Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HABERLEŞME. KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HABERLEŞME. KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ"— Sunum transkripti:

1 HABERLEŞME. KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ
HABERLEŞME KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ

2 haberleşme = iletişim communicatıon

3 haberleşme “kılma” Ortaklaşa yaratmak, aynı düşünce ve bilgiye sahip olmak istiyoruz demektir.

4 HABERLEŞMENİN TANIMI

5 HABERLEŞME Her türlü maksat için bilgi alışverişi ile karşılıklı etkileşim ve ikna olma halidir.

6 HABERLEŞMEYİ ZORUNLU KILAN NEDENLER
1- ÇEVRENİN GENİŞLEMESİ YATAY DİKEY DERİNLEMESİNE 2-TOPLUMSAL HAYATTA DEĞİŞİMLER. YAŞAM BİÇİMLERİNİN DEĞİŞMESİ EKONOMİK KATKI VE ETKİLER, KURUMLARIN KİŞİSEL OLMAKTAN ÇIKMASI. 3-PSİKOLOJİK NEDENLER

7 HABERLEŞMENİN ÖĞELERİ
(Aristo) Konuşan Söz Dinleyen Bu modele Claude Channon iki öğe daha eklemiştir. Verici Sinyal Alıcı KAYNAK HEDEF

8 HABERLEŞME MODELİNİN SON ŞEKLİ
kaynağı Şifre Çözücü Haberleşme Alıcı Şifreleyici

9 FEEDBACK = BESLEYİCİ YANKI =GERİ BİLDİRİM
Þ Bir haberleşme sürecinde gönderilen mesaja gösterilen tepkidir. Geri bildirim hem devamını hem de yönünü belirler. Mesajın anlaşıl masına ve gelişimine imkan verir.

10 ORTAK İZAFET ÇERÇEVESİ
Alıcı ve kaynağın ilgi, bilgi ve deneyim alanlarının kesiştiği alandır. Ortak dil, bilgi ve deneyimler bu alanı oluşturur.

11 HABERLEŞMENİN ARAÇLARI
1-Göze hitap eden haberleşme araçları 2-Kulağa hitaben haberleşme araçları 3-Göze ve kulağa hitap eden araçları

12 1-Göze hitap eden haberleşme araçları
Yazılı haberleşme araçları . Şahsi mesajlar .Sirküler .el ve cep kitapları .İlan tahtası notları .Haber bültenleri .İşaretler, oklar .İdare raporları .standart formlar .iş tarifleri

13 b-Resimli haberleşme araçları
Şemalar Fotoğraflar Resimler Haritalar Grafikler

14 c-Yazılı ve resimli haberleşme araçları:
.Afişler .Sessiz filmler .Karikatürler .Yazılı şema ve grafikler d-Sembolik araçlar .İşaret .Amblem ve bayrak

15 2-Kulağa hitaben haberleşme araçları
a-Yüz yüze yapılan haberleşmeler .Konuşma Mülakat Memur toplantıları .Grup çalışmaları Komite ve komisyon çalışmaları .Konferanslar Eğitim kursları b-Temas ortamı hazırlayan haberleşme araçları: .Telefon (dahili,harici) .Radyo . c-Sembolik haberleşme araçları: .Ziller Diğerleri

16 3.Göze ve kulağa hitap eden haberleşme araçları:
Sesli film Gösteriler Televizyon .

17 ÖRGÜT : Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın
gerçekleştirilebilmesi için birden fazla bireyin güç ve eylemlerini eşgüdümlemesi. İki yada daha fazla kişinin bilinçli olarak eşgüdümlenmiş etkinlikleri sistemidir.

18 Bir örgütün oluşması için bazı öğeler gereklidir
Ortak bir amaç Çalışma isteği ve iradesi İlişki ve haberleşme Þ Ortak amacın gerçekleştirilebilmesi için önce ilgililer tarafından bilinmesi ve anlaşılması gerekir. Bu da sağlıklı bir iletişim ile sağlanır

19 En önemli öğe haberleşmedir.

20 HABERLEŞME VE ÖRGÜT KURALLARI
1- Klasik Örgüt 2-İnsan İlişkileri Okulu (Neoklasik) 3-Modern Örgüt Klasik Örgüt Önceden verilen belli bir amaca göre örgüt yapısının hiyerarşik bir şekilde düzenlenmesidir. İnsan İlişkileri Okulu (Neoklasik): Örgüt içinde insan ilişkilerinin önemsendiği bu kuramda belli kurallara oturtulmuş biçimsel haberleşme ile kendiliğinden ortaya çıkan doğal haberleşme öne çıkmıştır. Modern Örgüt: Örgütler birbirleri ile haberleşen , dış dünyadan mesajlar alan ve bilgi biriktiren parçalardan meydana gelirler. İletişim veya haberleşme sistemi harekete geçiren bir yöntemdir.

21 ÖRGÜTSEL HABERLEŞMENİN ÇEŞİTLERİ
1 - Örgütsel yapının niteliği bakımından Biçimsel (resmi tasarlanmış)haberleşme Doğal (resmi olmayan) haberleşme 2 Haber akımının yönü bakımından Dikey haberleşme Yukarıdan aşağıya haberleşme Aşağıdan yukarıya haberleşme Yatay Haberleşme 3 Kişiler arasındaki haberleşme ilişkileri yada haberleşme ağının şekli bakımından Çok yönlü haberleşme ağı Çember biçiminde haberleşme ağı Zincir biçiminde haberleşme ağı Yıldız biçiminde haberleşme ağı Tekerlek biçiminde haberleşme ağı

22 BİÇİMSEL HABERLEŞME Örgütün Hiyerarşik kademesi ile ilgili olan ve kimin kiminle haberleşeceğini belirten ve örgüt planlarında esasları gösteren haberleşmedir.(resmi haberleşme)

23 Biçimsel Haberleşme; · Örgütün kararlarını ve buyruklarını hiyerarşik
kademelerin tümüne ve ilgililere iletmek, Görevlilerin çeşitli düşünce ve tepkilerini yönetime geri bildirmek, Örgütün bütün üyelerine örgütün amaçları ve elde edilen başarılar konusunda bilgi sağlamak.

24 Biçimsel haberleşmeyi sağlayan kurallar
Sürekli raporlar sunma zorunluluğu. Haberleşmede biçim ve içeriğin bir ölçüde belirtilmesi. İzlenecek yolların, dağıtımı ve yazıyı gözden geçireceklerin belirtilmesi. Gelen yazıların elden geçirilmesi.

25 Haberleşme araçları: Basılı örnekler (form ve formüller), emirler, toplantılar, konferanslar, yazılı bilgi, resmi olarak yapılan sözlü haberleşme, resmi duyurular, bildiriler, yayınlar, raporlar, örgütün el kitabı, duyuru tahtaları, broşürler v.s.

26 DOĞAL HABERLEŞME · Örgüt içinde bulunan küçük doğal gruplar aracılığı
ile yapılan haberleşmedir. Doğal haberleşme şekilleri; Dedikodu Fısıltı, söylenti

27 Doğal haberleşmenin örgüte sağladığı yararlar:
Þ Biçimsel haberleşmeyi tamamlar, onun boşluklarını doldurur. Dert dilek ve önerilerinin örgütün üst kademelerine ulaşmasını sağlar, Yönetimin, çalışanlara karşı tutum ve davranışlarından daha ayrıntılı bir b içimde haberdar olmasını sağlar. Örgütün üst kademedeki yöneticileri için yararlı olarak kullanılabilecek bir araçtır. Örgütün çevresiyle etkileşimini çevreye uyumunu kolaylaştırır. Takım çalışmasını, kararların yerinde ve zamanında alınmasını da sağlayabilir.

28 Doğal haberleşmenin araçları;
emir, direktifler, toplantılar, mektuplar, yönetici ziyaretleri, duvar duyuruları, broşürler, el kitapları, periyodik ve süreli raporlar. Dedikodu, söylenti.

29 DOĞAL HABERLEŞME KANALLARI
C F G c B A H b DEDİKODU B I C E G G a H C D E TEK HAT F F D A B A K İHTİMAL KÜME

30 Y %10 %75 %50 %25 1 2 3 4 ŞAYİA EĞRİSİ X

31 YUKARIDAN AŞAĞIYA HABERLEŞME
Bilgiyi, emir ve direktifleri yukarıdan aşağıya iletmektir. Yukarıdan aşağıya haberleşme ; à Görev ile ilgili emir ve talimatları iletir. Görev ile ilgili bilgi ve görevin diğer görevlerle ilişkisini belirtir. Örgütün türl ü işlem ve uygulamaları ile ilgili bilgilerin yayılmasını sağlar. Astların kişilik ve iş başarılarına ilişkin bilgi ve değerlendirilmelerin kendilerine bildirilmesini sağlar. Örgütün gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlarla ilgili amaç haber ve bilgileri örgüt üyelerine iletir.

32 Yukarıdan aşağıya haberleşme
En etkenden,en az etkene doğru, Sözlü ve yazılı Yalnız sözlü Yalnız yazılı Duvar duyuru tahtaları Dedikodu ve şayia

33 AŞAĞIDAN YUKARIYA HABERLEŞME
Örgütün üst kademelerine doğru astlardan gelen tüm tepki, tutum ve davranışları kapsayan bir haber ve bilgi akımıdır.

34 à Aşağıdan yukarıya haberleşmenin sağladığı yararlar:
Karar vermeye yardımcı olur. Çalışma ve iş koşullarında meydana gelen baskı ve bunalımların ifade edilerek hafiflemesine yol açar. Yukarıdan aşağıya haberleşmenin daha etken ve olumlu bir biçimde yürüt ülmesini sağlar.

35 Konusu; à Kendileri,işteki başarı dereceleri ve sorunları.
Diğerleri ve onların sorunları, Ne yapılması gerektiği, nasıl yapılabileceği konularında örgütün yukarı katlarına iletmek istedikleri mesajlardır.

36 YATAY HABERLEŞME Örgütte eşit kadroları dolduran kişiler yada gruplar veya kısımlar arasındaki bilgi alışverişidir.

37 KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞME AĞINA GÖRE
ÖRGÜTSEL HABERLEŞME ÇEŞİTLERİ

38 HABERLEŞMEYİ ENGELLEYEN ETMENLER:
1 - Örgütten doğan güçlükler Hiyerarşik kademelerin fazlalığı, aşırı merkeziyetçilik. Statü ilişkileri , Sosyal mesafe. Alt ve üst kademeler arasındaki dil farklılıkları.

39 2- Yöneticilerin tutum ve davranışları ile ilgili koşullar -Yöneticilerin kişiliğinden kaynaklanan durumlar.

40 3-Çalışanlarla ilgili koşullar
-Astların kendilerini psikolojik baskı altında hissetmeleri -Astlardaki çekingenlik ve korku. 4-Dil ile ilgili koşullar -Alt ve üst kademeler arasındaki dil farklılıkları.

41 Çeşitli anlamları olan kelimelerin, tanımlarının yapılması,
Dil ile ilgili faklılıkların ortadan kaldırılması için dikkat edilmesi gereken noktalar: Þ Çeşitli anlamları olan kelimelerin, tanımlarının yapılması, Yanlış ve farklı anlamları önleyecek açıklamalarda bulunulması, Hitap edilen kimseyle hitap eden arasındaki görgü, bilgi, toplumsal çevre ve tahsil farklılıkları ile inançların göz önünde tutulması, Olaylara ve somut örneklere yer verilerek faydasız teorik açıklamalara yol açacak engellere yer verilmemesi, Hayattan örnekler verilerek anlatılmak istenen şeyin özellik ve niteliklerinin daha somut hale getirilmesi.

42 BAŞARILAR DİLERİM


"HABERLEŞME. KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları