Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular"— Sunum transkripti:

1 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi? Bağış/Yardım Yapabilir mi? Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır? Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi? Dz.K.K.lığı Derneğimize Bağış Yapabilir mi? Derneğimize Gayrimenkul (Taşınmaz Mal) Bağışlanabilir mi?

2 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi? 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu G. Dernek gelirleri MADDE 99 - Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu MADDE 10 - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilirler.

3 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi? 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu Yardım Toplayabilecek Olanlar Madde 3 - Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya bir kaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.

4 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi? 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu Yardım Toplama Şekilleri Madde 5 - Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.

5 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Alabilir mi ? Bağış/Yardım Yapabilir mi? Deniz Subay ve Astsubay Eşleri Yardım Derneği Tüzüğü Derneğin Gelir Kaynakları Madde 20- Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir. Üye aidatı : Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Şube ödentisi : Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere, şubeler tahsil ettikleri üye aidatlarının ve senelik gelirlerinin % 50 sini, senede bir merkeze gönderirler. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

6 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır? Derneklerin gelirleri arasında sayılan yardımların, yurt içi ve yurt dışından alınmasına göre, mevzuatımızda farklı düzenlemeler mevcuttur.

7 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır? Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler Harcama Belgesi ile yapılır. Yurtiçinden Bağış/Yardım Alınması “Alındı Belgesi” ile gelir tahsili, derneklerin kendi üyelerinden ya da üye olmayan üçüncü kişilerden, olağan bir şekilde, herhangi bir çağrı ya da etkinlik (*) olmaksızın topladıkları yardımlar ve bağışlar için söz konusudur. Yurt dışından alınan yardımlar hariç olmak üzere, bu şekildeki yardım ve bağış toplamak için önceden bir bildirim ya da izin zorunluluğu yoktur. (*) Belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek

8 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Bağış/Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır? Dernekler; olağan yollardan yardım alınması ve gelir toplanması hâlinde, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine; Bunların dışında (*) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine tabi olmaktadır. (*) Belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek

9 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Yardım Toplamak İçin İzin Almak Zorunda mıdır? 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Yurtdışından Yardım Alınması MADDE 21 - Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler.

10 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi?

11 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi?

12 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimiz Faiz Geliri Elde Edebilir mi?

13 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Dz.K.K.lığı Derneğimize Bağış Yapabilir mi? 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Temel İlkeler MADDE 2 - g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.

14 Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular
Derneğimize Gayrimenkul (Taşınmaz Mal) Bağışlanabilir mi? 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Taşınmaz Mal Edinme MADDE 22 - Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Kanun koyucu, taşınmaz mal satın alınması ve satılması konularını düzenlemiş, bağış konusunda ise herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Satın Alma/Satma işlemleri yükümlülük getiren bu durumlarda derneklerin en yetkili organı olan genel kurullarının iradesini aramıştır. Bağış durumunda ise, bunun koşulsuz yapılması hâlinde, dernek tek taraflı bir kazanım içinde olmaktadır. Dolayısıyla da, Yönetim Kurulu, derneğe yapılacak bağışı kabul etme yetkisine sahiptir. Ancak herhangi bir tereddüt oluşmaması için, bağışın kabulü için aciliyet yoksa, Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi daha uygun olur. Acil durumlarda ilgili dernekler masasına başvurarak, Yönetim Kurulu kararıyla gayrimenkul bağışı kabul edilebilir ve tapuda söz konusu gayrimenkul dernek üzerine kaydettirilir.


"Dernekler Hakkında Yanlış Bilinen Konular" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları