Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYIMLANAN MALİ VERİLER .

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYIMLANAN MALİ VERİLER ."— Sunum transkripti:

1 YAYIMLANAN MALİ VERİLER .

2 SUNUM PLANI Mali Tablolar
Bütçe Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetimin bütçe verileri Genel Yönetim Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetimin mali verileri Uluslararası mali kuruluşlar ile Türkiye arasındaki ilişkiler kapsamında hazırlanan mali veriler Genel yönetim mali tabloları Kamu idarelerinin; Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri, Genel yönetim mali tabloları’ Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını, Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını, Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini, göstererek iç ve dış kullanıcılara kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir. Mali tablolar; Bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olanlar Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları Bakanlıkça üretilir. Kapsama dahil diğer kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri, mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen süreler içinde Bakanlığa gönderilmesinden; kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten sorumludur. Mali tabloların yayımlanması Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamında Mali tablolar; bu tablolarda yer alan bilgilerin, gelecekteki olaylar ve sonuçları hakkında tahminlerin oluşturulması, doğrulanması veya değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde ihtiyaca göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanır.

3 MALİ TABLOLAR (1) Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını,
Kamu idarelerinin; Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri, Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını, Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını, Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini göstererek iç ve dış kullanıcılara kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir.

4 MALİ TABLOLAR (2) Mali tablolar; bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır.

5 MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASINDAN SORUMLU OLANLAR ve YAYIMLANMA PERİYODU
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları Bakanlıkça üretilir. Kapsama dahil diğer kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri, mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen süreler içinde Bakanlığa gönderilmesinden; kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten sorumludur. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamında Mali tablolar; bu tablolarda yer alan bilgilerin, gelecekteki olaylar ve sonuçları hakkında tahminlerin oluşturulması, doğrulanması veya değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde ihtiyaca göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanır.

6 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAYINLADIĞI MALİ TABLOLAR
Bütçe Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar Genel Yönetim Mali İstatistikler Şubesinin Hazırladığı Mali Tablolar

7 BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR(1)
Bütçe Mali İstatistikleri Şubesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunun 3. ve 52. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe uygulama sonuçlarını(bütçe istatistiklerini) ve performansını gösteren mali tabloları hazırlar.

8 HAZIRLANACAK BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ İÇİN GENEL YÖNETİMİN KAPSAMI
Merkezi Yönetim Genel Bütçeye Dahil İdareler (I Sayılı Cetvel) Özel Bütçeli İdareler (II Sayılı Cetvel) Düzenleyici ve Denetleyici İdareler (III Sayılı Cetvel) Sosyal Güvenlik Kuruluşları (IV Sayılı Cetvel) Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Belediyeler İl Özel İdareleri

9 BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (2)
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe uygulama sonuçlarını gösteren mali tablolar “Nakit Esaslı Muhasebe Sistemi”ne göre elde edilen muhasebe verilerinden üretilir.

10 BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR(3)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde hazırlanan bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin “mali tablolar; Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Net bütçe geliri ( ) + bütçe açıkve fazlasını gösteren tablodur

11 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Kapsama dahil her bir kamu idaresinin bütçe uygulamaları sonucunda belirli raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.

12 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSUNA ÖRNEK;

13 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kamu idarelerine ait bütçe gelirleri, bütçelerindeki sınıflandırmaya uygun olarak raporlanır. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gelir hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, Kamu idarelerine ait bütçe gelirleri, bütçelerindeki sınıflandırmaya uygun olarak raporlanır. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gelir hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. GENEL BÜTÇE İÇİN ÖRNEK VERECEK OLURSAK; BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Beyana Dayanan Gelir Vergisi Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tevkifatı Gelir Geçici Vergisi Kurumlar Vergisi Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Tevkifatı Kurumlar Geçici Vergisi

14 GENEL BÜTÇE İÇİN ÖRNEK;

15 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kamu idarelerine ait bütçe giderlerinin kurumsal düzeyde ekonomik dağılımını gösteren mali tablodur. Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, Kamu idarelerine ait bütçe giderlerinin kurumsal düzeyde ekonomik dağılımını gösteren mali tablodur. Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Kurumsal sınıflandırmanın temelleri kurumsal sınıflandırma, siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesini ve performans sorumlularının tespitini hedeflemektedir. aynı anayasal otoriteye tahsis edilen kaynakların aynı kodda yer alması benimsenmiş olup, bütçe türleri itibarıyla gruplandırma bunun istisnasıdır. siyasi ya da bürokratik olarak yönetim yetkisi kurumsal sınıflandırmanın temel kriteri kabul edilmiştir. dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama benimsenmiştir. birinci düzey, bakanlıklar ile anayasal olarak eşdeğer kurumları ve bütçe türlerini belirlemektedir. ikinci düzey, birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimler ile bütçe türleri kapsamında yer alan kurumları ifade etmektedir. üçüncü düzey kodlar, ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı birimleri kapsar. dördüncü düzey kodlar, destek ve lojistik birimleri ile politikaları uygulayan birimleri tanımlar. Birinci Düzey Kurumsal Kodlar 01 –Cumhurbaşkanlığı 02 –T.B.M.M. 03 -Anayasa M. 04 -Yargıtay 05 –Danıştay 06 -Sayıştay 07 -Başbakanlık 08 -Adalet Bakanlığı 09 -Milli Savunma Bak. 10 -İçişleri Bakanlığı 11 -Dışişleri Bakanlığı 12 -Maliye Bakanlığı 13 -Milli Eğitim Bak. 14 -Bayındırlık Ve İskan Bak. 15 -Sağlık Bakanlığı 16 -Ulaştırma Bakanlığı 17 -Tarım Ve Köyişleri Bak. 18 -Çalışma Ve Sosyal Gü.Bak. 19 -Sanayi Ve Ticaret Bak. 20 -Enerji Ve Tabii Kayn. Bak. 21 -Kültür Ve Turizm Bak. 22 -Çevre Ve Orman Bak. 40-41 Özel Bütçeli Kurumlar 42-Düzenleyici Ve Denetleyici Kur. 43-Sosyal Güvenlik Kurumları 44-45 İl Özel İdareleri 46-47 Belediyeler 48-Mahalli İdare Birlikleri 97-99 Yüksek Öğretim Kur

16 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kamu idarelerinin temel fonksiyonları esas alınarak hazırlanır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda bütçe giderleri; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler,çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, Bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan Yararlanılarak hazırlanır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, kamu idarelerinin temel fonksiyonları esas alınarak hazırlanır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda bütçe giderleri; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır. Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Fonksiyonel sınıflandırma fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. dört düzeyli ve altı haneli kod grubundan oluşmaktadır. birinci düzey, devlet faaliyetlerini 10 ana fonksiyona ayırmaktadır. ana fonksiyonlar, ikinci düzeyde programlara bölünmektedir. üçüncü düzey kodlar ise nihai hizmetleri göstermektedir. dördüncü düzey açılarak muhtemel ihtiyaçlar için boş bırakılmıştır. Fonksiyonel Sınıflandırma 01GENEL KAMU HİZMETLERİ 1Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri 3Genel Hizmetler 4Temel Araştırma Hizmetleri 5Borç Yönetimi Hizmetleri 6Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 8Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 02SAVUNMA HİZMETLERİ 03KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07SAĞLIK HİZMETLERİ 08DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09EĞİTİM HİZMETLERİ 10SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİBİRİNCİ

17 BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Genel yönetime dahil kamu idarelerinin bütçe giderlerinin hangi kaynaklardan finanse edildiği, bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosunda gösterilir. Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu, Genel yönetime dahil kamu idarelerinin bütçe giderlerinin hangi kaynaklardan finanse edildiği, bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosunda gösterilir. Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Finansman Tipi Kodlama 1 -Genel Bütçe 2 -Katma Bütçe 3 -Sosyal Güvenlik Kurumları 4 -Özerk Kuruluşlar 5 -Döner Sermayeler 6 -Özel Ödenekler 7 -Dış Proje Kredileri 8 -Bütçe Dışı Fonlar

18 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kamu idarelerine ait bütçe giderleri, bütçelerindeki ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak raporlanır. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, Kamu idarelerine ait bütçe giderleri, bütçelerindeki ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak raporlanır. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe gider hesapları hesap grubundaki hesaplardan yararlanılarak hazırlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. GENEL BÜTÇE İÇİN ÖRNEK VERECEK OLURSAK;4 KIRILIMLI BÜTÇE GİDERLERİ HESABI Personel Giderleri Memurlar Temel Maaşlar Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Zamlar ve Tazminatlar TEK KIRILIMLI 2008 YILI GENEL BÜTÇE DETAYLI HESAP PLANI Hesap Kodu Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

19 GENEL BÜTÇE İÇİN ÖRNEK ;

20 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU
Yapılan bütçe giderleri ile gelen ödenekler, ödeneklerden kullanılanlar ve tenkis edilenler ile ödenek üstü harcamayı gösterecek şekilde bütçe hesapları ana hesap grubundaki bütçe gider hesaplarından ve nazım hesaplar ana hesap grubundaki ödenek hesaplarından yararlanılarak hazırlanır. ÖDENEK HESAPLARI GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI ÖDENEKLER HESABI ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI

21 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (1)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 52. maddesinin son fıkrasında yer alan; “Bu kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak …. ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir” hükmüne istinaden, belirlenen kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerinden oluşturulan tablolardır. MADDE 52 - Mali istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerini kapsar. Mali istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Mali istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır. (Eklenen fıkra; –5793/33. md.) Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir

22 5018-52/4 e GÖRE “GENEL YÖNETİM” KAPSAMI
MERKEZİ YÖNETİM 1- GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 2 Cumhurbaşkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 3 Başbakanlık GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 4 Anayasa Mahkemesi GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 5 Yargıtay GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 6 Danıştay GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 7 Sayıştay GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 8 Adalet Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 9 Millî Savunma Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 10 İçişleri Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 11 Dışişleri Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 12 Maliye Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 13 Millî Eğitim Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 14 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 15 Sağlık Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 16 Ulaştırma Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 17 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 18 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 19 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 20 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 21 Kültür ve Turizm Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 22 Çevre ve Orman Bakanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 23 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 24 Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 25 Jandarma Genel Komutanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 26 Sahil Güvenlik Komutanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 27 Emniyet Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 28 Diyanet İşleri Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 29 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 30 Hazine Müsteşarlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 31 Dış Ticaret Müsteşarlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 32 Gümrük Müsteşarlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 33 Denizcilik Müsteşarlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 34 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 35 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 36 Devlet Personel Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 37 Özürlüler İdaresi Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 38 Türkiye İstatistik Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 39 Gelir İdaresi Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 40 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 41 Karayolları Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 42 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 43 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 44 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 45 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 46 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 47 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 48 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 49 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 50 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 2- ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 1 Yüksek Öğretim Kurulu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 2 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 3 Üniversiteler (69) GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 4 Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 5 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 6 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 7 Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 8 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 9 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 10 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 11 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 12 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 13 Vakıflar Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 14 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 15 Türk Akreditasyon Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 16 Türk Standartları Enstitüsü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 17 Milli Prodüktivite Merkezi GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 18 Türk Patent Enstitüsü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 19 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 20 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 21 Savunma Sanayii Müsteşarlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 22 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gel. ve Dest. İdaresi Bşk. GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 23 İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 24 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 25 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 26 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 27 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 28 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 29 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 30 Ceza ve İnfaz Kurum. ile Tutukevleri İş Yurt. Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 31 Orman Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 32 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 33 Kamu Denetçiliği Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 34 Mesleki Yeterlilik Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 3- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 1 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 2 Telekomünikasyon Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 3 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 4 Kamu İhale Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 5 Rekabet Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 6 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu GENEL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM (S.1311) 7 Sermaye Piyasası Kurulu MALİ KURULUŞLAR (MALİ YARDIMCILAR) 8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu MALİ KURULUŞLAR (MALİ YARDIMCILAR) /52. MADDE İLE MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINA ALINANLAR 1 Savunma Sanayi Destekleme Fonu MERKEZİ YÖNETİM 2 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu MERKEZİ YÖNETİM 3 Özelleştirme Fonu MERKEZİ YÖNETİM 4 Tanıtma Fonu MERKEZİ YÖNETİM 5 Döner Sermayeler MERKEZİ YÖNETİM 6 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü MERKEZİ YÖNETİM 7 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı MERKEZİ YÖNETİM 8 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı MERKEZİ YÖNETİM 9 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu MERKEZİ YÖNETİM 10 Kalkınma Ajansları MERKEZİ YÖNETİM 11 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı MERKEZİ YÖNETİM 12 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu MERKEZİ YÖNETİM 13 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu MERKEZİ YÖNETİM 14 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı MERKEZİ YÖNETİM 15 Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü MERKEZİ YÖNETİM 16 Kefalet Sandıkları, 2489 MERKEZİ YÖNETİM 17 Askeri Fabrikalar, ilaç vb MERKEZİ YÖNETİM 18 Sosyal Tesisler MERKEZİ YÖNETİM 19 Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri MERKEZİ YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5018 YILI KANUN 4 SAYILI CETVEL 1 Sosyal Güvenlik Kurumu GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK FONLARI (S.1314) 2 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK FONLARI (S.1314) 5018/52. MADDE KAPSAMINDA OLANLAR 1 İşsizlik Sigortası Fonu GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK FONLARI (S.1314) YEREL YÖNETİMLER 5018/52. MADDE İLE MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINA ALINANLAR 1 Köyler GENEL YÖNETİM-YEREL YÖNETİM (S.1313) 5018 SAYILI KANUNDA YEREL YÖNETİM OLARAK BELİRTİLENLER 1 İl Özel İdaresi (83) GENEL YÖNETİM-YEREL YÖNETİM (S.1313) 2 Belediyeler (3225) GENEL YÖNETİM-YEREL YÖNETİM (S.1313) 3 Belediye Bağlı İdareleri (19) GENEL YÖNETİM-YEREL YÖNETİM (S.1313) 4 Mahalli İdare Birlikleri (1549) GENEL YÖNETİM-YEREL YÖNETİM (S.1313) 5018 SAYILI KANUNDA MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDA OLUP 52. MADDE İLE KAPSAM DIŞI BIRAKILANLAR 1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

23 GENEL YÖNETİMİN MALİ TABLOLARININ HAZIRLANMASI, KONSOLİDE EDİLMESİ VE YAYIMLANMASI (1)
Mali tablolar; Bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Kapsama dahil kamu idarelerinin hazırladıkları mali tablolar Maliye Bakanlığınca konsolide edilir. Konsolidasyon işlemi önce merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları alt grupları bazında, daha sonra da genel yönetim düzeyinde yapılır. Örneğin; Ülkemizde merkezi yönetim alt sektörü ile yerel yönetimler alt sektörü arasında alacak, borç ve transfer ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Merkezi yönetimde genel bütçe vergi gelirlerinden belli oranlarda yerel yönetim birimlerine transferler yapılmaktadır. Merkezi yönetim açısından bu transferler transfer gideri olarak kaydedilmektedir. Yerel yönetim birimlerince ise transfer geliri olarak kaydedilmektedir. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin hesapları konsolide edilirken, basit bir şekilde, her iki alt sektörün gelir ve giderlerinin üst üste konulup toplanması yerine, aralarında yukarıda gösterilen şekilde ortaya çıkan ekonomik ilişkilerin göz önünde tutularak ayıklanmasını konsolidasyon işlemidir.

24 GENEL YÖNETİMİN MALİ TABLOLARININ HAZIRLANMASI, KONSOLİDE EDİLMESİ VE YAYIMLANMASI (2)
Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali tablolardan üretilen mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler Bakanlıkça konsolide edilerek, genel yönetime ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla hem elektronik ortamda ve hem de basılı olarak yayımlanır. Kamu idarelerine ait mali istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

25 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (2)
Bilanço Faaliyet Sonuçları Tablosu Nakit Akım Tablosu Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu İç Borç Değişim Tablosu Dış Borç Değişim Tablosu Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

26 BİLANÇO Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tablodur. Bilanço, genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tablodur. Kesin mizanda yer alan hesapların borç kalanları bilançonun aktif hesaplarını, alacak kalanları da bilançonun pasif hesaplarını oluşturur. Aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar bulundukları grupta eksi değer olarak gösterilir. Bilançolar, GYM Yönetmeliğinde belirlenen ilkelere uygun olarak hazırlanır ve sunulur. Bilançolar, dönemler arasında karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

27 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur. Faaliyet sonuçları tablosu, genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur. Faaliyet sonuçları tablosu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubundaki hesaplardan üretilir. Dönem net fazla veya açığının ne kadarının kur ve değer değişimleri farklarından kaynaklandığı ve bunların faaliyet sonucunu nasıl etkilediği tablonun dipnotunda belirtilir. Bütün gelir ve giderler, tahakkuk ettikleri dönemin faaliyet sonuçları tablosunda gösterilir. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

28 NAKİT AKIM TABLOSU Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklarının akışını gösteren tablodur. Nakit akım tablosu genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin dönem nakit tahsilatları ve ödemeleri, mali ve mali olmayan varlıkları ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Nakit akım tablosu, genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklarının akışını gösteren tablodur. Nakit benzeri varlıklar, hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişikliği oluşma ihtimali ihmal edilebilir ölçüde olan varlıklardır. Nakit akım tablosu genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin dönem nakit tahsilatları ve ödemeleri, mali ve mali olmayan varlıkları ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Nakit akım tablosunda, belirli bir dönem içinde nakit giriş ve çıkışları ihtiyaca göre sınıflandırılmış olarak yer alır. Yabancı para cinsinden olan nakit giriş ve çıkışları ilgili döviz kuru üzerinden ulusal para birimine çevrilip nakit akım tablosuna dahil edilir. Nakit ve nakit benzeri varlıkların kullanımını gerektirmeyen kazanç ve kayıplar, nakit dışı bağış ve yardımlar, takas ve trampa gibi işlemler ile gelecekte nakit akımı yaratacak işlemler nakit akım tablosuna dahil edilmez. Nakit ve nakit benzeri varlıkları oluşturan unsurların dönem başı ve dönem sonu mevcudu ile dönem içi değişim tutarı tablonun dipnotlarında ayrıca gösterilir. Söz konusu değişim tutarının, nakit akım tablosunun düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan "Nakit Stokundaki Net Değişim" tutarına eşit olması gerekir. Nakit akım tablosu; faaliyetlerden sağlanan nakit akımları, yatırımlardan sağlanan nakit akımları ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları şeklinde bölümlenir. a) Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları; faaliyet gelir ve giderlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışlarından oluşur. Ancak, maddi duran varlıkların edinilmesi ve elden çıkarılması gibi işlemler sonucunda ortaya çıkan nakit akımları bu bölüme dahil edilmez. b) Yatırımlardan sağlanan nakit akımları Yatırımlardan sağlanan nakit akımları; varlık hesaplarına yansıtılan maddi duran varlık yatırımlarının üretim ve inşasına ilişkin ödemeleri de kapsamak üzere, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesinden kaynaklanan nakit çıkışları ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişlerinden oluşur. c) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları; 1) Tahvil ve bono gibi kısa veya uzun vadeli borçlanma araçları ihracı yoluyla veya diğer surette yapılan borçlanmalar karşılığı sağlanan nakit girişleri, 2) Borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları, 3) Nakde eşdeğer varlık olarak nitelendirilenler ve alım-satım amacıyla elde tutulanlar hariç olmak üzere; diğer kuruluşların borçlanma senetlerini veya hisse senedi gibi öz kaynak araçlarını veya ortak girişimlerdeki ticari hakları elde etmek için yapılan nakdi ödemeler ve bunların satılmasından kaynaklanan nakit çıkış ve girişleri, 4) Üçüncü kişilere verilen nakdi borçlar ve nakit ön ödemeler ile bunlardan yapılan tahsilatlardan kaynaklanan nakit çıkış ve girişlerinden, oluşur. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç raporlama dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

29 MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU
Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri arasında mali varlıkları ve yükümlülüklerindeki değişmeyi gösterir ve raporlama tarihi itibarıyla toplam mali varlıklar ile toplam mali yükümlükler arasındaki farkı ifade eden net mali değeri ölçer.

30 İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU
Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri arasında iç borç tutar ve bileşimindeki değişimleri vade yapısına göre gösterir. İç borç değişim tablosu, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

31 DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU
Genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri arasında dış borç tutar ve bileşimindeki değişimleri vade yapısına göre gösterir. Dış borç değişim tablosu, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

32 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda, detaylı hesap planlarındaki sınıflamaya uygun olarak raporlanır. GENEL BÜTÇE İÇİN ÖRNEK VERECEK OLURSAK; GELİRLER HESABI Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Gelir Vergisi Beyana Dayanan Gelir Vergisi Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tevkifatı

33 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Giderlerin kurumsal düzeyde ekonomik dağılımını gösteren mali tablodur. Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu, giderlerin kurumsal düzeyde ekonomik dağılımını gösteren mali tablodur. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Kurumsal sınıflandırmanın temelleri kurumsal sınıflandırma, siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesini ve performans sorumlularının tespitini hedeflemektedir. aynı anayasal otoriteye tahsis edilen kaynakların aynı kodda yer alması benimsenmiş olup, bütçe türleri itibarıyla gruplandırma bunun istisnasıdır. siyasi ya da bürokratik olarak yönetim yetkisi kurumsal sınıflandırmanın temel kriteri kabul edilmiştir. dört düzeyli ve sekiz haneli bir kodlama benimsenmiştir. birinci düzey, bakanlıklar ile anayasal olarak eşdeğer kurumları ve bütçe türlerini belirlemektedir. ikinci düzey, birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimler ile bütçe türleri kapsamında yer alan kurumları ifade etmektedir. üçüncü düzey kodlar, ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı birimleri kapsar. dördüncü düzey kodlar, destek ve lojistik birimleri ile politikaları uygulayan birimleri tanımlar. Birinci Düzey Kurumsal Kodlar 01 –Cumhurbaşkanlığı 02 –T.B.M.M. 03 -Anayasa M. 04 -Yargıtay 05 –Danıştay 06 -Sayıştay 07 -Başbakanlık 08 -Adalet Bakanlığı 09 -Milli Savunma Bak. 10 -İçişleri Bakanlığı 11 -Dışişleri Bakanlığı 12 -Maliye Bakanlığı 13 -Milli Eğitim Bak. 14 -Bayındırlık Ve İskan Bak. 15 -Sağlık Bakanlığı 16 -Ulaştırma Bakanlığı 17 -Tarım Ve Köyişleri Bak. 18 -Çalışma Ve Sosyal Gü.Bak. 19 -Sanayi Ve Ticaret Bak. 20 -Enerji Ve Tabii Kayn. Bak. 21 -Kültür Ve Turizm Bak. 22 -Çevre Ve Orman Bak. 40-41 Özel Bütçeli Kurumlar 42-Düzenleyici Ve Denetleyici Kur. 43-Sosyal Güvenlik Kurumları 44-45 İl Özel İdareleri 46-47 Belediyeler 48-Mahalli İdare Birlikleri 97-99 Yüksek Öğretim Kur

34 GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Genel yönetimin temel fonksiyonları esas alınarak hazırlanır. Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda giderler; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır. Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, genel yönetimin temel fonksiyonları esas alınarak hazırlanır. Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosunda giderler; genel kamu hizmetleri, savunma hizmetleri, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler, çevre koruma hizmetleri, konut ve toplum refahı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğlence, kültür ve din hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri alt sınıflarına ayrılır. Mali olmayan duran varlık edinimleri karşılığı yapılan ödemeler tabloda ayrıca gösterilir. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Fonksiyonel sınıflandırma fonksiyonel sınıflandırma devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır. dört düzeyli ve altı haneli kod grubundan oluşmaktadır. birinci düzey, devlet faaliyetlerini 10 ana fonksiyona ayırmaktadır. ana fonksiyonlar, ikinci düzeyde programlara bölünmektedir. üçüncü düzey kodlar ise nihai hizmetleri göstermektedir. dördüncü düzey açılarak muhtemel ihtiyaçlar için boş bırakılmıştır. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2 Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri 3 Genel Hizmetler 4 Temel Araştırma Hizmetleri 5 Borç Yönetimi Hizmetleri 6 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 8 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

35 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda, detaylı hesap planlarındaki sınıflamaya uygun olarak raporlanır. Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda, detaylı hesap planlarındaki sınıflamaya uygun olarak raporlanır. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

36 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (3)
Uluslararası mali kuruluşlar ile Türkiye arasındaki ilişkiler kapsamında hazırlanan mali veriler; GFSM 2001 ; Tahakkuk bazlı elde edilen gelir-gider ve varlık-yükümlülük bilgileri GFSM 2001 e uygun olarak IMF ye gönderilmektedir. GFSM 2001 IMF tarafından dünyada tahakkuk esaslı muhasebe ve raporlama alanında ilerleme kaydetmiş Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve WB, UN, OECD ve Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla hazırlanan ve tahakkuk esasına göre, bilanço, faaliyet raporu gibi, devlet mali raporlarının hazırlanmasını ve stokların, yükümlülüklerin, gelirlerin ve giderlerin her ülke de aynı sınıflandırmaya tabi tutulmasını ve raporlanmasını amaçlayan bir düzenlemedir. Devlet Mali İstatistikleri Elkitabı 2001 (GFSM 2001) GFSM 2001 IMF tarafından dünyada tahakkuk esaslı muhasebe ve raporlama alanında ilerleme kaydetmiş Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve WB, UN, OECD ve Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla hazırlanan ve tahakkuk esasına göre, bilanço, faaliyet raporu gibi, devlet mali raporlarının hazırlanmasını ve stokların, yükümlülüklerin, gelirlerin ve gi - derlerin her ülke de aynı sınıflandırmaya tabi tutulmasını ve rapor - lanmasını amaçlayan bir düzenlemedir. Kapsam ve düzenlediği kurallar itibariyle, özellikle varlıklar, yükümlülükler ve gelir ve gider sınıflandırılması gibi, muhasebe ve raporlama sistemlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken hususları içermektedir.

37 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (4)
ESA 95; EUROSTAT tarafından hazırlanan ve Birliğe üye ve aday ülkelerde aynı tabandan karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan bir çalışmadır. Kapsamı ve düzenlediği hususlar itibariyle GFSM2001 ile paralellikler taşımaktadır. ESA 95 de yapılan, ulusal ekonominin sektörel sınıflandırmasındaki Genel Yönetim Sektörü kapsamından sağlanan mali verilerin dönüştürülerek nolu tabloların üretilmesi için TÜİK ve MB na veri sağlamak. Avrupa Hesap Sistemi 1995 (ESA95) Avrupa Komisyonunda istatistiklerle ilgili bölümden sorumlu genel müdürlük olan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Komisyona ve nihai olarak Konseye, yakınlaştırma kriterlerinde dikkate alınan aşırı bütçe açıkları yönünden karşılaştırılabilir istatistikler sağlamayı amaçlayan gerekli yapı ve prosedürleri ortaya koymaktadır. Eurostat, Komisyonun genel müdürlüğü olsa da teknik çalışmalarında bağımsızdır ve kullanılacak istatistiki metotlarda ilgide teknik kararları tek başına alabilmektedir. Bu bağlamda, Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (GM) ve Eurostat’a farklı nitelikte sorumluluklar yüklenmiştir. Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü aşırı bütçe açıklarının ekonomik değerlendirilmesinden sorumlu olmakta ve böylece üye ülkelerin bir takım bütçe kararlarının ekonomik sürdürülebilirliği de ilgili yönlerinden sorumlu tutulmaktadır. Eurostat ise, aşırı bütçe prosedürüne ESA’nın ikinci baskısının metod açısından doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek durumundadır. Her üye ülke, Eurostat liderliğinde gözlemci olarak Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de yer aldığı bir delegasyon tarafından en az bir kez ziyaret edilmektedir. Üye ülkelerin mali otoriteleri, “yakınlaşma kriterleri” çerçevesinde Maastricht Antlaşması’nca öngörülen bütçe disiplini kuralları yoluyla büyük bir baskı altına girmiştir. Bu kurallar “kamu açığı/ GSYİH oranı” için % 3 ve “kamu borcu/GSYİH oranı” için % 60 gibi bir üst sınır saptamaktadır. Maastricht Antlaşması’nın göz önüne aldığı kamu açığı kavramı, efektif açık kavramıdır. Söz konusu bu açık, merkezi kamu yönetimlerinin, yerel yönetimlerin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının yani kamu sektörü içersinde genel devlet sektörünün açığını kapsamaktadır. Dikkat edilirse, Anlaşma kamu açığı kavramını tanımlarken, (ticari malları da üretip satmaları söz konusu olduğu için) kamu işletmelerini de içeren “kamu kesimi” kavramını kullanmamıştır.11 Avrupa Birliğinin istatistik alanında çalışmalar yapan alt kuruluşu olan EUROSTAT tarafından hazırlanan ve Birliğe üye ve aday ülkelerde aynı tabandan karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan bir çalışmadır. Kapsamı ve düzenlediği hususlar itibariyle GFSM2001 ile paralellikler taşımaktadır. GFSM2001 hazırlanırken, ki eski GFS 1986 yılında hazırlanmıştı ve nakit esasına göre raporlamayı öngörüyordu, yeni düzenlemenin hem ESA95 ve hem de SNA93 e uygun olması için gayret gösterilmiştir.

38 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLER ŞUBESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR (5)
EDP Tablosu; Genel Yönetimin nakit bazlı gelir-gider ve tahakkuk bazlı gelir-gider verileri ile bunlar arasındaki farkın gösterildiği EDP Tablosu için veri sağlanması. EUROSTAT; Avrupa Birliğinin birliğe üye ve aday ülkelerde istatistik alanında çalışmalar yapan, aynı tabandan karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan alt kuruluşudur.


"YAYIMLANAN MALİ VERİLER ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları