Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADEB İ B - 20091. 2 MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİLERİ TOPLANTISI TARİH: 20.11.2009 SAAT: 14:00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADEB İ B - 20091. 2 MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİLERİ TOPLANTISI TARİH: 20.11.2009 SAAT: 14:00."— Sunum transkripti:

1 KADEB İ B - 20091

2 2 MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİLERİ TOPLANTISI TARİH: 20.11.2009 SAAT: 14:00

3 KADEB İ B - 20093 Bilindiği gibi kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek amacıyla yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesi

4 KADEB İ B - 20094 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri tanımına Mahalli İdareler de girdirilmiştir. Mahalli İdareler; yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler olarak tanımlanmışlardır. 5018 sayılı yasa ile mali mevzuatımıza giren tüm mali işlemlerin raporlanması ve mali kontrolü ile dolayısıyla tüm paydaşlara sunulan istatistiki veriler kamu maliyesi içersinde çok önemli bir yer tutan mahalli

5 KADEB İ B - 20095 idarelerce de veriliyor olması kamu ve özel sektör ekonomisini yönlendiren aktörlerin elinde çok önemli bir unsur olarak görülmektedir. Yasanın 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküller; gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorunda oldukları hükmü 53. maddesi ile malî istatistiklerin

6 KADEB İ B - 20096 hazırlanması ve açıklanması ile ilgili olarak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistiklerin Maliye Bakanlığınca derleneceği, merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerinin belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlanacağı ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderileceği hükümleri getirilmiştir. Devamla merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistiklerin Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanacağı, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî

7 KADEB İ B - 20097 istatistiklerin elde edileceği ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanacağı düzenlenmiştir. Bütün bu düzenlemelerden maksat kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolüdür. Artık sorgulayan değil sorgulanan, hesap soran değil hesap veren bir kamu yönetim anlayışı getirilmiştir. Esasen stratejik plan, performans programı, faaliyet

8 KADEB İ B - 20098 raporları da kamuoyu denetimine tabi tutulmanın argümanlarıdır. Bakanlığımız kamu maliyesinin önemli bir ayağını oluşturan mahalli idarelerde harcama disiplinini oluşturmak, her türlü mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve paydaşlara sağlıklı veriler üretilebilmesi için mali hizmetler biriminde çalışan yetkilileri öncelikle sertifika eğitimine tabi tutmuş ve bu birimlerde sertifikalı muhasebe yetkilileri çalıştırılmasını mecburi tutmuştur.

9 KADEB İ B - 20099 Gerek harcama yetkililerinin gerekse de diğer paydaşların sağlıklı karar verebilmeleri için mali hizmetler birimince üretilen istatistiki verilerin doğru ve zamanında girilmesi, raporlanması ve bu verilerin Maliye Bakanlığınca derlenerek Mahalli İdareler Kamu Hesapları Bülteni olarak yayınlanması borç ve finans yönetimi açısından da oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda Defterdarlığımızca bir dizi seminerler düzenlenmiş, mahalli idarelerin Mali Hizmetler Birimi Yetkilileri ile sürekli irtibat halinde olunmuştur.

10 KADEB İ B - 200910 Mali istatistiklerin yasaca belirlenen zamanda doğru bir şekilde girilmesine o kadar önem verilmiş ki aksi davranış içersinde bulunan yetkililere cezai müeyyide bile öngörülmüştür. Bu bağlamda dört adet tebliğ yayınlanarak uygulamaya yön verilmiştir. Amaç genel yönetim mali istatistiklerinin zamanında doğru bir şekilde girilmesidir.

11 KADEB İ B - 200911 Bütün mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde, raporlanmasında ve paydaşlara sunulmasında elbette ki aksamalar, yanlış anlaşmalar, uygulama hataları olacaktır. Bu seminerlerin amacı aynı zamanda bilgi paylaşımı, bilgi tazeleme ve ortak uygulama birliği sağlamak olacaktır.

12 KADEB İ B - 200912 Konunun uzmanlarından Muhasebat Kontrolörü Sayın İshak AVCIOĞLU ve Muhasebe Denetmeni Sayın Ayhan YILDIZ yukarda belirtilen hususlarda ayrıntılı bilgi vereceklerdir. Seminerin başarılı geçmesini diler, saygılar sunarım. 20.11.2009 KAHRAMANMARAŞ Osman KOÇAŞ Kahramanmaraş Defterdarı


"KADEB İ B - 20091. 2 MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİLERİ TOPLANTISI TARİH: 20.11.2009 SAAT: 14:00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları