Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI
Dış Ticaret Politikası orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

2 Dış Ticaret Politikası
İçerik Dış Ticaretin Nedenleri Dış Ticaretin Yararları Dış Ticaret Politikasının Amaçları Dış Ticaret Politikasının Araçları Tarihsel Açıdan Dış Ticaret Politikaları Özel Dış Ticaret Rejimleri orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

3 DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ
Ülkeleri birbirleriyle ticarete iten nedenler; Üretim farklılıkları: Bazı ülkelerde belirli mallar ya hiç üretilmez ya da ihtiyaçlardan az üretilir. Diğerlerinde ise bu mallar ihtiyaçlardan fazla miktarda üretilebilirler. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, üretim açığı için diğer ülkelerden mal ithal etmek yoluna gidilir. Öte yandan, ihtiyaçlardan fazla üretilen mallar, ihtiyacı olan ülkelere ihraç edilir ve ülke geliri artırılır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

4 Uluslararası Ticaret Politikası
b. Malların kalite ve kullanım açısından farklı oluşu: Çeşitli ülkelerde üretilen ve aynı ihtiyaca yanıt veren mallar; dayanıklılık süreleri, şekil, fonksiyon kalite gibi farklılıklar göstermekte olup, farklı ülkelerde, farklı tüketici sınıflarına hitap etmektedir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

5 Uluslararası Ticaret Politikası
c. Fiyat farklılıkları: Üretilen mallar homojen olsa bile, bazı ülkeler daha ileri üretim teknikleri ya da üretim faktörlerinden bazılarının ucuz olması nedeniyle aynı malları daha düşük fiyatlardan arz edebilmektedirler. Özellikle talep esnekliği yüksek olan mallarda, ihraç fiyatları düşük olan ülkeler dünya piyasalarında satışlarını arttırmaktadırlar. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

6 Dış Ticaret Politikası
d. Tüketici tercihleri: Tüketici tercihleri bazen ulusal sınırları aşarak ülke dışında bir talebin doğmasına yol açarlar. Bu zevk ve ihtiyaçlara yanıt verecek olan mal ve hizmetler de ülke dışında olabilir ya da söz konusu ülkede üretilemeyebilir. Bu da özellikle moda ağırlıklı mal ve hizmetler için önemli bir dış ticaret nedeni oluşturur. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

7 DIŞ TİCARETİN DİNAMİK YARARLARI
Üretim ve kaynak açığını karşılama İç ekonomide ürün fazlasına Pazar sağlama Geniş bir piyasa hacmi, piyasa sınırlarını genişletme. Ölçek ekonomisi (içsel / dışsal) oluşturma orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

8 DIŞ TİCARETİN DİNAMİK YARARLARI
Rekabet yaratma İç piyasa talebini ithal ürünler ile geliştirme Ekonomide dinamizm yaratma, üretim çeşitliliğini artırma. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

9 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Dünya üretiminin uzmanlaşma ve serbest ticaret koşulları altında artacağı varsayılır Ancak hiçbir sınırlama olmaması da söz konusu değildir. Özellikle ithalatla rekabet edemeyen endüstrilerde direnç oluşur orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

10 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Bu nedenle dış ticarete devlet müdahalesi her ülkede vardır. Bunlar dolaylı (teşvikler) ve dolaysız (gümrük tarifeleri, kotalar) olarak uygulanır. Bu uygulamalarla ilgili alınan kararların tümüne “dış ticaret politikası” adı verilir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

11 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Başka bir anlatımla, dış ticaret politikaları “hükümetin-devletin doğrudan dış ticaret akımlarını sınırlandırmak, özendirmek ya da bu işlemlerin yöntemlerini uygulamak için aldıkları sistematik önlemler”dir.. Dış ticaret politikası genel ekonomi politikasının da önemli bir aracıdır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

12 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Genel ekonomi politikası; ulusal ekonomilerin düzenlenmesi ve yönetimi ile ilgili olarak alınan tüm önlemleri ifade eder. Devletin emek, sermaye ve teknoloji akımlarını yönlendirmek için aldığı önlem ve uygulamalara da “uluslararası ekonomi politikası” adı verilir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

13 DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Ekonomisi güçlü ülkelerin dış ticaret politikaları diğer ülkeleri ve dünya ekonomisini de etkiler. Bunların koyacağı sınırlamalar (gümrük vergileri, kotalar vb.) ekonomik daralmaya yol açacağı gibi serbestleşmeler ekonomileri geliştirir. Az gelişmiş ülkelerde temel amaç kalkınma olduğu için devlet yoğun olarak dış ticarete müdahale eder orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

14 Dış Ticaret Politikasının Amaçları
Dış Ödemeler Dengesizliklerinin Giderilmesi Dış Rekabetten Korunma Ekonomik Kalkınma (ithal ikamesi ile) Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi (monopolü yok etme) Ekonominin Serbestleşmesi İç Ekonomik İstikrarın Sağlanması (talebin yerli mallara yöneltilmesi) orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

15 Dış Ticaret Politikasının Amaçları
Hazineye Gelir Sağlanması Dış Piyasalarda Monopol Gücünden Yararlanma (tek üretici durumunda ya da kartel oluşturma) Otarşi (kendine yeterlik) Sosyal ve Siyasal nedenler (bir üretici grubunu korumak, ülke güvenliği, halk sağlığı vb. gibi) Dış Politika/Siyaset Amaçları orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

16 Dış Ticaret Politikasının Araçları
1. Gümrük tarifeleri: Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilerdir. Bu vergilerinin 2 tür etkisi vardır: İthal edilen malların fiyatını yükselterek yerli üreticileri yabancı işletmelerin rekabetine karşı korur. Gümrük vergileri onları koyan devlet için gelir kaynağı oluşturur. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

17 Ad volerem - malın değeri üzerinden
Dış Ticaret Politikası Gümrük tarifeleri aşağıdaki şekillerde uygulanır. Ad volerem - malın değeri üzerinden Spesifik (özel) gümrük vergisi - ağırlık ve benzeri bir temel üzerinden Karma (compound) vergiler - iki vergi bir mala aynı anda uygulanır orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

18 Uluslararası Ticaret Politikası
Gümrük tarifeleri Telafi edici vergiler - ithal edilen mallara ihracatçı ülkenin devlet sübvansiyonu sağlaması durumunda, bunu karşılamak için ithalatçı ülke tarafından konulan vergidir. Anti-damping gümrük vergisi - ithalatçı ülkenin kendi endüstrisini haksız rekabete neden olan aşırı düşük fiyatlı ithal mallarına karşı koyduğu bir vergidir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

19 Dış Ticaret Politikası
Uluslararası ticareti yapılan mallar Brüksel - Nomenclature (bilimsel adlandırma) adlı katalogda ayrıntılı olarak numaralandırılmıştır. Ülkeler de kendi gümrük vergilerini bu listedeki ayrımlara göre bir cetvel haline getirerek ilan ederler. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

20 Uluslararası Ticaret Politikası
2. Tarife dışı araçlar Genelde ülkeden döviz çıkışını engellemek amacıyla tek taraflı olarak kullanılır ve aşağıdaki şekillerde uygulanır. 2.1. Miktar kısıtlamaları: Devlet ithalatı doğrudan doğruya belirli miktarlarda sınırlandırmaktadır. İthalat kotaları, ithalat yasaklamaları ve döviz kontrolleri gibi orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

21 Dış Ticaret Politikası
2.2. Tarife benzeri faktörler: Devlet fiyat mekanizması aracılığı ile serbest ticarete müdahale eder - ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin karlılığını artırır. 2.3. Görünmez engeller: Dış ticareti sınırlandıran teknik düzenleme ya da standartları içerir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

22 Uluslararası Ticaret Politikası
Tarife dışı araçlar 2.4. Gönüllü ihracat kısıtlamaları: İhracatçı ülke, diğer ülkenin piyasasını bozduğu, rekabetine zarar verdiği gerekçesiyle,yapacağı ihracata belli bir kota koyabilir. Gönüllü ihracat kısıtlamaları, ihracatçı ülke ile ithalatçı ülkenin arasındaki anlaşmaya bağlıdır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

23 Dış Ticaret Politikası
3. İhracatın özendirilmesi: İhracatçıya verilen teşvikler ile sağlanır. 4. Bağlı ticaret (counter-trade): Döviz tasarrufu sağlamak, serbest dövizle satılamayan düşük kaliteli yerli üretimini gerçekleştirebilmek gibi nedenlerle bağlı ticarete başvurulabilir. Takas, kliring anlaşması (mal bedellerinin mal ile ödenmesi), geri satınalma, karşı satın alma, dengeleme (off-set) gibi yöntemler kullanılır orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

24 Dış Ticaret Politikası
Özel Dış Ticaret Rejimleri 1. Geçici İthal ve Geçici İhraç: İlerde tekrar yurtdışına çıkartılmak üzere ülkeye giren mallara uygulanır. Buna ek olarak gümrük vergisi alınmaz. Geçici ihraç rejiminde ise, ihraç edilen malların bir süre sonra tekrar ülkeye geri getirilmesi söz konusudur. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

25 Özel Dış Ticaret Rejimleri
Değerlendirici bir işlem görecek yabancı mallar, büyük inşaatlarda kullanılmak üzere kiralanan yabancı alet ve makineler, sergi ve fuarlarda gösterilecek eşyalar vb. mallar geçici ithal rejiminden yararlanmaktadır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

26 Dış Ticaret Politikası
Özel Dış Ticaret Rejimleri 2. Serbest Bölgeler: Bir ülkede sınır dışında kalan yabancı kaynaklı eşya ve mal girişlerine açık tutulan bölgelerdir. Bu bölgeler mali bakımdan yabancı toprağı kabul edildiğinden, buraya gelen eşya ve mallardan gümrük vergi ve resimleri alınmaz. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

27 Özel Dış Ticaret Rejimleri
3. Antrepolar: Antrepoda saklanmak üzere ülkeye giren mallardan gümrük vergisi alınmaz. Bu mallar daha sonra ev sahibi ülke tarafından ithal edilirse normal gümrük rejimi uygulanır. Yabancı malların tarife ödenmeden gümrük makamlarının denetimi altında uzunca bir süre muhafaza edilmesine yarayan kapalı alanlardır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

28 Özel Dış Ticaret Rejimleri
Dış Ticaret Politikası 4. Transit Taşımacılık: Bir ülkeden diğerine gönderilen malların yol üzerinde üçüncü ülke sınırları arasından geçmesidir. Günümüzde transit taşımacılıkta ana ilke geçiş serbestisidir. 5. Sınır ve Kıyı Ticareti: Komşu ülkeler arasında varılan karşılıklı anlaşmalarla düzenlenir. Bu tür ticarette ihracat ve ithalat belgesi aranmaz. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

29 Özel Dış Ticaret Rejimleri
6. Bedelsiz İthalat: Genelde ticari bir nitelik taşımamaktadır. Yurt dışında çalışan işçilerin, kamu görevlilerinin buradaki kazaçlarıyla satın aldıkları malların ülkeye gümrüklü / gümrüksüz ülkeye ithaline izin verir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

30 Dış Ticaret Politikası
Tarihsel Açıdan Dış Ticaret Politikaları 19. yy‘a kadar Merkantilizm, müdahaleci dış ticaret politikaları En çok kayırılan ülke kuralı (the most favored nation clause: MFN ); taraflardan birisi, başka bir ülkeye bir ödün verirse bunu anlaşmaya taraf olan ülkeye de tanımak zorundadır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

31 Tarihsel Açıdan Dış Ticaret Politikaları
I. Dünya Savaşı yıllarında serbestleşen dünya ticareti 1929 Büyük Dünya Depresyonu sonrası ülkelerin tarifelerini yükseltmesi ile rekabetçi devalüasyonlar dönemine girmiştir. Dış ticarette koruyuculuk tekrar ön plana çıkmıştır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

32 Dış Ticaret Politikası
II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda GATT, Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Para Fonu (IMF),Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO) gibi uluslararası ticareti düzenlemeye yönelik örgütler kurulmuştur. 1973’lerde yeni korumacılık adı verilen ticareti koruyuculuk akımları başlamıştır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

33 Tarihsel Açıdan Dış Ticaret Politikaları
1994 yılından beri dünya ticaretini serbestleştirme çabaları Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde yürütülmektedir. 1948 yılında gerçekleştirilen GATT, yılında Uruguay Görüşmeleri sonunda Dünya Ticaret Örgütü kurulduktan sonra bu örgüte katılmıştır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

34 DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK
Serbest ticareti savunanlar genelde uluslararası uzmanlaşmanın yararları üzerinde durmuşlardır. Buna göre fiyat mekanizmasının serbest işleyişi optimum kaynak dağılımını sağlar, dünya üretimi maksimuma ulaşır ve refah artar. Korunacak sektörlerin seçiminde genelde siyasi yollar etkilidir. Bir sektörün korunması diğerlerinin aleyhine olur. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

35 DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK
Dış Ticaret Politikası DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK Dış Ticarette korumacılığın sakıncaları; Girişimcileri tembelliğe sevkeder Yaratıcılığı yok eder Kaynakların etkin dağılımını bozar Endüstriler arasında adaletsizlik yaratır Monopol yaratır ve besler Bürokrasiyi artırır, rüşvet ve yolsuzluklara neden olur Politikacılar için bir araç olarak kullanılır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

36 Korumacılık için gerekçeler
Dış Ticaret Politikası Korumacılık için gerekçeler Ulusal güvenlik (savaş vb. gibi durumlarda savunma sanayi korunmalıdır) Ekonomik maliyet ne olursa olsun savunma endüstrilerinin korunması gerekir. Bu nedenle ulusal savunma ile doğrudan ilgili olan endüstrilerin dış rekabetten korunması gerekir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

37 Korumacılık için gerekçeler
Genç endüstrileri (infant industries) koruma ve geliştirme – doğru ve verimli olabilecek endüstri seçilmeli ve desteklenmelidir, belirli bir süre sonra maliyetler düşürülmelidir, aşamalı olarak koruma kaldırılmalıdır- Stratejik dış ticaret politikaları – teknoloji ağırlıklı ve büyük ölçekli üretimin desteklenmesi Dampinge karşı koruma – yabancı ülkelerdeki fiyat indirimlerinin üreticileri etkilemesini önlemek. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

38 Dış Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi Dış Ticaret Politikası Bu teze göre, ilerde gelişip karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olabilecek endüstriler optimum üretim düzeyine ulaşıncaya kadar gümrük tarifeleri ile korunmalıdır. Bu endüstriler başka ülkelerde daha önce kurulmuş ve böylece deneyim, teknik bilgi ve ölçek ekonomileri avantajı kazanmıştır. Ülkedeki bu endüstriler korunmazsa yabancılar karşısında zarar görür. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

39 Uluslararası Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi Bu tezin en önemli özelliği korumacılığın geçici olmasıdır. Yani koruyuculuk sürekli değil, geçici olarak belirtilmekte ve her sanayinin değil sadece gelişme potansiyeli olanların korunması önerilmektedir orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

40 Uluslararası Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi Bu endüstriler zamanla içsel ekonomiler avantajı sağlar (verimlilik artışı, gelişmiş teknoloji ve yönetim bilgisi ile) Endüstrideki firma sayısı arttıkça da dışsal ekonomiler avantajı sağlanır (teknik bilgi alışverişi, nitelikli işçi bulma kolaylığı, haberleşme, ulaşım, bankacılık vb.gibi). orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

41 Uluslararası Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi Bu tez sanayileşmeye yeni başlayan ülkeler için önerilir, ancak yeni gelişen ve ölçek ekonomileri sağlayabilecek her endüstri için geçerlidir. Dinamik karşılaştırmalı üstünlükler kuramına dayanır (sürekli azalan maliyetler) ve ihracata dönük kalkınma modeline uygundur. Ancak ithal ikamesi stratejisinden farklı bir anlayışa dayanır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

42 Uluslararası Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi Hangi Endüstriler korunmalıdır? Korunacak endüstrilerin seçiminde ölçek ekonomisi yaratabilmesi ve maliyetlerde uzun dönemde değişme sağlayacak olması dikkate alınmalıdır. Korunan endüstrilerde maliyetlerin düşürülememesi/malların sürekli olarak dünya fiyatlarının üzerinde satılması, bunların yurtiçi tüketicilerinin refah kaybına uğraması demektir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

43 Uluslararası Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi P1 P2 M1 M2 UDOM Üretim hacmi Fiyat/Maliyet Şekil: Genç Endüstriler Tezi orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

44 Uluslararası Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi Grafikte görüldüğü üzere başlangıçta bu endüstride üretim hacmi düşüktür ve buna bağlı olarak maliyetler yüksektir. P1 ilk üretim maliyetlerini, P2 ise dünya fiyatlarını gösterir. Endüstriyi korumak için P1 – P2 aralığı kadar gümrük vergisi koymak gerekir. Üretim hacmi OM2’yi aştığı zaman gümrükler azaltılarak koruma kaldırılır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

45 Uluslararası Ticaret Politikası
Genç Endüstriler Tezi Bu tezin ve uygulamanın ekonomiye bazı olumsuz etkileri ve maliyetleri olabilir; Endüstri seçiminde doğru karar vermek gerekir. Verimsiz endüstriler yüksek maliyet yaratır. Endüstri doğru seçilmiştir ancak üreticiler yüksek kârlar nedeniyle maliyeti düşürme çabasına girmezler. Ya da düşen maliyetleri fiyatlara yansıtmazlar. Tarifeleri kaldırmanın bir yolu da, bunları önceden belirlenen sürelerde aşamalı olarak indirmek ve bir süre sonra tamamen kaldırmaktır. Bu da üreticileri daha iyi motive eder. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

46 Uluslararası Ticaret Politikası
c. Stratejik Ticaret Politikası Sanayileşmiş bir ülke, korumacı önlemlerle, gelecekteki hızlı büyümesi için kilit kabul edilen yarı iletkenler, bilgisayar, iletişim araçları ve benzeri endüstrilerde karşılaştırmalı üstünlük yaratabilir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

47 Stratejik Ticaret Politikası
Bunun için koruyucu dış ticaret önlemlerinden, sübvansiyon ve vergi önlemlerinden geçici olarak yararlanılabilir. Büyük ölçekli üretimi gerektirir, ancak karşılığında büyük ölçüde dışsal ekonomi sağlar. Bu teze göre, kilit endüstrilerin özendirilmesi sonucu sağlanan dışsal ekonomilerden bütün ülke yararlanır ve gelecekteki büyüme olanakları artar. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

48 Stratejik Ticaret Politikası
Japonya’da çelik endüstrisinde, Avrupa’da Concorde ve Airbus uçakların geliştirilmesinde bu politikayı kullanılmıştır. Geliştirilecek olan endüstrilerin isabetli seçimi ve uygulanacak politikaların uygunluğu ve diğer ülkeler tarafından taklit edilmesi tezin zayıf yanını oluşturmaktadır. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

49 Stratejik Ticaret Politikası
d. Dampinge Karşı Korunma Yabancı üreticilerin yaptıkları dampinge karşı yerli üreticiyi korumak gümrük vergilerinin koyuluş nedenlerinden biridir. Bu nedenle anti-damping vergileri oluşturulmuştur. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

50 BELİRLİ KOŞULLAR ALTINDA GEÇERLİ YA DA SINIRLI NEDENLER
Ödemeler bilançosu dengeleme ve işsizliği önleme Dış Ticaret hadlerinin iyileştirilmesi Ulusal pazarlık gücünü artırma KİŞİSEL / SEKTÖREL ÇIKARLARA DAYALI GÖRÜŞLER Genelde zayıf ve rekabet gücü olmayan endüstrilerde faaliyet gösteren temsilcilerin görüşlerini yansıtır. Dış rekabete karşı korunma amaçlı önlem talep edilir. Temel gerekçeler; Düşük Yabancı Ücret (dışarıdaki ucuz emek) Üretim maliyetlerini eşitleme (bazı üretim faktörleri pahalıdır) Ulusal Pazar görüşü (ulusal pazar geliştirilmelidir) orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

51 B. Belirli Koşullarda Geçerli Nedenler
Ödemeler bilançosunun iyileştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi; İthalat kısıtlamaları, ithalat hacmini daralttığı ölçüde dış dünyaya yapılan ödemelerin azalmasına, böylece de dış açığın giderilmesine katkıda bulunur. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

52 Belirli Koşullarda Geçerli Nedenler
İthalat daralması; toplam harcamaları yerli mallara doğru kaydıracağı için yurtiçi üretimi ve çalışma düzeyini arttırabilir. Ekonomik durgunluk içinde bulunan ülkeler, işsizlik oranlarını azaltmak için gümrük tarifelerini arttırabilir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

53 Uluslararası Ticaret Politikası
Gümrük tarifeleri ticaret hadlerini ülke lehine çevirip ekonomik refahı olumlu yönde etkileyebilir. 3. Ulusal pazarlık gücünü arttırma; gümrük tarifeleri yüksek olan ülkeler dış pazarlarda tarifelerini indirerek avantaja sahip olabilirken, tarifeleri düşük ülkeler ulusal pazarlık gücünü tarifeler ile arttırabilme olanağına sahip değildir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

54 C. Kişisel Çıkarlara Dayalı Görüşler
Düşük Yabancı Ücret: Gelişmiş ülkelerde bazı kesimler gelişmekte olan ülkelerde ücretlerin çok düşük olduğunu ve bu ucuz işgücüyle rekabet edemeyeceklerini savunmaktadırlar. Bu nedenle ucuz emek ülkelerinden gelen ithalatın kısıtlanması gerektiği görüşündedirler. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

55 Kişisel Çıkarlara Dayalı Görüşler
Üretim Maliyetlerini Eşitleme: Bu görüşe göre, herhangi bir üretim faktöründeki üstünlük nedeniyle yabancı mallar yerli mallardan daha ucuza üretiliyorsa, rekabet eşitliğini sağlamak için aradaki fark kadar tarife konulmalıdır. Bu tarifeye bilimsel tarife denmektedir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

56 Kişisel Çıkarlara Dayalı Görüşler
Ulusal Pazar Görüşü: Ulusal pazarların yerli üreticinin hakkı olduğu savunulmaktadır. İthalat kısıtlanırsa yerli üretim artacak, iktisadi faaliyetler genişleyecektir. orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

57 Korumacı politikaların pazar etkileri
Fiyat 17 23 Talep Yerli arz Toplam arz 12 60 80 x c m Gömlek Fiyat 17 23 Talep Yerli arz İthalatla toplam arz 12 60 80 x c m Gömlek Fiyat 17 23 Talep Yerli arz Toplam arz 12 60 80 x c m Gömlek orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

58 Korumacı politikaların pazar etkileri
Fiyat 17 23 Talep Yerli arz İthalatla toplam arz 12 22 66 x c m Gömlek ithal sınırlaması ile toplam arz 20 q e orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası

59 Uluslararası Ticaret Politikası
Bölüm Sonu... orhan içöz Uluslararası Ticaret Politikası


"ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları