU OKUL ORTAKLI Ğ I

2 BOZOK ORTAOKULU

3 İÇERİK Okulumuzun ortak oldu ğ u proje COMENIUS nedir? BOZOK ORTAOKULU

4 COMENIUS PROJESİ NEDİR? E ğ itimde Avrupa boyutunu geli ş tirmeyi hedeflemektedir Farklı kültür ve dü ş ünce yapılarını tanımak Kültürler arası diyalog sa ğ lamak BOZOK ORTAOKULU

5 E ğ itimde fırsat e ş itli ğ i sa ğ lamak Yeni yönetim ve ö ğ retim metotları geli ş tirmek Ö ğ retmen ve Ö ğ rencilerin yabancı dil ö ğ renme konusundaki becerilerinin artırılması Ö ğ renci ve Ö ğ retmenlerin yetenek ve becerilerini geli ş tirmelerine yardımcı olur. COMENIUS PROJESİ NEDİR? BOZOK ORTAOKULU

6 OKUL UMUZUN ORTAK OLDUĞU PROJE BOZOK ORTAOKULU

7 PROJEMİZİN ADI BOZOK ORTAOKULU

8 Proje kapsamındaki ülkelerin tanıtılması Ö ğ rencilerde kültür bilinci olu ş turarak ö ğ rencinin kendi kültürünü tanıması ve di ğ er ortak olan ülkelerin kültürünü ö ğ renmesi İş birli ğ i ile ortak bir ürün ortaya çıkarma yetene ğ inin kazanılması. BOZOK ORTAOKULU PROJEMİZİN AMACI

9 İ leti ş imin öneminin kavranması ve sosyal ruhun geli ş iminin sa ğ lanması Ö ğ rencilerin kendisini, kendi anadillerinde ve ingilizce dillerinde ifade etme BOZOK ORTAOKULU PROJEMİZİN AMACI Ö ğ rencilerin kendisini ve okulunu tanıtması ve aynı zaman da çevresi ve projeye katılan ülkeler hakkındada bilgi edinme ş ansı elde etmesi

10 Ö ğ rencilerde evrensel saygı ve ho ş görü bilincini geli ş tirmek. Ö ğ rencilerde ele ş tirel dü ş ünce ve problem çözme yetisinin geli ş tirilmesi. Ö ğ rencilerin kendi ülkesiyle ve kendi çevresiyle gurur duymasını sa ğ lamak PROJEMİZİN AMACI BOZOK ORTAOKULU

11 TOPLANTI BOZOK ORTAOKULU İ lk uluslararası COMENIUS proje toplantımızı İ ngiltere’de (Londra’da) gerçekle ş tirece ğ iz. E ğ itim sistemimiz hakkında video veya sunu hazırlanacak.Kültürümüzü anlatan video ve sunu hazırlanacak. Ülkemizi, Yozgat’ı ve Okulumuzu tanıtım için sunum yapaca ğ ız.

12 BOZOK ORTAOKULU TURK İ YE

13 BOZOK ORTAOKULU PROJE ORTAKLARIMIZ GIMNAZJUM IM.GEN.MARIUSZA ZARUSKIEGO HARJUNRINTEEN KOULU POLONYA F İ NLAND İ YA

14 BOZOK ORTAOKULU PROJE ORTAKLARIMIZ ACADEMY AT SHOTTON HALL ST THERESA COLLEGE BOYS SECONDARY SCHOOL İ NG İ LTERE MALTA

15 BOZOK ORTAOKULU PROJE ORTAKLARIMIZ COLEGIO DR LUIS PEREIRA DA COSTA 2 SOU ACADEMIC EMILIAN STANEV PORTEK İ Z BULGAR İ STAN

16 BOZOK ORTAOKULU PROJE ORTAKLARIMIZ GYMNASIO AGIOU DOMETIOU SCOALA GIMNAZIALA FARDEA GÜNEY KIBRIS ROMANYA

17 BOZOK ORTAOKULU PROJE ORTAKLARIMIZ TALINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM ESTONYA

18 PROJE SÜRESİ Proje süresi 2 yıl 2013-2014 2014-2015 BOZOK ORTAOKULU

19 PROJE EKİP ŞEMASI OKUL MÜDÜRÜ İ NG İ L İ ZCE D İ L GRUBU Dil Ö ğ retmenleri Grup ö ğ rencileri 1 Lider Ö ğ renci TÜRKÇE GRUBU Ders Ö ğ retmenleri Grup ö ğ rencileri 1 Lider Ö ğ renc i SOSYAL- D İ NKÜLTÜRÜ- FEN GRUBU Ö ğ retmen,ö ğ renciler 1 Grup lider ö ğ r RES İ M - TEKNOLOJ İ TASARIM GRUBU Ö ğ retmen,ö ğ renciler 1 Grup lider ö ğ r MATEMAT İ K GRUBU Ö ğ retmen,ö ğ renciler 1 Grup lider ö ğ r PROJE KOORD İ NATÖRÜ

20


"COMENIUS COMENIUS ÇOKLU OKUL ORTAKLI Ğ I. BOZOK ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları